Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Dział

Urządzanie lasu

Ilość znalezionych haseł: 374

Urządzanie lasu

zatwierdzenie planu urządzenia lasu

(urządzanie lasu), projekt planu urządzenia lasu jest odbierany od wykonawcy prac urządzeniowych w regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, gdzie jego składniki są ewidencjonowane i kierowane odpowiednio do nadleśnictwa oraz do zatwierdzenia. W zakresie wymaganej formy poszczególnych składników planu urządzenia lasu obowiązują wytyczne ogólne zawarte w niniejszej instrukcji oraz wytyczne szczegółowe, precyzowane w umowach dotyczących wykonania projektu planu urządzenia lasu, jak również w protokołach z KZP, NTG i KPP. Do wniosku o zatwierdzenie planu urządzenia lasu zawierającego dane na formularzu według wzoru nr 8, przedkłada się: 1) opis ogólny nadleśnictwa, zwany elaboratem, w uzgodnionej formie (analogowej w postaci tomu z twardą oprawą i kieszenią na mapy, elektronicznej w postaci dysku CD lub zarówno analogowej, jak i elektronicznej), zawierający stronę tytułową na formularzu według wzoru nr 9 oraz rozdziały: - Ogólna charakterystyka lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia oraz pozostałych, gruntów, a także nieruchomości w zarządzie nadleśnictwa; - Wyniki analizy gospodarki leśnej za okres obowiązywania dotychczasowego planu urządzenia lasu; - Opis zasad określania zadań gospodarczych dla nadleśnictwa wraz z zestawieniami tych zadań; - Program ochrony przyrody (który stosownie do ustaleń KZP może też być ujęty w oddzielnym tomie); - Prognoza stanu zasobów drzewnych na koniec okresu gospodarczego; - Podsumowanie prac urządzeniowych. 2) zestaw map: przeglądowe (w skali 1 : 25 000) drzewostanów oraz siedlisk, przeglądowe lub sytuacyjno-przeglądowe (w skali 1 : 50 000) obszarów chronionych i funkcji lasu, a także walorów przyrodniczo-kulturowych (do programu ochrony przyrody) oraz mapa sytuacyjna obszaru w granicach zasięgu terytorialnego nadleśnictwa (w skali 1 : 50 000 lub 1 : 100 000); 3) prognozę oddziaływania planu urządzenia lasu na środowisko i obszary Natura 2000 wraz z wymaganymi opiniami do tej prognozy; 4) pisemne podsumowanie zawierające zakres zagadnień wymagany na podstawie art. 55 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku. Plan urządzenia lasu, zawierający co najmniej składniki wymienione powyżej oraz oryginał decyzji w sprawie jego zatwierdzenia, przechowywany jest w archiwum RDLP, w odpowiedniej składnicy dokumentacji urządzeniowej. Formę (elektroniczną względnie analogową) przechowywania poszczególnych składników planu oraz zasady udostępniania materiałów archiwalnych ustala dyrektor RDLP. Do nadleśnictw przekazuje się obowiązkowo, w formie ustalonej podczas NTG, komplet składników planu urządzenia lasu, w tym opisy taksacyjne i mapy numeryczne przenoszone do SILP-LAS elektronicznie (w postaci bazy danych, po przeprowadzeniu wymaganej kontroli). Miejsce (RDLP, względnie nadleśnictwo) i formę (elektroniczną, względnie analogową) przechowywania dokumentacji do planu urządzenia lasu ustala sporządzający ten plan. Pożądane jest, aby oryginały ważniejszych dokumentów wchodzących w skład dokumentacji do planu urządzenia lasu przechowywane były w archiwum RDLP. Uwaga: przewodniczący KZP może uznać za konieczne, dla usprawnienia zarządzania gospodarką leśną, dodatkowe tradycyjne drukowanie programu ochrony przyrody, opisów taksacyjnych i map przeglądowych dla poszczególnych leśnictw (w tym np. mapy gospodarczo-przeglądowej drzewostanów i cięć rębnych lub mapy przeglądowej obszarów ochronnych i funkcji lasu); ustalenia w tej sprawie są zapisywane w protokole KZP i odpowiednio ujmowane w SIWZ; niniejsza instrukcja nie reguluje zakresu i sposobu wykonania dodatkowych załączników na potrzeby zarządzania gospodarką leśną. Projekt planu urządzenia lasu staje się planem urządzenia lasu po jego zatwierdzeniu, w drodze decyzji, przez ministra właściwego do spraw środowiska. Oryginał decyzji o zatwierdzeniu planu urządzenia lasu załącza się do dokumentacji, zaś kopie – potwierdzone za zgodność z oryginałem – traktuje się jako integralny załącznik do każdego egzemplarza planu urządzenia lasu (jeżeli elaborat jest w formie analogowej, to wskazane jest wklejenie tej decyzji na początku opisu ogólnego). Dyrektorowi regionalnemu ochrony środowiska przekazuje się decyzję o zatwierdzeniu planu urządzenia lasu oraz w formie elektronicznej (na dysku CD) ten sam zbiór dokumentów, jaki przekazywany jest we wniosku do ministra właściwego do spraw środowiska, o zatwierdzenie planu urządzenia lasu.

Zobacz więcej...

Urządzanie lasu

zestawienia zbiorcze danych inwentaryzacyjnych

(urządzanie lasu), w skład obowiązkowych zestawień zbiorczych danych inwentaryzacyjnych do planu urządzenia lasu wchodzą:1) tabela nr I: zestawienie powierzchni gruntów nadleśnictwa według rodzajów użytków gruntowych, kategorii użytkowania i grup rodzajów powierzchni, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju (w tabeli tej uwzględnia się również podział na obręby leśne);2) tabela nr II: zestawienie powierzchni typów siedliskowych lasu według panujących gatunków drzew oraz ich bonitacji (sporządzana dla obrębów leśnych);3) tabela nr III: powierzchniowa i miąższościowa tabela klas wieku według głównych (dominujących) funkcji lasu oraz gatunków panujących (sporządzana dla obrębów leśnych i łącznie dla nadleśnictwa); dla gruntów niezalesionych gatunkiem panującym jest gatunek główny typu drzewostanu (TD);4) tabela nr IV: powierzchniowa i miąższościowa tabela klas wieku według typów siedliskowych lasu oraz gatunków panujących (sporządzana dla obrębów leśnych);5) tabela nr Va: powierzchniowa tabela klas wieku według rzeczywistego udziału gatunków drzew w typach siedliskowych lasu (sporządzana dla obrębów leśnych);6) tabela nr Vb: miąższościowa tabela klas wieku według rzeczywistego udziału gatunków drzew w typach siedliskowych lasu (sporządzana dla obrębów leśnych);7) tabela nr VI: powierzchniowa i miąższościowa tabela klas wieku według gospodarstw oraz grup gatunków panujących o tym samym wieku rębności (sporządzana dla obrębów leśnych);8) tabela nr VII: powierzchniowa i miąższościowa tabela klas wieku według stref uszkodzenia lasu oraz gatunków panujących, sporządzana dla obrębów leśnych (do czasu wprowadzenia obowiązku, o którym mowa w § 25 ust. 13 niniejszej instrukcji, tabeli tej się nie sporządza);9) tabela nr VIIIa: tabela klas wieku spodziewanego bieżącego rocznego przyrostu miąższości według gatunków panujących i stref uszkodzenia – przyrost tablicowy (sporządzana dla obrębów leśnych, a do czasu wprowadzenia odpowiedniej metodyki, sporządzana bez wyróżniania stref uszkodzenia);10) tabela nr VIIIb: tabela klas wieku spodziewanego bieżącego rocznego przyrostu miąższości według gatunków panujących i stref uszkodzenia – przyrost zredukowany, sporządzana dla obrębów leśnych; do czasu wprowadzenia odpowiedniej metodyki, tabeli tej się nie sporządza; 11) tabela nr VIIIc: tabela spodziewanego rocznego przyrostu użytecznego według gatunków panujących;12) wzór nr 1: schemat opisu taksacyjnego;13) wzór nr 2: wykaz obiektów selekcji nasiennej (sporządzany dla obrębówleśnych);14) wzór nr 3: wykaz drzewostanów kwalifikujących się do przebudowy (sporządzany dla obrębów leśnych);15) wzór nr 4: wykaz drzewostanów w klasie odnowienia (sporządzany dla obrębów leśnych);16) wzór nr 5: wykaz drzewostanów w klasie do odnowienia (sporządzany dla obrębów leśnych);17) wzór nr 5a: wykaz drzewostanów o budowie przerębowej (sporządzany nieobligatoryjnie, na formularzu jak wzory nr 4 i 5).

Zobacz więcej...

Urządzanie lasu

zgodność danych ewidencyjnych

(urządzanie lasu), przez zgodność danych ewidencyjnych gruntów nadleśnictwa z państwowym zasobem geodezyjnym i kartograficznym rozumie się zgodność:1) konturów oraz powierzchni działek ewidencyjnych, jak też użytków gruntowych z zasobem znajdującym się w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez starostę;2) współrzędnych punktów granicznych z zasobem znajdującym się w ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.W związku z przekształcaniem bazy danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w formę elektroniczną w celu sprawdzenia zgodności danych ewidencyjnych gruntów nadleśnictwa, wskazane jest uzyskanie od organu prowadzącego ewidencję gruntów i budynków odpowiedniej informacji dla właściciela, aktualnej na określoną datę.Jeżeli dane ewidencyjne gruntów nadleśnictwa są nieaktualne, albo niekompletne lub niezgodne ze standardem LMN, czy też nieuzgodnione z państwowym zasobem geodezyjnym i kartograficznym, to rodzaj oraz zakres danych ewidencyjnych gruntów nadleśnictwa przekazywanych przez nadleśniczego do planu urządzenia lasu, jak też sposób ich weryfikacji i wykorzystania, jako specyficzny dla konkretnego nadleśnictwa, musi być szczegółowo określony w protokole KZP oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Specyficzny zakres porządkowania spraw stanu posiadania w nadleśnictwie powinien być w zasadzie przeprowadzany odrębnie, to jest poza pracami wchodzącymi w zakres sporządzania projektu planu urządzenia lasu.

Zobacz więcej...

Urządzanie lasu

zgodność składu gatunkowego drzewostanów

(urządzanie lasu), w grupie drzewostanów poza uprawami i młodnikami, wyróżnia się trzy stopnie zgodności drzewostanu z typem drzewostanu (TD):1) stopień 1 – skład gatunkowy jest zgodny z TD, jeżeli gatunek główny TD stanowi gatunek panujący oraz w składzie gatunkowym ocenianego drzewostanu występują również pozostałe gatunki TD, zaś suma udziałów występujących gatunków TD stanowi co najmniej 50% składu gatunkowego tego drzewostanu (przy ocenie uwzględnia się również II piętro oraz podrost w KO – proporcjonalnie do ich udziału w składzie drzewostanu);2) stopień 2 – skład gatunkowy jest częściowo zgodny z TD, jeżeli gatunek główny TD stanowi gatunek panujący w drzewostanie, a nie jest spełniony któryś z pozostałych warunków określonych w ust 3 pkt 1, jak również gdy gatunek główny występuje w ocenianym drzewostanie i wraz z pozostałymi gatunkami TD stanowi co najmniej 50% składu gatunkowego tego drzewostanu (przy ocenie uwzględnia się również II piętro oraz podrost w KO – proporcjonalnie do ich udziału w składzie drzewostanu);3) stopień 3 – skład gatunkowy jest niezgodny z TD, jeśli nie są spełnione warunki określone w stopniu 2.Składy gatunkowe plantacji drzew i upraw plantacyjnych oraz drzewostanów przedplonowych, a także zalesień porolnych należy kwalifikować jako zgodne z TD wtedy, gdy gatunek główny odpowiada pożądanemu, w innym wypadku jako częściowo zgodne.Jeżeli w składzie gatunkowym drzewostanu miejsce pożądanych gatunków głównych zajmują inne cenne gatunki główne lub domieszkowe (zwłaszcza liściaste), to drzewostanu takiego nie kwalifikuje się jako niezgodny z TD, lecz jako zgodny lub częściowo zgodny, zależnie od jakości hodowlanej drzewostanu; możliwe jest także odpowiednie uzupełnienie typów drzewostanu podczas NTG.

Zobacz więcej...

Urządzanie lasu

zgodność składu gatunkowego upraw i młodników

(urządzanie lasu), w grupie upraw i młodników dla oceny stopnia zgodności składu gatunkowego drzewostanu z siedliskiem, porównuje się z orientacyjnym składem gatunkowym upraw przyjętym w poprzednim planie urządzenia lasu. Wyróżnia się trzy stopnie zgodności drzewostanu z typem drzewostanu (TD):1) stopień 1 – skład gatunkowy jest zgodny z TD, gdy gatunek główny TD jest gatunkiem panującym i w składzie gatunkowym ocenianej uprawy lub młodnika występują również pozostałe gatunki TD, zaś suma udziałów tych gatunków różni się od sumy udziałów wzorca, określonego w przyjętym składzie gatunkowym upraw, nie więcej niż:a) 30% w uprawach i młodnikach pochodzących z odnowienia naturalnego,b) 20% w uprawach i młodnikach pochodzących z odnowienia sztucznego;2) stopień 2 – skład gatunkowy jest częściowo zgodny z TD, gdy gatunek główny TD jest gatunkiem panującym w uprawie lub młodniku i nie jest spełniony któryś z pozostałych warunków określonych w ust 2 pkt 1, jak również gdy gatunek główny występuje w uprawie lub młodniku, zaś suma udziałów gatunków TD w ocenianej uprawie lub młodniku różni się od sumy udziałów wzorca, określonego w przyjętym składzie gatunkowym upraw, nie więcej niż:a) 50% w uprawach i młodnikach pochodzących z odnowienia naturalnego,b) 40% w uprawach i młodnikach pochodzących z odnowienia sztucznego;stopień 3 – skład gatunkowy jest niezgodny z TD, jeśli nie jest spełniony któryś z warunków określonych w stopniu 2.

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt