Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Dział

Siedliskoznawstwo leśne

Ilość znalezionych haseł: 422

Siedliskoznawstwo leśne

Puszcza Knyszyńska

(siedliskoznawstwo leśne), Puszcza Knyszyńska znajduje się w północno-wschodniej Polsce na terenie województwa podlaskiego, na pograniczu powiatów białostockiego (gminy: Dobrzyniewo Duże, Czarna Białostocka, Wasilków, Supraśl, Gródek, Zabłudów, Michałowo) i sokólskiego (gminy: Ja-nów, Sokółka, Szudziałowo, Krynki oraz Suchowola, Dąbrowa Białostocka i Sidra). Do jej obszaru należą także tereny w południowej części powiatu hajnowskiego (gmina Narew) oraz południowo-wschodniej cz. monieckiego (gminy Knyszyn, Jasionówka) Granice współczesne DOL Puszcza Knyszyńska należy wyznaczać z uwzględnieniem są-siedztwa Puszczy Białowieskiej obejmującej tereny położone na południe, po lewej stronie rzeki Narew. Falińskim (1968) z uwzględnieniem między innymi następujących uzupełnień - zachodnią granicę stanowi droga nr 685 na odcinku Narew - Nowosady – Pasieczniki Duże z pominię-ciem zurbanizowanego obszaru miasta Hajnówki. Granice północna (rzeka Narew, połu-dniowy brzeg zbiornika Siemianówka, który nie jest w granicach DOL) i południowa (we wschodniej jej części jest rzeka Policzna) w znacznej mierze pokrywają się z granicami mezoregionu przyrodniczo-leśnego PB (II.16). Pozostała część granicy południowa biegnie z Pasiecznik Dużych na wschód lokalnymi drogami przez Piaski – Długi Bród do Wiluk i rzeki Policznej. Do różnych opracowań i celów badawczych granica południową DOL Puszcza Białowieska może być jednak przyjmowana z godnie z przebiegiem granicy obrębu Starzyna z Nadleśnic-twa Hajnówka, która jest jednak mniej wyraźna w terenie od wyżej zaproponowanej na od-cinku Pasieczniki Duże – rzeka Policzna w okolicy miejscowości Wiluki; jednak wyznaczona na wielu mapach i przyjęta w wielu opracowaniach. Nazwa na mapie 'Polska mapa krajobrazowa' terenów leśnych w wschodniej (środkowej) części podlaskiego, na wschód i płn.-wsch. od Białegostoku Puszcza wsch.-zach. do 80 km. – płn - płd. 40 km Puszcza Knyszyńska rozciąga się do 80 km w kierunku płn.-zach. – płd.-wsch.-zach., oraz do 40 km w kierunku wsch.-zach. PK Puszczy Knyszyńskiej W regionalizacji fizycznogeograficznej Puszcza Knyszyńska to tereny zaliczone do mezore-gionu Wysoczyzny Białostockiej (843.33) oraz w części płn. do mez. Wzgórz Sokólskich (843.34). W regionalizacji przyrodniczo-leśnej 2010 są to tereny w granicach mezoregionu Puszczy Knyszyńskiej (II.15). Północna oraz południowa część puszczy znajduje się na Wy-soczyźnie Białostockiej (II.14). Pow. wg Sokołowskiego (Sokołowski, 2006) 114 tys. ha W przyjętych granicach jest to obszar o powierzchni …….. km2, z czego …% zajmują lasy. Wśród gruntów uznanych za lasy i tereny seminaturalne około ……% to lasy mieszane. Lasy iglaste zajmują ………..%, liściaste ….% a pozostałe …..%. Na omawianym terenie ….% lasów jest w zarządzie RDLP Białystok, nadleśnictwa: Czarna Białostocka – cz. płd., Knyszyn – cz. płn.-wsch., Supraśl – bez cz. płn.-wsch., Krynki – cz. płd., Dojlidy – cz. płn.-wsch., Zednia – bez cz. płd.-zach. oraz Waliły.  

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt