Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Dział

Prawo ochrony środowiska i polityka leśna

Ilość znalezionych haseł: 194

Prawo ochrony środowiska i polityka leśna

gazy odlotowe

(prawo ochrony środowiska i polityka leśna), ostateczne uwolnienie do powietrza substancji (prawo ochrony środowiska i polityka leśna), gazowe zrzuty zawierające komponenty stałe, ciekłe lub gazowe; ich objętościowe natężenie przepływu wyraża się w metrach sześciennych na godzinę w warunkach normalnych, tj. w temperaturze (273oK) i przy ciśnieniu 101,3 kPa, po odjęciu zawartości pary wodnej. Dyrektywa Rady 88/609/EWG z dnia 24 listopada 1988 roku w sprawie ograniczania emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza z dużych obiektów energetycznego spalania paliw (prawo ochrony środowiska i polityka leśna), końcowy zrzut gazów zawierajacych lotne zwiazki organiczne lub inne substancje zanieczyszczające, z komina lub urządzeń obniżających emisje do powietrza. Natężenia objętościowego przepływu wyrażone są w  m3/h w warunkach normalnych. Dyrektywa Rady 1999/13/WE  z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie ograniczenia emisji lotnych związków organicznych ze stosowania rozpuszczalników organicznych w niektórych rodzajach działalności instalacji (prawo ochrony środowiska i polityka leśna), ostateczne uwolnienie do powietrza substancji gazowych zawierających nie-metanowe lotne związki organiczne (NMVOCs) lub innych zanieczyszczeń z komina lub urządzeń oczyszczających. Objętościowe prędkości przepływu wyrażone są w m3/h w warunkach normalnych. Protokół w sprawie zwalczania zakwaszenia, eutrofizacji i ozonu przyziemnego do konwencji z 1979 r. w sprawie transgranicznego zanieczyszczenia powietrza na dalekie odległości  

Zobacz więcej...

Prawo ochrony środowiska i polityka leśna

gospodarka leśna

(prawo ochrony środowiska i polityka leśna), działalność leśna w zakresie urządzania, ochrony i zagospodarowania lasu, utrzymania i powiększania zasobów i upraw leśnych, gospodarowania zwierzyną, pozyskiwania - z wyjątkiem skupu - drewna, żywicy, choinek, karpiny, kory, igliwia, zwierzyny oraz płodów runa leśnego, a także sprzedaż tych produktów oraz realizacja pozaprodukcyjnych funkcji lasu.Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (prawo ochrony środowiska i polityka leśna), część składowa działalności leśnej, związana z normalnym używaniem i korzystaniem z zasobów  leśnych oraz innych elementów leśnego środowiska przyrodniczego w lasach lub na rzecz lasów ( zarząd zwykły w używaniu i korzystaniu z zasobów leśnych oraz innych elementów leśnego środowiska przyrodniczego), których funkcje mają charakter regulowany (regulowane funkcje lasu) - obejmująca:a) zasadniczą działalność administracyjną polegającą na zarządzaniu leśnymi zasobami ekonomicznymi, łącznie ze sprzedażą określonych efektów tej działalności oraz sprzedażą efektów działalności gospodarczej, o której mowa w lit. b),b) działalność gospodarczą , polegającą na:- hodowli, ochronie w toku zagospodarowania lasu oraz innej działalności w zakresie zagospodarowania lasu,- głównym oraz ubocznym użytkowaniu lasu oraz innych elementów leśnego środowiska przyrodniczego, - działalności dodatkowej w ramach gospodarki leśnejz zastrzeżeniem, że gospodarka leśnaa) prowadzona - w sposób oceniany w toku jej certyfikacji jako nie przynoszący określonej szkody innym ekosystemom leśnym, - przy dążeniu do osiągnięcia zgodności biocenozy leśnej z biotopem leśnym,- z możliwie pełnym wzorowaniu się na odpowiednich  zjawiskach i procesach przyrodniczych w ekosystemach leśnych, pozostających  bez istotnej ingerencji z zastosowaniem metod gospodarki leśnej,b) kształtująca takie cechy ekosystemu leśnego, jak w szczególności:- wysoki potencjał żywotności i odporności na destrukcyjne działanie czynników biotycznych oraz abiotycznych w połączeniu z wysoką zdolnością regeneracyjną  w przypadku wystąpienia zjawisk i procesów destrukcyjnych, - wysoka - z uwzględnieniem możliwości, stwarzanych przez  biotop - potencjalna oraz rzeczywista zdolność środowiska do świadczeń materialnych i niematerialnych, odpowiednio w wymiarze lokalnym, regionalnym, krajowym oraz globalnym, nie wykazująca co najmniej spadku  w kolejnych stadiach rozwoju ekosystemu leśnego (w tym w kolejnych generacjach lasu), - podatność  na szybką  zmianę, metodami gospodarki leśnej , funkcji, wypełnianych przez las, w przypadku ustalenia dla danego ekosystemu leśnego  w toku prac nad planem  urządzania lasu (prac nad dokumentami odpowiadającymi) innego niż dotychczasowy  katalogu  funkcji lasu dominującej (dominujących), uzupełniającej (uzupełniających) oraz towarzyszącej (towarzyszących),jest trwale zrównoważoną gospodarką leśną, tj. gospodarką leśną uwzględniającą generalną zasadę trwałości i doskonalenia produkcyjnych oraz pozaprodukcyjnych funkcji lasu, przy czym ocena stopnia zbliżenia faktycznie prowadzonej gospodarki leśnej przez gospodarza (gospodarzy) lasu do trwale zrównoważonej gospodarki leśnej następuje w toku certyfikacji gospodarki leśnej. W uzupełnieniu powyższej definicji należy podnieść, że  ocena stopnia zbliżenia faktycznie prowadzonej przez gospodarza lasu gospodarki leśnej do wzorca zrównoważonej gospodarki leśnej jest procesem wymagającym bezstronności. Od kilku lat prowadzenie takiego syntetycznego „audytu” działalności leśnej Lasy Państwowe przekazały w ręce niezależnych organizacji pozarządowych. Proces certyfikacji gospodarki leśnej jest prowadzony w tzw. systemie FSC. We wszystkich regionalnych dyrekcjach Lasów Państwowych, w których przedmiotowe  prace zostały zakończone,  Lasy Państwowe przy wysokich ocenach pozytywnych weszły w posiadanie stosownych certyfikatów.Według założeń, w Lasach Państwowych mają funkcjonować na warunkach równoprawnych dwa systemy certyfikacyjne : system certyfikacyjny PEFC oraz system certyfikacyjny PFC.Reasumując - przez gospodarkę leśną należy rozumieć działalność leśną, prowadzoną w ramach zarządu zwykłego w lasach, których funkcje mają charakter regulowany (tj. w lasach, w których ich funkcje nie kształtują się z założenia wyłącznie w następstwie zjawisk „naturalnych”, lecz są odpowiednio kształtowane /wzmacniane, modyfikowane, regulowane/ poprzez świadomą działalnością gospodarza  lasu). W Lasach Państwowych prowadzona jest normalna gospodarka leśna lub gospodarka leśna w stanach szczególnych.Konrad Tomaszewski. Prototyp Encyklopedii leśnej. Materiał  niepublikowany.

Zobacz więcej...

Prawo ochrony środowiska i polityka leśna

grunt rolny

(prawo ochrony środowiska i polityka leśna), nieruchomościami rolnymi (gruntami rolnymi) są nieruchomości, które są lub mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, nie wyłączając produkcji ogrodniczej, sadowniczej i rybnej.Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (prawo ochrony środowiska i polityka leśna), gruntami rolnymi są grunty: 1) określone w ewidencji gruntów jako użytki rolne; 2) pod stawami rybnymi i innymi zbiornikami wodnymi, służącymi wyłącznie dla potrzeb rolnictwa; 3) pod wchodzącymi w skład gospodarstw rolnych budynkami mieszkalnymi oraz innymi budynkami i urządzeniami służącymi wyłącznie produkcji rolniczej oraz przetwórstwu rolno-spożywczemu; 4) pod budynkami i urządzeniami służącymi bezpośrednio do produkcji rolniczej uznanej za dział specjalny, stosownie do przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych; 5) parków wiejskich oraz pod zadrzewieniami i zakrzewieniami śródpolnymi, w tym również pod pasami przeciwwietrznymi i urządzeniami przeciwerozyjnymi; 6) pracowniczych ogrodów działkowych i ogrodów botanicznych; 7) pod urządzeniami: melioracji wodnych, przeciwpowodziowych i przeciwpożarowych, zaopatrzenia rolnictwa w wodę, kanalizacji oraz utylizacji ścieków i odpadów dla potrzeb rolnictwa i mieszkańców wsi; 8) zrekultywowane dla potrzeb rolnictwa; 9) torfowisk i oczek wodnych; 10) pod drogami dojazdowymi do gruntów rolnych.Ustawa z dnia 03 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, art. 2 ust.1   (prawo ochrony środowiska i polityka leśna), grunty, stanowiące odrębne działki ewidencyjne lub części takich działek, które w ewidencji powszechnej zostały utrwalone jako grunt rolny.Konrad Tomaszewski. Prototyp Encyklopedii leśnej. Materiał  niepublikowany.

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt