Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Dział

Siedliskoznawstwo leśne

Ilość znalezionych haseł: 422

Siedliskoznawstwo leśne

Mezoregion przyrodniczo-leśny Pojezierza Choszczeńskiego

(siedliskoznawstwo leśne), Mezoregion (I.10) w granicach Bałtyckiej krainy przyrodniczo-leśnej. Powierzchnia ogólna wynosi 1101km2, z czego lasy i ekosystemy seminaturalne zajmują 28%. Dominują krajobrazy naturalne glacjalne pagórkowate i wzgórzowe, rzadziej równinne i faliste. Mezoregion obejmuje teren o urozmaiconej rzeźbie – od okolic Choszczna do Drawska Pomorskiego, na którym występuje szereg równoległych wałów morenowych o przebiegu południkowym. Wysokość moren dochodzi zwykle do 120 m n.p.m., rzadko – w okolicach Chojny – do 160 m n.p.m. Cały niemal teren pokrywają utwory plejstoceńskie, głównie gliny zwałowe, piaski i żwiry lodowcowe zlodowacenia północnopolskiego. Ponadto w części północnej nieliczne są żwiry, piaski, głazy i gliny moren czołowych, a w części południowej – piaski i mułki kemów. Piaski i żwiry sandrowe zajmują niewielkie powierzchnie, głównie w części północnej, wzdłuż rzeki Brzeźnicka Węgorza i w okolicach miejscowości Łobez - pokryte są lasem. Dominuje krajobraz roślinny buczyn pomorskich oraz nielicznie – buczyn i ubogich dąbrów w odmianie pomorskiej. Lesistość wynosi 26%. Lasy tworzą małe i średnie kompleksy; zajmują około 287 km2, z czego 91% jest w zarządzie RDLP w Szczecinie (nadleśnictwa: Łobez – cz. centralna, Dobrzany – cz. wsch., Choszczno – cz. wsch., Drawno – cz. zach., Bierzwnik – cz. płn.-zach., Barlinek – cz. płn.-wsch.) oraz w RDLP Szczecinku (nadleśnictwo Drawsko – cz. płn.). W Lasach Państwowych dominują siedliska Lśw - 35% i LMśw - 30% oraz BMśw - 21%. Gatunkiem panującym w drzewostanach jest sosna, która zajmuje 39% pow., buk zajmuje - 15%, wysoki jest udział z drzewostaanów z panującą olszą - 11% i brzozą - 13% pow. Średni wiek drzewostanów wynosi 54 lata, a miąższość na 1/ha 221 m3. Lasy ochronne zajmują 29% pow.

Zobacz więcej...

Siedliskoznawstwo leśne

Mezoregion przyrodniczo-leśny Pojezierza Dobiegniewskiego

(siedliskoznawstwo leśne), Powierzchnia ogólna mezoregionu (III.4) wynosi 613 km2, z czego lasy i ekosystemy seminaturalne zajmują 39%. Występują krajobrazy naturalne glacjalne pagórkowate, rzadziej równinne i faliste oraz fluwioglacjalne równinne i faliste. Powierzchnię budują utwory zlodowacenia północnopolskiego, głównie plejstoceńskie gliny zwałowe, piaski i żwiry lodowcowe oraz piaski i żwiry sandrowe. Na południe od Dobiegniewa zaznacza się duża powierzchnia piasków i mułków kemów (pokryta lasem, część Puszczy Drawskiej). We wschodnich rejonach mezoregionu występuje krajobraz roślinny borów mieszanych i grądów w odmianie pomorskiej. W części północno-zachodniej małe obszary zajmuje krajobraz grądowy w wariancie typowym oraz krajobraz buczyn pomorskich, a w cz. południowej - dąbrów świetlistych i grądów, tworzących wąski pas przy dolinie Noteci. Lesistość jest duża i wynosi 37%. Większe obszary bezleśne występują na północ od Strzelc Krajeńskich oraz w okolicach Bierzwnika i Dobiegniewa. Lasy tworzą duże kompleksy; zajmują około 230 km2, z czego 96% jest w zarządzie RDLP w Szczecinie (nadleśnictwa: Barlinek – cz. wsch., Bierzwnik – cz. płd., Strzelce Krajeńskie – cz. płn., Smolarz – cz. zach., i Głusko – cz. zach.). W Lasach Państwowych dominują siedliska LMśw 54%, BMśw 25% i Lśw 15%. Gatunkiem panującym w drzewostanach jest sosna, która zajmuje 73% i dąb 12%. Średni wiek drzewostanów wynosi 61 lat, a miąższość na 1/ha 262 m3. Lasy ochronne zajmują 38% pow.

Zobacz więcej...

Siedliskoznawstwo leśne

Mezoregion przyrodniczo-leśny Pojezierza Dobrzyńskiego

(siedliskoznawstwo leśne), Mezoregion (III.14) w granicach wielkopolsko-pomorskiej krainy przyrodniczo-leśnej o powierzchni ogólnej 2087 km2, z czego lasy i ekosystemy seminaturalne zajmują 9%. Występują prawie wyłącznie krajobrazy glacjalne równinne i faliste, bardzo rzadko pagórkowate. Znajdują się tu także niewielkie powierzchnie krajobrazów fluwioglacjalnych równinnych i falistych. Rzeźba mezoregionu, ukształtowana została głównie w okresie zlodowacenia wisły. W krajobrazie wyróżniają się wzgórza moren czołowych, kemy oraz ozy – ich wysokość dochodzi do 160 m n.p.m. Dominującymi utworami geologicznymi są plejstoceńskie gliny zwałowe, piaski i żwiry lodowcowe zlodowacenia północnopolskiego. Tylko w części południowej mezoregionu małe obszary zajmują piaski i żwiry sandrowe. Rzadko spotykane holoceńskie piaski, żwiry, mady rzeczne, torfy i namuły występują głównie w sąsiedztwie jezior i w zagłębieniach terenu. Przeważa krajobraz roślinny grądowy w wariancie typowym. Niewielkie powierzchnie krajobrazów grądowych w wariancie z udziałem świetlistych dąbrów spotyka się przy południowej i południowo-wschodniej granicy mezoregionu, a krajobrazy borów mieszanych i grądów w odmianie wielkopolsko-kujawskiej w podwariancie z dużym udziałem łęgów jesionowo-olszowych i olsów – w części środkowej. Lesistość jest bardzo mała i wynosi 8%. Lasy występują w kompleksach o bardzo małej powierzchni, zajmując łącznie około 158 km2, z czego 75% jest w zarządzie RDLP w Toruniu (nadleśnictwa: Golub Dobrzyń – cz. płd.-wsch., Brodnica – cz. płd., Skrwilno – cz. zach., Dobrzejewice – cz. wsch., oraz Włocławek – cz. płn.-wsch.) i RDLP w Łodzi (Nadleśnictwo Płock – cz. zach.). W Lasach Państwowych dominują siedliska BMśw 31%, LMśw 27% i Lśw 21 %, a ponadto LMW i Lw stanowią łącznie 5%. Gatunkiem panującym w drzewostanach jest sosna, która zajmuje 68%; dąb zajuje 11%. Średni wiek drzewostanów wynosi 60 lat, a miąższość na 1/ha 235 m3. Lasy ochronne zajmują 51% pow.

Zobacz więcej...

Siedliskoznawstwo leśne

Mezoregion przyrodniczo-leśny Pojezierza Drawskiego

(siedliskoznawstwo leśne), Mezoregion (I.12) w granicach Bałtyckiej krainy przyrodniczo-leśnej. Mezoregion obejmuje tereny pomiędzy Drawskiem Pomorskim a Połczynem Zdrój. Jego ogólna powierzchnia wynosi 1991 km2, z czego lasy i ekosystemy seminaturalne zajmują 34%. Występują tu krajobrazy naturalne glacjalne pagórkowate i (rzadziej) wzgórzowe oraz fluwioglacjalne równinne i faliste. Jest to obszar czołowomorenowy z licznymi zagłębieniami bezodpływowymi i jeziorami rynnowymi (największe – jezioro Drawsko). Koło Połczyna Zdroju wysokość moren dochodzi do 220 m, w okolicach Miastka do 230 m n.p.m. Dominują plejstoceńskie utwory geologiczne. W części północnej (obszar fazy pomorskiej zlodowacenia wisły) są to gliny zwałowe, piaski i żwiry lodowcowe z pasmami żwirów, piasków, głazów i glin moren czołowych zlodowacenia północnopolskiego, a na południu (tereny zlodowacenia wisły) – piaski i żwiry sandrowe oraz mniej licznie gliny zwałowe, piaski i żwiry lodowcowe. Iły, mułki i piaski zastoiskowe występują w okolicach Złocieńca. Doliny rzeczne oraz zagłębienia terenowe w sąsiedztwie jezior są wypełnione przez holoceńskie piaski, żwiry, mady rzeczne oraz torfy i namuły. Przeważają krajobrazy roślinne ubogich dąbrów pomorskich oraz (w części centralnej) buczyn i ubogich dąbrów w odmianie pomorskiej. Lesistość wynosi 32%. Lasy tworzą małe i średnie kompleksy, największe są w okolicach Złocieńca. Lasy zajmują około 637 km2, z czego 93% jest w zarządzie RDLP w Szczecinie (Nadleśnictwo Łobez – cz. płn.-wsch.) i RDLP w Szczecinku (nadleśnictwa: Świdwin – cz. płd., Połczyn – bez cz. płn., Czaplinek, Złocieniec – bez cz. płd., Świerczyna – cz. płn., Borne Sulinowo – cz. płn., Szczecinek – cz. płd., i Czarnobór – cz. płn.-zach.). W Lasach Państwowych dominują siedliska BMśw - 35%, Lśw - 27% i LMśw - 23%. Gatunkiem panującym w drzewostanach jest sosna, która zajmuje 55% pow. oraz buk - 16%. Średni wiek drzewostanów wynosi 60 lat, a miąższość na 1/ha 221 m3. Lasy ochronne zajmują 30% pow.

Zobacz więcej...

Siedliskoznawstwo leśne

Mezoregion przyrodniczo-leśny Pojezierza Ełckiego

(siedliskoznawstwo leśne), Mezoregion (II.6) w granicach mazursko-podlaskiej krainy przyrodniczo-leśnej o powierzchni ogólnej 3410 km2, z czego lasy i ekosystemy seminaturalne zajmują 21%. Przeważają krajobrazy naturalne glacjalne pagórkowate, rzadziej równinne i faliste oraz wzgórzowe. Niewielkie są powierzchnie krajobrazów zalewowych den dolin – akumulacyjnych. Omawiany teren w przeważającej części stanowi pagórkowatą wysoczyznę utworzoną z plejstoceńskich glin zwałowych, piasków i żwirów lodowcowych zlodowacenia północnopolskiego, dość często występujących także w morenach czołowych. Północna część mezoregionu (na płn. od Olecka) znajduje się w obszarze ukształtowanym w okresie fazy pomorskiej zlodowacenia wisły i jest bardziej urozmaicona krajobrazowo od części południowej, położonej w granicach zasięgu ostatniego zlodowacenia. W części północnej liczniejsze są wzgórza kemowe, natomiast w części południowej większe powierzchnie są zajęte przez piaski i żwiry sandrowe (najczęściej pokryte są lasami). Holoceńskie piaski, żwiry, mady rzeczne, torfy i namuły wypełniają doliny rzeczne oraz występują w sąsiedztwie jezior. Dominującym krajobrazem roślinnym jest krajobraz grądowy w wariancie z udziałem borów mieszanych. Jedynie w okolicach Ełku występują niewielkie powierzchnie krajobrazów borów mieszanych i grądów w odmianie subborealnej oraz krajobrazu borów, borów mieszanych i grądów. Natomiast pomiędzy miejscowościami Olecko i Suwałki znajdują się krajobrazy śródlądowych borów sosnowych i borów mieszanych w odmianie subborealnej. Lesistość wynosi 20%. Lasy tworzą średnie kompleksy, zajmując około 682 km2, z czego 83% jest w zarządzie RDLP w Białymstoku (nadleśnictwa: Borki – cz. płn., Czerwony Dwór – cz. płn., Gołdap – cz. płd., i zach., Olecko – cz. centralna, Szczebra – cz. zach., Augustów – cz. zach., Rajgród – cz. płn., Ełk – bez cz. płd., Drygały – cz. płd., Łomża – cz. płn., i Pisz – cz. płd.-wsch.). W Lasach Państwowych dominują siedliska - LMśw 30% oraz - Lśw 27% i BMśw - 19%. Gatunkiem panującym w drzewostanach jest sosna, która zajmuje 48% pow.; świerka jest 17%, dębu 10%, a brzozy 13%. Średni wiek drzewostanów wynosi 57 lat, a miąższość na 1/ha 259 m3. Lasy ochronne zajmują 32% pow.

Zobacz więcej...

Siedliskoznawstwo leśne

Mezoregion przyrodniczo-leśny Pojezierza Iławskiego

(siedliskoznawstwo leśne), Mezoregion (I.24) w granicach Bałtyckiej krainy przyrodniczo-leśnej. Obejmuje teren pojezierzy o powierzchni ogólnej 4136 km2, z czego lasy i ekosystemy seminaturalne zajmują 21%. Jest to obszar o rzeźbie młodoglacjalnej, z licznymi wzgórzami i jeziorami. Kulminacja wysokości terenu – 197 m n.p.m., jest w gminie Morąg. Prawie wyłącznie występują krajobrazy naturalne glacjalne pagórkowate. Dominują utwory geologiczne zlodowacenia północnopolskiego, głównie plejstoceńskie gliny zwałowe, piaski i żwiry lodowcowe, miejscami w morenach czołowych, rzadziej piaski i mułki kemów. Mniej liczne są piaski i żwiry sandrowe (najczęściej porośnięte lasem). Na południowy zachód od Iławy występują niewielkie powierzchnie iłów, mułków i piasków zastoiskowych, a w okolicach jezior – holoceńskie piaski, żwiry, mady rzeczne, torfy i namuły. Lesistość wynosi 20%. Lasy tworzą małe i średnie kompleksy. Największe z nich znajdują się na północny wschód od Ornety i na południe od Kwidzynia. Lasy zajmują około 847 km2, z czego 96% jest w zarządzie RDLP w Gdańsku (Nadleśnictwo Kwidzyn – bez cz. zach) i RDLP w Toruniu (Nadleśnictwo – Jamy – cz. płn.) oraz RDLP w Olsztynie (nadleśnictwa: Iława – cz. płn.-zach., Susz – cz. płn., i płd.-zach., Dobrocin, Miłomłyn – cz. zach., Młynary – cz. płd., Orneta – cz. płd., Wichrowo cz. płn.-zach., i Kudypy – cz. płn.). W Lasach Państwowych dominują siedliska Lśw - 42% i LMśw - 27%. Najczęściej gatunkami panującymi w drzewostanach najczęściej są sosna, która zajmuje 46% pow. oraz buk - 16% i dąb - 13% pow. Średni wiek drzewostanów wynosi 61 lat, a miąższość na 1/ha 254 m3. Lasy ochronne zajmują 25% pow.

Zobacz więcej...

Siedliskoznawstwo leśne

Mezoregion przyrodniczo-leśny Pojezierza Kaszubskiego

(siedliskoznawstwo leśne), Mezoregion (I.18) w granicach Bałtyckiej krainy przyrodniczo-leśnej. Powierzchnia ogólna mezoregionu wynosi 2553 km2, z czego lasy i ekosystemy seminaturalne zajmują 39%. Dominują krajobrazy naturalne glacjalne pagórkowate. Teren jest zróżnicowany przyrodniczo. Przeważają faliste i pagórkowate wysoczyzny morenowe, z kulminacją na Wzniesieniach Szymbarskich (najwyższy szczyt – Wieżyca – 329 m n.p.m.). Urozmaicają krajobraz głęboko wcięte rynny subglacjalne, zwykle wypełnione wodami jezior. Powierzchnię budują utwory geologiczne plejstoceńskie, głównie gliny zwałowe, piaski i żwiry lodowcowe zlodowacenia północnopolskiego, częściowo w morenach czołowych oraz mniej licznie – piaski i mułki kemów. Piaski i żwiry sandrowe występują dość rzadko. W okolicach miejscowości Żukowo znajduje się większy płat iłów, mułków i piasków zastoiskowych. Głównym krajobrazem roślinnym są buczyny i ubogie dąbrowy w odmianie pomorskiej; rzadko spotykane są krajobrazy ubogich dąbrów pomorskich w podwariancie z dużym udziałem łęgów jesionowo-olszowych i olsów. Lesistość mezoregionu jest duża i wynosi 35%. Lasy tworzą średnie i duże kompleksy. Największe z nich, znane są jako Puszcza Kaszubska i Lasy Oliwskie, znajdują się w części północnej. Lasy zajmują prawie 897 km2, z czego 86% jest w zarządzie RDLP w Gdańsku (nadleśnictwa: Lębork – cz. płd., Cewice – cz. płn., Strzebielino – bez cz. płn., Gdańsk – cz. centralna, Kartuzy – bez cz. zach., Kolbudy – cz. zach., Kościerzyna – cz. płn.-wsch.). W Lasach Państwowych dominują siedliska LMśw - 63% oraz BMśw - 17% i Lśw - 16%. Gatunkami najczęściej panującymi w drzewostanach sa sosna, która zajmuje 53% pow. i buk - 24% pow. Średni wiek drzewostanów wynosi 70 lat, a miąższość na 1/ha 272 m3. Lasy ochronne zajmują 48% pow.

Zobacz więcej...

Siedliskoznawstwo leśne

Mezoregion przyrodniczo-leśny Pojezierza Krajeńskiego

(siedliskoznawstwo leśne), Powierzchnia ogólna mezoregionu (III.8) wynosi 4929 km2, z czego lasy i ekosystemy seminaturalne zajmują 26%. Występują krajobrazy naturalne glacjalne pagórkowate, rzadziej równinne, faliste i wzgórzowe. Nieco mniej jest krajobrazów fluwioglacjalnych równinnych i falistych. Urozmaicony krajobraz morenowy mezoregionu związany jest z transgresją lodowca skandynawskiego. Miejscami ponad morenę denną wznoszą się wały moren czołowych, ozy, kemy i drumliny – wysokość ich sięga do 210 m n.p.m. Teren przecięty jest rynnami jeziornymi, jezior jest jednak niewiele. Dominującymi utworami geologicznymi są plejstoceńskie gliny zwałowe, piaski i żwiry lodowcowe zlodowacenia północnopolskiego. Częste, głównie w dolinie Gwdy i w rejonie Złotowa, są także piaski i żwiry sandrowe, w większości pokryte lasem. Bardzo rzadko, w sąsiedztwie rzek i zagłębieniach terenu, występują holoceńskie piaski, żwiry, mady rzeczne, torfy i namuły. Krajobraz roślinny ma układ mozaiki. W części północnej i północno-zachodniej przeważa krajobraz buczyn i ubogich dąbrów w odmianie pomorskiej, a w centrum mezoregionu – śródlądowych borów sosnowych i borów mieszanych w odmianie pomorskiej. Krajobraz grądowy w wariancie z udziałem świetlistych dąbrów tworzy szeroki pas na południu, grądowy w wariancie typowym znajduje się w części środkowo-wschodniej, a grądowy w wariancie typowym w podwariancie z dużym udziałem łęgów jesionowo-olszowych i olsów – w części środkowo-zachodniej. W części środkowo-południowej spotykany jest też krajobraz borów mieszanych i grądów w odmianie pomorskiej z dużym udziałem łęgów jesionowo-olszowych i olsów, a w części północno-wschodniej – krajobraz borów mieszanych i grądów. Lesistość jest średnia i wynosi 24%. Lasy tworzą małe i średnie kompleksy, głównie w środkowym biegu Gwdy (Czarne – Okonek) oraz na wschód od Złotowa. Zajmują około 1206 km2, z czego 91% jest w zarządzie RDLP Szczecinek (nadleśnictwa: Niedźwiady – cz. płd.-wsch., Osusznica – cz. płd., Człuchów – bez cz. płn., Czarne Człuchowskie – cz. płd., Czarnobór – bez cz. zach., Borne Sulinowo – cz. płd.-wsch.), RDLP Piła (nadleśnictwa: Okonek – bez cz. zach., Lipka, Złotów, Kaczory – bez cz. zach., Jastrowie – cz. płn.) i RDLP To-ruń (nadleśnictwa: Rytel – cz. płd., Lutówko, Runowo, Tuchola – cz. zach., Zamrzenica – cz. zach., Różanna – cz. zach., Żołędowo – cz. zach., Szubin – cz. płn.). W Lasach Państwowych dominują siedliska BMśw 34%. LMśw 25%, Lśw 17% oraz Bśw 15 %. Gatunkiem panującym w drzewostanach jest sosna, która zajmuje % oraz dąb 11%. Średni wiek drzewostanów wynosi 60 lat, a miąższość na 1/ha 240 m3. Lasy ochronne zajmują 27% pow.

Zobacz więcej...

Siedliskoznawstwo leśne

Mezoregion przyrodniczo-leśny Pojezierza Mrągowskiego

(siedliskoznawstwo leśne), Mezoregion (II.2) w granicach mazursko-podlaskiej krainy przyrodniczo-leśnej o powierzchni 3180 km2, z czego lasy i ekosystemy seminaturalne zajmują 28%. Występują głównie krajobrazy naturalne glacjalne pagórkowate oraz nielicznie – fluwioglacjalne równinne i faliste. Powierzchnia mezoregionu, prawie w całości uformowana w okresie fazy pomorskiej zlodowacenia wisły, tworzy rodzaj garbu, wzniesionego do ok. 220 m n.p.m. Dominują utwory plejstoceńskie, głównie gliny zwałowe, piaski i żwiry lodowcowe zlodowacenia północnopolskiego, miejscami, we wschodniej części terenu, w morenach czołowych. Dość liczne są piaski i mułki kemów. Garb ten jest poprzecinany w kierunku południkowym licznymi rynnami, wypełnionymi niezbyt dużymi jeziorami oraz holoceńskimi piaskami, żwirami, madami rzecznymi, torfami i namułami. W ich sąsiedztwie występują piaski i żwiry sandrowe, które w większości porośnięte są lasem. W południowej części mezoregionu, między Olsztynem a Biskupcem, znajdują się niewielkie powierzchnie plejstoceńskich iłów, mułków i piasków zastoiskowych. Przeważającym krajobrazem roślinnym jest krajobraz grądowy z udziałem borów mieszanych. W części zachodniej i północnej mezoregionu spotyka się krajobrazy grądów i buczyn pomorskich oraz borów, borów mieszanych i grądów, które tworzą pas wzdłuż rzeki Pisy. Lesistość wynosi 27%. Lasy tworzą małe i średnie kompleksy; największe z nich zlokalizowane są na północ od Dobrego Miasta. Lasy zajmują około 860 km2, z czego 89% jest w zarządzie RDLP w Olsztynie (nadleśnictwa: Wichrowo – cz. wsch., Bartoszyce – cz. płd., Srokowo – cz. płd.-zach., Mrągowo – cz. centralna, Wipsowo, Olsztyn – cz. centralna, Kudypy – cz. wsch., Strzałowo – cz. płn., Korpele – cz. centralna i Jedwabno – cz. płn.-wsch.).W Lasach Państwowych dominują siedliska żyzne i średnio żyzne, w tym; Lśw - 32% oraz LMśw - 31% i BMśw - 21%. Gatunkiem panującym w drzewostanach jest sosna, która zajmuje 55% pow., udział drzewostanów z panującym dębem wynosi 13%, ze świerkiem - 12%, a z brzozą 11%. Średni wiek drzewostanów wynosi 58 lat, a miąższość na 1/ha 247 m3. Lasy ochronne zajmują 20% pow.

Zobacz więcej...

Siedliskoznawstwo leśne

Mezoregion przyrodniczo-leśny Pojezierza Myśliborskiego

(siedliskoznawstwo leśne), Mezoregion (I.9) w granicach Bałtyckiej krainy przyrodniczo-leśnej. Powierzchnia ogólna mezoregionu wynosi 1883 km2, z czego lasy i ekosystemy seminaturalne zajmują 28%. Obejmuje wzniesienia morenowe pomiędzy Odrą a Pyrzycami, w niewielu miejscach przekraczające 160 m n.p.m. Obszar ten poprzecinany jest dolinami małych rzek, łączącymi liczne jeziora. Dominują krajobrazy naturalne glacjalne pagórkowate oraz nielicznie wzgórzowe; mniejsze powierzchnie obejmują krajobrazy fluwioglacjalne równinne i faliste. Pod względem geologicznym teren budują utwory plejstoceńskie: gliny zwałowe, piaski i żwiry lodowcowe zlodowacenia północnopolskiego, z dość często spotykanymi na całym terenie piaskami i mułkami kemów, a w części południowej także żwirów, piasków, głazów i glin moren czołowych. Nieliczne są piaski i żwiry sandrowe. Na północ od Myśliborza, w sąsiedztwie jezior, występuje nieduża powierzchnia piasków i mułków jeziornych. Krajobrazem roślinnym tych terenów są głównie buczyny pomorskie. Mniej liczne są krajobrazy buczyn i ubogich dąbrów w odmianie pomorskiej. Lesistość mezoregionu wynosi 27%. Lasy tworzą średnie i małe kompleksy, przy czym największe z nich znajdują się z części zachodniej. Lasy zajmują około 503 km2, z czego 94% jest w zarządzie RDLP w Szczecinie (nadleśnictwa: Chojna, Mieszkowice – cz. płn., Myślibórz, Różańsko – cz. płn., Choszczno – cz. płd.-zach., i Barlinek – cz. płn.-zach.). W Lasach Państwowych dominują siedliska LMśw - 36% i Lśw -35% oraz BMśw - 18%. Gatunkiem panującym w drzewostanach jest sosna, która zajmuje 55% pow., natomiast dąb zajmuje 15% pow., a buk - 11%. Średni wiek drzewostanów wynosi 62 lata, a miąższość na 1/ha 291 m3. Lasy ochronne zajmują 34% pow.

Zobacz więcej...

Siedliskoznawstwo leśne

Mezoregion przyrodniczo-leśny Pojezierza Starogardzkiego

(siedliskoznawstwo leśne), Mezoregion (I.19) w granicach Bałtyckiej krainy przyrodniczo-leśnej. Mezoregion obejmuje falistą równinę morenową o wysokości w granicach 100-150 m n.p.m. Jego powierzchnia ogólna wynosi 1661 km2, z czego lasy i ekosystemy seminaturalne zajmują 18%. Na tym terenie występują krajobrazy naturalne glacjalne pagórkowate oraz nielicznie fluwioglacjalne równinne i faliste, a także krajobrazy zalewowych den dolin – akumulacyjne. Dominują plejstoceńskie gliny zwałowe, piaski i żwiry lodowcowe zlodowacenia północnopolskiego. Mniej liczne są piaski i żwiry sandrowe (głównie pokryte lasem). Niewielkie powierzchnie iłów, mułków i piasków zastoiskowych znajdują się w rejonie Pelplina oraz Starogardu Gdańskiego. Przeważającymi krajobrazami roślinnymi są krajobraz grądowy w wariancie z udziałem borów mieszanych, buczyn i ubogich dąbrów w odmianie pomorskiej oraz krajobraz borów mieszanych i grądów w odmianie pomorskiej. Nielicznie spotykane są krajobrazy grądów i buczyn pomorskich w odmianie pomorskiej oraz łęgów jesionowo-wiązowych. Lesistość mezoregionu jest mała - 17%. Lasy tworzą małe i średnie kompleksy; zajmują około 278 km2, z czego 90% jest w zarządzie RDLP w Gdańsku (nadleśnictwa: Kościerzyna – cz. płd.-wsch., Kolbudy – cz. płd.-zach., Starogard, Kaliska – cz. wsch., Lubichowo – cz. wsch.). W Lasach Państwowych dominują siedliska LMśw - 43% i Lśw - 38%. Gatunkiem panującym w drzewostanach jest sosna, która zajmuje 67% pow., buk panuje na 9% pow. a dąb na 8%. Średni wiek drzewostanów wynosi 66 lat, a miąższość na 1/ha 268 m3. Lasy ochronne zajmują 57% pow.

Zobacz więcej...

Siedliskoznawstwo leśne

Mezoregion przyrodniczo-leśny Pojezierza Suwalskiego

(siedliskoznawstwo leśne), Mezoregion (II.9) w granicach mazursko-podlaskiej krainy przyrodniczo-leśnej o powierzchni ogólnej 1387 km2, z czego lasy i ekosystemy seminaturalne zajmują 13%. Jest to teren, o wyrazistej rzeźbie, ukształtowany prawie w całości w fazie pomorskiej ostatniego zlodowacenia. Najwyższą i najbardziej na północ wysuniętą częścią jest Garb Wiżajn, gdzie znajduje się biegun zimna na terenie Polski. Krajobraz urozmaicają liczne jeziora, w tym. najgłębsze w Polsce jezioro Hańcza. Przeważają krajobrazy naturalne glacjalne pagórkowate, rzadko wzgórzowe. Na niewielkich powierzchniach są krajobrazy fluwioglacjalne równinne i faliste. Mezoregion stanowi wysoczyznę morenową, utworzoną z plejstoceńskich utworów geologicznych – glin zwałowych, piasków i żwirów zlodowacenia północnopolskiego – które występują dość często z licznymi żwirami, piaskami, głazami i glinami moren czołowych, szczególnie w północnej i północno-wschodniej części. Środkową część mezoregionu zajmuje rozległa powierzchnia piasków i żwirów sandrowych, którą przecina rzeka Czarna Hańcza. Jej dolina oraz doliny innych rzek i miejsca w sąsiedztwie jezior wypełnione są holoceńskimi piaskami, żwirami, madami rzecznymi, torfami i namułami. Wyróżniają się głównie dwa krajobrazy roślinne: grądowy w wariancie z udziałem borów mieszanych (północna i zachodnia cześć obszaru) oraz krajobraz borów mieszanych i grądów w odmianie subborealnej (północno-wschodnia i wschodnia część). W okolicach Suwałk zaznacza się pas krajobrazu śródlądowych borów sosnowych i borów mieszanych w odmianie subborealnej. Lesistość jest mała i wynosi 12%. Lasy tworzą nieduże kompleksy i zajmują około 160 km2, z czego 62% jest w zarządzie RDLP w Białymstoku (nadleśnictwa: Gołdap – cz. wsch., Olecko – cz. płn.-wsch., Suwałki – bez cz. płd., Pomorze – cz. płn., i Głęboki Bród – cz. płn.). W Lasach Państwowych dominują siedliska - LMśw 30% oraz - Lśw 29% i BMśw - 21%. Gatunkiem panującym w drzewostanach jest sosna, która zajmuje 46, świerk 27%, dab 12% i brzoza 7%. Średni wiek drzewostanów wynosi 62 lata, a miąższość na 1/ha 298 m3. Lasy ochronne zajmują 46% pow.

Zobacz więcej...

Siedliskoznawstwo leśne

Mezoregion przyrodniczo-leśny Pojezierza Wałeckiego

(siedliskoznawstwo leśne), Mezoregion (III.6) w granicach wielkopolsko-pomorskiej krainy przyrodniczo-leśnej o powierzchni ogólnej 1439 km2, z czego lasy i ekosystemy seminaturalne zajmują 47%. Występują krajobrazy naturalne glacjalne pagórkowate, sporadycznie równinne i faliste oraz krajobrazy fluwioglacjalne równinne i faliste. Mezoregion obejmuje wysoczyznę powstałą z utworów geologicznych zlodowacenia północnopolskiego. Przeważają plejstoceńskie gliny zwałowe, piaski i żwiry lodowcowe. Miejscami występują moreny czołowe (utworzone ze żwirów, piasków, głazów i glin) oraz kemy (z piasków i mułków), których wysokość przekracza często 200 m n.p.m. Mniej liczne są piaski i żwiry sandrowe (zwykle pokryte lasem). Dominuje krajobraz roślinny ubogich dąbrów pomorskich. Przez środek mezoregionu, z północy na południe, przechodzi pas krajobrazu borów, borów mieszanych i grądów. Małe powierzchnie są zajęte przez krajobrazy śródlądowych borów sosnowych i borów mieszanych w odmianie pomorskiej oraz – na południu – borów mieszanych. Lesistość mezoregionu jest duża i wynosi 45%. Lasy tworzą duże kompleksy; zajmują około 650 km2, z czego około 96% jest w zarządzie LP, w tym: RDLP Szczecinek (nadleśnictwo Świerczyna – cz. płd., Borne Sulinowo – cz. płd.), RDLP Piła (nadleśnictwa: Mirosławiec – cz. wsch., Wałcz – cz. zach., Tuczno – bez cz. zach., Człopa – bez cz. zach., Krzyż – cz. płn.-wsch., Trzcianka – cz. płn., Płytnica – cz. płd., Zdrojowa Góra – cz. płn.-zach.). W Lasach Państwowych dominują siedliska BMśw 42% oraz Bśw 29 % i LMśw 19%. Gatunkiem panującym w drzewostanach jest sosna, która zajmuje 84%. Średni wiek drzewostanów wynosi 56 lat, a miąższość na 1/ha 236 m3. Lasy ochronne zajmują 16% pow.

Zobacz więcej...

Siedliskoznawstwo leśne

Mezoregion przyrodniczo-leśny Pojezierza Łagowskiego

(siedliskoznawstwo leśne), Mezoregion (III.21) w granicach wielkopolsko-pomorskiej krainy przyrodniczo-leśnej o powierzchni ogólnej 1945 km2, z czego lasy i ekosystemy seminaturalne zajmują 45%. Występują prawie wyłącznie krajobrazy naturalne fluwioglacjalne równinne i faliste oraz, nieco rzadziej, glacjalne wzgórzowe, pagórkowate oraz równinne i faliste. Wzgórza morenowe przekraczają wysokość 200 m n.p.m. (najwyższe – Bukowiec osiąga 227 m n.p.m.). Dominują plejstoceńskie utwory geologiczne, zwykle gliny zwałowe, piaski i żwiry lodowcowe zlodowacenia północnopolskiego. Często występują żwiry, piaski, głazy i gliny moren czołowych, natomiast bardzo rzadko piaski i mułki kemów. Nieduże są powierzchnie zajęte przez piaski i żwiry sandrowe. W dolinach Odry, Ilanki i Kanału Obry Leniwej oraz w sąsiedztwie jezior zalegają holoceńskie piaski, żwiry, mady rzeczne, torfy i namuły. W południowo-zachodniej części mezoregionu dominuje krajobraz roślinny ubogich dąbrów środkowoeuropejskich i grądów. W centrum nieco mniejsze powierzchnie zajmuje krajobraz buczyn i ubogich dąbrów w odmianie pomorskiej. W zachodniej części mezoregionu spotyka się krajobrazy borów mieszanych, dąbrów świetlistych i grądów oraz borów, borów mieszanych i grądów, a w południowo-zachodniej – śródlądowych borów sosnowych i borów mieszanych w odmianie wielkopolsko-łużyckiej. Lesistość wynosi 43%, lasy zajmują około 829 km2, z czego 94% jest w zarządzie RDLP w Szczecinie (nadleśnictwa: Ośno Lubuskie – cz. płd., Lubniewice – cz. płd., Sulęcin, Skwierzyna – cz. płd., Międzyrzec – cz. zach., Trzciel – cz. zach., oraz Rzepin) oraz RDLP w Zielonej Górze (nadleśnictwa: Babimost – bez cz. płd.-wsch., Sulechów – cz. wsch., i Świebodzin – cz. wsch.). W Lasach Państwowych dominują siedliska BMśw 41% i LMśw 33%. Gatunkiem panującym w drzewostanach jest sosna, która zajmuje 85%; dąb 4%. Średni wiek drzewostanów wynosi 58 lat, a miąższość na 1/ha 251 m3. Lasy ochronne zajmują 28% pow.

Zobacz więcej...

Siedliskoznawstwo leśne

Mezoregion przyrodniczo-leśny Pojezierzy Wielkopolskich

(siedliskoznawstwo leśne), Mezoregion (III.20) w granicach wielkopolsko-pomorskiej krainy przyrodniczo-leśnej o powierzchni ogólnej 11 416 km2, z czego lasy i ekosystemy seminaturalne zajmują 18%. Występują krajobrazy naturalne glacjalne pagórkowate, rzadziej równinne i faliste. Niewielkie powierzchnie zajmują krajobrazy fluwioglacjalne równinne i faliste. Krajobraz mezoregionu utworzony został pod wpływem zlodowacenia wisły. Wysokość terenu kształtuje się w granicach 75–100 m n.p.m., z kulminacją 154 m n.p.m. Dominującymi utworami geologicznymi są plejstoceńskie gliny zwałowe, piaski i żwiry lodowcowe zlodowacenia północnopolskiego, bardzo rzadko w morenach czołowych. Żwiry, piaski, głazy i gliny moren czołowych występują na północny-zachód od Żnina oraz między Poznaniem a Szamotułami. Wzdłuż rzek i w sąsiedztwie jezior zalegają holoceńskie piaski, żwiry, mady rzeczne, torfy i namuły. Sąsiadują one z większymi obszarami plejstoceńskich piasków i żwirów sandrowych, z reguły porośniętych lasami. Krajobrazy roślinne mają postać mozaiki. W części zachodniej i środkowej jest krajobraz borów mieszanych i grądów w odmianie wielkopolsko-kujawskiej, na pozostałym terenie dominują krajobrazy grądowe, wśród których można wyróżnić: grądowy w wariancie z udziałem borów mieszanych w podwariancie z dużym udziałem łęgów jesionowo-wiązowych, grądowy w wariancie podgórskim w podwariancie z dużym udziałem łęgów jesionowo-wiązowych, grądowy w wariancie z udziałem borów mieszanych, grądowy w wariancie typowym oraz grądowy z udziałem świetlistych dąbrów. Lesistość mezoregionu jest mała i wynosi 16%. Lasy tworzą kompleksy o niewielkiej powierzchni; największy z nich, w północno-wschodniej części, rozpościera się wokół miejscowości Chodzież. Lasy zajmują około 1861 km2, z czego 87% jest w zarządzie RDLP w Pile (nadleśnictwa: Sarbia – bez cz. płn.-zach., Podanin – bez cz. płn., Durowo, Krucz – cz. płn.-wsch., i Wronki – cz. płd.), RDLP w Poznaniu (nadleśnictwa: Sieraków – cz. płd., Oborniki – cz. płd., Pniewy – cz. płn., Łopuchówko, Gniezno – cz. płn., Konin – cz. płn., i Koło – cz. płn.), RDLP w Toruniu (nadleśnictwa: Szubin – cz. płd., Gołąbki, Miradz, Solec Kujawski – cz. płd., Gniewkowo – cz. płd., i Włocławek – cz. zach.) oraz RDLP w Łodzi (nadleśnictwa: Kutno – cz. płn., Gostynin – cz. płd., i Łąck – cz. zach.). W części południowo-zachodniej mezoregionu znajduje się nadleśnictwo Doświadczalne Zielonka, które jest częścią składową LZD Murowana Goślina Uniwersytetu Przyrod-niczego w Poznaniu. W Lasach Państwowych dominują siedliska LMśw 31 %, BMśw 30%, Lśw 17% i Bśw 13%, a ponadto siedliska LMw i Lw stanowią 6%. Gatunkiem panującym w drzewostanach jest sosna, która zajmuje 77%, dąb 11%. Średni wiek drzewostanów wynosi 61 lat, a miąższość na 1/ha 236 m3. Lasy ochronne zajmują 40% pow.

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt