Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Dział

Prawo ochrony środowiska i polityka leśna

Ilość znalezionych haseł: 194

Prawo ochrony środowiska i polityka leśna

drogi leśne

(prawo ochrony środowiska i polityka leśna), wszystkie, nie będące drogami publicznymi w rozumieniu odrębnych przepisów, pasy terenu, służące do przemieszczania się, w tym z użyciem pojazdów mechanicznych: ludzi, maszyn i sprzętu (przede wszystkim w związku z działalnością leśną prowadzoną przez gospodarzy lasów), utrwalone pod takim tytułem a) w katastrze nieruchomości (innych powszechnie obowiązujących ewidencjach) jako grunt, będący lasem, trwale pozbawionym roślinności leśnej, oraz b) w planie urządzenia lasu, oraz c) w rejestrze gruntów i budynków, prowadzonym przez właściwe jednostki organizacyjne Lasów Państwowych (nadleśnictwa) W rozwinięciu powyższej definicji należy podnieść, że prawo budowlane nie podaje słowniczkowej definicji drogi. W art. 3 ust. 3 prawa budowlanego  określono jedynie, że droga jest budowlą - obiektem budowlanym w rozumieniu prawa budowlanego, t.j. obiektem budowlanym nie będącym budynkiem lub obiektem małej architektury. Jednocześnie jednak prawo budowlane w art.2 ust. 2 określiło, że przepisy tego aktu nie naruszają przepisów odrębnych. Oznacza to, że prawo budowlane nie może naruszać na przykład ustawy o drogach publicznych, ale także ustawy o lasach. W ustawie z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych znajdujemy następujące definicje a) droga lub pas drogowy - wydzielony pas terenu, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz do ruchu pieszych, wraz z leżącymi w jego ciągu obiektami inżynierskimi, placami, zatokami postojowymi oraz znajdującymi się w wydzielonym pasie terenu chodnikami, ścieżkami rowerowymi, drogami zbiorczymi, drzewami i krzewami oraz urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu (art. 4 pkt.1), b) utrzymanie drogi - wykonywanie robót remontowych, przywracających jej pierwotny stan, oraz robót konserwacyjnych, porządkowych i innych, zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa i wygody ruchu, w tym także odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej (art. 4 pkt.10); Ponadto art. 8. 1. cyt. ustawy określił, że drogi nie zaliczone do żadnej kategorii dróg publicznych, w szczególności drogi w osiedlach mieszkaniowych, dojazdowe do gruntów rolnych i leśnych, dojazdowe do obiektów użytkowanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą, place przed dworcami kolejowymi, autobusowymi i portami są drogami wewnętrznymi. Z kolei art. 3 pkt.2) ustawy o lasach określił, że drogi leśne są lasem ( „lasem w rozumieniu ustawy jest grunt związany z gospodarką leśną, zajęty pod wykorzystywane dla potrzeb gospodarki leśnej: budynki i budowle, urządzenia melioracji wodnych, linie podziału przestrzennego lasu, drogi leśne, tereny pod liniami energetycznymi, szkółki leśne, miejsca składowania drewna, a także wykorzystywany na parkingi leśne i urządzenia turystyczne”). W art. 6 ust.1 pkt.8 ustawy o lasach znajdujemy następującą definicję dróg leśnych: „drogi leśne - drogi położone w lasach nie będące drogami publicznymi w rozumieniu przepisów o drogach publicznych”. Ustawa o lasach rozstrzygnęła zatem, że drogi leśne, które w świetle ustawy o drogach publicznych mogą być zaliczane do dróg wewnętrznych, nie są jednak budowlami (są lasem w rozumieniu ustawy o lasach).

Zobacz więcej...

Prawo ochrony środowiska i polityka leśna

drzewostan

(prawo ochrony środowiska i polityka leśna), podstawowa jednostka podziału przestrzennego lasu, wydzielona na podstawie przyjętego kryterium przyrodniczego i gospodarczego dla potrzeb ewidencji, planowania i realizacji zabiegów gospodarczych w lesie.Dokument „Polityka leśna państwa”, przyjęty przez Radę Ministrów w kwietniu 1997 r. (prawo ochrony środowiska i polityka leśna), zespół drzew o zbliżonych cechach morfologicznych, rosnących w bezpośrednim sąsiedztwie i wzajemnie na siebie oddziałujących. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o leśnym materiale rozmnożeniowym, art. 2 ust. 2b (prawo ochrony środowiska i polityka leśna), należy przez to rozumieć roślinność drzewiastą, zajmującą grunt, będący wydzieleniem leśnym, z tym że:a) drzewa, których korony zajmują w danym czasie odpowiednio ograniczoną („tę samą” z punktu widzenia położenia ponad powierzchnię gruntu) część przestrzeni ekosystemu leśnego,  tworzą  drzewostan jednopiętrowy,b) drzewa, których korony zajmują w danym czasie różne części przestrzeni ekosystemu leśnego, tworzą odpowiednio drzewostan dwu – lub wielopiętrowy,c) drzewa, których wiek w drzewostanie wykazuje odpowiednio małe zróżnicowanie tworzą drzewostan równowiekowy,d) drzewa, których wiek w drzewostanie wykazuje określone zróżnicowanie, tworzą drzewostan różnowiekowy: jedno-, dwu- lub wielopiętrowy, e) drzewostan, który składa się z drzew tego samego gatunku lub w którym domieszka drzew innego gatunku jest odpowiednio mała, nazywany jest drzewostanem jednogatunkowym,f) drzewostan, który składa się z drzew dwu lub większej liczby gatunków, nazywany  drzewostanem dwu lub różnogatunkowym, Konrad Tomaszewski. Prototyp Encyklopedii leśnej. Materiał  niepublikowany.

Zobacz więcej...

Prawo ochrony środowiska i polityka leśna

działalność leśna poza ramami zwykłego zarządu

(prawo ochrony środowiska i polityka leśna), ogół czynności faktycznych oraz prawnych, mających charakter działalności administracyjnej lub gospodarczej, składających się na:a) nabywanie oraz rozporządzanie przez gospodarzy lasu majątkiem trwałym materialnym (nieruchomym) oraz trwałym majątkiem niematerialnym, wchodzącym lub mającym wejść w skład leśnych zasobów ekonomicznych, poprzez :- wytwarzanie majątku trwałego  w drodze robót budowlano - montażowych, - inne nabywanie majątku trwałego, w tym w drodze zakupu, nieodpłatnego otrzymania, zamiany, wejścia w posiadanie zależne itp. czynności prawne; - zbywanie majątku trwałego poprzez obciążanie ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz prawami podobnymi (wynajmowanie, wydzierżawienie) w odpowiednio uzasadnionych przypadkach, - zbywanie – na drodze wyzbycia się faktycznego i formalnoprawnego władztwa -  majątku trwałego, w tym nieruchomości, oraz zbywanie innych składników majątkowych, nie będących wyrobami lub produktami działalności leśnej - jeśli nie są one potrzebne do realizacji innych zadań Lasów Państwowych, w tym zbywanie składników majątkowych poprzez likwidację b) korzystanie przez gospodarzy lasów – poza obszarem rozporządzania o którym mowa w lit a) - z mienia leśnego oraz zasobów ludzkich jako części składowej leśnych zasobów ekonomicznych w sposób, polegający w szczególności na: - korzystaniu z w/w mienia leśnego oraz zasobów ludzkich w celu prowadzenia działalności zarobkowej, polegającej m.in. na:• świadczeniu (choćby z drugiej oraz kolejnej ręki) przez zakłady Lasów Państwowych dostaw produktów (lub wyrobów), robót oraz usług na rzecz nadleśnictw, regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, zakładów LP oraz Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych przy realizowaniu przez te jednostki organizacyjne Lasów Państwowych zadań poza ramami zwykłego zarządu; • wykorzystywaniu mienia leśnego oraz zasobów ludzkich jako części składowej leśnych zasobów ekonomicznych do wszelkiej działalności wytwórczej oraz usługowej poza gospodarką leśną (w tym poza działalnością dodatkową w ramach gospodarki leśnej), obejmującej na przykład:- skup drewna z lasów, nie stanowiących własności Skarbu Państwa, - pierwiastkowy oraz dalszy przerób surowca drzewnego,- wypalanie węgla drzewnego, - wytwórcza oraz usługowa działalność, w tym warsztatowa, na rzecz zewnętrznych w stosunku do Lasów Państwowych jednostek organizacyjnych,- wywóz (spedycja drewna) oraz wszelkie inne usługi transportowe,- prowadzenie  robót budowlano – montażowych na rzecz innych jednostek organizacyjnych,- działalność zarobkowa w zakresie sprzedaży informacji,- wszelkie usługi, świadczone przez urządzenia oraz sprzęt, wchodzący w skład mienia leśnego poza gospodarką leśną, - wykorzystywaniu mienia leśnego oraz zasobów ludzkich jako części składowej leśnych zasobów ekonomicznych do zarobkowej działalności w zakresie długoterminowego lokowania wolnych środków pieniężnych, z zastrzeżeniem, że długoterminowe lokaty bankowe środków funduszu leśnego należy do zasadniczej działalności administracyjnej w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, - szeroko rozumiana produkcja rolna.- wydobywanie i sprzedaż kopalinc) wykorzystywanie mienia leśnego oraz zasobów ludzkich jako części składowej leśnych zasobów ekonomicznych do wykonywania przez Lasy Państwowe zadań należących do organów władzy publicznej oraz zadań należących do innych niż organy władzy publicznej  jednostek sektora finansów publicznych – określonych ustawami, w tym innymi niż ustawa o lasach, zleconych przez administrację rządową lub powierzonych przez administrację samorządową (z wyłączeniem, nie wymagającej używania władztwa administracyjnego /wydawania decyzji administracyjnych/, wykonywania ochrony przyrody poza zagospodarowaniem lasu, będącym wprawdzie zadaniem administracji rządowej, realizowanym jednak w ramach zarządu zwykłego), obejmujących m.in. czynności faktyczne oraz prawne, związane z:- realizacją szczególnych zadań w zakresie zarządzania informacjami o lasach poza zarządzaniem w ramach zasadniczej działalności administracyjnej, - ochroną lasów Skarbu Państwa (w tym z wykorzystaniem przypisanego w tym zakresie Lasom Państwowym przez prawo władztwa administracyjnego oraz władztwa karno – administracyjnego) przed nieuzasadnionym przeznaczaniem na cele  nieleśne,  z uwzględnieniem uregulowań ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, - nadzorowaniem gospodarki leśnej w lasach Skarbu Państwa oraz nie należących do Skarbu Państwa – o ile nadzór nad  gospodarką leśną w lasach nie należących do Skarbu Państwa  (ewentualnie z określonym władztwem administracyjnym) zostanie powierzony Lasom Państwowym w drodze porozumienia administracyjnego, - wykonywaniem, określonych ustawami, zadań władztwa administracyjnego w ochronie przyrody oraz prowadzeniu gospodarki łowieckiej, - realizacją zadań w stanach wyższej konieczności, w tym wynikających z konstytucyjnych stanów nadzwyczajnych, - realizacją innych zadań, zleconych Lasom Państwowym przez administrację rządową (m.in. art.54 ustawy o lasach),- realizacją pozostałych zadań poza ramami zwykłego zarządu, określonych w ustawie o lasach ( np. pomoc administracyjna oraz gospodarcza na rzecz innych gospodarzy lasów, w tym właścicieli lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa; zadania Straży Leśnej). 

Zobacz więcej...

Prawo ochrony środowiska i polityka leśna

działalność prawidłowa

(prawo ochrony środowiska i polityka leśna), działalność osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych, spełniająca cztery kryteria:a) kryterium celowości;b) kryterium gospodarności;c) kryterium rzetelności, orazd) kryterium legalnościZa działalność celową należy uznawać taką działalność, która jest wprost (bezpośrednio) realizacją zadań   ( obowiązków ), przypadających danej osobie fizycznej czy jednostce organizacyjnej, albo która jest uzasadniona potrzebami, wynikającymi  (związanymi) z realizacją zadań (obowiązków), przypadających danej osobie fizycznej oraz jednostce organizacyjnej. Jeśli na przykład jednym nadleśnictwa jest odnawianie lasu, to za działalność celową uznać należy:d) produkcję sadzonek do odnawiania lasu na szkółkach prowadzonych przez nadleśnictwo lub/oraze) nabywanie sadzonek do odnawiania lasu na szkółkach prowadzonych przez inne nadleśnictwa lub/orazf) nabywanie sadzonek do odnawiania lasu, produkowanych na szkółkach prywatnych lub/orazg) inicjowanie, utrzymywanie oraz pielęgnowanie odnowień naturalnych.Wymienione powyżej przedsięwzięcia służą bowiem osiągnięciu funkcji celu w postaci odnowienia lasu.Natomiast za działalność niecelową uznać należy utrzymywanie nadmiernej powierzchni szkółek, nie znajdującej uzasadnienia w areale, jaki zgodnie z zasadami hodowli lasu powinien pozostawać w czarnym lub zielonym ugorze, oraz w areale, jaki powinna być wykorzystywany do produkcji sadzonek w ilości:a) zaspokajającej obecne oraz przyszłe potrzeby danego nadleśnictwa w zakresie prac odnowieniowych, zalesieniowych, w zakresie wprowadzania podszytów oraz dolnego piętra, prowadzenia poprawek, uzupełnień, dolesień, danego nadleśnictwa,b) potrzebnej do przekazania przez danego nadleśnictwo właścicielom lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa (w tym w ramach przeznaczania gruntów rolnych do zalesiania),c) możliwej do zbycia wewnętrznego oraz zewnętrznego.Utrzymywanie nadmiernej powierzchni szkółek leśnej nie służy realizacji funkcji celu szkółek : produkcji sadzonek. Celowe jest natomiast zagospodarowanie nadmiernej powierzchni szkółek leśnych poprzez wprowadzenie na nią roślinności leśnej, przeznaczenie na poletko łowieckie itp. itd.Prowadzenie działalności w zgodzie z kryterium gospodarności oznacza realizację poszczególnych zadań z rozsądnym (racjonalnym) wykorzystaniem leśnych zasobów ekonomicznych, jednak z uwzględnieniem potrzeb lasu oraz zasad gospodarki leśnej.Jako przykłady działań niegospodarnych można dla przykładu wymienić:a) produkowanie sadzonek w ilości zdecydowanie przekraczającej potrzeby wynikające z różnych, wyżej wymienionych, kierunków ich zużycia;b) produkowanie sadzonek przy nadmiernych kosztach jednostkowych;c) podjęcie decyzji o sztucznym odnowieniu danej powierzchni, pomimo występowania na niej dobrych odnowień naturalnych, nie wymagających – na ich utrzymanie oraz „wyprowadzenie” – niewspółmiernie wysokich nakładów finansowych;d) nieoszczędne wykorzystanie środków, przeznaczonych na działania rozwojowe, poprzez ich prowadzenie przy nadmiernych kosztach jednostkowych ( nie znajdujących uzasadnienia w długookresowym efekcie „przyrodniczym: )e) prowadzenie sprzedaży drewna przy cenach nie odzwierciedlających popytu oraz możliwości płatniczych nabywców;f) prowadzenie działalności administracyjnej (zarządczej) przy bardzo wysokich kosztach jednostkowych – nie znajdującej uzasadnienia w warunkach działalności leśnej;Ocena stopnia gospodarności działalności leśnej nie jest przedsięwzięciem prostym – m. in. ze względu na tzw. efekt przyczynowo – skutkowy ( realizacja danego przedsięwzięcia przy niskim zużyciu leśnych zasobów ekonomicznych może wiązać się z potrzebą wysokiego zużycia leśnych zasobów ekonomicznych przy realizacji innego przedsięwzięcia; na przykład wyprodukowanie sadzonek przy niskich kosztach jednostkowych może wiązać się z odpowiednio wyższymi kosztami na prace w zakresie wysadzania sadzonek, nie mówiąc już o poziomie kosztów jednostkowych poprawek czy uzupełnień )  Dlatego gospodarność działalności leśnej raczej nie powinna ograniczać się wyłącznie do rachunku ekonomicznej efektywności pojedynczych przedsięwzięć. Należy preferować wskaźnik efektywności ekonomicznej przedsięwzięć w rachunku ciągnionym.Przy ocenie gospodarności działalności leśnej bardzo duże znaczenie ma wzorzec prawidłowości (t. j. poziom wskaźnika gospodarności, który można uznać za normalny).Prowadzenie działalności z zachowaniem kryterium rzetelności oznacza w szczególności:a) wykonywanie zadań gospodarczych i administracyjnych zgodnie ze standardami zawodowymi ( t. j. w zgodzie z zasadami gospodarki leśnej oraz innymi aktami reglamentacji wewnętrznej ) przy zachowaniu należytej jakości i staranności;b) staranne dokumentowanie (ewidencjonowanie ) prowadzonej działalności ( w tym z urządzeniach księgowych).Można na przykład uzyskać bardzo niskie koszty jednostkowe działalności administracyjnej poprzez niestaranne wykonywanie określonych obowiązków. Można produkować sadzonki przy niskich kosztach jednostkowych, jednak o bardzo słabych właściwościach hodowlanych. Za działalność naruszającą kryterium rzetelności należy uznać niedbałe prowadzenie ksiąg rachunkowych czy działalności sprawozdawczej. W tych przypadkach, w których działalność zgodna z kryteriami rzetelności skutkuje odpowiednią jakością zadań, realizowanych przez Lasy Państwowe, godne polecenia jest łączne ocenianie działalności za pomocą wskaźnika ekonomicznej efektywności oraz wskaźników, obrazujących spełnienie kryteriów stopnia rzetelności działania. Służyć temu może postępowanie zgodne z metodologią analizy wartości.Warunki legalności działania Lasów Państwowych scharakteryzowano w innym miejscu niniejszej encyklopedii.

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt