Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Dział

Prawo ochrony środowiska i polityka leśna

Ilość znalezionych haseł: 194

Prawo ochrony środowiska i polityka leśna

standardy klasyfikacyjne

(prawo ochrony środowiska i polityka leśna), są to wprowadzone na podstawie art. 40 ust. 1. ustawy o statystyce publiczne klasyfikacje, nomenklatury i definicje podstawowych kategorii. Norma art. 61. ustawy o statystyce publicznej określiła, że wprowadzone na podstawie poprzedzających przepisów ustawowych takie standardy klasyfikacyjne, jak: Europejska Klasyfikacja Działalności (EKD), Polska Scalona Nomenklatura Towarowa Handlu Zagranicznego (PCN), Systematyczny Wykaz Wyrobów (SWW), Klasyfikacja Wyrobów i Usług (K W i U), Klasyfikacja Rodzajowa Środków Trwałych (KRŚT), Klasyfikacja Obiektów Budowlanych, Klasyfikacja Zawodów (KZ), Systematyka Form Prawno-Organizacyjnych (SFPO) - stały się standardami klasyfikacyjnymi w rozumieniu art. 40 ust. 1 ustawy o statystyce publicznej. W międzyczasie jednak EKD straciła moc prawną i została zastąpiona przez Polską Klasyfikację Działalności. Klasyfikacja Zawodów funkcjonuje na strona internetowych GUS jako klasyfikacja zawodów i specjalności. Nie jest jasne, czy Klasyfikacja Zawodów, o której mowa w art. 61 analizowanej ustawy – to dokument tożsamy z Klasyfikacją Zawodów i Specjalności. Nie wiadomo zatem, czy Klasyfikację Zawodów i Specjalności można w pełni uznać za standard klasyfikacyjny. Również w międzyczasie na znaczeniu stracił standard klasyfikacyjny – Systematyczny Wykaz Wyrobów (zachował on właściwość jedynie w odniesieniu do spraw, związanych z podatkiem VAT, w pozostałych zakresach zastosowań został zastąpiony przez Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług, która zastąpiła Klasyfikację Wyrobów i Usług, o której mowa w w/w art. 61. Polska Scalona Nomenklatura Towarowa Handlu Zagranicznego została zastąpiona Scaloną Nomenklaturą Towarową Handlu Zagranicznego. Klasyfikacja Obiektów Budowlanych funkcjonuje obecnie jako Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych. W miejsce Klasyfikacji Rodzajowej Środków Trwałych została wykreowana Klasyfikacja Środków Trwałych. Do standardów klasyfikacyjnych należą ponadto: Nomenklatura Jednostek Terytorialnych dla Celów Statystycznych, Polską Klasyfikację Edukacji oraz Klasyfikacja Wyrobów Obronnych. Niejasny jest status standardu klasyfikacyjnego pn. Systematyka Form Prawno - Organizacyjnych, Polska Klasyfikacja Statystyczna Dotycząca Działalności i Urządzeń Związanych z Ochroną Środowiska.Uwzględnienie w funkcjonowaniu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Klasyfikacji Statystycznej Dotyczącej Działalności i Urządzeń Związanych z Ochroną Środowiska jest zagadnieniem złożonym, wymagającym:a) ustalenia powiązań między wewnętrzną klasyfikacją działalności leśnej w Lasach Państwowych a rodzajami działalności, wyszczególnionymi w ramach w/w Klasyfikacji Statystycznej, b) opracowania algorytmów pozwalających na ustalanie wydatków na działalność, związaną z ochroną środowiska, sankcjonujących ich definicje, zwarte w w/w Klasyfikacji Statystycznej W tabeli zestawiono te rodzaje działalności, związanej z ochroną środowiska, w rozumieniu Klasyfikacji Statystycznej Dotyczącej Działalności i Urządzeń Związanych z Ochroną Środowiska, które mogą mieć swoje odpowiedniki w wewnętrznej klasyfikacji działalności Lasów Państwowych. W zestawieniu tym pominięto działalność w zakresie ochrony środowiska, prowadzoną przez jednostki organizacyjne Lasów Państwowych np. z racji utrzymywania typowych urządzeń, służących ochronie środowiska (w tym zakresie jednostki organizacyjne Lasów Państwowych występują w roli każdego innego podmiotu gospodarki narodowej, obowiązanego do przestrzegania ustawy – prawo ochrony środowiska).

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt