Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Dział

Prawo ochrony środowiska i polityka leśna

Ilość znalezionych haseł: 194

Prawo ochrony środowiska i polityka leśna

mienie leśne w zarządzie Lasów Państwowych

(prawo ochrony środowiska i polityka leśna), są to:a) składniki majątkowe, obejmujące:- leśne zasoby naturalne wraz ze związanymi z nimi wartościami niematerialnymi i prawnymi (ze zdolnością leśnych zasobów naturalnych do świadczeń materialnych i niematerialnych);- nie wchodzące w skład zasobów naturalnych – inne nieruchomości (w tym naniesienia gruntowe, będące częścią składową gruntu ), ruchomości oraz niematerialne składniki majątkowe (w tym szeroko rozumiane wartości niematerialne i prawne) - podlegającego dalszemu podziałowi na: • składniki majątkowe trwałe ( w tym aktywa trwałe) -  składniki majątkowe trwałe nieruchome  ( w tym środki trwałe w postaci budynków, budowli oraz obiektów małej architektury, rozpatrywane łącznie z gruntami /w tym gruntami, będącymi lasami/ lub będącymi odrębnym przedmiotem własności),- składniki majątkowe trwałe ruchome ( w tym środki trwałe w postaci urządzeń technicznych, maszyn, środków transportowych),- składniki majątkowe trwałe, będące wartościami niematerialnymi oraz prawnymi (w tym wartości niematerialne oraz prawne jako aktywa trwałe),- składniki majątkowe trwałe o charakterze finansowym (w tym aktywa trwałe w postaci długoterminowych aktywów finansowych),- składniki majątkowe w postaci długoterminowych lokat inwestycyjnych,• składniki majątkowe krótkoterminowe (w tym ruchomości krótkoterminowe)- środki pieniężne oraz inne krótkoterminowe aktywa finansowe;- wierzytelności oraz inne należności krótkoterminowe;- materiały oraz towary;- produkty (wyroby materialne /w tym pożytki naturalne/, produkty niematerialne),z zastrzeżeniem, że te składniki majątkowe mogą występować jako aktywa (składniki majątkowe aktywowane w urządzeniach księgowych osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych bez osobowości prawnej) lub składniki majątkowe „pozabilansowe” (nie podlegające aktywowaniu w w/w urządzeniach księgowych);b) prawa majątkowe, przywiązane do wyżej wymienionych składników majątkowych (o ile nie zostały zaliczone do wartości niematerialnych i prawnych lub innych składników majątkowych) -będące własnością lub pod innym tytułem należące do Skarbu Państwa, pozostające we władaniu Lasów Państwowych, przede wszystkim  w formie zarządu, określonego w ustawie o lasach, a przy tym przeznaczone oraz używane do realizowania, za pomocą czynności prawnych oraz faktycznych, zadań, mieszczących się w obszarze zadań Lasów Państwowych.

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt