Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Dział

Siedliskoznawstwo leśne

Ilość znalezionych haseł: 422

Siedliskoznawstwo leśne

Puszcza Wkrzańska

(siedliskoznawstwo leśne), Puszcza Wkrzańska (Bory Wkrzańskie) położona jest w północno-zachodniej Polsce, na pograniczu Polski i Niemiec. W granicach Polski jest obszar po lewej stronie Odry pomiędzy granicą państwa a Szczecinem i Zalewem Szczecińskim, w województwie zachodniopomorskim w powiecie polickim oraz w małej części w na płn.-zach.obrzeżach Szczecina. Nazwa puszczy pochodzi od rzeki Wkra, która płynie na terenie niemieckiej części puszczy. Współczesny obszar leśny Puszczy Wkrzańskiej w granicach Polski, to tereny położone na zachód od Szczecina wyznaczone przez miejscowości: Nowe Warpno – Trzebież – Police – Tanowo - obrzeża Szczecina – Dobra – Stolec - granica państwa - Nowe Warpno. W tych granicach P. Wkrzańskiej jest jezioro Świdwie, które graniczy z jej lasami od południa. W opisanych granicach jest to obszar* o powierzchni około 30 tys. ha; gdzie 24 tys. ha (80%) zajmują lasy, wśród których ponad 15 tys. ha (65%) to drzewostany iglaste - sosnowe. Ponad 90% terenów leśnych jest w zarządzie Nadleśnictwa Trzebież. Puszcza Wkrzańska to interesujący obszar przyrodniczy, na którym są między innymi dwa obszary Natura 2000 - Ostoja Wkrzańska oraz Jezioro Świdwie ; a także rezerwaty przyrody. Puszcza jest w granicach LKP Puszcze Szczecińskie. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * w latach 80. XX wieku Zaręba (1986) powierzchnię ogólna Puszczy Wkrzańskiej szacował na 155 tys. ha, z tego 50 tys. ha w Polsce

Zobacz więcej...

Siedliskoznawstwo leśne

regionalizacja przyrodniczo-leśna

(siedliskoznawstwo leśne), podział obszaru Polski na krainy, dzielnice przyrodniczo-leśne - do roku 1990; na krainy, dzielnice i mezoregiony - do roku 2012; oraz na krainy i mezoregiony - od roku 2012. Przygotowany na potrzeby leśnictwa, stosowany w szczgólności w hodowli i urządzaniu lasu. Rozwijany od roku 1952, kolejne wersje opracowane były w latach 1969, 1979, 1990 i 2010. def. 1952 r., podział obszaru Polski na 8 krain i 36 dzielnic przyrodniczo-leśnych, przygotowany przez L. Mroczkiewicza w Instytucie Badawczym Leśnictwa. Granice krain i dzielnic wyznaczono w oparciu o kryteria geologiczne i geomorfologiczne, a także klimatyczne oraz zasięgi gospodarczo ważnych gatunków drzew - świerka, buka i jodły. def. 1969 r., modyfikacja regionalizacji z roku 1952. Podział obszaru Polski na 8 krain i 59 dzielnic przyrodniczo-leśnych, granice których poprowadzona po granicach ówczesnych nadleśnictw. def. 1979 r., modyfikacja regionalizacji z roku 1952 i 1969. Podział obszaru Polski na 8 krain i 60 dzielnic przyrodniczo-leśnych, granice których oparto na kryteriach przyrodniczych. def. 1990 r., podział obszaru Polski na 8 krain, 59 dzielnic oraz 149 mezoregiony przyrodniczo-leśne, przygotowany w oparciu o regionalizację z roku 1952; opracowany przez zespół pracowników Instytutu Badawczego Lesnictwa. Wprowadzono nową jednostkę mezoregion. def. 2010 r., podział obszaru Polski na 8 krain i 183 mezoregiony przyrodniczo-leśne, przygotowany w oparciu o regionalizację z roku 1990 w Zakładzie Urządzania Lasu SGGW przy współpracy Biurem Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w roku 2010; zalecany do stosowania w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe i w lasach innych form własności od roku 2012. W porównaniu z regionalizacją z roku 1990 zrezygnowano z wyróżniania dzielnic, uszczegółowiono definicję mezoregionu. Przy wyznaczaniu granic mezoregionów i krain wykorzystano liczne źródła (głównie mapy) z zakresu geologii, geomorfologii, geografii fizycznej Polski oraz geobotaniki powstałe po roku 1990; a także mapy glebowo-siedliskowe nadleśnictw. Na terenach Lasów Państwowych granice mezoregionów zostały wyznaczone z wykorzystaniem Leśnej Mapy Numerycznej.

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt