Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Dział

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Ilość znalezionych haseł: 99

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

uprawnienie do oddziaływania bezpośredniego, w tym przy użyciu środków przymusu bezpośredniego

(Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe), zdolność Lasów Państwowych (jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych) do bezpośredniego oddziaływania za pomocą czynności faktycznych na osoby, podejrzane o popełnienie wykroczenia lub przestępstwa, oraz na ich dobra, łącznie z używaniem środków przymusu bezpośredniego; w określonym zakresie zdolność do bezpośredniego oddziaływania za pomocą czynności faktycznych może odnosić się do osób oraz instytucji które mogą być pomocne w doprowadzeniu do ukarania sprawców wykroczeń oraz przestępstw. Omawiana zdolność wiąże się (jest konsekwencją) zdolności jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych do:a) czynności prawno – policyjnych ,b) czynności prawnych, związanych z wymiarem sprawiedliwości w postępowaniu karno – administracyjnym w sprawach o wykroczenia przeciwko leśnym zasobom ekonomicznym,c) czynności prawnych, związanych z wymiarem sprawiedliwości w postępowaniem karnymWyżej wymieniona zdolność do bezpośredniego oddziaływania jest przypisana do pracowników Straży Leśnej oraz pracowników Służby Leśnej, którym z mocy prawa zostały przypisane niektóre uprawnienia strażników leśnych. W ramach zdolności do bezpośredniego oddziaływania, nie wymagającego używania środków przymusu bezpośredniego, wyżej wymienieni pracownicy mogą dokonywać faktycznych czynności administracyjnych, polegających na:a) kontrolowaniu środków transportu na obszarach leśnych oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie, w celu sprawdzenia ładunku oraz przeglądania zawartości bagaży, w razie zaistnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary, z zastrzeżeniem, że kontrola ta nie jest czynnością o charakterze policyjnych, a zatem nie podlega zasadzie kontradytkoryjności oraz prawu odmowy poddania się czynnościom kontrolnym,b) odbieraniu za pokwitowaniem przedmiotów pochodzących z przestępstwa lub wykroczenia oraz narzędzi i środków służących do ich popełnienia ( z zastrzeżeniem, że odebrane przedmioty, narzędzia i środki należy przechowywać pod zamknięciem w sposób zabezpieczający je przed utratą lub uszkodzeniem),c) kontrolowaniu podmiotów gospodarczych zajmujących się obrotem i przetwarzaniem drewna i innych produktów leśnych, w celu sprawdzania legalności pochodzenia surowców drzewnych i innych produktów leśnych, z zastrzeżeniem, o którym mowa pod lit. a),d) pobieraniu zeznań, wyjaśnień, gromadzeniu dowodów i wykonywaniu wszelkich innych faktycznych czynności administracyjnych, związanych z czynnościami wyjaśniającymi w postępowaniu karno – administracyjnym,,e) pobieraniu zeznań, wyjaśnień, gromadzeniu dowodów i wykonywaniu wszelkich innych faktycznych czynności administracyjnych, związanych z czynnościami dochodzeniowymi (łącznie z przeszukiwaniem pomieszczeń i osób).Pracownicy zaliczeni do Straży Leśnej i inni pracownicy Służby Leśnej, mający określone uprawnienia strażników leśnych, mogą stosować środki przymusu bezpośredniego, obejmujące:a) doprowadzanie do zatrzymania środka transportu na obszarach leśnych oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie w celu sprawdzenia ładunku oraz przeglądania zawartości bagaży, w razie zaistnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary (z odpowiednim uwzględnieniem ustawy o policji);b) ujmowanie na gorącym uczynku sprawcy przestępstwa lub wykroczenia albo w pościgu podjętym bezpośrednio po popełnieniu przestępstwa oraz jego doprowadzenia do Policji,c) stosowanie środków przymusu bezpośredniego wobec osób uniemożliwiających wykonywanie przez strażnika leśnego czynności określonych w ustawie o lasach z użyciem:- siły fizycznej, przez zastosowanie chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony lub ataku, - pałki gumowej służbowej, - chemicznych środków obezwładniających w postaci ręcznego miotacza gazu i broni gazowej, kajdanek, - psa służbowego, z zastrzeżeniem, że czynności przymusu bezpośredniego  powinny być wykonywane w sposób możliwie najmniej naruszający nietykalność osoby, wobec której zostały podjęte, a zastosowanie przez strażnika leśnego środka przymusu bezpośredniego powinno odpowiadać potrzebom wynikającym z istniejącej sytuacji i zmierzać do podporządkowania się osoby wydanym poleceniom. d) stosowanie – z odpowiednim uwzględnieniem ustawy o policji – środków przymusu bezpośredniego, wiążących się z użyciem broni palnej, jeśli inne, wymienione przez prawo środki przymusu bezpośredniego  okażą się niewystarczające, z zastrzeżeniem, że:- użycie broni palnej jest dozwolone dla odparcia bezpośredniego bezprawnego zamachu na życie własne lub innej osoby,- jest wymierzone przeciw osobie, która wezwana do natychmiastowego porzucenia broni lub innego niebezpiecznego narzędzia nie zastosuje się do tego wezwania, a jej zachowanie wskazuje na bezpośredni zamiar ich użycia przeciwko niemu lub innej osobie,- jest wymierzone przeciwko osobie, która usiłuje przemocą odebrać broń.

Zobacz więcej...

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

usługi wzajemne w Lasach Państwowych

(Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe), świadczenia w postaci dostaw, robót i usług, dokonywane przez nadleśnictwa oraz regionalne dyrekcje Lasów Państwowych odpowiednio na rzecz innych nadleśnictw, innych regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, Dyrekcji Generalnej LP oraz na rzecz zakładów LP, a także świadczenia Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych na rzecz nadleśnictw, regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych oraz zakładów LP – będące pomocą przy realizacji zadań, realizowanych przez świadczeniobiorców, nie wynikającą wprost (bezpośrednio) z zadań świadczeniodawców, określonych przez przepisy prawa. Według przepisów prawa (rozporządzenie R.M. w sprawie gospodarki finansowej w LP) – usługi wzajemne na rzecz nadleśnictw, regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych oraz Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych są zbywane po koszcie ich wytworzenia u świadczeniodawcy (jest oczywiste, że koszt ten powinien uwzględniać obowiązujące w Lasach Państwowych reguły rachunku kosztów), zaś usługi wzajemne na rzecz zakładów Lasów Państwowych powinny mieć charakter zarobkowy. Usługi wzajemne są kwalifikowane u świadczeniodawcy według klasyfikacji działalności świadczeniobiorcy, której to działalności usługi te służą. Można zatem w szczególności mówić o usługach wzajemnych na rzecz działalności świadczeniobiorców w ramach zwykłego zarządu lub o usługach wzajemnych na rzecz działalności świadczeniobiorców poza ramami zwykłego zarządu.

Zobacz więcej...

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

wartości niematerialne i prawne we władaniu Lasów Państwowych

(Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe), niematerialne składniki majątkowe pozostające we władaniu Lasów Państwowych, będące:a) aktywami majątkowymi w rozumieniu ustawy o rachunkowości (niematerialnymi aktywami majątkowymi):- odpowiednio nabytymi przez Lasy Państwowe prawami majątkowymi,- kosztami zakończonych prac rozwojowych;b) wszelkimi pozabilansowymi niematerialnymi składnikami majątkowymi, wchodzącymi w skład Lasów Państwowych, za wyjątkiem zdolności lasów do świadczeń niematerialnych oraz za wyjątkiem ulepszeń w obcych środkach trwałychW uzupełnieniu powyższego należy podnieść, że:a) wartościami niematerialnymi i prawnymi mogą być w rozumieniu ustawy o rachunkowości tylko niektóre prawa majątkowe:- po pierwsze muszą to być prawa majątkowe nabyte przez jednostkę organizacyjną [ choć wytwarzanie staraniem danej jednostki organizacyjnej (określonych zasobów majątkowych) jest bez wątpienia formą ich nabywania przez jednostkę organizacyjną, to jednak ustawa o rachunkowości wyraźnie rozróżnia pojęcie nabywania poprzez wytwarzanie /rezerwując na tę formę nabywania po prostu pojęcie wytwarzanie ( od nabywania sensu stricte ), a więc od nabywania poprzez zakupienie, nabywania na warunkach darowizny, nabywania poprzez zamianę, nabywania posiadania w wyniku obłożenia składnika majątkowego ograniczonym prawem rzeczowym czy poprzez jego najęcie lub dzierżawę/; w praktyce w Polsce utarł się zwyczaj takiego konstruowania umów z kontrahentami oraz umów z pracownikami, które zawierają klauzulę, że z danym niematerialnym składnikiem majątkowym, także wytworzonym przez pracowników, następuje nabycie określonych praw majątkowych z tym składnikiem, związanych,- po drugie wartościami niematerialnymi i prawnymi mogą być w świetle ustawy o rachunkowości tylko te nabyte prawa majątkowe, które spełniają następujące warunki:• zostały zaliczone do aktywów trwałych jednostki organizacyjnej;• nadają się do gospodarczego wykorzystania;• przewidywany okres ich użyteczności przekracza jeden rok;• przeznaczone są używania na potrzeby jednostki.,b) prawa majątkowe nie występują w oderwaniu od przedmiotu, którego dotyczą. Nie mogą występować w oderwaniu od określonych zasobów majątkowych we władaniu danej jednostki organizacyjnej lub mających wejść we władanie danej jednostki organizacyjnej (np. wierzytelność jako prawo majątkowe, przywiązane do określonych składników majątkowych dłużnika, które mają być przekazane we władanie wierzyciela). Jeżeli dana jednostka organizacyjna włada np. samochodem i podejmuje decyzję o jego zbyciu – to może tego dokonać tylko wtedy, gdy z władaniem tym samochodem związane jest prawo majątkowe jego zbycia. W tym przypadku majątkowe prawo zbywania związane jest z samochodem. Samochód jest przedmiotem prawa majątkowego zbycia. Aby mogło dojść do zbycia samochodu nie wystarczy , aby dana jednostka organizacyjna legitymowała się prawem majątkowym zbywania. Powinna ona dodatkowo legitymować się uprawnieniem do realizacji zbycia w ramach zdolności do określonych czynności prawnych (odpowiednio czynności prawnych, składających się na stosunek prawny sprzedaży, darowizny, zamiany, oddania w posiadanie zależne lub w dzierżenie itd.). Jeżeli dana jednostka organizacyjna nabywa przedmiot w postaci rzeczy materialnej, to nabycie to oznacza na ogół również nabycie całej wiązki praw majątkowych, związanych z własnością tej rzeczy. Nabycie rzeczy materialnej bez określonej wiązki uprawnień majątkowych z nią związanych jest „nic nie warte”. Choć ustawa o rachunkowości tego wyraźnie nie określa – wartościami niematerialnymi i prawnymi nie są w jej rozumieniu prawa majątkowe, związane bezpośrednio z rzeczą materialną. Takich praw majątkowych nie ujmuje się zasadniczo w ewidencji księgowej jako wartości niematerialnych i prawnych. Wartość praw majątkowych związanych z przykładowym samochodem jest zawarta w wartości tego samochodu. Można przyjąć, że w ustawie o rachunkowości mówi się o prawach majątkowych w kontekście przedmiotów niematerialnych, których te prawa dotyczą, choć także z przedmiotami materialnymi w takich przypadkach, w których dane prawo majątkowe wymaga szczególnej procedury nabywania ( koncesja jest prawem majątkowym, upoważniającym np. do eksploatacji złoża kopalin; złoże kopalin jest przedmiotem materialnymi w rozumieniu kodeksu cywilnego, jednak nabycie koncesji jako szczególnego prawa majątkowego do tego złoża wymaga odrębnej, szczególnej procedury nabywania, związanej z dodatkowymi nakładami finansowymi poza nakładami na nabycie  samego złoża bez koncesji ).,c) jeżeli dana jednostka nabywa określony utwór (przedmiot niematerialny), to wówczas zgodnie z ustawą o rachunkowości może ująć w księgach rachunkowych wyłącznie wartość praw majątkowych, związanych z tym utworem, a przecież wartość utworu to nie tylko wartość praw majątkowych z nim związanych, d) ustawa o rachunkowości przywołuje w szczególności następujące prawa majątkowe: - autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje, - prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych, - know- howe) know – how nie jest wprost prawem majątkowym; know - how należy raczej utożsamiać z utworem, t.j. utrwalonym w określonej dokumentacji zasobem wiedzy o określonych procesach technologicznych ( szerzej: o sposobach działania, postępowania czy rozwiązaniach zarządczo - organizacyjnych). Prawem majątkowym, związanym z know – how jako utworem, jest natomiast uprawnienie do odpowiedniego korzystania przez jednostkę organizacyjną z wiedzy, utrwalonej w  dokumentacji pn. know-how, f) warunkiem niezbędnym dla skorzystania z nabytych praw majątkowych jest nabycie na własność lub wejście w  posiadanie (co najmniej posiadanie zależne lub dzierżenie)  przedmiotu, którego nabyte prawo majątkowe dotyczy, g) według ustawy o rachunkowości wartościami niematerialnymi i prawnymi mogą być również koszty zakończonych prac rozwojowych, prowadzonych przez jednostkę organizacyjną na własne potrzeby. Mogą to być  koszty, poniesione przed podjęciem produkcji lub zastosowaniem technologii. Ustawa o rachunkowości warunkuje dodatkowo uznanie kosztów zakończonych prac rozwojowych za wartość niematerialną i prawną od tego, aby:- produkt lub technologia wytwarzania (będące przedmiotem prac rozwojowych) była ściśle ustalona, - koszty prac rozwojowych wiarygodnie określone, - techniczna przydatności produktu lub technologii została stwierdzona i odpowiednio udokumentowana,- jednostka organizacyjna, prowadząca na własne potrzeby, prace rozwojowe, podjęła decyzję o wytwarzaniu produktów lub stosowaniu technologii (będących przedmiotem prac rozwojowych),- przewidywania wykazały, że koszty prac rozwojowych   będą pokryte przychodami ze sprzedaży tych produktów lub zastosowania technologii, h) Lasy Państwowe władają rzecz jasna bardzo dużą ilością niematerialnych składników majątkowych, które nie mogą w świetle obowiązującego prawa zostać zaliczone do wartości niematerialnych oraz prawnych jako aktywów, i) gdyby Lasy Państwowe były na „sprzedaż”, wówczas wartość tych pozabilansowych wartości niematerialnych i prawnych odłożyłaby się bez wątpienia u nabywcy w wartości aktywu (wartości niematerialnej i prawnej ) o nazwie „wartość firmy”. Zgodnie bowiem z ustawą o rachunkowości  - wartość firmy stanowi różnicę między ceną nabycia określonej jednostki lub zorganizowanej jej części a niższą od niej wartością godziwą przejętych aktywów netto. j) Lasy Państwowe nie są oczywiście na „sprzedaż”, jednak można sobie wyobrazić, że podczas procesu certyfikacji gospodarki leśnej będzie  powstawała dokumentacja pt. wartości firmy „Lasy Państwowe”, ustalająca różnicę między wyceną całkowitą Lasów Państwowych a sumą bilansową wartości netto wszystkich  aktywów trwałych oraz nietrwałych, znajdujących się we władaniu Lasów Państwowych – przy założeniu, że na całkowitą wycenę Lasów Państwowych składają się: - wartość gruntów, pokrytych lub przejściowo pozbawionych roślinności leśnej, określana według metodologii, wymagającej dalszego uszczegółowienia  w celu uwzględniania takich niematerialnych dóbr, związanych z tymi gruntami, jak zdolność do świadczeń niematerialnych,- wartość pozostałych nieruchomości, określana na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości, gospodarce nieruchomościami lub na podstawie prawa wodnego; - wartość  innych aktywów trwałych oraz nietrwałych, określana na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości; - wartość – ustalana metodą niezbędnych kosztów odtworzenia - materialnych oraz niematerialnych pozabilansowych składników majątkowych we władaniu Lasów Państwowych – takich,  jak:• bieżąca oraz archiwalna  baza danych systemu informacyjnego w Lasach Państwowych ;• szeroko rozumiany system reglamentacji działania, obejmujący: podstawy prawne, standaryzację, normalizację, reglamentację wewnętrzną, uporządkowanie klasyfikacyjno – prawne obszaru zadaniowego, zdolności do czynności prawnych, uprawnień majątkowych, z zastrzeżeniem odpowiedniego zredukowania kosztów odtworzenia z uwzględnieniem niezbędnych nakładów na udoskonalenie, naprawę lub modernizację systemu; • systemy funkcjonalne Lasów Państwowych (organizacyjny, finansowy, informacyjny, informatyczny, ochrony informacji niejawnych, ubezpieczenia mienia itd.), z zastrzeżeniem, jak w zdaniu poprzednim,• zasoby ludzkie (ilość oraz jakość w kontekście odtworzenia kosztów szkolenia oraz utrzymania), (przy czym tak rozumiana  wartość Lasów Państwowych powinna być odpowiednio obniżana o wartość składników majątkowych o nieustalonych statusie prawnym, wartość kwoty obecnego oraz spodziewanego korzystania przez Lasy Państwowe ze środków finansowych w innym władaniu w związku z obecną oraz spodziewaną płynnością finansową Lasów Państwowych /kredyty bankowe, kredyty kupieckie, środki pomocy zwrotnej, niezbędny interwencjonizm budżetu państwa/, wartość nakładów, niezbędnych do należytego zbliżenia ekosystemów leśnych do stanu, wynikającego z modelu trwale zrównoważonej gospodarki leśnej, jak również systemów prawnego oraz różnych systemów funkcjonalnych Lasów Państwowych do stanu, niezbędnego dla funkcjonowania Lasów Państwowych zgodnie z modelem trwale zrównoważonej gospodarki leśnej).

Zobacz więcej...

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

wprowadzanie szczególnych ograniczeń oraz obowiązków w gospodarowaniu mieniem leśnych

(Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe), ogół czynności prawnych i faktycznych o charakterze administracyjnym oraz gospodarczym, polegającym na wprowadzaniu przez gospodarzy lasów z mocy prawa w ramach gospodarowania nieruchomościami, ruchomościami oraz wartościami niematerialnymi szczególnych ograniczeń oraz szczególnych obowiązków przy korzystaniu (obejmowaniu robotami budowlano - montażowymi, utrzymywaniu, używaniu do realizacji zadań) z nieruchomości (z uwzględnieniem wszelkich przynależności w postaci ruchomości  trwałych i nietrwałych oraz z uwzględnieniem wartości niematerialnych ), pozostających w zarządzie oraz innym władaniu gospodarzy lasów, w tym: 1) w drodze zakazów administracyjnych, 2) poprzez zaniechanie z korzystania z nieruchomości ( z uwzględnieniem przynależności) lub 3) wykonanie prac i robót objętych nakazami prawno-administracyjnymi, z zastrzeżeniem ograniczeń, zaniechań oraz specjalnych obowiązków, polegających na ochronie przyrody. Powołane ograniczenia, zaniechania oraz specjalne obowiązki w Lasach Państwowych obejmują w szczególności:a) ograniczenie we władaniu nieruchomościami przez Lasy Państwowe w związku zajęciem nieruchomości w razie siły wyższej,b) ograniczenia w  korzystaniu oraz szczególne obowiązki przy władaniu przez Lasy Państwowe nieruchomościami (z uwzględnieniem przynależności) w związku z przepisami ochrony środowiska oraz innymi przepisami prawa,c) ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości (z uwzględnieniem przynależności) w zarządzie lub innym władaniu Lasów Państwowych, w tym w odniesieniu do gruntów, pokrytych wodami, oraz szczególne obowiązki dotyczące tych nieruchomości (z uwzględnieniem przynależności) w związku z przepisami prawa wodnego, w tym : - wykonywanie przez Lasy Państwowe zadań administracyjnych i gospodarczych, dotyczących ochrony przed powodzią i suszą, o których mowa w Dziale V  prawa wodnego, - zapewnianie przez Lasy Państwowe dostępu do powierzchniowych wód publicznych, - prowadzenie działalności administracyjnej i gospodarczej w zakresie ochrony wód powierzchniowych oraz podziemnych, znajdujących się wśród lasów i wszelkich innych wód, stosownie do uregulowań, zawartych w Dziale III prawa wodnego, - wdrażenie i przestrzeganie poprzez określoną działalność administracyjną i gospodarczą ograniczeń w gospodarce leśnej i gospodarowaniu nieruchomościami w związku z ustanowieniem stref i obszarów ochronnych wód ujmowanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia oraz zaopatrzenia zakładów, wymagających wysokiej jakości wód, d) ograniczanie powszechnej dostępności lasów w związku z zasadami racjonalnej gospodarki leśnej, w tym :- ograniczanie powszechnej dostępności lasów w związku z wysokim stopniem zagrożenia lasów od pożarów (w tym wystawianie tablic ostrzegająco - informacyjnych),- ograniczanie powszechnej dostępności lasów w związku  z potrzebą zapewnienia ochrony młodego pokolenia drzewostanów, - ograniczanie powszechnej dostępności lasów dla ruchu pojazdów mechanicznych,- ograniczanie powszechnej dostępności lasów w związku z pracami w zakresie pozyskania i zrywki (przemieszczania) drewna po ścince,- ograniczanie powszechnej dostępności lasów w związku z występowanie ostoi zwierzyny leśnej, - ograniczanie rekreacyjnego korzystania z lasu w związku z potrzebą ograniczania zagrożenia lasu od pożarów oraz potrzebą zachowania w lesie porządku i ciszy, - inne ograniczenia powszechnej dostępności lasów w związku z zasadami racjonalnej gospodarki leśnej.Szczególnym przejawem omawianej tu działalności jest reglamentowanie swobody korzystania z zasobów majątkowych w związku ze specjalnym zapisami księgowymi.

Zobacz więcej...

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

wyznaczniki (źródła) zadań Lasów Państwowych

(Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe), są to:a) unormowania oraz inne rozstrzygnięcia, w sposób dostateczny identyfikujące zadania, przypadające Lasom Państwowym, zawarte w:- w przepisach prawa powszechnie w Polsce obowiązującego ( w tym w odpowiednich przepisach prawa unijnego, aktach o charakterze lokalnym, oraz w przepisach prawa ucieleśnianych pod postacią Układów Zbiorowych Pracy), a także w przepisach historycznych aktów prawnych, jednak w takim zakresie, w jakim zadania określone w tych aktach historycznych przeszły na Lasy Państwowe zgodnie z zasadą następstwa prawnego,- politykach sektorowych, programach rządowych oraz strategiach rządowych – w takim zakresie, w jakim, na podstawie wytycznych organów nadzorujących, wiążą Lasy Państwowe jako jednostkę bez osobowości prawnej;- aktach normatywnych  o charakterze norm oraz standardów  - odpowiednio;- aktach administracyjnych odpowiednich organów ( w tym także wytyczne jednostek nadzorujących Lasy Państwowe);- upoważnieniach ministra właściwego w sprawach Skarbu Państwa;- porozumieniach administracyjnych z organami władzy samorządowej;- aktach reglamentacji wewnętrznej ( w tym w przyjętych w Lasach Państwowych programach działania);- planach wieloletnich i rocznych (w tym planach urządzenia lasu oraz planach finansowo – gospodarczych Lasów Państwowych oraz jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych);- umowach między dysponentami części budżetowej a Lasami Państwowymi w sprawie zlecenia przez administrację rządową Lasom Państwowym zadań do wykonania;- wszelkich aktach zobowiązaniowych, wiążących Lasy Państwowe;- dokumentach z ustaleniami, za[padającymi w ramach bieżącego kierowania Lasami Państwowymi, jednostkami organizacyjnymi Lasów Państwowych oraz komórkami organizacyjnymi jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych,  z zastrzeżeniem, iż ze względu na unikatowy charakter Lasów Państwowych z punktu widzenia systemu formalnoprawnego, identyfikowanie zadań Lasów Państwowych, płynących z aktów reglamentacji powszechnej jest zadaniem, które zawsze powinno zostać poprzedzone odpowiednią analizą z punktu widzenia kryteriów legalności działania; oczywistym kreatorem zadań Lasów Państwowych są wszystkie w/w akty reglamentacyjne , adresowane wprost do Lasów Państwowych. Lasy Państwowe są same w sobie jednostką organizacyjną oraz składają się z określonych w ustawie o lasach jednostek organizacyjnych, wchodzących w skład Lasów Państwowych. Z dużym prawdopodobieństwem można przyjąć, że na Lasach Państwowych oraz wchodzących w jej skład jednostkach organizacyjnych ciążą zadania, wykreowane przez przepisy prawa powszechnie obowiązujące oraz w aktach  powszechnie obowiązujących, o ile bezwarunkowo odnoszą się one do ogółu jednostek organizacyjnych, działających na gruncie prawa polskiego. Ponadto należy wziąć pod uwagę, że Lasy Państwowe są jednostka organizacyjną bez osobowości prawnej, nie należącą do sektora finansów publicznych. Na Lasach Państwowych ciążą więc z małym ryzykiem popełnienia błędu wszystkie zadania, wykreowane przez akty reglamentacji powszechnej, o ile z unormowań tych przepisów wynika, że dotyczą one jednostek organizacyjnych bez osobowości prawnej jako takich (a więc bez dalszego rozgraniczania i podziału na jednostki organizacyjnej bez osobowości prawnej należące do sektora finansów publicznych oraz do sektora tego nie należące). Ale równocześnie na Lasach Państwowych nie ciążą zadania, wykreowane przez w/w akty powszechne, jeżeli z ich unormowań wynika, że odnoszą się one do jednostek organizacyjnych bez osobowości prawnej, lecz wyłącznie do tych jednostek, które należą do sektora finansów publicznych. Na Lasach Państwowych nie ciążą także zadania adresowane do osób prawnych innych niż Skarb Państwa.. Lasy Państwowe są prawnym reprezentantem Skarbu Państwa w zakresie działania Lasów Państwowych. Z tego względu kreatorem zadań Lasów Państwowych mogą być w określonym zakresie  akty  reglamentacyjne, dotyczące Skarbu Państwa. W realizacji niektórych zadań -  kierownicy jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych są organami administracji publicznej (przysługują im określone uprawnienia do stanowienia aktów administracyjnych). Sprawia to, że na Lasy Państwowe spadają odpowiednio zadania, określone w kodeksie postępowania administracyjnego (chodzi tu o zadania, określone w kodeksie postępowania administracyjnego dla strony zobowiązującej ), a także określone zadania, wynikające z przepisów, regulujących działanie administracji publicznej. Lasom Państwowym przysługują wreszcie określone uprawnienia policyjne oraz związane z wymiarem sprawiedliwości. Prowadzi to do wniosku, że kreatorem zadań Lasów Państwowych są (mogą być) w określonym zakresie przepisy regulujące działanie policji, a także przepisy prawa dotyczące postępowania w sprawach o wykroczenia oraz przepisy prawa w dotyczące postępowania karnego. W każdym jednak przypadku uznania, że dana regulacja reglamentacyjna odnosi się do Lasów Państwowych, wymaga odpowiedzi na następujące pytania, - czy dana regulacja w danym akcie reglamentacyjnym nie została uregulowana w akcie bardziej adekwatnym w stosunku do Lasów Państwowych ( z uwzględnieniem następującego stopniowania adekwatności: akty reglamentacyjne, dotyczące wprost Lasów Państwowych akty reglamentacyjne, dotyczące Skarbu Państwa akty prawne reglamentacyjne, dotyczące jednostek organizacyjnych bez osobowości prawnej spoza sektora finansów publicznych akty reglamentacyjne, dotyczące ogółu jednostek bez osobowości prawnej akty reglamentacyjne, dotyczące jednostek organizacyjnych jako takich),- czy z przepisów prawa wynika dostatecznie pewnie, że Lasom Państwowym przysługuje uprawnienie majątkowe, potrzebne do wykonania danego zadania, określonego w danym akcie reglamentacyjnym, - czy z przepisów prawa wynika, że Lasy Państwowe mają zdolność prawną oraz zdolność do czynności prawnych oraz czynności faktycznych w celu wykonania danego zadania, określonego w danym akcie reglamentacyjnym.b) uniwersalne zasady oraz sposoby sprawnego działania zarządczego, będącego konsekwencją norm prawnych, zobowiązujących Lasy Państwowe do kierowania się rachunkiem efektywności ekonomicznej oraz regułą samowystarczalności finansowej, (z obowiązku kierowania się rachunkiem efektywności ekonomicznej oraz zasadą samofinansowania wynika, że Lasy Państwowe w ramach zarządu zwykłego mogą i powinny podejmować nie tylko te zadania, które wprost wynikają z wyznaczników, o których mowa w lit. b), lecz również te zadania, które nie są objęte zakazami prawnymi, a znajdują swoje źródło w teorii dobrego zarządzania).Odrębny zagadnieniem jest identyfikowanie zadań, przypadających Lasom Państwowym w aspekcie realizowania tych zadań w ramach lub poza ramami zwykłego zarządu. Przy w/w identyfikowaniu zadań znaczenie rozstrzygające może mieć już sama redakcja danej normy (np. nazwanie wprost danego zadania jako zadania, będącego zleceniem administracji rządowej) oraz określone przez prawo źródło finansowania danego zadania (np. pokrywanie kosztów realizacji zadania  z budżetowej  dotacji celowej  na zadania zlecone przez administrację rządową „lokuje” dane zadanie poza ramami zwykłego zarządu). W razie braku jednoznacznych przesłanek identyfikacyjnych, wypływających z norm reglamentacyjnych, pomocna powinna być definicja działalności leśnej, prowadzonej poza ramami zwykłego zarządu

Zobacz więcej...

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

zdolność do czynności cywilnoprawnych Lasów Państwowych

(Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe), zdolność do czynności prawnych, polegających na czynnościach cywilnoprawnych. Można przyjąć, że w ramach zdolności do czynności cywilnoprawnych – Lasy Państwowe, działając odpowiednio poprzez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, dyrektorów regionalnych Lasów Państwowych, nadleśniczych, a także, po odpowiednim umocowaniu ze strony właściwego zwierzchnika służbowego, przez kierowników zakładów Lasów Państwowych, mogą w imieniu Skarbu Państwa wykonywać każdą, zmierzającą do powstania stosunku cywilnoprawnego, czynność cywilnoprawną, pod warunkiem, że:a) jest ona konieczna do wykonania zadań Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych (w tym Lasów Państwowych jako takich) , dyrekcji regionalnych, nadleśnictwa oraz zakładu Lasów Państwowych, b) dotyczy lub jest wykonywana z użyciem leśnych zasobów ekonomicznych Skarbu Państwa, znajdujących się  we władaniu jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych, c) nie jest wykonywania z przekroczeniem uprawnień majątkowych, przysługujących kierownikowi danej jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych,d) nie sprzeciwia się w sposób oczywisty ogólnym zasadom prowadzenia działalności leśnej, określonym m.in. w ustawie o lasach.Przy wykonywaniu czynności cywilnoprawnych Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, dyrektorzy regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, nadleśniczowie oraz kierownicy zakładów mogą działać osobiście lub – z odpowiednim uwzględnieniem ogólnych zasad przelewania (alokacji) w Lasach Państwowych zdolności do czynności prawnych oraz uprawnień majątkowych - za pośrednictwema) pracowników odpowiednio Dyrekcji Generalnej, dyrekcji regionalnej, nadleśnictwa oraz zakładu Lasów Państwowych, b) innych pracowników Lasów Państwowych, c) kierowników oraz pracowników jednostek organizacyjnych spoza Lasów Państwowych, d) osób fizycznych – umocowanych do tych czynności  na podstawie zawartych umów lub uzyskanych pełnomocnictw.Czynności cywilnoprawne są adresowane do osób fizycznych lub prawnych, albo ich przedstawicieli, i zmierzają do powstania stosunku cywilnoprawnego między występującymi w imieniu Skarbu Państwa Lasami Państwowymi jako takimi lub poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi Lasów Państwowych z jednej strony a adresatem czynności cywilnoprawnej, polegającego na tym, żea) Lasy Państwowe (jednostki organizacyjne Lasów Państwowych) – o ile występują w roli b) podmiotu uprawnionego – zobowiązują  w imieniu Skarbu Państwa poprzez rozstrzygające oświadczenie woli (będące końcowym etapem /przejawem/ prowadzonych czynności prawnych) adresata czynności prawnej – o ile występuje on w roli podmiotu zobowiązanego – do określonego zachowania oraz postępowania, a adresat zobowiązanie to przyjmuje na warunkach dobrowolności, chyba że z przepisów prawa wynika ograniczone uprawnienie adresata do nie podporządkowania się temu zobowiązaniu (a stosunek prawny nie wyczerpuje jeszcze znamion stosunku administracyjno – prawnego) orazc) Lasy Państwowe (jednostki organizacyjne Lasów Państwowych) – o ile występują w roli podmiotu zobowiązanego – zobowiązują się na warunkach równoprawności oraz dobrowolności (z zastrzeżeniem lit. a)) poprzez akceptujące oświadczenie woli o charakterze rozstrzygającym (będące końcowym  etapem /przejawem/ prowadzonych czynności prawnych) - do określonego zachowania oraz postępowania.

Zobacz więcej...

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

zdolność do czynności pracowniczo - prawnych

(Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe), zdolność do wykonywania czynności prawnych, związanych z występowaniem kierowników jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych w roli reprezentantów pracodawców; według przeważających poglądów czynności prawne, podejmowane w relacji : „pracodawca – pracownik”, są czynnościami cywilno – prawnymi; do czynności pracowniczo – prawnych należy każda czynnośća) wykonywana :- przez kierowników jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych osobiście - lub/oraz (z uwzględnieniem ogólnych zasad przelewania zdolności do czynności prawnych, faktycznych oraz uprawnień majątkowych) przez :• odpowiednio umocowanych przez kierownika innych pracowników jednostek organizacyjnych Lasów  Państwowych, • odpowiednio umocowanych pracowników innych jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych,b) adresowana do :- przyszłych pracowników jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych,- aktualnych pracowników jednostek organizacyjnych Lasów Państwowychc) zmierzająca do- powstania stosunku pracy między pracodawcą a określoną osobą fizyczną, uzyskującą, w ślad za zaistnieniem tego stosunku, status pracownika określonej jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych, albo- stosunków prawnych pochodnych (władztwo służbowe w relacji „kierownik jednostki organizacyjnej – pracownik”), wynikających z w/w stosunku pracyd) polegających na tym, że:- pracodawca, zawierając z określoną osobą fizyczną stosunek pracy, zobowiązuje się do stworzenia jej określonych warunków (w tym warunków finansowych) działalności, prowadzone na rzecz realizacji określonych zadań Lasów Państwowych, zaś osoba fizyczna, stając się pracownikiem jednostki organizacyjnej LP, zobowiązuje się do wykonywana określonych zadań, w zakresie jej przypisanym, korzystając z odpowiednio przekazanych do bezpośredniego używania składników majątkowych, przelanych uprawnień majątkowych oraz uprawnień niemajątkowych, a następnie : - pracodawca, ucieleśniając w/w zobowiązania wzajemne, wydaje pracownikowi w formie ustnej lub na piśmie polecenia i instrukcje albo kieruje do nich w innej formie dyspozycje, zaś pracownik przyjmuje je do wykonania, rozliczenia i oceny przed pracodawcą, korzystając w razie konieczności z określonych uprawnień o charakterze służbowo - odwoławczym /stosunki prawne pochodne, wynikające ze stosunku pracy, władztwo służbowe/.

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt