Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Dział

Prawo ochrony środowiska i polityka leśna

Ilość znalezionych haseł: 194

Prawo ochrony środowiska i polityka leśna

kryteria legalności działania Lasów Państwowych

(prawo ochrony środowiska i polityka leśna), warunki, jakie powinny być spełnione w celu uznania danego przejawu działalności (aktywności) Lasów Państwowych (jako jednostki organizacyjnej bez osobowości prawnej) za uprawnione ze względów formalnoprawnych; za zgodne z kryteriami legalności działania Lasów Państwowych należy uznać każde działanie Lasów Państwowych, które (p.72):a) wynika z wyznaczników zadań Lasów Państwowych;b) dotyczy leśnych zasobów ekonomicznych, które mogą pozostawać we władaniu Lasów Państwowych;c) jest realizowane z użyciem przysługujących Lasom Państwowych praw majątkowych;d) jest wykonywane w ramach zdolności Lasów Państwowych do czynności prawnych (w ramach przysługujących Lasom Państwowym uprawnień niemajątkowych) oraz zdolności do czynności faktycznych, z zastrzeżeniem, że w/w czynności prawne oraz faktyczne powinny wykonywane w zgodzie z dyspozycjami odpowiednich norm reglamentacyjnych (w tym przede wszystkim norm prawnych), związanymi z odpowiednimi hipotezami. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe oraz jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, wchodzące w skład tego gospodarstwa, nie zostały wyposażone w osobowość prawną. Są ułomnymi osobami prawnymi. Uprawnienia majątkowe i niemajątkowe przypadające osobie fizycznej i prawnej, jak również jednostce organizacyjnej o ograniczonej zdolności prawnej tworzą wiązkę praw podmiotowych.W innym ujęciu, prawa podmiotowe – to zespół uprawnień, przyznanych podmiotowi (osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej o ograniczonej zdolności do czynności prawnych) z mocy prawa, a także z mocy pełnomocnictw i upoważnień, a służących zabezpieczeniu jego interesów i dających mu określoną swobodę kształtowania stosunków prawnych. W odniesieniu do jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych – prawa podmiotowe, jakimi mogą posługiwać się jednostki organizacyjne LP, są zasadniczo własnością lub pod innym tytułem prawnym należących do Skarbu Państwa. Do Lasów Państwowych przypisane jest jednak: a) prawo do zarządu składnikami majątkowymi, należącymi do Skarbu Państwa,b) prawo do zarządu prawami podmiotowymi majątkowymi, związanymi ze składnikami majątkowymi, o których mowa w lit. a)c) prawo do reprezentowania Skarbu Państwa (do występowania w imieniu Skarbu Państwa) przy wykonywaniu czynności prawnych i przy wykonywaniu czynności faktycznych z użyciem leśnych zasobów ekonomicznychZa zgodne z kryterium legalności należy zatem uznać wykonywanie przez Lasy Państwowe zadań z użyciem tylko tych składników majątkowych, należącymi do Skarbu Państwa, którymi Lasy Państwowe mają prawo władać w formie zarządu z mocy prawa. Prawna identyfikacja tych składników nie jest zadaniem prostym. Wymaga w szczególności prowadzenia analizy unormowań, regulujących działanie jednostek organizacyjnych, będących prawnymi poprzednikami Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Prawa podmiotowe majątkowe to wiązka uprawnień odnoszących się, wykazujących związek oraz wynikających  z faktu władania przez dany „podmiot” określonymi składnikami majątkowymi. Jeżeli Skarb Państwa jest właścicielem nieruchomości gruntowej, będącej lasem, to nie po to, aby las ten był wyłącznym przedmiotem trwania. Skarb Państwa jest właścicielem lasu przede wszystkim po to, aby mógł z niego korzystać i rozporządzać nim, a także odpowiednio udostępniać społeczeństwu. W państwie prawa nie może jednak tego czynić w sposób dowolny. Może z tym lasem czynić wszystko, co uzna za stosowne, jednak bez przekraczania dyspozycji (przede wszystkim dyspozycji zakazujących), zawartych w stosownych normach prawa, i bacząc na społeczno – gospodarcze przeznaczenie tego lasu. Aby las, w interesie Skarbu Państwa, mógł być nabyty przez Skarb Państwa, Skarb Państwa musi mieć, przydzielone, na przykład przez określoną ustawę, prawo majątkowe do: zakupu tego lasu, jego nabywania w drodze zamiany, darowizny itp. stosunków cywilnoprawnych, z zastrzeżeniem, że regulacje szczególne mogą ograniczać ten katalog stosunków cywilnoprawnych w konkretnych sytuacjach. Aby las, w interesie Skarbu Państwa,  mógł być zbyty w sposób trwały,  Skarb Państwa musi mieć uprawnienia majątkowe do sprzedaży lasu, jego zamiany, zbywania po tytułem darnym i na drodze innych stosunków prawnych. Aby niektóre prawa do lasu mogły być zbywane, Skarb Państwa musi mieć prawo do obciążania tego lasu ograniczonymi prawami rzeczowymi (na przykład ograniczonym prawem użytkowania) lub do jego wynajmowanie, wydzierżawianie czy użyczanie – Skarb Państwa musi legitymować się uprawnieniem majątkowym do stanowienia posiadaczy zależnych lasu. Po wydzierżawieniu lasu, Skarb Państwa pozbawia się na rzecz dzierżawcy określonych praw do normalnego korzystania z lasu, ale także przelewa na dzierżawcę określone obowiązki i ciężary, wiążące się z normalnym, a niekiedy ponad-normalnym korzystaniem z tego lasu (np. obowiązek modernizacji czy prowadzenia robót budowlano-montażowych). Aby las mógł być wykorzystywany w sposób zgodny z jego społeczno-gospodarczym przeznaczeniem, Skarb Państwa musi mieć uprawnienie do wykorzystywania i poddawania tego lasu czynnościom faktycznym, składającym się w języku „techniczno – branżowym” na hodowlę lasu, jego ochronę i użytkowanie. Aby las, w ramach normalnego korzystania z lasu, mógł przysparzać Skarbowi Państwa przychodów, Skarb Państwa musi mieć prawo do pobierania z lasu  pożytków naturalnych i prawo majątkowe do ich (tych pożytków) sprzedaży. Aby las, np. po jego obciążeniu ograniczonymi prawami rzeczowymi, mógł przysparzać określonych korzyści Skarbowi Państwa, Skarb Państwa musi mieć prawo do czerpania pożytków prawnych z lasu, np. musi mieć prawo do pobierania odpłatności za użytkowanie. Władanie lasem wymaga oczywiście ponoszenia określonych ciężarów. Aby te ciężary  mogły być przez Skarb Państwa ponoszone – Skarb Państwa musi mieć prawo do ponoszenia tych ciężarów. Do takich ciężarów należą na przykład: obowiązek ewidencjonowania i wyceny wartości lasu, obowiązek ponoszenia podatków i innych opłat cywilno – prawnych, obowiązek ubezpieczania, ochrony i dochodzenia mienia itd. itp..W naszym porządku prawnym Skarb Państwa jest abstrakcyjną osobą prawną. Jako abstrakcyjna osoba prawna nie ma innego wyjścia niż prowadzenie działalności za pośrednictwem swoich przedstawicieli – najczęściej przedstawicieli ustawowych. Aby Skarb Państwa mógł działać w taki właśnie sposób, Skarb Państwa musi mieć oczywiście przypisane uprawnienie do stanowienia swoich przedstawicieli (swoich reprezentantów, swoich zarządców majątkowych) – i to takich przedstawicieli, którzy mogliby stanowić dla Skarbu Państwa innych (kolejnych) przedstawicieli (np. w postaci pracowników jednostek organizacyjnych, reprezentujących Skarb Państwa oraz zewnętrznych jednostek organizacyjnych jako wykonawców, usługodawców oraz dostawców). Aby prawo do stanowienia swoich przedstawicieli (choćby działających pod postacią „zarządców” majątkowych) mogło być ucieleśniane – Skarb Państwa musi mieć prawo do przelewania na kogo innego wyżej wymienionych praw majątkowych i ciężarów (np. prawa do zbywania lasu, prawa do normalnego korzystania lasu, prawa do ewidencjonowania i wyceny lasu itd. itp.). Przelewanie przez Skarb Państwa za odpłatnością wiązki takich uprawnień majątkowych związanych z nieruchomością Skarbu Państwa i wiązki ciężarów z tą nieruchomością związanych  na rzecz swoich przedstawicieli - jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej jest aktem stanowienia zarządu trwałego w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami. Szczególnym przypadkiem przelewania za odpłatnością przez Skarb Państwa na okres obejmujący nie więcej niż dziewięćdziesiąt dziewięć lat określonej wiązki uprawnień majątkowych i wiązki ciężarów na rzecz osób fizycznych i prawnych jest aktem stanowienia użytkowania wieczystego. Przelanie na warunkach nieodpłatnych  z mocy ustawy o lasach przez Skarb Państwa na jednostki organizacyjne Lasów Państwowych określonej wiązki uprawnień i ciężarów majątkowych do określonych lasów, gruntów nie będących lasami, nieruchomości, nie będących gruntami, ruchomości, związanych z gospodarką leśną, oraz niematerialnych składników majątkowych - wraz z prawem majątkowym do pomnażania majątku Skarbu Państwa - można w tym kontekście uznać za akt ustanowienia na Lasach Państwowych zarządu tym majątkiem. Nadane przez ustawę o lasach prawo jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych do zarządu określonym majątkiem Skarbu Państwa jest w istocie wiązką konkretnych ciężarów i uprawnień majątkowych do majątku Skarbu Państwa, przydzieloną przez ustawodawcę Lasom Państwowym wraz z określeniem zadań do realizowania przez LP, ze zdefiniowaniem przy tym określonej zdolności Lasów Państwowych do czynności prawnych oraz faktycznych, które jednostki organizacyjne LP w imieniu Skarbu Państwa mają prawo wykonywać w realizacji w/w zadań.Błędem byłoby przyjęcie, że na jednostki organizacyjne Lasów Państwowych przeszły wszystkie ciężary i prawa majątkowe do nieruchomości, ruchomości i majątku niematerialnego, przynależne Skarbowi Państwa jako osobie prawnej.  Gdyby tak miało być - jednostki organizacyjne Lasów Państwowych stałyby się w naszym porządku prawnym de facto pełnym ucieleśnieniem Skarbu Państwa jako osoby prawnej, albo w innym ujęciu: jednostki organizacyjne Lasów Państwowych zostałyby faktycznie uwłaszczone zasobami leśnymi jako wspólnym dobrem łącznych, należącym do całego Narodu. W tym kontekście za schizofreniczne uznać należy postulaty nadania Lasom Państwowym osobowości prawnej, gdyż w konsekwencji musiałoby to oznaczać, iż Lasom Państwowym powinny przypaść wszelkie uprawnienia majątkowe oraz nieograniczone uprawnienia władztwa cywilistycznego, przysługującego z mocy kodeksu cywilnego osobie prawnej, z zastrzeżeniem unormowań odmiennych zawartych w przepisach szczególnych (na przykład w ustawie o gospodarce nieruchomościami). Należy przy tym wziąć pod uwagę, że braku unormowań odmiennych to Skarbowi Państwa jako osobie prawnej przynależne są wszystkie uprawnienia majątkowego określone w kodeksie cywilnym oraz nieograniczone uprawnienia władztwa cywilistycznego. Skarb Państwa może na przykład nabywać majątek w drodze spadku. Zasadne jest pytanie, czy takie samo prawo można bezkrytycznie przypisać jednostkom organizacyjnym Lasów Państwowych. Skarb Państwa jako osoba prawna ma prawo, z zachowaniem określonych regulacji szczególnych, do umarzania swoich wierzytelności. Trzeba postawić pytanie, czy takie samo uprawnienie majątkowe można bezgranicznie przypisać jednostkom organizacyjnym Lasów Państwowych. Skarb Państwa jako osoba prawna, z zachowaniem określonych norm w przepisach szczególnych, może udzielać gwarancji oraz poręczeń. Czy tę samą właściwość mają jednostki organizacyjne Lasów Państwowych? Skarb Państwa jako osoba prawna może działać według zasady, że jeżeli w wykonaniu pierwotnego prawa majątkowego powstają zgodnie z prawem wtórne prawa majątkowe, to te wtórne prawa majątkowe należą do osoby prawnej, która zrealizowała prawo pierwotne. Wykonanie prawa pierwotnego przysparza zwykle wykonawcy praw wtórnych do normalnego korzystania ze składnika majątkowego. Na przykład nabycie przez nadleśniczego na rzecz Skarbu Państwa kawałka lasu kreuje wiązkę praw majątkowych do normalnego (zgodnego ze sztuka postępowania leśnego) korzystania z tego lasu i pobierania pożytków. Z nabyciem niektórych składników majątkowych wiąże się jednak powstanie szczególnej wiązka praw wtórnych. Na przykład osoba prawna, z braku zastrzeżeń w przepisach szczególnych, ma prawo do zakupu akcji w spółkach akcyjnych. Wykonanie tego prawa pierwotnego rodzi prawa wtórne – prawa z akcji, w tym prawo do gry na giełdzie. Czy to ma oznaczać, że w wykonaniu prawa do nabywania akcji, jednostki organizacyjne LP (Dyrektor Generalny LP) uzyskują wszystkie uprawnienia majątkowe, wynikające z nabycia akcji? W szczególności – czy Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych ma prawo do prowadzenia gry na giełdzie? Również nabycie weksla rodzi całą wiązkę praw majątkowych, wynikającą z jego nabycia. Nabycie udziałów we współwłasności ułamkowej rodzi określone liczne uprawnienia majątkowe do tej współwłasności. Czy to oznacza, że Lasy Państwowe mogą pełnić funkcję zarządcy współwłasnością? Nie ulega wątpliwości, że dopóki, w nawiązaniu do ustawy o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju, społeczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej będzie sobie życzyć, aby lasy państwowe stanowiły wspólne dobro łączne wszystkich obywateli, dopóty Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe powinno mieć możliwość korzystania z uprawnień majątkowych oraz zdolności do czynności prawnych w odpowiednio zareglamentowanym zakresie.Można oczywiście, tak jak w odniesieniu do b. Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, dokonać zabiegu prawnego nadania Lasom Państwowym osobowości prawnej. Jednak zabiegowi temu musiałyby towarzyszyć, przeciwdziałające faktycznemu oraz formalnoprawnemu uwłaszczeniu Lasów Państwowych lasami państwowymi, zabiegi legislacyjne „indywidualnie” ograniczające zdolność Lasów Państwowych do czynności prawnych oraz zakres uprawnień majątkowych, przysługujących Lasom Państwowym. Państwowe Gospodarstwo Leśnej musiałoby zatem mieć ograniczoną osobowość prawną. Byłoby więc, jak dotychczas, ułomną osobą prawną, choć formalnie nazywaną osobą prawną. Po co zatem stwarzać fikcyjne konstrukcje prawne ? Rozsądną alternatywą dla postulatu nadania Lasom Państwowym osobowości prawnej jest zatem skoncentrowanie wysiłku nad jednoznacznym ustaleniem, sklasyfikowaniem oraz skatalogowaniem:a) zadań, obciążających Lasy Państwoweb) składników majątkowych, należących do Skarbu Państwa, którymi Lasy Państwowe mogą władać w formie zarząduc) uprawnień majątkowych, przysługujących Lasom Państwowym do składników majątkowych, o których mowa w lit. b)d) zdolności do czynności prawnych i faktycznych, przysługujących i potrzebnych Lasom Państwowym do realizacji zadań, o których mowa w lit. a).

Zobacz więcej...

Prawo ochrony środowiska i polityka leśna

las

(prawo ochrony środowiska i polityka leśna), najbardziej złożony ekosystem lądowy, w którym współżyją tworząc biocenozę różne organizmy roślinne i zwierzęce. Las wyróżnia się wybitnym udziałem drzew rosnących w zwarciu i odgrywających w nim rolę głównych edyfikatorów.Dokument „Polityka leśna państwa”, przyjęty przez Radę Ministrów w kwietniu 1997 r.  (prawo ochrony środowiska i polityka leśna), część leśnych zasobów ekonomicznych, obejmująca: a) grunt ( w rozumieniu powierzchni ziemi), choćby pod tym tytułem nie został ujawniony w katastrze nieruchomości (innych powszechnie obowiązujących  ewidencjach): - pokryty, stanowiącą jego nierozłączną część składową, roślinnością leśną, przeznaczoną do produkcji leśnej, w tym drzewami (roślinnością drzewiastą), wprowadzoną na ten grunt w drodze sadzenia, siewu lub pojawiającą się na tym gruncie w drodze procesów naturalnych (las jako powierzchnia gruntu, pokryta roślinnością leśną, przeznaczoną do produkcji leśnej ), lub - przejściowo pozbawiony tej roślinności (las jako powierzchnia gruntu, przejściowo pozbawionego roślinności leśnej, przeznaczonej do produkcji leśnej ) wskutek: • gospodarki leśnej,• realizacji planów ochrony, o których mowa w ustawie o ochronie przyrody,• wystąpienia  zdarzeń losowych, w szczególności takich, jak: - pożary,- powodzie, - wiatry i  opady śniegu,- niskie lub wysokie temperatury powietrza,- żer owadów, w tym owadów liściożernych,- choroby grzybowe roślinności leśnej,którego powierzchnia  ustalona według linii ciągłej, oddzielającej ten grunt od gruntów, trwale niepokrytych roślinnością leśną lub niezajętych przez budynki, budowle i urządzenia, o których mowa w pkt.3), wynosi co najmniej 0,10 ha, o ile grunty te – na warunkach równorzędnych lub z określonymi preferencjami - wypełniają funkcje regulowane: biotyczne, ochronne, produkcyjne, dochodotwórcze, lokacyjne oraz majątkowotwórcze albo funkcje nieregulowane (naturalne); lubb) grunt, trwale pozbawiony roślinności leśnej (pozbawiony roślinności leśnej w ogóle lub pozbawiony roślinności leśnej, wypełniającej funkcje produkcyjne na istotnym gospodarczo poziomie) w celu przeznaczenia pod (lub zajęty przez), wchodzące w skład infrastruktury leśnej, budynki, budowle, obiekty małej architektury ( lub odpowiednio przysposobiony grunt bez trwałych naniesień oraz urządzeń, będących budynkami, budowlami lub obiektami małej architektury ), niezbędny do wypełniania lub do pogłębiania wypełniania przez grunty, o których mowa w lit. a), funkcji lasu - chyba że grunt ten pod innym tytułem występuje w katastrze nieruchomości (innych powszechnie obowiązujących urządzeniach ewidencyjnych) (las jako powierzchnia gruntu, trwale pozbawiona roślinności leśne, przeznaczonej do produkcji leśnej). Las jako grunt pokryty roślinnością leśną lub przejściowo jej pozbawiony, którego dominującą funkcją jest ochrona dziedzictwa historycznego oraz kulturowego, może zostać wpisany do rejestru zabytków albo, pomimo braku takiego wpisu, funkcje te  mogą zostać odpowiednio uwzględnione  w planie urządzenia lasu; w lesie, wpisanym do rejestru zabytków, działalność leśna  (w tym gospodarka leśna) jest prowadzona z uwzględnieniem ograniczeń, zakazów i nakazów, wynikających z tego wpisu, a ograniczenia te zakazy i nakazy są uwzględnianie w następnym planie urządzenia lasu albo w aneksie do obowiązującego planu urządzenia lasu.Las jako grunt pokryty roślinnością leśną lub przejściowo jej pozbawiony, który funkcje  swoje spełnia w sposób naturalny  (funkcje nieregulowane /naturalne/) lub z istotnym ograniczeniem ich regulacji metodami gospodarki leśnej, na etapie prac w zakresie urządzania lasu włącza się do gospodarstwa specjalnego, chyba że stanowi on rezerwat przyrody, wchodzi w skład parku narodowego lub stanowi inną obszarową formę ochrony przyrody.Las jako grunt, trwale pozbawiony roślinności leśnej, stanowi część składową część składową infrastruktury leśnej (infrastrukturalna funkcja lasów jako gruntów, trale pozbawionych roślinności leśnej).Przy pojmowaniu gruntu podług jego rozszerzonej definicji – las jest częścią składową gruntu.Konrad Tomaszewski. Prototyp Encyklopedii leśnej. Materiał  niepublikowany. (prawo ochrony środowiska i polityka leśna), lasem (...) jest grunt:1) o zwartej powierzchni co najmniej 0,10 ha, pokryty roślinnością leśną (uprawami leśnymi) - drzewami i krzewami oraz runem leśnym - lub przejściowo jej pozbawiony:a) przeznaczony do produkcji leśnej lubb) stanowiący rezerwat przyrody lub wchodzący w skład parku narodowego alboc) wpisany do rejestru zabytków;2) związany z gospodarką leśną, zajęty pod wykorzystywane dla potrzeb gospodarki leśnej: budynki i budowle, urządzenia melioracji wodnych, linie podziału przestrzennego lasu, drogi leśne, tereny pod liniami energetycznymi, szkółki leśne, miejsca składowania drewna, a także wykorzystywany na parkingi leśne i urządzenia turystyczne.Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (prawo ochrony środowiska i polityka leśna), grunt leśny sklasyfikowany w ewidencji gruntów i budynków jako las.Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach

Zobacz więcej...

Prawo ochrony środowiska i polityka leśna

lasy rozdrobnione

(prawo ochrony środowiska i polityka leśna), grunty, będące lasami (gruntami, pokrytymi roślinnością leśną lub przejściowo pozbawionymi roślinności leśnej), występujące w :a) w obrębie leśnym, oraz b) na terenie innej przestrzennej jednostki terytorialnie wyodrębnionej (na przykład w granicach administracyjnych jednej wsi), dla której sporządzany jest wspólny dokument planistyczny (uproszczony plan urządzenia lasu lub decyzja, określająca zadania do wykonania w lesie) -w taki sposób, że z powodu oddzielenia gruntami, nie będącymi lasami, średnia arytmetyczna jednej powierzchni, będącej lasem, nie przekracza określonej powierzchni, z zastrzeżeniem, że ustalenie jednostek terytorialnie wyodrębnionych, o których mowa w lit. b), nie może następować w sposób, wskazujący na dążenie strony zlecającej lub przyjmujące zlecenie w zakresie opracowania dokumentu planistycznego w ramach urządzania lasu do ominięcia obowiązku sporządzenia uproszczonego planu urządzenia lasu.W uzupełnieniu powyższej definicji poniżej przytoczono wybrany przykład:a) urządzeniowym dokumentem planistycznym mają być objęte grunty własności prywatnej, pokryte roślinnością leśną lub przejściowo pozbawione roślinności leśnej, położone w granicach wsi Pszczółki;b) ustawa o lasach formę dokumentu planistycznego, o której mowa w lit. a) uzależnia od tego, czy urządzane lasy są rozdrobnione czy też nie są rozdrobnione;c) w zacytowanej definicji o rozdrobnieniu lasów ma rozstrzygać średnia powierzchnia jednego kompleksu leśnej na terenie wyodrębnionej na potrzeby prac urządzeniowych jednostki przestrzennej;d) kompleksem leśnym jest tu powierzchnia, pokryta roślinnością leśną lub przejściowo pozbawiona roślinności leśnej – otoczona gruntami, nie będącymi lasami (t. j. nie będącymi gruntami pokrytymi roślinnością leśną, nie będącymi gruntami, przejściowo pozbawianymi roślinności leśnej, ani nie będącymi gruntami, związanymi z gospodarką leśną);e) żadne przepisy prawa nie mówią o wyodrębnianiu jednostek przestrzennych, obejmowanych wspólnymi pracami urządzeniowych; grunty przykładowej wsi Pszczółki można zatem podzielić na fragmenty (części):  na przykład na podstawie rodowej przynależności  albo według innych kryteriów – uzyskując po takim podziale efekt „lasów rozdrobnionych” ;  Tak więc, jeżeli wyodrębnienie jednostki przestrzennej ma swoje uzasadnienie, gdyż wynika z kryterium celowości, rzetelności oraz gospodarności (np. zlecający dysponuje ograniczoną ilością środków pieniężnych na urządzanie lasów; decyduje się na urządzenie lasów, wymagających, choćby ze względu na strukturę gatunkową, szczególnie dużej wiedzy fachowej; w następstwie tego powstaje jednostka terytorialnie wyodrębniona do objęcia wspólnymi pracami urządzeniowymi, dająca efekt lasów rozdrobnionych ), to nie ma podstaw do twierdzenia, że podział gruntów wsi Pszczółki nastąpił po to, aby uniknąć sporządzania uproszczonego planu urządzenia lasów w tej wsi.

Zobacz więcej...

Prawo ochrony środowiska i polityka leśna

leśne zasoby ekonomiczne

(prawo ochrony środowiska i polityka leśna), a) zasoby ludzkie, tj. pracownicy lub/oraz osoby fizyczne, nie będące pracownikami,rozpatrywane łącznie z takimi  niematerialnymi przymiotami tych zasobów jak poziom i stopień faktycznego wykorzystania (wykorzystywania): uzdolnień, wykształcenia, umiejętności, w tym inicjatywności, lub/oraz zdyscyplinowania; b) leśne zasoby naturalne oraz składniki majątkowe (materialne i niematerialne), nie będące leśnymi zasobami naturalnymi,  wraz ze związaną z  nimi zdolnością oraz stopniem wykorzystania (wykorzystywania)  zdolności leśnych zasobów naturalnych do trwałego i wzrastającego zaspakajania potrzeb społecznych, w tym potrzeb gospodarczych (zdolnością do świadczeń produkcyjnych oraz pozaprodukcyjnych /zdolnością do świadczeń materialnych oraz niematerialnych/ ), z tym, że leśne zasoby naturalne oraz składniki (materialne i niematerialne), nie będące leśnymi zasobami naturalnymi,  w połączeniu z dozwolonymi czynnościami faktycznymi oraz prawnymi (prawa majątkowe, przywiązane do składników majątkowych), jakim można poddawać w/w składniki majątkowe, oraz w połączeniu z dozwolonymi czynnościami, jakim można poddawać prawa majątkowe jako takie - tworzą mienie leśne będące w określonym władaniu gospodarzy lasów, potrzebne i używane wprost lub pośrednio do realizacji zadań, przypadających gospodarzom lasów do wykonywania z mocy prawa.

Zobacz więcej...

Prawo ochrony środowiska i polityka leśna

leśne zasoby naturalne

(prawo ochrony środowiska i polityka leśna), roślinność leśna, inne organizmy roślinne, zajmujące przestrzeń (określoną przestrzeń), związaną z powierzchnią gruntu ( w tym powierzchnią gruntu, stanowiącą wydzielenie leśne), związanego z gospodarką leśną, a także zwierzęta (wszelkie organizmy zwierzęce), grzyby, bakterie, organizmy bakteriopodobne, sinice, wirusy, nieożywiona materia organiczna i materia nieorganiczna ( substancje mineralne) - stale lub przez  określony czas występujące w w/w przestrzeni, przy czym:             a) wymienione wyżej zwierzęta (wszelkie organizmy zwierzęce), grzyby, bakterie, organizmy bakteriopodobne, sinice, wirusy , roślinność (w tym roślinność leśna) oraz nieożywiona materia organiczna składają się na organiczną  część zasobów naturalnych określonej przestrzeni, t.j. organiczną część leśnych zasobów naturalnych;b) wymienione pod lit. a) zwierzęta, grzyby, bakterie, organizmy bakteriopodobne, sinice, wirusy, roślinność ( w tym roślinność leśna ) składają się na biotyczną (ożywioną) część leśnych zasobów naturalnych,c) wymienione pod lit. a) nieożywiona materia organiczna oraz materia nieorganiczna (substancje mineralne) składają się na nieożywioną część zasobów naturalnych określonej przestrzeni, t. j. nieożywioną  (abiotyczną) część leśnych zasobów naturalnych;d) nieożywiona (abiotyczna) część zasobów naturalnych, wymieniona pod lit. c), występująca w wymienionej powyżej  przestrzeni w postaci gazowej, zawiesinowej (w inny sposób rozproszonej) lub skroplonej ponad gruntem ,   stanowi nieożywioną część  składników atmosfery otwartej tej przestrzeni, t. j.  nieożywioną (abiotyczną) część składników atmosfery otwartej, wchodzącej w skład leśnych zasobów naturalnych; e) nieożywiona (abiotyczna) część zasobów naturalnych, występująca w wymienionej wyżej przestrzeni  w postaci gazowej (zawiesinowej, w inny sposób rozproszonej)  pod powierzchnią gruntu, stanowi nieożywioną (abiotyczną) część składników atmosfery – odpowiednio gleby lub skały macierzystej, wchodzących w skład leśnych zasobów naturalnych; f) woda w postaci płynnej lub stałej wraz z zawartymi w niej substancjami mineralnymi oraz nieożywioną  materią organiczną stanowi nieożywioną (abiotyczną) część składników hydrosfery określonej przestrzeni, t. j. nieożywioną (abiotyczną) część składników hydrosfery (hydrosfery powierzchniowej – na gruncie, nadziemnych częściach organizmów żywych, hydrosfery glebowej, hydrosfery skały macierzystej), wchodzącej w skład leśnych zasobów naturalnych,g) substancje  mineralne oraz nieożywiona materia organiczna, znajdujące się na i pod powierzchnią gruntu, w tym jako składniki właściwej atmosfery oraz właściwej  hydrosfery, stanowią nieożywioną (abiotyczną) część gleby lub skały macierzystej, wchodzącą w skład leśnych zasobów naturalnych.

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt