Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Dział

Prawo ochrony środowiska i polityka leśna

Ilość znalezionych haseł: 194

Prawo ochrony środowiska i polityka leśna

zdolność do czynności prawnych, związanych z wymiarem sprawiedliwości w postępowaniu karnym

(prawo ochrony środowiska i polityka leśna), zdolność do podejmowania każdej czynności w zakresie działalności administracyjnej Lasów Państwowych (poza ramami zwykłego zarządu), z zastrzeżeniem, że omawiana czynność prawna ma następująca charakterystykę:a) jest wykonywana z mocy prawa przez- pracowników Straży Leśnej, lub/oraz- pracowników Służby Leśnej, którym ustawa o lasach nadała określone uprawnienia Straży Leśnej,b) jest adresowana do:- osób fizycznych, które według oceny wykonującego w/w czynność prawną mogły dopuścić się czynu będącego przestępstwem przeciwko leśnym zasobom ekonomicznym, wchodzącym w skład Lasów Państwowych, lub - instytucji oraz osób, które mogą być pomocne przy wyjaśnieniu okoliczności, sprawców oraz przebiegu czynu noszącego znamiona przestępstwa lub  - określonych instytucji i organów, które na określonym etapie procedury przejmują postępowanie karne od wykonawców omawianych w/w czynności ,c) zmierza do zaistnienia stosunku prawnego między wykonawcą czynności prawnej a jej adresatem, polegającego w szczególności na tym, że:- wykonawca czynności prawnej, w dążeniu do realizacji faktycznych czynności administracyjnych związanych z:• prowadzeniem dochodzenia, • koniecznością przeprowadzenia przeszukania pomieszczeń i innych miejsc /w przypadkach uzasadnionego podejrzenia o popełnienie przestępstwa/, • przygotowywaniem i wniesieniem aktu oskarżenia lub poparcia aktu oskarżenia w  postępowaniu uproszczonym, jeżeli przedmiotem przestępstwa jest drewno pochodzące z lasów stanowiących własność Skarbu Państwa,zobowiązuje ( z określonym skutkiem co do sankcji w razie nie spełnienia tego zobowiązania) adresatów czynności prawnych do określonych czynności (udzielenie zeznań, złożenie wyjaśnień, udostępnienie obiektów lub poddanie się przeszukaniu, przekazanie przedmiotów i dokumentów, wykonanie ekspertyz i wydanie opinii, rozpoczęcie przez sąd czynności procesowych, wysłuchanie zarzutów), a adresat tych czynności w odpowiedni sposób odnosi się do tego zobowiązaniaPrzy korzystaniu z omawianej zdolności do czynności prawnych w zakresie wymiaru sprawiedliwości w postępowaniu karnym w sprawach o przestępstwa przeciwko leśnym zasobom ekonomicznym, wchodzącym w skład Lasów Państwowych  - Lasy Państwowe są odpowiednio związane regulacjami kodeksu postępowania karnego. Korzystanie ze zdolności, o której mowa w zdaniu poprzednim,  z mocy przepisów odrębnych nie zwalnia jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych z prawnego obowiązku zawiadomienia właściwych organów  o czynach wyczerpujących znamiona przestępstwa przeciwko leśnym zasobom ekonomicznym, wchodzącym w skład Lasów Państwowych, a także wszelkich innych, ujawnionych przez Lasy Państwowe, czynach wyczerpujących te znamiona.

Zobacz więcej...

Prawo ochrony środowiska i polityka leśna

zdolność do określonych czynności prawno-policyjnych

(prawo ochrony środowiska i polityka leśna), jest to zdolność do wykonywania każdej czynności w ramach działalności administracyjnej Lasów Państwowych a) przypadającej – stosownie do miejsca świadczenia (wykonywania) pracy lub terenu działania, ustalonego w delegacji służbowej -  z mocy ustawy o lasach, aktów wykonawczych do ustawy o lasach oraz przepisów właściwych w sprawach policji : - pracownikom Służby Leśnej, zaliczonych do Straży Leśnej lub/oraz - innym pracownikom Służby Leśnej, którym przysługują określone uprawnienia Straży Leśnejb) adresowanej do:- osób fizycznych lub kierowników jednostek organizacyjnych, będących świadkami oraz mogących być osobami pomocnymi dla wykonujących  danej czynności policyjno – prawnej, - osób fizycznych lub kierowników jednostek organizacyjnych, wyczerpujących w ocenie wykonującego daną czynność policyjno – prawną znamiona sprawców czynów prawnie zabronionych pod groźbą kary,c) zmierzającą do  zawiązania się stosunku policyjno-prawnego między pracownikami Straży Leśnej lub/oraz pracownikami Służby Leśnej, mającymi określone uprawnienia Straży Leśnej, a adresatem czynności policyjno – prawnej, d) polegającego na tym, że:- wykonujący czynność policyjno-prawną zwraca się, z odpowiednim uwzględnieniem ustawy o policji, z żądaniem :• do osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia, wymierzonych zwłaszcza przeciwko leśnym zasobom ekonomicznym, wchodzącym w skład Lasów Państwowych, o wylegitymowania się celem ustalenia ich tożsamości , • do świadków przestępstw lub wykroczeń, o których mowa w zdaniu poprzednim, o wylegitymowania się celem ustalenia ich tożsamości ,• do kierowców prowadzących środki transportu na obszarach leśnych oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie o zatrzymanie środka transportu w celu sprawdzenia ładunku oraz przeglądania zawartości bagaży, w razie zaistnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary , wymierzonego przeciwko leśnym zasobom ekonomicznym, wchodzącym w skład Lasów Państwowych,• udzielenia niezbędnej dla realizacji zadań Straży Leśnej pomocy od instytucji państwowych (z zastrzeżeniem możliwości zwracania się o taką pomoc do jednostek gospodarczych i organizacji społecznych, jak również w nagłych przypadkach do każdego obywatela o udzielenie doraźnej pomocy), • udzielenia przez instytucje państwowe, inne jednostki oraz osoby informacji, niezbędnych do prowadzonych przez straż leśną działalności operacyjno – rozpoznawczej,• udostępnienia do kontroli przez osobę uprawnioną środka transportowego, zatrzymanego na obszarze leśnym oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie, jeśli zatrzymanie nastąpiło w związku z podejrzeniem popełnienia czynu zagrożonego pod groźbą kary, wymierzonego przeciwko leśnym zasobom ekonomicznym, wchodzącym w skład Lasów Państwowych, • wydania przez posiadacza przedmiotu pochodzącego z przestępstwa lub wykroczenia, wymierzonych przeciwko leśnym zasobom ekonomicznym, wchodzącym w skład Lasów Państwowych, oraz narzędzi i środków służących do ich popełnienia,• udostępnienia  zasobów podmiotów gospodarczych, zajmujących się obrotem i przetwarzaniem drewna, w celu przeprowadzenia przez straż leśną kontroli legalności pochodzenia surowców drzewnych i innych produktów leśnych, z zastrzeżeniem ust. 4 – w aspekcie ochrony (w tym dochodzenia) mienia w zarządzie Lasów Państwowych,- zaś adresat tego żądania, bez prawa do odmowy,  przyjmuje je do bezwzględnego wykonania, choćby pod groźbą zastosowania przez wykonującego czynność policyjno – prawną środków przymusu bezpośredniego, z odpowiednim zastrzeżeniem co do w/w działalności operacyjno – informacyjnej, która powinna być prowadzona przy założeniu dobrowolności zachowań informatorów.Przez czyn, wymierzony przeciwko leśnym zasobom ekonomicznym, wchodzącym w skład Lasów Państwowych, należy rozumieć każdy czyn prawnie zakazany z mocy ustawy o lasach oraz innych aktów ustawowych, którego dopuszczenie się zostało określone pod względem sankcji w kodeksie wykroczeń lub kodeksie karnym.

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt