Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Dział

Siedliskoznawstwo leśne

Ilość znalezionych haseł: 422

Siedliskoznawstwo leśne

Mezoregion przyrodniczo-leśny Górnej Ropy

(siedliskoznawstwo leśne), Mezoregion (VIII.15) w granicach karpackiej krainy przyrodniczo-leśnej; o powierzchni ogólnej 1313 km2, z czego lasy i ekosystemy seminaturalne zajmują 62%. Dominują krajobrazy naturalne krzemianowe i glinokrzemianowe erozyjne pogórzy. Nieduże powierzchnie są zajęte przez krajobrazy średniogórskie erozyjne regla dolnego oraz zalewowych den dolin – akumulacyjne. Mezoregion obejmuje zachodnią część Beskidu Niskiego, z charakterystycznymi kopulastymi grzbietami i najwyższym szczytem – Lackowa, osiągającym 999 m n.p.m. Zdecydowanie dominują utwory geologiczne z okresu paleogenu o składzie piaskowców z cienkoławicowymi mułowcami i iłowcami lub piaskowców, łupków, zlepieńców, margli, a w południowo-zachodniej części także piaskowców, łupków, iłowców i rogowców. Miejscami, głównie w części środkowej i północnej, występują (ułożone pasami o kierunku północny-zachód – południowy-wschód) piaskowce, mułowce i iłowce z okresu kredy-paleogenu. Głównym krajobrazem roślinnym są reglowe buczyny; sporadycznie spotykane są też grądy i buczyny górskie. Lesistość wynosi 58%. Lasy tworzą rozległe kompleksy. Zajmują około 766 km2, z czego 55% jest w zarządzie RDLP w Krakowie (nadleśnictwa: Stary Sącz – cz. płd.-wsch., Nawojowa – cz. centralna, Gorlice – bez cz. płn., i Łosie) oraz RDLP w Krośnie (Nadleśnictwo Dukla – cz. płd.). W Lasach Państwowych dominują siedliska LG - 96%. Gatunkami panującymi w drzewostanach są: jodła 32%, buk 31% oraz sosna 24%. Średni wiek drzewostanów wynosi 83 lata, a miąższość na 1/ha 272 m3. Lasy ochronne zajmują prawie 100% pow. W granicach mezoregionu znajduje się Magurski Park Narodowy o pow. 19438 ha, w tym 18572 ha (95%) lasów.

Zobacz więcej...

Siedliskoznawstwo leśne

Mezoregion przyrodniczo-leśny Górnośląski

(siedliskoznawstwo leśne), Mezoregion (VI.16) w granicach małpolskiej krainy przyrodniczo-leśnej; o powierzchni ogólnej 2718 km2, z czego lasy i ekosystemy seminaturalne zajmują 32%. Występują krajobrazy naturalne peryglacjalne równinne i faliste, rzadko wzgórzowe. Jeszcze rzadziej pojawiają się krajobrazy wyżyn i niskich gór: węglanowe i gipsowe erozyjne zwartych masywów ze skałami. Zachodnia część mezoregionu obejmuje tereny, które były w zasięgu zlodowacenia odry. Przeważają tam gliny zwałowe, piaski i żwiry lodowcowe, z nieco mniej licznymi piaskami i żwirami sandrowymi zlodowacenia środkowopolskiego. W pozostałej części obszaru występują gliny zwałowe, piaski i żwiry lodowcowe zlodowacenia południowopolskiego oraz zajmujące dość znaczne powierzchnie piaski i żwiry sandrowe zlodowacenia środkowopolskiego i południowopolskiego. W środkowej części mezoregionu na powierzchnię wychodzą utwory starszych okresów geologicznych, głównie triasowe - wapienie, dolomity margle, iłowce, mułowce i gipsy, rzadziej piaskowce, zlepieńce i rudy żelaza oraz karbońskie - piaskowce, zlepieńce, mułowce, iłowce, tufy i węgiel kamienny. Przeważa krajobraz roślinny wyżynnych buczyn i grądów w odmianie górnośląskiej. Znacznie mniej jest śródlądowych borów sosnowych i borów mieszanych w odmianie górnośląskiej, zgromadzonych głównie przy wschodniej granicy mezoregionu, oraz ubogich dąbrów środkowoeuropejskich i grądów – w centrum i w części zachodniej. Lesistość mezoregionu jest średnia i wynosi 30%. Lasy tworzą średnie i małe kompleksy; największe z nich występują na południe od Katowic. Lasy zajmują łącznie około 808 km2, z czego 72% jest w zarządzie RDLP w Katowicach (nadleśnictwa: Rudziniec – cz. płd.-wsch., Brynek – cz. płd., Świerklaniec – cz. płd., Siewierz – cz. płd., Olkusz – cz. płd.-zach., Krzeszowice – cz. płd.-zach., Chrzanów – bez cz. płd., Katowice, Kobiór – cz. płn., i Rybnik – cz. płn.). W Lasach Państwowych dominują siedliska LMw 20%, BMśw 19%, LMśw 15%, Bsw 12% i BMw 12%. Gatunkiem panującym w drzewostanach jest sosna, która zajmuje 54%, brzoza zajmuje 18%, a dąb 11%. Średni wiek drzewostanów wynosi 61 lat, a miąższość na 1/ha 166 m3. Lasy ochronne zajmują prawie 100% pow.

Zobacz więcej...

Siedliskoznawstwo leśne

Mezoregion przyrodniczo-leśny Garbu Lubawskiego

(siedliskoznawstwo leśne), Mezoregion (I.26) w granicach Bałtyckiej krainy przyrodniczo-leśnej. Obejmuje tereny położone na wysokości 100–200 m n.p.m., z kulminacją w Górze Dylewskiej 312 m n.p.m. Powierzchnia mezoregionu wynosi 1647 km2, z czego lasy i ekosystemy seminaturalne zajmują 18%. Występują krajobrazy naturalne glacjalne równinne i faliste oraz fluwioglacjalne równinne i faliste. Jest to teren o urozmaiconej rzeźbie; stanowi łuk wzniesień morenowych, poprzerywany obniżeniami. Przeważają utwory geologiczne zlodowacenia północnopolskiego, głównie plejstoceńskie gliny zwałowe, piaski i żwiry lodowcowe, miejscami w morenach czołowych, oraz rzadziej – piaski i mułki kemów. Nieliczne piaski i żwiry sandrowe występują głównie wzdłuż rzeki Wel. Dominuje krajobraz roślinny grądowy w wariancie z udziałem borów mieszanych oraz grądowy w wariancie podgórskim. Nieliczne są krajobrazy grądów i buczyn pomorskich w odmianie pomorskiej. Lesistość wynosi 16%. Lasy tworzą małe i średnie kompleksy – największe z nich położone są na wschód od Lubawy. Lasy zajmują około 266 km2, z czego 87% jest w zarządzie RDLP w Toruniu (nadleśnictwa: Jamy – cz. wsch., i Brodnica – cz. płn.-wsch.) oraz RDLP w Olsztynie (nadleśnictwa: Iława – cz. płd., Lidzbark – cz. płn.-zach., Miłomłyn – cz. płd.-wsch., Olsztynek – bez cz. wsch., i Nidzica – cz. płn.-zach.). W Lasach Państwowych dominują siedliska żyzne i bardzo żyzne LMśw - 48% i Lśw - 36% . Gatunkiem panującym w drzewostanach jest sosna, która zajmuje 57% pow.; udział dębu wynosi 11%, a buka - 9%. Średni wiek drzewostanów wynosi 63 lata, a miąższość na 1/ha 253 m3. Lasy ochronne zajmują 14% pow.

Zobacz więcej...

Siedliskoznawstwo leśne

Mezoregion przyrodniczo-leśny Garbu Włodawskiego

(siedliskoznawstwo leśne), Mezoregion (IV.20) w granicach mazowiecko-podlaskiej krainy przyrodniczo-leśnej o powierzchni ogólnej 384 km2, z czego lasy i ekosystemy semi-naturalne zajmują 51%. Dominują krajobrazy naturalne peryglacjalne równinne i faliste. Niewiele występuje krajobrazów zalewowych den dolin – akumulacyjnych oraz tarasów nadzalewowych – akumulacyjnych. Mezoregion obejmuje płaskie wzniesienie morenowe, zalegające na podłożu kredowym, osiągające wysokość do 212 m n.p.m. Pod względem geologicznym dominują tu utwory plejstoceńskie zlodowacenia środkowopolskiego – gliny zwałowe, piaski i żwiry lodowcowe. Bardzo rzadko, w części zachodniej, wyróżniają się piaski i mułki kemów. Natomiast w części wschodniej, w okolicach Włodawy, znajduje się większa powierzchnia piasków i żwirów sandrowych. Przeważa krajobraz roślinny borów mieszanych, dąbrów świetlistych i grądów. Niewielkie powierzchnie przy rzece Bug zajmuje krajobraz łęgów jesionowo-wiązowych. Lesistość jest bardzo duża i wynosi 50%. Lasy występują w dużych kompleksach; zajmują około 191 km2, z czego 76% jest w zarządzie RDLP w Lublinie (nadleśnictwa: Parczew – cz. wsch., oraz Włodawa – cz. centralna). W Lasach Państwowych dominują siedliska LMśw 43% i BMśw 23%. Gatunkiem panującym w drzewostanach jest sosna, która zajmuje 70% oraz dąb 11% i olsza 7%. Średni wiek drzewostanów wynosi 59 lat, a miąższość na 1/ha 204 m3. Lasy ochronne zajmują 18% pow.

Zobacz więcej...

Siedliskoznawstwo leśne

Mezoregion przyrodniczo-leśny Gogolińsko-Strzelecki

(siedliskoznawstwo leśne), Mezoregion (V.21) w granicach śląskiej krainy przyrodniczo-leśnej; o powierzchni ogólnej 899 km2, z czego lasy i ekosystemy seminaturalne zajmują 29%. Przeważają krajobrazy naturalne peryglacjalne równinne i faliste. Mniej występuje krajobrazów wyżyn i niskich gór: węglanowych i gipsowych erozyjnych zwartych masywów ze skałami. Budowa geologiczna tego obszaru jest dość urozmaicona. We wschodniej części mezoregionu dominują plejstoceńskie gliny zwałowe, piaski i żwiry lodowcowe zlodowacenia środkowopolskiego, natomiast w zachodniej – wapienie, dolomity margle, iłowce, mułowce i gipsy z okresu triasu. Dość liczne są, spotykane na całym terenie, piaski i żwiry sandrowe zlodowacenia środkowopolskiego. Duża powierzchnia lessów znajduje się na północ od Leśnicy. Miejscami występują tam także skały z okresu triasu i kredy (wapienie, dolomity margle, iłowce, mułowce i gipsy), które tworzą wzniesienie znane jako Góra Św. Anny. Krajobraz roślinny w części zachodniej mezoregionu stanowią grądy i buczyny pomorskie w odmianie śląsko-wielkopolskiej, a na wschodzie – wyżynne buczyny i grądy w odmianie górnośląskiej. Ponadto przy północnej granicy spotyka się krajobrazy borów, borów mieszanych i grądów. Lesistość wynosi 26%. Lasy tworzą małe i średnie kompleksy; zajmują około 236 km2, z czego 92% jest w zarządzie RDLP w Katowicach (nadleśnictwa: Strzelce Opolskie – cz. centralna, Rudziniec – cz. płn., Zawadzkie – cz. płd.-wsch., i Brynek – cz. centralna). W Lasach Państwowych nnajczęstsze są siedliska LMśw - 30%, BMśw - 21% i Lśw - 20; oraz jest 11% LMw. Gatunkiem panującym w drzewostanach jest sosna, która zajmuje 72% pow. Średni wiek drzewostanów wynosi 61 lat, a miąższość na 1/ha 229 m3. Lasy ochronne zajmują 71% pow.

Zobacz więcej...

Siedliskoznawstwo leśne

Mezoregion przyrodniczo-leśny Gorców

(siedliskoznawstwo leśne), Mezoregion (VIII.12) w granicach karpackiej krainy przyrodniczo-leśnej; o powierzchni ogólnej 563 km2, z czego lasy i ekosystemy seminaturalne zajmują 60%. Dominują krajobrazy średniogórskie erozyjne regla dolnego. Znacznie rzadziej spotyka się krajobrazy krzemianowe i glinokrzemianowe erozyjne pogórzy, a wyjątkowo – zalewowych den dolin – akumulacyjne. Najwyższym wzniesieniem jest Turbacz (1311 m n.p.m.). Od niego odchodzą rozgałęzienia; najdłuższym i jednocześnie najwyższym jest ramię wschodnie ze szczytami Jaworzyną (1288 m n.p.m.) i Gorc (1229 m n.p.m.). Dominują utwory z okresu paleogenu: piaskowce, łupki, zlepieńce, margle oraz piaskowce z cienkoławicowymi mułowcami i iłowcami. Z tego okresu są także piaskowce, łupki, iłowce i rogowce znajdujące się w widłach rzek Raby i Mszanki (na południe od Mszany Górnej). W części środkowej mezoregionu, obejmującej najwyższe wzniesienia, występuje, ciągnący się od wschodu na zachód, pas piaskowców, mułowców i iłowców z okresu kredy-paleogenu. Prawie wyłącznym krajobrazem roślinnym jest krajobraz reglowych buczyn górskich. Lesistość jest bardzo duża i wynosi 52%. Lasy tworzą rozległe kompleksy; zajmują około 295 km2, z czego tylko 15% jest w zarządzie RDLP w Krakowie (nadleśnictwa: Nowy Targ – cz. płn.-wsch., Limanowa – cz. płd., Stary Sącz – cz. płd.-zach., i Krościenko – cz. płn. ). W Lasach Państwowych dominują siedliska LG - 75% i LMG - 23%. Gatunkami panującymi w drzewostanach są buk, który zajmuje 36% pow., jodła - 33% i świerk - 30%. Średni wiek drzewostanów wynosi 75 lat, a miąższość na 1/ha 239 m3. Lasy ochronne zajmują 100% pow. W granicach mezoregionu znajduje się Gorczański Park Narodowy o pow. 7029 ha, w tym 6604 ha (94%) lasów.

Zobacz więcej...

Siedliskoznawstwo leśne

Mezoregion przyrodniczo-leśny Jasielsko-Sanocki

(siedliskoznawstwo leśne), Mezoregion (VIII.3) w granicach karpackiej krainy przyrodniczo-leśnej; o powierzchni ogólnej 1172 km2, z czego lasy i ekosystemy seminaturalne zajmują 12%. Przeważają krajobrazy krzemianowe i glinokrzemianowe erozyjne pogórzy. Nieco mniejszą powierzchnię zajmują krajobrazy zalewowych den dolin – akumulacyjne, a bardzo małą – krajobrazy tarasów nadzalewowych – akumulacyjne. Mezoregion obejmuje kotlinę o dość urozmaiconej rzeźbie, ze wzniesieniami do 660 m n.p.m. Przez środek mezoregionu, ze wschodu na zachód, przechodzi granica zlodowacenia sanu. Dominują utwory geologiczne z okresu paleogenu – piaskowce, łupki, iłowce i rogowce. Na niewielkich powierzchniach występują lessy piaszczyste i pyły lessopodobne. Na szczególny charakter mezoregionu wpływają liczne rzeki (Ropa Wisłoka, Jasiołka, Wisłok) i ich dopływy. W dolinach tych rzek występują holoceńskie piaski, żwiry, mady rzeczne, torfy i namuły. Plejstoceńskie piaski, żwiry i mułki rzeczne zlodowacenia środkowopolskiego tworzą większe tarasy nadzalewowe, np. przy Wisłoce w okolicach Krosna. Występują głównie krajobrazy roślinne grądów i buczyn górskich oraz krajobraz grądowy w wariancie podgórskim w podwariancie z dużym udziałem łęgów jesionowo-wiązowych. Lesistość wynosi 11%. Lasy tworzą małe kompleksy i zajmują około 133 km2, w tym 49% jest w zarządzie RDLP w Krakowie (Nadleśnictwo Gorlice – cz. płn.-wsch) i RDLP w Krośnie (nadleśnictwa: Dukla – cz. centr., Brzozów – cz. płd., Lesko – cz. płn.-zach., i Rymanów – cz. płn.). W Lasach Państwowych dominują siedliska Lwyż - 72% i LG - 22%. Gatunkami panującymi w drzewostanach są buk, który zajmuje 37% pow., oraz jodła - 23%, sosna - 20% i dąb - 10%. Średni wiek drzewostanów wynosi 81 lat, a miąższość na 1/ha 289 m3. Lasy ochronne zajmują 34% pow.

Zobacz więcej...

Siedliskoznawstwo leśne

Mezoregion przyrodniczo-leśny Kanałów Obry

(siedliskoznawstwo leśne), Mezoregion (III.28) w granicach wielkopolsko-pomorskiej krainy przyrodniczo-leśnej o powierzchni ogólnej 674 km2, z czego lasy i ekosystemy seminaturalne zajmują 37%. Przeważają krajobrazy naturalne zalewowych den dolin – akumulacyjne, rzadziej tarasów nadzalewowych – akumulacyjne. Mało jest krajobrazów glacjalnych równinnych i falistych oraz pagórkowatych. Dominują, tworzące tarasy nadzalewowe, utwory plejstoceńskie zlodowacenia północnopolskiego, wśród których najwięcej jest piasków, żwirów i mułków rzecznych. Holoceńskie piaski, żwiry, mady rzeczne, torfy i namuły tworzące tarasy zalewowe zajmują ponad 1/4 obszaru mezoregionu. Dość częste są także piaski eoliczne, lokalnie w wydmach, a największy ich obszar znajduje się między Świętnem a Kargową. Duże powierzchnie, głównie w części zachodniej obszaru zajmuje, dominujący na tym terenie, krajobraz roślinny śródlądowych borów sosnowych i borów mieszanych w odmianie wielkopolsko-łużyckiej w podwariancie z dużym udziałem łęgów jesionowo-olszowych i olsów. W części wschodniej, wzdłuż kanałów Obry, rozciąga się krajobraz łęgów jesionowo-olszowych. Lesistość jest średnia i wynosi 36%. Lasy tworzą małe i duże kompleksy, z których największe są w części zachodniej. Zajmują około 242 km2, z czego 97% jest w zarządzie RDLP w Zielonej Górze (nadleśnictwa: Sulechów – cz. wsch., Babimost – cz. płd., Wolsztyn – cz. płd., i Sława Śląska – cz. płn.) i RDLP w Poznaniu (nadleśnictwa: Kościan – cz. płn., i Konstantynowo – cz. płd.-zach.). W Lasach Państwowych dominują siedliska Bśw 39% i BMśw 23%, a ponadto 10% LMw, 8% OlJ, 4% Lw i 4% Ol. Gatunkiem panującym w drzewostanach jest sosna, która zajmuje 76%; a olsza 11%. Średni wiek drzewostanów wynosi 53 lata, a miąższość na 1/ha 191 m3. Lasy ochronne zajmują 48% pow.

Zobacz więcej...

Siedliskoznawstwo leśne

Mezoregion przyrodniczo-leśny Kotliny Biebrzańskiej

(siedliskoznawstwo leśne), Mezoregion (II.13) w granicach mazursko-podlaskiej krainy przyrodniczo-leśnej o powierzchni ogólnej 1079 km2, z czego lasy i ekosystemy seminaturalne zajmują 38%. Występują krajobrazy naturalne zalewowych den dolin – akumulacyjne, z niewielkim udziałem krajobrazów fluwioglacjalnych równinnych i falistych. Teren mezoregionu objęty był zasięgiem zlodowacenia warty. W jego granicach znajduje się rozległa dolina rzeki Biebrzy wypełniona holoceńskimi piaskami, żwirami, madami rzecznymi, torfami i namułami. Niewielkie powierzchnie w północnej części są zajęte przez plejstoceńskie piaski i żwiry sandrowe zlodowacenia północnopolskiego, rzadziej środkowopolskiego. Na południe od Grajewa występują dość duże powierzchnie piasków eolicznych, lokalnie w wydmach. Dominuje krajobraz roślinny olsowy. W okolicach Grajewa oraz na terenie znajdującym się zachód od drogi Trzcianne-Osowiec spotyka się niewielkie powierzchnie krajobrazów śródlądowych borów sosnowych i borów mieszanych, w podwariancie z dużym udziałem łęgów jesionowo-olszowych i olsów, oraz krajobraz śródlądowych borów sosnowych i borów mieszanych w odmianie subborealnej, w podwariancie z dużym udziałem łęgów jesionowo-olszowych i olsów. Lesistość jest wynosi 32%. Lasy tworzą kompleksy różnej wielkości; zajmują około 348 km2, z czego 34% jest w zarządzie RDLP w Białymstoku (nadleśnictwa: Ełk – cz. płd., Rajgród – cz. płn.-wsch., Czarna Białostocka – cz. płn.-zach., Knyszyn – cz. płn.-zach., Łomża – cz. wsch.). W Lasach Państwowych dominują siedliska BMśw - 53%, liczniej występują także Bśw - 16% oraz LMb - 8% oraz Ol - 5%. Gatunkiem panującym w drzewostanach jest głównie sosna, która zajmuje 77% pow., dużo jest drzewostanów brzozowych - 13%. Średni wiek drzewostanów wynosi 57 lat, a miąższość na 1/ha 273 m3. Lasy ochronne zajmują 90% pow. W granicach mezoregionu znajduje się południowo-zachodnia część Biebrzańskiego Parku Narodowego (pow. ogólna parku wynosi 59223 ha, w tym 15683 ha (26%) lasów).

Zobacz więcej...

Siedliskoznawstwo leśne

Mezoregion przyrodniczo-leśny Kotliny Grudziądzkiej

(siedliskoznawstwo leśne), Powierzchnia ogólna mezoregionu (III.11) wynosi 569 km2, z czego lasy i ekosystemy seminaturalne zajmują 17%. Mezoregion obejmuje część doliny dolnej Wisły, znacznie szerszą w części północnej. Oprócz tarasów rzecznych występują na tym terenie starorzecza, rynny polodowcowe i wytopiska. Prawie na całym obszarze mezoregionu rozciągają się krajobrazy naturalne zalewowych den dolin – akumulacyjne, rzadziej tarasów nadzalewowych – akumulacyjne. Spotyka się też, ale tylko niewielkie, powierzchnie krajobrazów glacjalnych równinnych i falistych. Utworami geologicznymi zdecydowanie dominującymi w mezoregionie są holoceńskie piaski, żwiry, mady rzeczne, torfy i namuły. Nieliczne na tym terenie lasy zajmują głównie małe obszary piasków eolicznych, lokalnie w wydmach, oraz piasków i żwirów stożków napływowych (na zachód od Grudziądza). Panującym krajobrazem roślinnym są łęgi jesionowo-wiązowe. Niewiele jest, tylko przy północno-wschodnim brzegu rzeki, krajobrazów borów mieszanych i grądów w odmianie wielkopolsko-kujawskiej w podwariancie z dużym udziałem łęgów jesionowo-olszowych i olsów oraz borów mieszanych i grądów w odmianie wielkopolsko-kujawskiej, zlokali-zowanych przy północno-zachodnim brzegu. Lesistość jest mała i wynosi 15%. Lasy tworzą kompleksy o niewielkiej powierzchni. Największy z nich położony jest w części północnej, na zachód od miejscowości Dragacz. Lasy zajmują około 84 km2, z czego 79% jest w zarządzie RDLP w Toruniu (nadleśnictwa: Dąbrowa – cz. wsch. i płd., Jamy – cz. zach., Toruń – cz. zach., oraz Żołędowo – cz. wsch.). W Lasach Państwowych dominują siedliska Bśw 38 %, BMśw 32% i LMśw 13%. Występuje też 5% Bs i 4% Lł. Gatunkiem panującym w drzewostanach jest sosna, która zajmuje 87%, a dąb 4%. Średni wiek drzewostanów wynosi 56 lat, a miąższość na 1/ha 201 m3. Lasy ochronne zajmują 88% pow.

Zobacz więcej...

Siedliskoznawstwo leśne

Mezoregion przyrodniczo-leśny Kotliny Jeleniogórskiej

(siedliskoznawstwo leśne), Mezoregion (VII.5) w granicach sudeckiej krainy przyrodniczo-leśnej; o powierzchni ogólnej 178 km2, z czego lasy i ekosystemy seminaturalne zajmują 15%. Przeważnie występują krajobrazy obniżeń denudacyjnych i kotlin w terenach wyżynnych i górskich oraz – rzadko – zalewowych den dolin – akumulacyjne. Miejscami pojawiają się krajobrazy krzemianowe i glinokrzemianowe erozyjnych pogórzy. Mezoregion, pod względem geologicznym, obejmuje rozlegle obniżenie śródgórskie o podłożu granitowym, częściowo wypełnione osadami plejstoceńskimi niezbyt dużej miąższości. Dominują granodioryty i granity karbońskie, zajmujące środkową część mezoregionu. W dolinach rzecznych Kamiennej, Bobra i Jedlicy występują holoceńskie piaski, żwiry, mady rzeczne, torfy i namuły. W ich sąsiedztwie wytworzyły się rozległe wyższe tarasy, zbudowane z plejstoceńskich piasków, żwirów i mułków rzecznych zlodowacenia środkowopolskiego, bardzo rzadko północnopolskiego. Krajobrazem roślinnym tego terenu są grądy i ubogie dąbrowy podgórskie, z niewielkimi płatami krajobrazu grądów i buczyn górskich. Lesistość mezoregionu jest mała i wynosi 14%. Lasy tworzą małe i średnie kompleksy, z których największe położone są na północ od Jeleniej Góry. Lasy zajmują około 24 km2, z czego 60% jest w zarządzie RDLP we Wrocławiu (nadleśnictwa: Lwówek Śląski – cz. płd.-wsch., Śnieżka – cz. centralna, i Szklarska Poręba – cz. płn.-wsch.). W Lasach Państwowych dominują siedliska LMwyż 65% LMG 17%, Lwyż 13% oraz jest 4% Olwyż. Gatunkiem panującym w drzewostanach jest świerk, który zajmuje 60%; dąb zajmuje 13% a brzoza 8%. Średni wiek drzewostanów wynosi 79 lat, a miąższość na 1/ha 304 m3. Lasy ochronne zajmują 95% pow.

Zobacz więcej...

Siedliskoznawstwo leśne

Mezoregion przyrodniczo-leśny Kotliny Kłodzkiej

(siedliskoznawstwo leśne), Mezoregion (VII.9) w granicach sudeckiej krainy przyrodniczo-leśnej. Kotlina zajmuje rozległy obszar, o pofałdowanej powierzchni, wzdłuż górnego i środkowego biegu Nysy Kłodzkiej i dolnych odcinków jej dopływów. Powierzchnia ogólna mezoregionu wynosi 560 km2, z czego lasy i ekosystemy seminaturalne zajmują 12%. Występuje mozaika krajobrazów naturalnych, którą tworzą krajobrazy krzemianowe i glinokrzemianowe erozyjne pogórzy, średniogórskie erozyjne regla dolnego oraz krajobrazy obniżeń denudacyjnych i kotlin w terenach wyżynnych i górskich, znacznie rzadziej – krajobrazy zalewowych den dolin – akumulacyjne. W części południowej (na południe od Kłodzka) dominującymi utworami geologicznymi są opoki, margle, mułowce, iłowce i piaskowce, rzadziej wapienie, opoki z czertami, fosforyty z okresu kredy. W części północnej przeważają permskie zlepieńce, piaskowce arkozowe, mułowce i iłowce oraz karbońskie zlepieńce, piaskowce, mułowce i iłowce. Dolinę Nysy Kłodzkiej wypełniają holoceńskie piaski, żwiry, mady rzeczne, torfy i namuły. W okolicach Domaszkowa powstał taras rzeczny utworzony z plejstoceńskich piasków, żwirów i mułków rzecznych, głównie - zlodowacenia środkowopolskiego, po części – zlodowacenia północnopolskiego. Dominuje krajobraz roślinny grądowy w wariancie podgórskim. Znacznie mniejsze powierzchnie zajmuje krajobraz grądów i buczyn górskich, a niewielkie – reglowych buczyn górskich. Lesistość wynosi 12%. Lasy tworzą małe kompleksy, zajmują około 67 km2, z czego 92% jest w zarządzie RDLP we Wrocławiu (nadleśnictwa: Jugów – cz. centralna, Bardo Śląskie – cz. płd.-zach., Bystrzyca Kłodzka – cz. centralna, Międzylesie – cz. centralna, i Zdroje – cz. wsch.). W Lasach Państwowych dominują siedliska LMG - 49%, LG - 29% oraz jest także 10% LMwyż. Głównym gatunkiem panującym w drzewostanach jest świerk, który zajmuje 71% pow. Średni wiek drzewostanów wynosi 73 lata, a miąższość na 1/ha 302 m3. Lasy ochronne zajmują 98% pow.

Zobacz więcej...

Siedliskoznawstwo leśne

Mezoregion przyrodniczo-leśny Kotliny Oświęcimskiej

(siedliskoznawstwo leśne), Mezoregion (VI.17) w granicach małpolskiej krainy przyrodniczo-leśnej; o powierzchni ogólnej 1978 km2, z czego lasy i ekosystemy seminaturalne zajmują 17%. Najwięcej jest krajobrazów naturalnych zalewowych den dolin – akumulacyjnych. Nieliczne są krajobrazy peryglacjalne równinne i faliste, rzadko wzgórzowe, a także krajobrazy wyżyn i niskich gór: lessowe eoliczne wysoczyzn słabo rozciętych oraz krzemianowe i glinokrzemianowe erozyjne pogórzy. Pod względem geologicznym dominują lessy, rzadko pyły lessopodobne. W dolinie Wisły i jej dopływów występują holoceńskie piaski, żwiry, mady rzeczne, torfy i namuły z niewielkimi powierzchniami plejstoceńskich piasków, żwirów i mułków rzecznych zlodowacenia północnopolskiego, tworzących wyższe tarasy. W okolicach miejscowości Kobiór znajdują się niewielkie powierzchnie plejstoceńskich iłów, mułków i piasków zastoiskowych zlodowacenia środkowopolskiego. Wzdłuż Wisły rozciągają się krajobrazy roślinne łęgów jesionowo-wiązowych – zajmują one największą część mezoregionu. Wyspowo pojawiają się, głównie w centrum mezoregionu, krajobrazy grądów i ubogich dąbrów podgórskich oraz krajobraz grądowy w wariancie podgórskim w wariancie z udziałem ubogich dąbrów, a ponadto w części północnej – krajobraz ubogich dąbrów środkowoeuropejskich i grądów. Lesistość mezoregionu jest mała i wynosi 16%. Lasy tworzą małe i średnie kompleksy; największy z nich to Lasy Pszczyńskie, występujące w części północno-zachodniej mezoregionu, na północ od Pszczyny. Lasy zajmują około 325 km2, z czego 85% jest w zarządzie RDLP w Katowicach (nadleśnictwa: Rybnik – cz. płd.-wsch., Kobiór – cz. płd., Chrzanów – cz. płd., Andrychów – cz. płn., Bielsko – cz. płn., i Ustroń – cz. płn.) oraz RDLP w Krakowie (nadleśnictwa: Krzeszowice – cz. płd., Myślenice – cz. płn., i Niepołomice – cz. płd.-zach.). W Lasach Państwowych dominują siedliska LMw 36% oraz jest 16% BMśw i 14% LMśw. Gatunkiem panującym w drzewostanach jest sosna, która zajmuje 67%; dąb zajmuje 10%, a olsza 6%. Średni wiek drzewostanów wynosi 64 lata, a miąższość na 1/ha 211 m3. Lasy ochronne zajmują 97% pow.

Zobacz więcej...

Siedliskoznawstwo leśne

Mezoregion przyrodniczo-leśny Kotliny Śremskiej

(siedliskoznawstwo leśne), Mezoregion (III.29) w granicach wielkopolsko-pomorskiej krainy przyrodniczo-leśnej o powierzchni ogólnej 577 km2, z czego lasy i ekosystemy seminaturalne zajmują 37%. Występują krajobrazy naturalne zalewowych den dolin – akumulacyjne, oraz tarasów nadzalewowych – akumulacyjne. W granicach mezoregionu znajduje się szerokie dno doliny Warty, wypełnione holoceńskimi piaskami, żwirami, madami rzecznymi, torfami i namułami. Nieco mniej liczne są utwory plejstoceńskie zlodowacenia północnopolskiego, wśród których najwięcej jest piasków, żwirów i mułków rzecznych, a znacznie mniej piasków i żwirów sandrowych. Piaski eoliczne, lokalnie w wydmach, występują wyspowo; większa ich powierzchnia znajduje się w rejonie Mosiny. Dominuje krajobraz roślinny łęgów wierzbowo-topolowych. Znacznie mniejsze powierzchnie zajmuje krajobraz borów, borów mieszanych i grądów, a krajobrazy śródlądowych borów sosnowych i borów mieszanych oraz borów mieszanych i grądów w odmianie wielkopolsko-kujawskiej występują sporadycznie. Lesistość jest średnia i wynosi 34%. Lasy tworzą średnie i małe kompleksy. Większe z nich znalazły się w granicach parków krajobrazowych: Rogalińskiego – na zachodzie, i Żerkowsko-Czeszewskiego – na wschodzie. Lasy zajmują około 198 km2, z czego 86% jest w zarządzie RDLP w Poznaniu (nadleśnictwa: Konstantynowo – cz. płd.-wsch., Babki – cz. płd., Jarocin – cz. centralna, oraz Piaski – cz. płn.). W Lasach Państwowych dominują siedliska BMśw 36%, Bśw 17% i LMśw 14%, ponadto jest 10% siedlisk Lł i 13% siedlisk LMw i Lw łącznie. Gatunkiem panującym w drzewostanach jest sosna, która zajmuje 72%. Ponadto dąb stanowi 12%, a olsza 6. Średni wiek drzewostanów wynosi 62 lata, a miąższość na 1/ha 206 m3. Lasy ochronne zajmują 94% pow.

Zobacz więcej...

Siedliskoznawstwo leśne

Mezoregion przyrodniczo-leśny Kotliny Toruńsko-Płockiej

(siedliskoznawstwo leśne), Mezoregion (III.19) w granicach wielkopolsko-pomorskiej krainy przyrodniczo-leśnej o powierzchni ogólnej wynosi 2917 km2, z czego lasy i ekosystemy seminaturalne zajmują 52%. Dominują krajobrazy naturalne tarasów nadzalewowych – akumulacyjne, rzadziej zalewowych den dolin – akumulacyjne. Wśród nich występują niewielkie powierzchnie krajobrazów eolicznych pagórkowatych. Mezoregion obejmuje pradolinę Wisły – od Płocka po okolice Nakła, którą wypełniają utwory plejstoceńskie – piaski, żwiry i mułki rzeczne zlodowacenia północnopolskiego. W dolinie Wisły oraz w rejonie Kanału Bydgoskiego i Kanału Noteckiego zalegają holoceńskie piaski, żwiry, mady rzeczne, torfy i namuły. Wyraźnie górują na tym terenie wały wydmowe – duże płaty piasków eolicznych, lokalnie w wydmach (porośnięte głównie drzewostanami sosnowymi - Puszcza Bydgoska i Lasy Gostynińsko-Włocławskie). Krajobraz roślinny śródlądowych borów sosnowych i borów mieszanych w odmianie północnomazowiecko-kurpiowskiej zajmuje duże powierzchnie w centrum mezoregionu. Przy granicy północno-wschodniej występują krajobrazy śródlądowych borów sosnowych i borów mieszanych w odmianie północnomazowiecko-kurpiowskiej w podwariancie z dużym udziałem łęgów jesionowo-olszowych i olsów. Niewielkie powierzchnie krajobrazu łęgów jesionowo-wiązowych występują wzdłuż Wisły, a łęgów jesionowo-olszowych – wzdłuż Noteci. Lesistość jest duża i wynosi 48%. Lasy tworzą rozległe kompleksy; zajmują prawie 1404 km2, z czego 90% jest w zarządzie RDLP w Toruniu (nadleśnictwa: Żołędowo – cz. płd., Bydgoszcz, Toruń – cz. płd., Dobrzejewice – cz. zach., Włocławek – cz. wsch., Gniewkowo – cz. płn., Cierpiszewo, Solec Kujawski – cz. płn., i Szubin – cz. wsch.) i RDLP w Łodzi (nadleśnictwa: Gostynin – cz. płn., Płock – cz. płd.-zach., i Łąck – cz. płn.). W Lasach Państwowych dominują siedliska Bśw 60% i BMśw 26%. Gatunkiem panującym w drzewostanach jest sosna, która zajmuje 93%. Średni wiek drzewostanów wynosi 60 lat, a miąższość na 1/ha 203 m3. Lasy ochronne zajmują 82% pow.

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt