Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Dział

Urządzanie lasu

Ilość znalezionych haseł: 374

Urządzanie lasu

wyłączenie taksacyjne

(urządzanie lasu), każdy opisywany w oddziale leśnym szczegół, dla którego na mapie gospodarczej i w opisie taksacyjnym ustala się powierzchnię wchodzącą w skład sumy powierzchni oddziału leśnego, czyli suma powierzchni wyłączeń taksacyjnych stanowi powierzchnię oddziału leśnego. Wśród wyłączeń taksacyjnych wyróżnia się liniowe wyłączenia literowane ze znakiem „~” oraz pododdziały. Wyłączenia taksacyjne w ramach oddziału leśnego (jednostki kontrolnej) na gruntach leśnych zalesionych tworzy się przede wszystkim ze względu na: gatunek panujący w drzewostanie, wskazania gospodarcze i ochronne, dokładność inwentaryzacji zasobów drzewnych. Podstawę do wyodrębnienia wyłączeń taksacyjnych w ramach gatunku panującego w drzewostanie stanowią różnice: 1) wiekowe*/: a) od 5 lat w uprawach i młodnikach do 20 lat, b) ponad 10 lat w drzewostanach 21–60 lat, c) ponad 15 lat w drzewostanach 61–100 lat, d) ponad 20 lat w drzewostanach powyżej 100 lat; 2) w budowie pionowej drzewostanów; 3) w sposobie powstawania drzewostanów: z samosiewu, z sadzenia lub odrośli*/; 4) w pochodzeniu drzewostanów: bądź obcego pochodzenia, bądź z nasion drzew lub drzewostanów nasiennych (w wypadku udokumentowanego zróżnicowania pochodzenia); 5) w udziale gatunków współpanujących i domieszkowych – o 20% i więcej dla poszczególnych gatunków drzew*/; 6) w ocenie przeważającego rodzaju zwarcia – w zasadzie o jeden stopień*/; 7) w ocenie stopnia uszkodzenia drzewostanu – w zasadzie o jeden stopień (uszkodzenia średnie względnie uszkodzenia silne); 8) w bonitacji drzewostanu – w zasadzie o jedną klasę*/; 9) w typie siedliskowym lasu – w zasadzie o jeden typ siedliskowy. W ramach pododdziałów mogą wystąpić powierzchnie niestanowiące wyłączeń, to jest te, które nie spełniły kryteriów powierzchniowych wyłączeń taksacyjnych (PNSW). Granice wyłączeń taksacyjnych w trakcie prac urządzeniowych przyjmuje się zasadniczo ze zaktualizowanej mapy numerycznej nadleśnictwa. W opisie taksacyjnym musi być zamieszczony jednoznaczny adres wyłączenia, powierzchnia (w hektarach z zaokrągleniem do 1 ara) oraz grupa rodzajów powierzchni (rodzaj powierzchni). Wyszczególnienie pełnego zakresu informacji możliwych do ujęcia w opisie taksacyjnym wyłączenia stanowiącego drzewostan zamieszczono we wzorze nr 1. Oznaczenie wyłączenia taksacyjnego jest częścią adresu leśnego, który nie powinien być zmieniany bez wyraźnej i jednoznacznej potrzeby. */ za wyjątkiem drzewostanów zaliczonych do tej samej fazy rozwojowej w jednostce kontrolnej oraz drzewostanów zaliczonych do KO, KdO i BP.

Zobacz więcej...

Urządzanie lasu

zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej lasu

(urządzanie lasu), kierunkowe wytyczne z zakresu ochrony przeciwpożarowej określane są na podstawie obowiązujących przepisów prawnych, analizy stanu zagrożenia pożarowego w ubiegłym okresie oraz analizy i oceny aktualnego stanu ochrony przeciwpożarowej nadleśnictwa. Uwzględnia się zaistniałe w ubiegłym okresie pożary, w tym ich główne przyczyny, ocenia funkcjonowanie systemu ochrony przeciwpożarowej w nadleśnictwie oraz następujące zagadnienia:1) sieć punktów systemu obserwacyjnego;2) sieć punktów czerpania wody i dojazdy do nich;3) rozmieszczenie i wyposażenie baz sprzętu;4) sieć dróg i dojazdów pożarowych;5) system łączności i alarmowania; 6) rozmieszczenie lotnisk, lądowisk oraz innych miejsc startów i lądowań;7) oznakowanie terenów leśnych tablicami informacyjno-ostrzegawczymi;8) sieć pasów przeciwpożarowych oraz pasów biologicznego zabezpieczenia przeciwpożarowego;9) stacje meteorologiczne i punkty prognostyczne;10) lokalne punkty orientacyjne w terenie.Analizę należy przeprowadzić na podstawie opracowania „Sposoby postępowania nadleśnictwa na wypadek powstania pożaru”, uzupełnionego danymi z SILP oraz informacjami z funkcjonującej w nadleśnictwie zaktualizowanej mapy zagrożenia pożarowego.Należy określić kategorię zagrożenia pożarowego nadleśnictwa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W wyniku analizy i oceny należy opracować kierunkowe wytyczne dotyczące pożądanych działań z zakresu ochrony przeciwpożarowej w nadleśnictwie.

Zobacz więcej...

Urządzanie lasu

zadrzewienie, wskaźnik zadrzewienia, stopień zadrzewienia

(urządzanie lasu), w planie urządzeniu lasu nadleśnictwa, do określenia wskaźnika zadrzewienia stosuje się „Tablice zasobności i przyrostu drzewostanów”. Dla sosny należy stosować tablice „A – silniejsze zabiegi pielęgnacyjne”, natomiast dla dębu i buka tablice „B – słabsze zabiegi pielęgnacyjne”. Dla gatunków nieobjętych „Tablicami …” należy stosować tablice gatunków drzew o zbliżonej dynamice rozwoju, a mianowicie dla: 1) topoli i wierzby – według osiki, 2) klonu, jaworu i lipy – według buka, 3) wiązu i grabu – według dębu, 4) pozostałych gatunków nieobjętych tablicami – według brzozy. Wskaźnik zadrzewienia drzewostanu jednogatunkowego i jednowiekowego, wykazującego miąższość grubizny, określa się ze stosunku oszacowanej miąższości na 1 ha (zasobności), do zasobności grubizny tabelarycznej – dla tego samego gatunku drzewa, o tej samej klasie bonitacji i w tym samym wieku – ujętej w tablicach jako łączna zasobność grubizny drzewostanu głównego i podrzędnego. W drzewostanach mieszanych, z powodu braku odpowiednich tablic, wskaźnik zadrzewienia drzewostanu stanowi suma zadrzewień gatunków wchodzących w skład tego drzewostanu. Dla upraw i młodników niewykazujących miąższości grubizny wskaźnik zadrzewienia równy jest procentowi pokrycia powierzchni wyrażonemu w ułamku dziesiętnym (0,1 do 1,0). W młodnikach mieszanych, w których tylko część gatunków wykazuje miąższość grubizny, obowiązuje również sposób określania wskaźnika zadrzewienia według procentu pokrycia powierzchni. W drzewostanach dwupiętrowych wskaźnik zadrzewienia określa się oddzielnie dla pięter. W klasie odnowienia i do odnowienia wskaźnik zadrzewienia podaje się oddzielnie dla starodrzewu oraz młodego pokolenia, w każdym wypadku w odniesieniu do powierzchni manipulacyjnej drzewostanu. Wskaźnik zadrzewienia określony podczas taksacji podlega – podobnie jak oszacowana w drzewostanie miąższość grubizny – korekcie w wyniku odpowiedniego wyrównania (z zastosowaniem równań regresji) miąższości oszacowanej w drzewostanach do miąższości całych klas lub podklas wieku, ustalonej w wyniku pomiaru miąższości w warstwach gatunkowo-wiekowych, zgodnie z zasadami stosowanej statystycznej metody reprezentacyjnej.

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt