Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Dział

Prawo ochrony środowiska i polityka leśna

Ilość znalezionych haseł: 194

Prawo ochrony środowiska i polityka leśna

dokumentacja hydrogeologiczna

(prawo ochrony środowiska i polityka leśna), ogół dokumentów i materiałów sporządzonych w celu:1) ustalenia zasobów wód podziemnych;2) określenia warunków hydrogeologicznych w związku z:a) projektowaniem odwodnień do wydobywania kopalin ze złóż,b) wtłaczaniem wód do górotworu,c) projektowaniem odwodnień budowlanych otworami wiertniczymi,d) projektowaniem inwestycji mogących zanieczyścić wody podziemne,w tym składowaniem odpadów na powierzchni,e) bezzbiornikowym magazynowaniem substancji oraz składowaniem odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych,f) ustanawianiem obszarów ochronnych zbiorników wód podziemnych,g) zakończeniem lub zmianą poziomu odwadniania likwidowanych zakładów górniczych.Dokumentacja hydrogeologiczna powinna określać:1) budowę geologiczną i warunki hydrogeologiczne badanego obszaru;2) warunki występowania wód podziemnych, w tym charakterystykę warstw wodonośnych określonego poziomu;3) jakość wody podziemnej, a w przypadku wody leczniczej także trwałość jej składu chemicznego i cechy fizyczne;4) przedsięwzięcia niezbędne dla ochrony środowiska;5) przedsięwzięcia niezbędne dla ochrony obiektów na powierzchni.Dokumentacja hydrogeologicza powinna również określać, stosownie do potrzeb:1) zasoby i depresję w oznaczonych poziomach wodonośnych oraz w oznaczonym czasie;2) techniczne możliwości wydobycia wody;3) techniczne możliwości zatłaczania wód do górotworu;4) wpływ, jaki na stosunki wodne wywiera projektowana inwestycja lub bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz składowanie odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych;5) granice projektowanych stref ochronnych ujęć wód podziemnych oraz obszarówochronnych zbiorników wód podziemnych;6) ocenę hydrogeologiczną i prognozę skutków po zakończeniu odwodnienia zakładów górniczych;7) rodzaj, charakter i stopień zanieczyszczeń gruntów i wód podziemnych.

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt