Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Dział

Siedliskoznawstwo leśne

Ilość znalezionych haseł: 422

Siedliskoznawstwo leśne

Mezoregion przyrodniczo-leśny Beskidu Makowskiego

(siedliskoznawstwo leśne), Mezoregion (VIII.10) w granicach karpackiej krainy przyrodniczo-leśnej; o powierzchni ogólnej 596 km2, z czego lasy i ekosystemy seminaturalne zajmują 43%. Najwyższym wzniesieniem jest Lubomir – 904 m n.p.m. Dominują krajobrazy krzemianowe i glinokrzemianowe erozyjne pogórzy, nieco mniej jest krajobrazów gór średnich i wysokich - średniogórskich erozyjnych regla dolnego. Bardzo rzadko spotykane są krajobrazy zalewowych den dolin – akumulacyjne. Zdecydowanie dominują utwory geologiczne okresu paleogenu, głównie o składzie piaskowców z cienkoławicowymi mułowcami i iłowcami lub piaskowców, łupków, zlepieńców i margli, a w części północno-zachodniej także piaskowców, łupków, iłowców i rogowców. Niewielkie powierzchnie w części północnej zajmują utwory z okresu kredy: piaskowce, mułowce, margle i zlepieńce lub iłowce, mułowce, lokalnie z czertami, piaskowce, zlepieńce i margle. Dość jednolity krajobraz roślinny tworzą reglowe buczyny górskie oraz grądy i buczyny górskie. Lesistość mezoregionu jest duża, wynosi 39%. Lasy tworzą kompleksy średniej wielkości. Zajmują około 234 km2, z czego 30% jest w zarządzie RDLP w Katowicach (nadleśnictwa: Andrychów – cz. płd.-wsch., i Sucha – cz. płn.-wsch.) oraz RDLP w Krakowie (nadleśnictwa: Myślenice – cz. centralna, i Limanowa – cz. płn.-zach.). W Lasach Państwowych dominują siedliska LG 66%, LMG 18% oraz jest 9% Lwyż. Gatunkami panującymi w drzewostanach są: jodła, która zajmuje 41% pow. i buk - 31%. Średni wiek drzewostanów wynosi 74 lata, a miąższość na 1/ha 265 m3. Lasy ochronne zajmują 93% pow.

Zobacz więcej...

Siedliskoznawstwo leśne

Mezoregion przyrodniczo-leśny Beskidu Sądeckiego

(siedliskoznawstwo leśne), Mezoregion (VIII.14) w granicach karpackiej krainy przyrodniczo-leśnej; o powierzchni ogólnej 749 km2, z czego lasy i ekosystemy seminaturalne zajmują 70%. Przeważają krajobrazy średniogórskie erozyjne regla dolnego oraz krzemianowe i glinokrzemianowe erozyjne pogórzy. Niewielkie powierzchnie zajmują krajobrazy zalewowych den dolin – akumulacyjne. Beskid Sądecki podzielony jest przełomem Popradu na część zachodnią – Pasmo Radziejowej (1262 m n.p.m.), oraz część wschodnią – Pasmo Jaworzyny (1114 m n.p.m.). Oba pasma utworzone są z piaskowców, łupków, zlepieńców i margli z okresu paleogenu. Na niewielkich powierzchniach w zagłębieniach terenu i dolinach potoków (głównie Popradu) występują holoceńskie piaski, żwiry, mady rzeczne, torfy i namuły. Nieduży taras nadzalewowy w widłach Popradu i Dunajca (na południe od Starego Sącza) utworzyły plejstoceńskie piaski, żwiry i mułki rzeczne zlodowacenia północnopolskiego i środkowopolskiego. Występuje głównie krajobraz roślinny reglowych buczyn górskich. Lesistość mezoregionu wynosi 65%. Lasy tworzą rozległe kompleksy. Zajmują około 488 km2, z czego 53% jest w zarządzie RDLP w Krakowie (nadleśnictwa: Krościenko – cz. płn.-zach., Stary Sącz – cz. płd., Nawojowa – cz. płd., i Piwniczna). Na terenie mezoregionu, w Krynicy, jest Leśny Zakład Doświadczalny Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. W Lasach Państwowych dominują siedliska LG - 71% oraz LMG - 24%. Gatunkami panującymi w drzewostanach są buk - zajmuje 44% pow., jodła 25% oraz świerk 18%. Średni wiek drzewostanów wynosi 78 lat, a miąższość na 1/ha 284 m3. Lasy ochronne zajmują 96% pow.

Zobacz więcej...

Siedliskoznawstwo leśne

Mezoregion przyrodniczo-leśny Beskidu Śląskiego i Małego

(siedliskoznawstwo leśne), Mezoregion (VIII.6) w granicach karpackiej krainy przyrodniczo-leśnej; o powierzchni ogólnej 1075 km2, z czego lasy i ekosystemy seminaturalne zajmują 58%. Dominują krajobrazy średniogórskie erozyjne regla dolnego oraz krajobrazy krzemianowe i glinokrzemianowe erozyjne pogórzy. Niewielkie jest krajobrazów zalewowych den dolin – akumulacyjnych, a jeszcze mniej – krajobrazów obniżeń denudacyjnych i kotlin w terenach wyżynnych i górskich. Północno-wschodnia część mezoregionu – Beskid Mały, wyróżnia się dużymi różnicami wysokości masywów górskich, dochodzącymi do 500 m. Najwyższy szczyt Czupel osiąga 933 m n.p.m. Część południowo-zachodnią mezoregionu zajmuje Beskid Śląski, w skład którego wchodzą grzbiety Czantorii i Baraniej Góry. Najwyższym wzniesieniem jest Barania Góra (1220 m n.p.m.), na stokach której znajdują się tereny źródliskowe Wisły. Pasma górskie zbudowane są głównie z utworów geologicznych z okresu kredy – piaskowców, mułowców, margli i zlepieńców. Wzdłuż południowo-wschodniej granicy mezoregionu występują utwory z okresu paleogenu – piaskowce, łupki, iłowce i rogowce oraz zlepieńce i margle, które budują najwyższe wzniesienia. W okolicach Żywca jest duża powierzchnia lessów piaszczystych i pyłów lessopodobnych. Występują tam także holoceńskie piaski, żwiry, mady rzeczne, torfy i namuły, wypełniające doliny rzek Soły i Koszarawy oraz Jeziora Żywieckiego. Przeważa krajobraz roślinny reglowych buczyn górskich. Znacznie rzadziej spotkać można krajobraz grądowy w wariancie podgórskim. Lesistość wynosi 55%. Lasy zajmują około 590 km2, z czego 68% jest w zarządzie RDLP w Katowicach (nadleśnictwa: Ustroń – cz. poł.-wsch., Bielsko – cz. płd., Andrychów – cz. płd., Sucha – cz. płn.-zach., Jeleśnia – cz. płn., Węgierska Górka – cz. zach., i Wisła – cz. płn.). W Lasach Państwowych dominują siedliska LMG - 50%, LG - 34%, BMG - 14%. Gatunkami panującymi w drzewostanach są: świerk, który zajmuje 49%, buk 38% oraz jodła 7%. Średni wiek drzewostanów wynosi 68 lat, a miąższość na 1/ha 278 m3. Lasy ochronne zajmują 98% pow.

Zobacz więcej...

Siedliskoznawstwo leśne

Mezoregion przyrodniczo-leśny Beskidu Wyspowego

(siedliskoznawstwo leśne), Mezoregion (VIII.11) w granicach karpackiej krainy przyrodniczo-leśnej; o powierzchni ogólnej 1209 km2, z czego lasy i ekosystemy seminaturalne zajmują 35%. Największe powierzchnie zajmują krajobrazy krzemianowe i glinokrzemianowe erozyjne pogórzy, a nieco mniejsze – średniogórskie erozyjne regla dolnego oraz zalewowych den dolin – akumulacyjne. Charakterystyczne dla tego mezoregionu jest występowanie pojedynczych masywów górskich o dużych wysokościach względnych. Najwyższe szczyty to Mogielica (1170 m n.p.m.) oraz Cwilin i Jasień. Zdecydowanie dominują utwory okresu paleogenu, głównie piaskowce, łupki, zlepieńce, margle oraz piaskowce z cienkoławicowymi mułowcami i iłowcami. Na południowym zachodzie od Limanowej występują piaskowce, mułowce i iłowce z okresu kredy-paleogenu. Znaczna powierzchnia holoceńskich piasków, żwirów, mad rzecznych, torfów i namułów występuje w dolinie Dunajca oraz Jeziora Rożnowskiego. Przeważa krajobraz roślinny grądów i buczyn górskich. Rzadko spotykany jest krajobraz reglowych buczyn górskich, a bardzo rzadko – grądowy w wariancie podgórskim. Lesistość mezoregionu jest średnia i wynosi 31%. Lasy tworzą średnie i małe kompleksy, z których największe leżą na południowy-zachód od Limanowej. Lasy zajmują około 381 km2, z czego 27% jest w zarządzie RDLP w Krakowie (nadleśnictwa: Myślenice – cz. płd.-wsch., Nowy Targ – cz. płn., Limanowa – cz. centralna, i Stary Sącz – cz. zach.). W Lasach Państwowych dominują siedliska LG - 85%. Gatunkami panującymi w drzewostanach są jodła, która zajmuje 48% pow. oraz buk 36%. Średni wiek drzewostanów wynosi 74 lata, a miąższość na 1/ha 279 m3. Lasy ochronne zajmują 98% pow.

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt