Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Dział

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Ilość znalezionych haseł: 99

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

zdolność do czynności prawno-handlowych

(Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe), szczególny przypadek zdolności do czynności cywilnoprawnych; czynności prawno – handlowe w Lasach Państwowych, obejmują każdą czynność prawną, mieszczącą się w zakresie działalności administracyjnej odpowiednio Dyrektora Generalnego,  dyrektora regionalnego, nadleśniczego, a także kierownika zakładu, jako organów reprezentujących Skarb Państwa, w celu  zawiązania  stosunku handlowego, tj. szczególnego stosunku cywilnoprawnego z osobami fizycznymi lub osobami prawnymi albo innymi uprawnionymi jednostkami organizacyjnymi,  Czynności prawno - handlowe są adresowane do :a) nabywców produktów (wyrobów), robót oraz usług, będących wynikiem działalności gospodarczej Lasów Państwowych (także wynikiem działalności administracyjnej, o ile efekt tej działalności podlega zbywaniu),b) wykonawców produktów (wyrobów), robót oraz usług, potrzebnych do realizacji zadań w ramach działalności gospodarczej Lasów Państwowych.Efektem ciągu czynności, o których mowa powyżej, jest stosunek handlowy, polegający na tym , że:a) co najmniej jeden z wyżej wymienionych kierowników jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych  - z racji, iż prowadzi w sposób trwały i zawodowy (profesjonalny) działalność gospodarczą (przedsiębiorstwo), której przedmiotem i wynikiem jest świadczenie dóbr i usług – zobowiązuje się do postawienia tych dóbr i usług do dyspozycji pozostałych uczestników obrotu gospodarczegob) zaś drugostronni uczestnicy obrotu gospodarczego zobowiązują się na zasadzie równoprawnej dobrowolności do pobrania tych dóbr i usług za określoną ilość środków pieniężnych lub za określoną ilość innych dóbr oraz usług,  c) albo co najmniej jeden z wyżej powołanych kierowników jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, prowadząc działalność gospodarczą, zobowiązuje się za określoną ilość środków pieniężnych lub/oraz określoną ilość dóbr i usług do nabycia od kontrahenta jego dóbr i usług, związanych z tą działalnością gospodarczą, przy czym stosunek handlowy może polegać na zawarciu:- umowy przenoszącej prawa (sprzedaż, dostawa, kontraktacja w rozumieniu kodeksu cywilnego),- umowy o świadczenie usług (zlecenie, o dzieło, umowy w zakresie robót budowlano – montażowych, przewóz, spedycji, składu, przechowania, komisu, agencji, umowa hotelowa,).Definicję zdolności do czynności prawno – handlowych należy stosować odpowiednio do umów przenoszących prawa oraz umów o świadczenie usług, gdy przedmiotem tych umów są wartości niematerialne oraz efekty zasadniczej działalności administracyjnej.

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt