Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Dział

Urządzanie lasu

Ilość znalezionych haseł: 374

Urządzanie lasu

urządzanie lasu

(urządzanie lasu), nauka zajmująca się organizacją przebiegu produkcji w gospodarstwie leśnym oraz opracowaniem takich jej form, które zapewniają stały wzrost produktywności i użyteczności społecznej lasów. Urządzanie lasu opiera się na przyrodniczych i ekonomicznych właściwościach produkcji leśnej, służy doskonaleniu techniki organizowania tej produkcji w okresach zazwyczaj dziesięcioletnich i ujmuje ją syntetycznie w projekcie wszystkich czynności gospodarczych, zwanych planem urządzenia lasu.Historia. W Polsce za prekursora planowania urządzeniowego uchodzi wielki kanclerz koronny Jan Zamoyski (1542–1605), który w swoich dobrach wprowadził instrukcje gospodarcze nakazujące m.in. odnowienia po zrębach zupełnych. W 1786 r. rozpoczęto w Polsce pierwsze prace urządzeniowe w lasach królewskich na terenach obecnej Puszczy Kozienickiej. 200-letnia rocznicę tych prac obchodzono na Konferencji naukowej BULiGL w Wildze w 1987 r. W czasach nam bliższych, dużą rolę w kształtowaniu państwowego urządzania lasu odegrały działania związane z urządzaniem lasów państwowych podejmowane w okresie międzywojennym. Działania te – kontynuowani po II wojnie światowej – doprowadziły do utworzenia w 1956 r. Biura Urządzania Lasu i Projektów Leśnictwa, którego nazwę w 1973 r. zmieniono na Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej po odłączeniu z Biura pracowni ds. projektowania inwestycji w lasach.Początki państwowego urządzania lasu w Polsce międzywojennej, następnie tworzenie służb urządzeniowych i ich funkcjonowanie do 1956 r. realizowano w ramach administracji Lasów Państwowych.

Zobacz więcej...

Urządzanie lasu

warstwy LMN

(urządzanie lasu), wektorowy obraz jednego rodzaju danych przestrzennych pogrupowanych w kategorie tematyczne zgodne ze standardem LMN. Warstwą LMN jest tez obraz rastrowy (fotoszkic, ortofotomapa, zdjęcie lotnicze lub satelitarne). Dane przestrzenne LMN dzieli się na kategorie tematyczne. W ramach każdej kategorii wyróżnia się następujące warstwy LMN: 1. Kategoria: ewidencja gruntów i budynków: a) graniczniki, b) użytki ewidencyjne w działce, c) działki ewidencyjne, d) obręby ewidencyjne, e) gminy, f) powiaty, g) województwa, h) budynki. 2. Kategoria: ewidencja leśna: a) wydzielenia, b) oddziały, c) leśnictwa, d) obręby leśne, e) nadleśnictwa, f) regionalne dyrekcje LP, g) lokalizacje siedzib leśnictw, h) lokalizacje siedzib nadleśnictw, i) lokalizacje siedzib RDLP, 3. Kategoria: sytuacja na terenach w zarządzie LP: a) drogi, b) cieki, c) infrastruktura liniowa, 4. Kategoria: obiekty związane z opisem taksacyjnym: a) wydzielenia siedliskowe, b) osobliwości przyrodnicze, c) powierzchnie niestanowiące wyłączeń. 5. Kategoria: obiekty wynikające z planów oraz zdarzeń gospodarczych i losowych: a) działki zrębowe, b) kierunki cięć, c) powierzchnie próbne (moduł punktu próbnego), d) granice pożaru, e) miejsca powstania pożaru. 6. Kategoria: inne obiekty istotne dla prowadzenia gospodarki leśnej: a) strefy operacyjne jednostek straży pożarnej, b) obwody łowieckie, c) mezoregiony przyrodniczo-leśne, d) regiony pochodzenia leśnego materiału podstawowego, e) leśny materiał podstawowy, f) formy ochrony przyrody, g) szlaki turystyczne, h) inne obiekty punktowe, i) inne obiekty powierzchniowe. 7. Kategoria: elementy kartograficzne: a) lokalizacja opisów wydzieleń, b) lokalizacja opisów oddziałów.

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt