Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Dział

Prawo ochrony środowiska i polityka leśna

Ilość znalezionych haseł: 194

Prawo ochrony środowiska i polityka leśna

wykonywanie (sprawowanie) władzy publicznej

(prawo ochrony środowiska i polityka leśna), podejmowanie i realizowanie :a) przez Naród, sprawujący władzę bezpośrednio, orazb) przez organy władzy publicznej  oraz podległe im jednostki organizacyjne- działające w sprawowaniu władzy jako przedstawiciele Narodu,  c) inne jednostki sektora finansów publicznychwszelkich, dopuszczonych przez prawo, czynności prawnych oraz faktycznych:a) adresowanych do całego społeczeństwa, określonych kręgów społecznych, pojedynczych  obywateli Polski  oraz do jednostek organizacyjnych (osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej ) – nie pozostających w stosunku podległości służbowej względem sprawujących władzę, b) wymagających, na określonym etapie, użycia uprawnień do władztwa: - prawno – reglamentacyjnego (reglamentowanie działania przez stanowienie prawa, także przez stanowienie  polityk sektorowych, strategii,  programów rządowych, norm oraz standardów), - administracyjnego ( szczególnym przypadkiem władztwa administracyjnego jest podejmowanie decyzji o podaży pieniądza w Państwie, o wartościach określonych bankowych stóp procentowych oraz innych parametrach służących realizacji polityki pieniężnej Państwa), - karno-administracyjnego, - policyjno – administracyjnego, - prokuratorsko – administracyjnego oraz - władztwa z użyciem środków przymusu bezpośredniego, chociaż również nie wymagających użycia uprawnień do władztwa, o którym mowa w lit. b),c) skutkujących tym, że:- adresaci w/w czynności zostają zobowiązani do określonego działania (postępowania) lub zaniechania działań (także skutkujących tym, że adresatom w/w czynności zostają stworzone określone warunki do działania) – t. j. do zachowania zgodnego z normami, wynikającymi z kryterium legalności, celowości, gospodarności (efektywności) i rzetelności, zwanymi dalej normami (zobowiązanie do działania lub nadanie uprawnień do działania za pomocą aktów prawnych, innych aktów reglamentacyjnych powszechnie obowiązujących oraz za pomocą aktów administracyjnych),- adresatom w/w czynności zostaje zwrócona uwaga (miękki akt administracyjny), że oni sami oraz osoby oraz jednostki organizacyjne, podległe służbowo adresatom, działają z naruszeniem norm, - adresaci w/w czynności zostają objęci wnioskiem (wystąpieniem) o rozważenie skorygowania oraz spowodowanie skorygowania działań, naruszających normy,  zdaniem wykonującego władzę (miękki akt administracyjny), - adresaci w/w czynności zostają przymuszeni administracyjnie (decyzją administracyjną, innym aktem administracyjnym ) do skorygowania swojego działania – jeżeli w/w czynności władcze,  z urzędu lub na odpowiedni wniosek,   są podejmowane  przez sprawujących władzę w następstwie stwierdzenia, iż adresaci  naruszyli (naruszają) normy, o których mowa w zdaniu poprzednim, a postępowanie administracyjne jest w danym przypadku właściwe,- adresaci w/w czynności zostają zobowiązani sądowo do określonych działań – jeżeli w/w czynności władcze, z urzędu lub na odpowiedni wniosek, są podejmowane  przez sprawujących władzę (władzę sądowniczą) w następstwie stwierdzenia, iż adresaci naruszyli (naruszają) w/w normy, a rozstrzyganie w drodze postępowania sądowego jest w danym przypadku właściwe,- adresaci w/w czynności zostają przymuszeniu do określonych działań z użyciem środków przymusu bezpośredniego ( policyjne środki przymusu bezpośredniego, działalność egzekucyjna)  – jeżeli w/w czynności władcze, z urzędu lub na odpowiedni wniosek, są podejmowane przez sprawujących władzę, jeśli adresaci naruszyli (naruszają) w/w normy w stopniu oraz w zakresie, który zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnych użycie takich środków przymusu uzasadnia,- adresaci w/w czynności zostają poddani karze administracyjnej oraz karze sądowej w związku z takim naruszeniem w/w norm , które przez odpowiednie akty prawne jest kwalifikowane jako wykrocznie lub przestępstwo, - adresaci w/w czynności zostają objęci świadczeniami, usługami oraz dostawami, będących przede wszystkim ustrojowym (konstytucyjnym) obowiązkiem organów oraz jednostek organizacyjnych władzy publicznej oraz innych jednostek sektora finansów publicznych, realizowanym z wykorzystaniem majątku Skarbu Państwa (zadania  Skarbu Państwa poza zadaniami władczymi) oraz majątku samorządowego, chyba że w drodze ustawy wykonywanie tych zadań zostanie przydzielone jednostkom organizacyjnym, nie wchodzącym w skład organów i jednostek organizacyjnych władzy publicznej (uwaga: zadania, realizowane przez organy władzy publicznej oraz inne jednostki sektora finansów publicznych poza uprawnieniami do władztwa prawno – reglamentacyjnego, administracyjnego, karno – administracyjnego, policyjno – administracyjnego , prokuratorsko – administracyjnego oraz władztwa z użyciem środków przymusu bezpośredniego mogą mieć, ale nie muszą mieć charakteru świadczeń o charakterze użyteczności publicznej).W uzupełnieniu powyższej definicji należy podnieść, że:a) zgodnie z polskim porządkiem prawnym część uprawnień do władztwa administracyjnego, karno – administracyjnego, policyjno – administracyjnego oraz prokuratorsko – administracyjnego może być ustawowo oraz w drodze odpowiedniego upełnomocnienia przekazana organom (organom państwowym), przez które działają jednostki organizacyjne, nie zaliczone do jednostek organizacyjnych władzy publicznej oraz innych jednostek sektora finansów publicznych,b) również część zadań w zakresie świadczeń, usług oraz dostaw, dokonywanych z udziałem majątku Skarbu Państwa (część zadań Skarbu Państwa poza zadaniami władczymi ) oraz z udziałem majątku samorządowego może być ustawowo, w trybie porozumień administracyjnych oraz  zadań zleconych, przydzielana jednostkom organizacyjnym, nie zaliczonym do jednostek organizacyjnych władzy publicznej.

Zobacz więcej...

Prawo ochrony środowiska i polityka leśna

wyznaczniki (źródła) praw majątkowych przysługujących Lasom Państwowym

(prawo ochrony środowiska i polityka leśna), są to : a) normy prawne, zawierające dyspozycje prawne, adresowane bezpośrednio do Lasów Państwowych (względnie do niektórych wskazanych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych), określające wprost, że Lasom Państwowym (względnie wybranym jednostkom organizacyjnym Lasów Państwowych) przypada dane uprawnienie majątkowe, związane z konkretnymi składnikami majątkowymi we władaniu Lasów Państwowych, z zastrzeżeniem, że poszczególne regulacje prawne mogą ograniczać stosowanie danego uprawnienia majątkowego do konkretnych sytuacji hipotetycznych, a także mogą wiązać dane uprawnienie majątkowe z określonymi czynnościami prawnymi (np. prawo majątkowe zbywania gruntu, będącego lasem, pod hipotetycznym warunkiem braku przydatności tego lasu dla gospodarki leśnej z zastosowaniem czynności prawnych, prowadzących do zawarcia stosunku prawnego sprzedaży), b) normy prawne, zawierające dyspozycje prawne, przelewające na Lasy Państwowe ( na poszczególne jednostki organizacyjne Lasów Państwowych ) uprawnienia majątkowe, wykreowane w stosunku do państwowego gospodarstwa leśnego w poprzednim porządku prawnym (uprawnienia majątkowe, dziedziczone przez Lasy Państwowe  w ramach następstwa prawnego), c) normy prawne, zawierające dyspozycje prawne, adresowane pośrednio do jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, gdyż określające, że danej grupie jednostek organizacyjnych (w której mieszczą się jednostki organizacyjne Lasów Państwowych) przypadają określone uprawnienia majątkowe, związane z konkretnymi składnikami majątkowymi ( z zastrzeżeniem, jak w lit. a) ,d) normy prawne, pozwalające na pozyskiwanie przez Lasy Państwowe określonych uprawnień majątkowych, przysługujących określonym osobom i jednostkom organizacyjnym – w razie przelania na Lasy Państwowe tych uprawnień majątkowych przez te osoby oraz jednostki organizacyjne, e) uprawnienia majątkowe, wywodzone na podstawie różnych zasad tworzenia oraz stosowania prawa, w tym w szczególności : - uprawnienia majątkowe, będące konsekwencją przypisania Lasom Państwowym przez prawo określonych zadań do realizacji (uprawnienia majątkowe wywodzone z następującego toku rozumowania : skoro normy prawne nałożyły na Lasy Państwowe określone zadanie /zadania/ do wykonywania – to zasada racjonalnego ustawodawcy pozwala przyjąć, że wraz z określeniem tych zadań Lasy Państwowe zostały wyposażone w określone, niezbędne uprawnienia majątkowe; należy tu jednak podnieść, że wywodzenie uprawnień majątkowych na podstawie przytoczonego toku rozumowania może być poprawne w sposób bezwzględny tylko w takich przypadkach, w których w istniejącym porządku prawnym nie ma norm / w tym norm ogólnych /, uzależniających realizację danego zadania /danej grupy zadań/ od każdorazowego lub okresowego przelania na Lasy Państwowe / np. przez ministra właściwego w sprawach Skarbu Państwa/ określonej wiązki uprawnień majątkowych: np. można sobie wyobrazić regulację, przewidującą zadanie Lasów Państwowych w zakresie zbywania określonych składników majątkowych, jednak pod warunkiem uzyskiwania każdorazowo na taką transakcję przyzwoleniaministra właściwego w sprawach Skarbu Państwa  ), - uprawnienia majątkowe, wywodzone na podstawie zasady: „skoro można więcej, to tym bardziej można mniej”, na przykład:• skoro dany składnik majątkowy może być trwale zbywany (pod określonymi warunkami), to tym bardziej pod tymi samymi warunkami, może być zbywany poprzez ustanowienie na nim ograniczonych praw rzeczowych, pod warunkiem, że nie sprzeciwia się to:- uprawnieniom przysługującym Skarbowi Państwa jako osobie prawnej (jeżeli Skarbowi Państwa nie można czegoś czynić z należącym do niego składnikiem majątkowym, nie wolno tego czynić również Lasom Państwowym jako reprezentantowi Skarbu Państwa), - uprawnieniom jednoznacznie przypisanym innym niż Lasy Państwowe reprezentantom Skarbu Państwa (jeżeli określone uprawnienie majątkowe przysługuje jednoznacznie innemu niż Lasy Państwowe reprezentantowi Skarbu Państwa, nie można wywodzić, iż uprawnienia te mogą należeć do Lasów Państwowych) ani - ogólnym zasadom prowadzenia działalności leśnej, określonym oraz wynikającym w prawa leśnego• skoro dane uprawnienie majątkowe jest związane z nieruchomością (jako rzeczą główną)  we władaniu Lasów Państwowych, to tym bardziej może dotyczyć ruchomości (jako przynależności rzeczy głównej) we władaniu Lasów Państwowych, gdyż, ważąc na art. 52. kodeksu cywilnego, z braku zastrzeżeń, zawartych w treści danej czynności prawnej oraz z braku przepisów szczególnych, czynność prawna, dotycząca rzeczy głównej odnosi ten sam skutek w stosunku do przynależności ( to, co za pomocą czynności prawnych można czynić z rzeczą główną można również czynić z przynależnościami) Uzupełniająco należy podnieść, że rozwiązaniem najbardziej prawidłowym byłoby bezpośrednie określenie (określenie wprost)  – np. w normach prawa leśnego - katalogu uprawnień majątkowych, przysługujących Lasom Państwowym (wyznaczanie uprawnień majątkowych, przysługujących Lasom Państwowym, metodą prawną, o której powyżej jest mowa w lit. a). W trakcie nowelizacji ustawy o lasach, dokonanej w roku 1997, wprowadzono do niej Rozdział 6a „Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa będącym w zarządzie Lasów Państwowych”.  Przyjęcie tezy, że na podstawie uregulowań, zawartych w tym rozdziale, można utworzyć pełne katalogi składników majątkowych, którymi Lasy Państwowe mają prawo władać, oraz uprawnień majątkowych, związanych z tymi składnikami, doprowadza do absurdalnych wniosków. Upoważnia to do przyjęcia, że zgodnie z zasadą racjonalnego ustawodawcy powołany rozdział 6 a ustawy o lasach należy traktować jedynie jako zbiór norm prawnych, regulujących wybrane zasady gospodarowania wybranymi elementami mienia, będącego w zarządzie lub innym władaniu przez Lasy Państwowe. W innym miejscu niniejszej encyklopedii wywiedziono, że w odniesieniu do Lasów Państwowych odnosi się odpowiednio ustawa o gospodarce nieruchomościami. Jeżeli zatem w prawie leśnym nie udzielono odpowiedzi, czy Lasom Państwowym przysługuje dane uprawnienie majątkowe, dotyczące danej nieruchomości, będącej we władaniu Lasów Państwowych, rozstrzygnięcia można poszukiwać w unormowaniach, zawartych właśnie ustawy o gospodarce nieruchomościami, pod warunkiem wszakże wyciągania wniosków, nie sprzeciwiających się uprawnieniom przysługującym Skarbowi Państwa jako osobie prawnej, uprawnieniom jednoznacznie przypisanym innym niż Lasy Państwowe reprezentantom Skarbu Państwa, ani ogólnym zasadom prowadzenia działalności leśnej, określonym oraz wynikającym w prawa leśnego.W niniejszej encyklopedii wywiedziono ponadto, że do jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, jako ułomnych osób prawnych, mogą odnosić się również odpowiednio regulacje kodeksu cywilnego. Jeżeli zatem ani w prawie leśnym, ani w ustawie o gospodarce nieruchomościami, ani w innych aktach prawnych, odnoszących się do nieruchomości, nie udzielono odpowiedzi, czy Lasom Państwowym przysługuje jakieś uprawnienie majątkowe, dotyczące danej nieruchomości, rozstrzygnięcia można poszukiwać w unormowaniach, zawartych właśnie w kodeksie cywilnym, wszakże pod warunkami, o jakich mowa w zdaniach poprzednich: nie można wywodzić uprawnień majątkowych, przysługujących Lasom Państwowym, jeśli nie przysługują one Skarbowi Państwa jako osobie prawnej, nie można wywodzić uprawnień majątkowych, przysługujących Lasom Państwowym, jeżeli zostały one jednoznacznie przypisane przez prawo innym niż Lasy Państwowe reprezentantom Skarbu Państwa, nie można wywodzić uprawnień majątkowych, przysługujących Lasom Państwowym, jeżeli używanie tych uprawnień sprzeciwiałoby się ogólnym zasadom prowadzenia działalności leśnej.Powyżej przedstawiono procedurę identyfikującą uprawnienia majątkowe, przysługujące Lasom Państwowym, w odniesieniu do nieruchomości.Jest to oczywiście procedura, która dotyczy wszelkich innych składników majątkowych, znajdujących się we władaniu Lasów Państwowych: w pierwszej kolejności uprawnień majątkowych, związanych z danym składnikiem majątkowym, poszukujemy w prawie leśnych, jeśli prawo leśne nie przynosi odpowiedzi, rozstrzygnięć poszukujemy w innych aktach prawnych szczególnych, które mogą odnosić się do jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych jako jednostek organizacyjnych bez osobowości prawnej spoza sektora finansów publicznych, kończąc poszukiwania w akcie prawnym najbardziej ogólnym (kodeks cywilny, ustawa o prawach autorskich i prawach pokrewnych); w ostatniej dopiero kolejności o uprawnieniach majątkowych wnioskujemy na podstawie przywołanych powyżej zasad tworzenia oraz stosowania prawa.

Zobacz więcej...

Prawo ochrony środowiska i polityka leśna

wyznaczniki (źródła) uprawnień do władania przez Lasy Państwowe składnikami majątkowymi

(prawo ochrony środowiska i polityka leśna), normy prawne, zawierające dyspozycję, zobowiązującą oraz uprawniającą Lasy Państwowe (jednostki organizacyjne Lasów Państwowych) do sprawowania zarządu (innego władania) poszczególnymi składnikami majątkowymi, będącymi własnością oraz pod innymi tytułami prawnymi należącymi do Skarbu Państwa. W tym kontekście należy zauważyć, że :- w art. 4 ust. 1 ustawy o lasach określono, że Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe zarządza, z określonymi wyjątkami, lasami stanowiącymi własność Skarbu Państwa,- z powołanej powyżej normy wynika, że z zastrzeżeniem wyjątków, przywołanych w ustawie o lasach, niekwestionowaną właściwością Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe jest władanie w formie zarządu, określonego w ustawie o lasach, lasami stanowiącymi własność Skarbu Państwa,- w art. 4 ust. 3 ustawy o lasach określono, że w ramach sprawowanego zarządu (w ramach zarządu lasami, stanowiącymi własność Skarbu Państwa) Lasy Państwowe prowadzą gospodarkę leśną, gospodarują gruntami i innymi nieruchomościami oraz ruchomościami związanymi z gospodarką leśną, a także prowadzą ewidencją majątku Skarbu Państwa oraz ustalają jego wartość,- nałożenie na Lasy Państwowe normą art. 4 ust. 3 obowiązku prowadzenia ewidencji oraz ustalania jego wartości majątku Skarbu Państwa należy traktować zawężająco (ustawodawcy nie mogło przecież chodzić o ewidencję zbiorczą całego mienia Skarbu Państwa, gdyż to zadanie należy do ministra właściwego ds. Skarbu Państwa, a z mocy odrębnych przepisów Lasy Państwowe należy traktować jedynie jako jednostkę ewidencji przedmiotowej oraz podmiotowej mienia Skarbu Państwa, wchodzącego w skład leśnych zasobów ekonomicznych),- przywołanie obowiązku ewidencjonowania oraz obowiązku w zakresie określania wartości majątku Skarbu Państwa  w końcowej części normy art. 4 ust. 3 pozwala na przyjęcie, że grunty, inne nieruchomości oraz ruchomości związane z gospodarką leśną – a więc składniki majątkowe, którymi Lasy Państwowe mają gospodarować, są to składniki majątkowe należące do Skarbu Państwa, - gospodarowanie gruntami, o których mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o lasach, nie należy rozumieć jako gospodarowania wyłącznie gruntami, będącymi lasami; ustawodawca w wielu bowiem miejscach  ustawy o lasach dowiódł, że wyraźnie rozróżnia grunty, będące lasami, grunty, nie będące lasami oraz nieruchomości, nie będące gruntami:• „Plan urządzenia lasu powinien zawierać w szczególności opis lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia „/art.18.4 pkt.1/;• „Nadleśniczy prowadzi samodzielnie gospodarkę leśną w nadleśnictwie na podstawie planu urządzenia lasu oraz odpowiada za stan lasu. W szczególności nadleśniczy /.../ bezpośrednio zarządza lasami, gruntami i innymi nieruchomościami Skarbu Państwa, pozostającymi w zarządzie Lasów Państwowych” /art. 35. 1 pkt.2 a/ ; • „W zarząd Lasów Państwowych (nadleśnictw) przekazuje się stanowiące własność Skarbu Państwa grunty przeznaczone do zalesienia w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu” /Art. 36. 1./ ,• „Kierownik jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych, z wyjątkiem kierownika jednostki organizacyjnej, o której mowa w art. 32 ust. 2 pkt.4, za zgodą Dyrektora Generalnego, może nabywać stanowiące własność osób fizycznych lub prawnych lasy oraz grunty przeznaczone do zalesienia, jak również inne grunty i nieruchomości, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami gospodarki leśnej i nie narusza interesu Skarbu Państwa” /Art. 37. 1/; • „Sprzedaż lasów, gruntów i innych nieruchomości Skarbu Państwa znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych, z zastrzeżeniem art. 40a, może następować w przypadkach /.../” /Art. 38. 1./ ,- zacytowane w zdaniu poprzednim normy ustawy o lasach świadczą o tym, że intencją ustawodawcy było nie tylko nadanie Lasom Państwowym uprawnienia do zarządu lasami, stanowiącymi własność Skarbu Państwa, lecz również do władania w tej samej formie (w formie zarządu) gruntami, nie będącymi lasami ( w tym gruntami, przeznaczonymi do zalesienia) oraz nieruchomościami, nie będącymi gruntami, stanowiącymi ( lub stającymi się po nabyciu) własnością Skarbu Państwa, - należy podnieść, że w rzeczywistości Lasy Państwowe władają niektórymi nieruchomościami, nie będącymi lasami, w formie zarządu trwałego, stanowionego na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami,- zwraca uwagę, że w normie art. 4 ust. 3 ustawodawca nie rozstrzygnął w sposób definitywny, że składniki majątkowe, którymi Lasy Państwowe mają gospodarować, muszą należeć do Skarbu Państwa wyłącznie pod prawnym tytułem własności; - powyższe stanowi przesłankę prawną „legalizującą” stan faktyczny władania przez Lasy Państwowe w wielu przypadkach składnikami majątkowymi nabytymi za, w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa nie na własność Skarbu Państwa, lecz w posiadanie zależne lub nabytymi przez Skarb Państwa na podstawie wszelkich innych (niż własność) praw rzeczowych (jeżeli Lasy Państwowe za Skarb Państwa, w imieniu Skarbu Państwa i na rzecz Skarbu Państwa nabywają na przykład nieruchomość nie będącą gruntem  na przykład w drodze najmu, to składnik ten staje się składnikiem majątkowym nabytym przez Skarb Państwa w posiadanie zależne; Skarb Państwa staje się najemcą danego składnika majątkowego; Lasom Państwowym przypada obowiązek gospodarowania tą nieruchomością; nie ma przy tym żadnych przeciwwskazań, aby władanie takim majątkiem w dalszym ciągu nazywać zarządem; dodatkowych argumentów za taką kwalifikacją władania przykładową nieruchomością nabytą przez Skarb Państwa w posiadanie zależne lub samoistne dostarczają przytoczone poniżej rozważania na temat dzierżenia; dzierżyciel władać może składnikiem majątkowym zarówno za właściciela, jak i za posiadacza samoistnego czy posiadacza zależnego); - regulacje ustawy o lasach nie unormowały również, zdarzających się w praktyce, sytuacji, w których Lasy Państwowe (jednostki organizacyjne Lasów Państwowych) wchodzą, bez nabycia „pełnego” zarządu, we władanie  składnikami majątkowymi Skarbu Państwa (w tym we władanie nieruchomościami Skarbu Państwa ), będącymi już we władaniu osób fizycznych oraz innych jednostek organizacyjnych ( na przykład pozostającymi w ich  zarządzie trwałym); załóżmy, że Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych ma uzasadnioną potrzebę korzystania z części gmachu przy ulicy Wawelskiej nr 22 w Warszawie; jak wiadomo gmach ten stanowi własność Skarbu Państwa; pozostaje przy tym w trwałym zarządzie Ministerstwa Środowiska; decydując się na rozwiązanie prawne, polegające na tym, że Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych (działając przecież za, w imieniu oraz na rzecz Skarbu Państwa) wynajmuje od Skarbu Państwa część powierzchni powołanego gmachu – doprowadzamy do sytuacji prawnej, w której Skarb Państwa, reprezentowany tutaj z jednej strony przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych, a z drugiej strony przez Ministra Środowiska , staje się (!!!) najemcą składnika majątkowego, będącego  własnością Skarbu Państwa, staje się posiadaczem zależnym rzeczy, która de facto nie może pozostawać w posiadaniu zależnym Skarbu Państwa, skoro stanowi własność Skarbu Państwa; jeżeli za korzystaniem przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych z części powierzchni gmachu przy ulicy Wawelskiej nr 22 w Warszawie przemawiają kryteria celowości oraz gospodarności prawidłowego działania – to racjonalnym rozwiązaniem byłoby przyjęcie, że to korzystanie z powołanej nieruchomości (części nieruchomości) obywa się na warunkach swoistego współzarządu (współdzierżenia); zwraca przy tym uwagę, że zarówno trwały zarząd, przypadający państwowym organom władzy publicznej, jak również zarząd, przypadający z ustawy o lasach Lasom Państwowym, mają charakter władztwa nieodpłatnego cudzym majątkiem; rzecz jednak w tym, że regulacje ustawy o gospodarce nieruchomościami usankcjonowały absurd prawny, wykazany powyżej; w art. 18. tej ustawy określono mianowicie, że jednostkom organizacyjnym, nieposiadającym osobowości prawnej, nieruchomości Skarbu Państwa mogą być oddawane m.in. w najem, dzierżawę oraz użyczenie –  z zastrzeżeniem, że odbywa ma się to odbywać na cele, związane z działalnością tych jednostek; z kolei w art. 43 powołanej ustawy rozstrzygnięto, że jednostki organizacyjne, mające nieruchomości Skarbu Państwa w trwałym zarządzie, mogą, za zgodą organu nadzorującego, oddawać te nieruchomości lub ich części  w najem, dzierżawę albo użyczenie w drodze umowy, zawartej na okres nie dłuższy niż czas, na który został ustanowiony trwały zarząd, z równoczesnym zawiadomieniem właściwego organu, jeśli umowa jest zawierana na okres do 3 lat, lub za zgodą właściwego organu, jeżeli umowa jest zawierana na okres powyżej trzech lat, przy czym nieruchomości oddane w trwały zarząd ministerstwom, urzędom centralnym i urzędom wojewódzkim lub części tych nieruchomości mogą być oddawane w najem, dzierżawę lub użyczenie za zgodą ministra właściwego do spraw administracji publicznej; należy zatem dojść do wniosku, że Lasy Państwowe (jednostki organizacyjne Lasów Państwowych) mogą, z mocy ustawy o lasach, władać nieruchomościami Skarbu Państwa w formie zarządu, zaś w odniesieniu do nieruchomości Skarbu Państwa, pozostających w dzierżeniu ( w tym w trwałym zarządzie), użytkowaniu wieczystym oraz posiadaniu zależnym osób fizycznych oraz innych jednostek organizacyjnych, mogą, z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami, władać nimi na podstawie umowy najmu (podnajmu), dzierżawy (podzierżawy)  oraz użyczenia (jeśli te osoby fizyczne oraz inne jednostki organizacyjne mogą nieruchomości te wynajmować, wydzierżawiać lub użyczać z mocy wiążącego ich prawa, zawartych umów na korzystanie z nieruchomości Skarbu Państwa oraz wydanych w tej sprawie aktów administracyjnych); wydaje się jednak, że opisane w zdaniach poprzednich wchodzenie przez Lasy Państwowe w posiadanie zależne nieruchomości Skarbu Państwa należy mimo wszystko traktować jako nie nazwane przez prawo stanowienie współzarządzania przez Lasy Państwowe tymi nieruchomościami, choć dokonywane z  użyciem stosunku prawnego najmu, dzierżawy lub umowy oddania – wzięcia w użyczenie;- regulacje ustawy o lasach nie rozstrzygnęły wprost ( nie rozstrzygnęły jednoznacznie) kwestii uprawnień Lasów Państwowych do władania w formie zarządu ruchomościami Skarbu Państwa ( a w szczególnych przypadkach do władania ruchomościami w formie najmu, dzierżawy lub użyczenia), związanymi z gospodarką leśną, oraz niematerialnymi zasobami majątkowymi, potrzebnymi do prowadzenia gospodarki leśnej oraz do wypełniania wszelkich innych zadań, przypadających Lasom Państwowym (ustawodawca określił, że Lasy Państwowe mają obowiązek gospodarowania ruchomościami związanymi z gospodarką leśną, dopiero w końcowej regulacji określając, że mienie, należące do okręgowych zarządów lasów państwowych oraz nadleśnictw staje się mieniem zarządzanym przez jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, wykreowane w ustawie o lasach; w ustawie o lasach o niematerialnych składnikach majątkowych w ogóle nie ma mowy);- dodatkową przesłanką prawną, utrudniającą rozstrzygnięcie powyższych dylematów, jest zakres reglamentacji rozdziału  6a ustawy o lasach pt. „Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa będącym w zarządzie Lasów Państwowych”. W przepisach tego rozdziału jest mowa prawie  wyłącznie o gospodarowaniu lasami, gruntami, nie będącymi lasami oraz innymi nieruchomościami. Tylko trzy przepisy zostały poświęcone innym aktywom majątkowym (p.102)• przepis art. 41, mówiący o zaciąganiu przez Lasy Państwowe w imieniu Skarbu Państwa kredytów bankowych oraz pożyczek z narodowego i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej,• przepis art..42, mówiący o przystępowaniu lub tworzeniu w Lasach Państwowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółek akcyjnych, • przepis art. 43, mówiący o pieczęci, jaką mają posługiwać się jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, - nie może ulegać wątpliwości, że obrażałoby w sposób rażący zasadę racjonalnego ustawodawcy potraktowanie unormowań rozdziału 6 a ustawy o lasach jako pośredniego enumeratywnego wyszczególnienia mienia, będącego w zarządzie Lasów Państwowych, a dokładniej jako enumeratywnego wyszczególnienia wszystkich składników majątkowych, mogących być w zarządzie Lasów Państwowych; oznaczałoby to bowiem, że składniki majątkowe, mogące być w zarządzie Lasów Państwowych stanowią: • lasy; • grunty, nie będące lasami,• nieruchomości, nie będące gruntami,• środki kredytowe (pozostające w zarządzie Lasów Państwowych obce środki pieniężne brane na warunkach kredytowych przez Skarb Państwa za pośrednictwem Lasów Państwowych),• środki, pochodzące z pożyczek, udzielanych przez dwa fundusze celowe (Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej),• udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością,• akcje jako papiery wartościowe,• pieczęcie okrągłe, do używania których obowiązane są jednostki organizacyjne Lasów Państwowych,- uprawnienie do zarządu przez Lasy Państwowe ruchomościami Skarbu Państwa oraz określonymi niematerialnymi składnikami majątkowymi można wywieść nie tylko z zasady racjonalnego ustawodawcy, lecz również z:• okoliczności, że ustawodawca wprowadził do ustawy o lasach pojęcie zarządu, a nie kodeksowe pojęcie dzierżenia (przesłanka stwarzająca punkt wyjścia do wywiedzenia uprawnienia Lasów Państwowych do władania niematerialnymi składnikami majątkowymi), • „odziedziczenia”  prawnego przez Lasy Państwowe z mocy ustawy o lasach całego mienia, należącego do państwowego gospodarstwa leśnego,• utrwalonej praktyki władania przez Lasy Państwowe ruchomościami oraz niematerialnymi składnikami majątkowymi, należącymi (przede wszystkim pod prawnym tytułem własności) do Skarbu Państwa, oraz nazywania tego władania zarządem- wydaje się, że konsekwentnie należy przyjąć, że jeżeli ruchomości oraz majątek niematerialny, należący pod różnymi tytułami prawnymi do Skarbu Państwa, znajduje się w faktycznym władaniu osób fizycznych lub jednostek organizacyjnych – to Lasy Państwowe mogą uzyskiwać władztwo nad tym majątkiem na podstawie umowy najmu, dzierżawy, wzięcia w użyczenie oraz (zwłaszcza w odniesieniu do majątku niematerialnego) na podstawie umów podobnychW poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, czy Lasom Państwowym przysługuje uprawnienie do sprawowania zarządu majątkiem niematerialnym niezbędne okazuje się przybliżenie pojęcia „zarządu”, wykreowanego w ustawie o lasach.Rozważania nasze rozpocznijmy od unormowań kodeksu cywilnego, dotyczących prawa rzeczowego posiadania.Właśnie z uregulowań k.c. można wywieść, że posiadanie jest prawem rzeczowym, uprawniającym do władania rzeczą.Ten, kto ma przedmiotowe prawo oraz, korzystając z tego prawa, daną rzeczą faktycznie włada jak właściciel jest posiadaczem samoistnym.Ten, kto ma w/w prawo oraz, korzystając z tego prawa, faktycznie bezpośrednio włada cudzą rzeczą jak użytkownik, zastawnik, najemca, dzierżawca lub mający inne prawo, z którym łączy się określone władztwo na cudzą rzeczą, jest posiadaczem zależnym.Zwraca uwagę, że kodeks cywilny nie używa słowa „jako” (jako właściciel, jako użytkownik), lecz słowa „jak” (jak właściciel, jak użytkownik). Przez taki zabieg redakcyjny usankcjonowany został w k.c. stan faktyczny np. władania rzeczą jak właściciel bez faktycznego tytułu własności, czy jak użytkownik bez  legitymowania się  prawem użytkowania, obciążającym daną rzecz. Brak tych tytułów nie musi znosić prawa rzeczowego posiadania. Ten, kto rzeczą faktycznie włada za kogo innego, jest dzierżycielem. W rozumieniu kodeksu cywilnego dzierżyciel nie jest posiadaczem (przekonuje o tym choćby treść art. 343 k.c.). Prawo dzierżenia  (dzierżenie) jest jednak bez wątpienia szczególnym przejawem rzeczowego prawa posiadania. Lasy Państwowe, w odniesieniu do materialnych składników majątkowych, należących do Skarbu Państwa, są bez wątpienia w rozumieniu kodeksu cywilnego dzierżycielami tego majątku, bowiem faktycznie władają nim za Skarb Państwa jako osobę prawną. Ustawa o lasach nie posługuje się jednak pojęciem dzierżenia, lecz zarządu. W odniesieniu do materialnych składników majątkowych, należących do Skarbu Państwa, są to pojęcia bardzo bliskoznaczne. W odniesieniu do majątku materialnego - zarząd jest przypisanym przez ustawę o lasach prawem Lasów Państwowych do określonego faktycznego władania przez tę jednostkę za Skarb Państwa majątkiem materialnym, należącym pod różnymi tytułami prawnymi do Skarbu Państwa. Ważąc, iż ustawa o lasach posługuje się właśnie pojęciem zarządu, a nie kodeksowym pojęciem dzierżenia (dotyczącym de facto dóbr materialnych) można postawić tezę, że zarząd w rozumieniu ustawy o lasach może rozciągać się  również na  faktyczne władanie majątkiem niematerialnym, należącym do Skarbu Państwa. W tym miejscu niezbędne wydaje się  przywołanie przepisów końcowych ustawy o lasach, z których wynika, że z dniem wejścia ustawy  w życie – okręgowe zarządy lasów państwowych, utworzone na podstawie ustawy z 1949 roku o państwowym gospodarstwie leśnym stały się z mocy prawa regionalnymi dyrekcjami Lasów Państwowych w rozumieniu ustawy z 1991 o lasach. Nadleśnictwa, działające na podstawie ustawy z 1949, stały się nadleśnictwami w rozumieniu ustawy o lasach, a zakłady produkcyjno-usługowe – innymi jednostkami organizacyjnymi Lasów Państwowych (zakładami). Mienie okręgowych zarządów Lasów Państwowych, a zatem materialne i niematerialne składniki majątkowe, pozostające prawnie przed dniem wejścia w życie ustawy o lasach we władaniu okręgowych zarządów LP, oraz prawa majątkowe i ciężary do  tych składników majątkowych przywiązane  – z dniem wejścia w życie  ustawy o lasach stały się mieniem regionalnych zarządów Lasów Państwowych oraz nadleśnictw – odpowiednio. Nie ulega przy tym wątpliwości, że mienie okręgowych zarządów Lasów Państwowych, o którym mowa powyżej, obejmowało w szczególności wiele nieruchomości,  ruchomości, a także takie prawa majątkowe, jak prawo do nabywania, wytwarzania w drodze robót budowlano – montażowych, umarzania, likwidowania,  zbywania, używania w toku normalnej działalności, obciążania ograniczonymi prawami rzeczowymi, wynajmowania, czy wydzierżawiania składników majątkowych ( w tym nieruchomości, ruchomości, wartości niematerialnych i prawnych, majątku finansowego i innego majątku). Szczegółowa analiza zadań, praw do władania składnikami majątkowymi, innych uprawnień majątkowych oraz uprawnień niemajątkowych, odziedziczonych przez Lasy Państwowe na mocy końcowych unormowań ustawy o lasach, została dokonana w ramach definicji hasła „ Lista historycznych aktów prawnych ”.

Zobacz więcej...

Prawo ochrony środowiska i polityka leśna

wyznaczniki (źródła) zdolności Lasów Państwowych do czynności prawnych

(prawo ochrony środowiska i polityka leśna), a) unormowania ustawy o lasach:- art. 32. ust. 1 ustawy o lasach : „Lasy Państwowe jako państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej reprezentują Skarb Państwa w zakresie zarządzanego mienia” (t. j. reprezentują Skarb Państwa w sprawach, dotyczących składników majątkowych, należących do Skarbu Państwa, a będących we władaniu Lasów Państwowych, oraz w sprawach, dotyczących praw majątkowych, związanych z tymi składnikami majątkowymi), - w art. 33. ust.3 pkt.1 ustawy o lasach : „Dyrektor Generalny ( ...) reprezentuje Skarb Państwa w stosunkach cywilno-prawnych, w zakresie swojego działania” , - w art. 34. pkt.1. : „Dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych (...) reprezentuje Skarb Państwa w stosunkach cywilno-prawnych, w zakresie swojego działania”,- w art. 35 ust. 1 pkt.1) : „Nadleśniczy (...) reprezentuje Skarb Państwa w stosunkach cywilno-prawnych, w zakresie swojego działania”,b) unormowania w różnych aktach prawnych, nadające określonym kierownikom jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych władztwo administracyjne oraz karno – administracyjne, policyjne (łącznie z władztwem związanym ze środkami przymusu bezpośredniego), a także niektóre uprawnienia prokuratorskie oraz wymiaru sprawiedliwości ,c) unormowania kodeksowe, nadające Lasom Państwowym uprawnienie do reprezentowania interesów Skarbu Państwa przed sądami cywilnymi, gospodarczymi, rejestrowymi oraz administracyjnymi,d) unormowania w kodeksie pracy, przypisujące jednostkom organizacyjnym bez osobowości prawnej prawo do występowania w roli pracodawcy - będące punktem wyjścia do analiz prawnych, prowadzących m.in. do następujących wniosków ogólnych:a) Lasy Państwowe są przedstawicielem ustawowym Skarbu Państwa w rozumieniu kodeksu cywilnego;b) jednostki organizacyjne Lasów Państwowych mogą w swoim działaniu układać stosunki cywilnoprawne m.in. na podstawie unormowań kodeksu cywilnego;c) kierownicy niektórych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych są organami administracji publicznej w rozumieniu k.p.a.,d) Lasy Państwowe występują w roli pracodawcydające – wraz z w/w wnioskami oraz innymi przesłankami (w tym, wynikającymi z listy zadań, przypadających Lasom Państwowym) - podstawę do twierdzenia, że:a) Lasy Państwowe (jednostki organizacyjne Lasów Państwowych) mają zdolność prawną, b) Lasy Państwowe są uprawnione do podejmowania czynności prawnych, co wynika ze zdolności do czynności prawnych,c) Lasy Państwowe mają zdolność do czynności cywilnoprawnych,d) Lasy Państwowe mają zdolność do czynności prawno - handlowych,e) Lasy Państwowe mają zdolność do czynności cywilnoprawnych, niezbędnych do realizacji zadań w ramach zasadniczej działalności administracyjnej,f) Lasy Państwowe mają zdolność do czynności pracowniczo - prawnych,g) Lasy Państwowe mają uprawnienia do władztwa służbowego,h) Lasy Państwowe mają zdolność do czynności administracyjno – prawnych aktywnych,,i) Lasy Państwowe mają uprawnienia do władztwa karno – administracyjnego,j) Lasy Państwowe w realizacji swoich zadań mają zdolność do wykonywania biernych czynności administracyjno – prawnych,k) Lasy Państwowe mają zdolność do wykonywania określonych czynności prawno – policyjnych,l) Lasy Państwowe mają uprawnienia do używania środków przymusu bezpośredniego,m) Lasy Państwowe mają zdolność do czynności prawnych, związanych z wymiarem sprawiedliwości (w tym uprawnienia do władztwa karno - administracyjnego, oraz do wykonywania niektórych uprawnień prokuratorskich),n) Lasy Państwowe mają zdolność do czynności procesowych.

Zobacz więcej...

Prawo ochrony środowiska i polityka leśna

zarząd z ustawy o lasach jako podstawowa forma władania przez Lasy Państwowe mieniem Skarbu Państwa

(prawo ochrony środowiska i polityka leśna), podstawowa forma nieodpłatnego władania (dzierżenia) przez Lasy Państwowe mieniem (składnikami majątkowymi oraz prawami majątkowymi) Skarbu Państwa, w tym przede wszystkim lasami Skarbu Państwa.W uzupełnieniu powyższego należy podnieść, że z mocy unormowań ustawy o lasach, władztwo Lasów Państwowych nad mieniem Skarbu Państwa, w tym przede wszystkim nad lasami Skarbu Państwa, przybrało formę zarządu. Z punktu widzenia uregulowań kodeksu cywilnego - sprawowanie przez Lasy Państwowe zarządu mieniem Skarbu Państwa wykazuje największe podobieństwo do dzierżenia, t. j. władania składnikami majątkowymi za kogo innego (tutaj za Skarb Państwa).O zarządzie (jako trwałym zarządzie) jako o podstawowej formie władania nieruchomościami Skarbu Państwa oraz nieruchomościami samorządu terytorialnego jest również mowa w ustawie o gospodarce nieruchomościami.W ustawie o gospodarce nieruchomościami zastrzeżono, że w zakresie gospodarowania nieruchomościami nie narusza ona m. in. unormowań ustawy o lasach.Zarząd sprawowany przez Lasy Państwowe (w tym przez jednostki organizacyjne Lasów Państwowych) na podstawie ustawy o lasach nie ma charakteru zarządu trwałego w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami.W szczególności w odniesieniu do władania przez Lasy Państwowe nieruchomościami Skarbu Państwa na zasadach zarządu, o którym mowa w ustawie o lasach, nie może mieć zastosowania regulacja, zawarta w ustawie o gospodarce nieruchomościami, w myśl której zarząd nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, sprawowany w dniu wejścia w życie ustawy o gospodarce nieruchomościami przez państwowe jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej, przekształcił się z tym dniem w trwały zarząd tych nieruchomości.Za taką tezą przemawiają następujące okoliczności prawne :a) utarta praktyka stosowania ustawy o gospodarce nieruchomościami,b) zasadnicze różnice między sprawującym trwały zarząd a kierownikami jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych z punktu widzenia przypadających im uprawnień majątkowych i niemajątkowych,c) niewzruszalność zarządu, wynikającego z ustawy o lasach, w przeciwieństwie do trwałego zarządu, charakteryzującego się możliwością znoszenia,d) wyraźnie różnice kompetencyjne, związane ze sprawowaniem zarządu trwałego oraz zarządu, określonego w ustawie o lasachAd. a)W ustawie o gospodarce nieruchomościami określono, że w razie nabycia trwałego zarządu z mocy prawa, opłaty roczne ustala właściwy organ w drodze decyzji.Jak powszechnie wiadomo po wejściu w życie ustawy o gospodarce nieruchomościami – żadne decyzje ustalające odpłatność za władanie przez Lasy Państwowe lasami Skarbu Państwa nie zostały wydane. Zarząd, sprawowany przez Lasy Państwowe, nieruchomościami Skarbu Państwa ma charakter zarządu nieodpłatnego.Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami ustanowienie trwałego zarządu wymaga: - wniosku zainteresowanej jednostki organizacyjnej bez osobowości prawnej, kierowanego do właściwego starosty,- wydania przez starostę decyzji, wyznaczającej odpłatność za władanie nieruchomością Skarbu Państwa w formie trwałego zarządu,- oddania nieruchomości we władanie na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczegoJednostki organizacyjne Lasów Państwowych wchodzą w zarząd nieruchomości w innym trybie, nie stosując powyższej procedury, chyba że w wyjątkowych przypadkach w stosunku do konkretnych nieruchomości, nie będących lasami, nabywają istotnie trwały zarządAd. b)Ustawa o gospodarce nieruchomościami określiła, że jednostka organizacyjna, władająca nieruchomością w formie trwałego zarządu, ma uprawnienie do: - korzystania z nieruchomości w celu prowadzenia działalności należącej do zakresu działania jednostki organizacyjnej (prawo do zwykłego korzystania z nieruchomości), przy czym w stosunku do nieruchomości Skarbu Państwa, pozostających w trwałym zarządzie, wojewodowie mogą ustalać szczegółowe warunki korzystania z tych nieruchomości,- zabudowy, odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub modernizacji obiektów budowlanych, zgodnie z prawem budowlanym, za zgodą organu nadzorującego, - oddawania, za zgodą organu nadzorującego, nieruchomości lub jej części w najem, dzierżawę albo jej użyczanie w drodze umowy zawartej na okres nie dłuższy niż czas, na który został ustanowiony trwały zarząd ( z obowiązkiem zawiadamiania właściwego    organu /tj. starosty/ , gdy umowa najmu lub dzierżawy jest zawierana na czas nie dłuższy niż trzy lata, lub za zgodą właściwego organu, gdy umowa obciążenia nieruchomości najmem lub dzierżawą przekracza okres trzyletni), - nabywania nieruchomości na własność Skarbu Państwa, z zastrzeżeniem, że z datą nabycia nieruchomości jednostki te uzyskują do nabytych nieruchomości trwały zarząd, - nabywania prawa użytkowania wieczystego nieruchomościami Skarbu Państwa, z zastrzeżeniem, że z chwilą nabycia  tego prawa prawo to wygasa, a jednostki organizacyjne uzyskują prawo sprawowania trwałego zarządu w stosunku do tej nieruchomości, - wypowiadania umowy najmu, dzierżawy lub użyczenia nieruchomości lub jej części za zgodą organu nadzorującego z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.Z prawa leśnego nie wynika, aby wojewodowie mieli uprawnienia do ustalania szczegółowych warunków korzystania przez jednostki organizacyjne Lasów Państwowych z nieruchomości, pozostających w ich władaniu z mocy ustawy.Organy nadzorujące Lasy Państwowe nie mają w prawie leśnym tak istotnych, jak to unormowano w odniesieniu do trwałego zarządu, uprawnień do reglamentowania decyzji jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, dotyczących podejmowania przez te jednostki działalności inwestycyjnej (budowlano-montażowej) lub oddawania nieruchomości w posiadane zależne.Jednostki organizacyjne LP z mocy ustawy o lasach mają prawo nie tylko do ograniczonego zbywania poprzez oddawanie w posiadanie zależne, ale również mogą te nieruchomości sprzedawać, zbywać w drodze zamiany, przekazywać na warunkach nieodpłatnych, wnosić niektóre z nich w charakterze aportu do spółek prawa handlowego.Ad. c)W ustawie o gospodarce nieruchomościami określono, że trwały zarząd wygasa z upływem czasu, na który został ustanowiony, a ponadto może być wygaszony w drodze decyzji właściwego organu w następujących przypadkach :- niezgodnego z decyzją zagospodarowanie nieruchomości, - niedopełnienie obowiązku zawiadomienia właściwego organu lub uzyskania od właściwego organu zgody na oddanie nieruchomości najmem, dzierżawą lub na użyczenie nieruchomości, - wystąpienia konfliktu między sposobem wykorzystywania nieruchomości a miejscowy ogólnym planem zagospodarowania przestrzennego, - sposobu wykorzystywania nieruchomości zagrażającego stanowi środowiska naturalnego,- zmiany przeznaczenia nieruchomości w planie miejscowym w przypadku, gdy w ślad za tą zmianą jednostka posiadająca tę nieruchomość w trwałym zarządzie nie jest w stanie swoją działalność zmienić w sposób, zgodny z nowym przeznaczeniem nieruchomości w miejscowym  ogólnym planie zagospodarowania przestrzennego, - gdy nieruchomość stała się zbędna na cel określony w decyzji o ustanowienie trwałego zarządu,Ponadto w ustawie o gospodarce nieruchomościami określono, że :- wygaśniecie trwałego zarządu z mocy prawa oznacza wypowiedzenie umów najmu, dzierżawy lub użyczenia – z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, - jednostka organizacyjna, za zgodą organu nadzorującego, może zgłosić do właściwego organu wniosek o wydanie decyzji o wygaszeniu trwałego zarządu; właściwy organ ma 18 miesięcy na podjecie decyzji o wygaszeniu trwałego zarządu, z zastrzeżeniem, że właściwy organ podejmuje decyzję o wygaszeniu trwałego zarządu, jeśli ma możliwość zagospodarowania nieruchomości, - na wniosek jednostek organizacyjnych, uzgodniony z ich organami nadzorującymi, właściwy organ może podjąć decyzję, orzekającą o przekazaniu trwałego zarządu między jednostkami organizacyjnymi (z zachowaniem warunku sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego), - likwidacja jednostki organizacyjnej wygasza trwały zarząd, chyba że w miejsce likwidowanej jednostki organizacyjnej pojawia się jednostka organizacyjna, będąca następcą prawnym likwidowanej jednostki organizacyjnej, - do trwałego zarządu w sprawach nie uregulowanych w ustawie stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego o użytkowaniu.Do spraw zarządu, sprawowanego przez Lasy Państwowe, nie uregulowanych w ustawie o gospodarce nieruchomościami, nie stosuje się przepisów kodeksu cywilnego o użytkowaniu, lecz przepisy ustawy o lasach.Ponieważ w ustawie o gospodarce nieruchomościami – sprawa zarządu, sprawowanego przez Lasy Państwowe z mocy ustawy o lasach, w ogóle nie została podjęta, więc w sprawach zasad i sposobu wykonywania tego zarządu odpowiednie jest w zasadzie prawo leśne.Likwidacja jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych w żadnym przypadku nie powoduje wygaśnięcia zarządu nieruchomościami, sprawowanego przez Lasy Państwowe. Ponadto w ustawie o lasach istotnie ograniczono możliwość przenoszenia zarządu. Przypadki przenoszenia zarządu nie następują generalnie w trybie decyzji administracyjnej. Kierownicy jednostek organizacyjnych co do zasady nie mają w prawie leśnym prawa do występowania  z wnioskiem do starostów o wygaszeniu zarządu. Zanik zarządu następuje przede wszystkim w trybie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz w innych przypadkach, wskazanych w ustawie o lasach , i następuje w innym trybie niż wygaszanie trwałego zarządu, określone w ustawie o gospodarce nieruchomościami.Ad d)Zarządzanie nieruchomościami, w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami, polega na podejmowaniu wszelkich decyzji i dokonywaniu wszelkich czynności zmierzających do utrzymania nieruchomości w stanie nie pogorszonym, zgodnie z jej przeznaczeniem, jak również do uzasadnionego inwestowania w tę nieruchomość.Nieruchomości stanowiące zasoby nieruchomości Skarbu Państwa, t.j. nie oddane jeszcze w trwały zarząd czy w użytkowanie, mogą  być zarządzane wyłącznie przez zarządców licencjonowanych albo przez przedsiębiorców zatrudniających takich zarządców.Z mocy ustawy o lasach – Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych, regionalne dyrekcje Lasów Państwowych oraz nadleśnictwa są uprawnieni do prowadzenie działalności administracyjnej, w tym to zarządzania mieniem Skarbu Państwa.Pracownicy służby leśnej oraz pozostali pracownicy na stanowiskach nierobotniczych są właściwi z mocy prawa leśnego do wykonywania działalności administracyjnej, a więc również do zarządzania mieniem, oddanym Lasom Państwowym w zarząd.Pracownicy ci nie są licencjonowanymi zarządcami w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami.Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami - w decyzji o oddanie nieruchomości gruntowej w trwały zarząd ustala się sposób i termin jej zagospodarowania, w tym termin zabudowy z uwzględnieniem terminu rozpoczęcia lub termin zakończenia zabudowy. Za rozpoczęcie budowy uznaje się wybudowanie fundamentów, za zakończenie budowy – uznaje się stan surowy.Ten, komu nieruchomość gruntową oddano w trwały zarząd ma prawo do składania wniosków w sprawie o przedłużenie terminu zagospodarowania nieruchomości z przyczyn niezależnych od użytkownika.Właściwy organ może wyznaczyć terminy dodatkowe zagospodarowania nieruchomości .Z ustawy o gospodarce nieruchomościami wynika, że powinno to następować w drodze decyzji właściwego organu.W razie niedotrzymania terminu pierwotnego lub wtórnego - użytkownik może być obowiązany do wnoszenia dodatkowych opłat rocznych. Dodatkowe opłaty roczne stanowią 10% wartości nieruchomości gruntowej według stanu na dzień ustalenia opłaty za pierwszy rok zarządu trwałego. Za każdy następny rok niedotrzymania warunków zagospodarowania nieruchomości – dodatkowa opłata roczna podlega podwyższeniu o 10%.stan faktyczny.Obowiązek zagospodarowania terenu oddawanego w trwały zarząd zgodnie z decyzją starosty – to dodatkowy argument, dla którego zarządu sprawowanego przez Lasy Państwowe w żadnym razie nie można uznać za zarząd trwały w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami. Sposób zagospodarowania nieruchomości gruntowej (np. lasu) nie może być przedmiotem decyzji starosty, nawet wówczas gdyby ta decyzja miałaby być czysto formalna (np. poprzez zapis „ zagospodarowanie lasu zgodnie z planem urządzenia lasu „). Ustawa o lasach jednoznacznie rozstrzygnęła, ze w nadleśnictwie nadleśniczy samodzielnie prowadzi gospodarkę leśną, w tym w ramach zagospodarowania lasu na podstawie planu urządzenia lasu, a nie na podstawie decyzji starosty.

Zobacz więcej...

Prawo ochrony środowiska i polityka leśna

zasadnicza działalność administracyjna

(prawo ochrony środowiska i polityka leśna), ogół czynności prawnych oraz faktycznych, podejmowanych przez gospodarzy lasów w ramach gospodarki leśnej, obejmujących w szczególności: a) współpracę z organami administracji rządowej, innymi organami władzy publicznej oraz odpowiednimi instytucjami państwowymi m.in. w zakresie:- formułowania celów działalności leśnej, - tworzenia dokumentów o charakterze ogólnopolitycznym, dotyczących leśnictwa; - tworzenia podstaw prawnych leśnictwa, w tym podstaw prawnych  działania Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe; - standaryzacji i normalizacji, obowiązującej w leśnictwie; - tworzenia dokumentów, będących politykami sektorowymi dotyczącymi leśnictwa (w tym Polityki Leśnej Państwa); - opracowywania dokumentów o charakterze strategii i programów rządowych dotyczących leśnictwa (w tym Narodowego Programu Leśnego czy Programu Wzrostu Lesistości Kraju);(w bardzo zdyscyplinowanym ujęciu – w/w działalność należałoby taktować jako realizację zadań administracji rządowej, wykonywaną przez Lasy Państwowe z mocy prawa, zlecenia oraz polecenia administracyjnego /a więc jako działalność poza ramami zwykłego zarządu/),b) legalizowanie oraz legitymizowanie stanu władania i prowadzonej działalności leśnej – działania systemowe oraz specjalne,c) prowadzenie, wymaganej przez prawo oraz wynikające z uniwersalnych zasad sprawnego zarządzania, inwentaryzacji składników leśnych zasobów ekonomicznych, pozostających we władaniu gospodarzy lasów - w tym z punktu widzenia jakości, wartości oraz ilości,d) zarządzanie informacjami, chyba że zarządzanie to wykracza  poza ramy zwykłego zarządu, e) ustalanie katalogu zadań, uprawnień majątkowych i niemajątkowych, przypadających Lasom Państwowym,f) ustalanie i wprowadzanie determinantów przestrzennych prowadzenia działalności leśnej, w tym w ramach systemu urządzania lasug) ustalanie i wprowadzanie wewnętrznego podziału zadań, uprawnień majątkowych i niemajątkowych (alokacja kompetencji) ,h) ustalanie i wprowadzanie systemów organizacyjnego, finansowego, informacyjnego oraz informatycznego, a także pozostałych systemów funkcjonalnych. i) kształtowanie kadry pracowników najemnych oraz warunków prowadzenia przez nich działalności, j) pozyskiwanie oraz ustalanie (w szczególności poprzez zawieranie porozumień i umów) warunków działania i współdziałania z kontrahentami, w tym z dostawcami i sprzedawcami towarów, wyrobów, nieruchomości, innych składników majątkowych, robót i usług,k) ustalanie warunków oraz sposobu współpracy i współdziałania z organami władzy publicznej oraz podlegającymi jednostkami organizacyjnymi, donatorami, reprezentacjami nabywców oraz usługodawców, reprezentantami pracowników oraz grup interesów,l) prowadzenie gospodarki mieniem leśnym w celu ukształtowania właściwego ich stanu ilościowego lub/oraz jakościowego, jak również  właściwego rozmieszczenia, poprzez: nabywanie mienia leśnego, w tym jego wytwarzanie, wyzbywanie się zbędnych składników mienia leśnego (w tym ich zbywanie oraz likwidowanie), wewnętrzne przemieszczanie, wprowadzanie ograniczeń w korzystaniu, jak również utrzymanie w należytym stanie - z zastrzeżeniem czynności wykraczających poza ramy zwykłego zarządu, oraz z zastrzeżeniem utrzymywania infrastruktury, maszyn i urządzeń, wchodzącego w zakres działalności gospodarczej w ramach gospodarki leśnej oraz działalności dodatkowej w zakresie gospodarki leśnej,m) pozyskiwanie i ustalanie warunków (w tym poprzez zawieranie porozumień oraz umów) współdziałania z odbiorcami i nabywcami produktów, składników majątkowych, robót i usług, z zastrzeżeniem, o którym mowa w zdaniu poprzednim, n) ochronę i dochodzenie mienia leśnego (z zastrzeżeniem działalności, wymagającej używania uprawnień do władztwa policyjno – prawnego, prokuratorsko – prawnego oraz uprawnień do władztwa z użyciem środków przymusu bezpośredniego, przysługujących straży leśnej),o) prowadzenie działalności edukacyjnej, promocyjnej i reklamowej, z zastrzeżeniem działalności, wchodzącej w skład ochrony przyrody,p) wykonywanie, wymaganych prawem oraz wynikających z uniwersalnej zasady racjonalnego zarządzania, systemowych analiz retrospekcyjnych oraz prognostycznych, dotyczących leśnictwa; prognozowanie i programowanie działalności leśnej, q) wewnętrzne reglamentowanie działalności poprzez wydawania zarządzeń i podejmowanie decyzji zarządczych,r) planowanie długo-, średnio- oraz krótkookresowe,s) gospodarowanie wierzytelnościami oraz innymi należnościami pieniężnymi, t) wynagradzanie kadry pracowniczej oraz ponoszenie innych kosztów oraz świadczeń z tytułu wynagrodzeń kadry pracowniczej, u) gospodarowanie zobowiązaniami wobec kontrahentów,v) prowadzenie gospodarki magazynowej,w) tworzenie nadwyżki finansowej oraz gospodarowanie nadwyżką finansową (zyskiem) Lasów Państwowych,x) bieżące kierowanie, y) prowadzenie wewnętrznego nadzoru; udzielanie w trybie wewnętrznym porad i konsultacji, kształtowanie wewnętrznej doktryny działania, z) prowadzenie działalności kontrolingowej, aa) prowadzenie działalności administracyjnej, klasyfikacyjnie wydzielonej przez prawo, chyba że wykracza ona poza ramy zwykłego zarządu, bb) prowadzenie działalności kontrolnej.

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt