Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Dział

Urządzanie lasu

Ilość znalezionych haseł: 374

Urządzanie lasu

gospodarstwo specjalne (S)

(urządzanie lasu), obejmuje obszary funkcjonalne pełniące funkcje specyficzne w urządzanym obiekcie, których realizacja wymaga ograniczenia lub zaniechania funkcji produkcyjnych, co dotyczy m.in. rezerwatów oraz stref objętych zakazem pozyskiwania drewna.Dla gospodarstwa S etatu się nie oblicza. Wielkość planowanego użytkowania rębnego dla tego gospodarstwa stanowi suma stwierdzonych na gruncie potrzeb hodowlanych i ochronnych drzewostanów, potrzeb weryfikowanych możliwościami lokalizacji cięć rębnych z tytułu konieczności zachowania ładu czasowego i przestrzennego w lesie, wynikających z pełnienia przez te drzewostany indywidualnych celów i funkcji specjalnych, realizowanych w postaci odpowiednich form użytkowania rębnego. Sumaryczna wielkość użytków rębnych zaprojektowanych w tym gospodarstwie na okres obowiązywania planu urządzenia lasu nazywana jest umownie etatem z potrzeb hodowlanych i ochronnych w gospodarstwie S.Użytkowanie rębne w gospodarstwie specjalnym należy projektować zgodnie z obowiązującymi planami lub uzgodnić z odpowiednimi organami, jednostkami i służbami, w tym:1) w rezerwatach przyrody zgodnie z planami ochrony rezerwatów, a w rezerwatach projektowanych w uzgodnieniu z regionalnymi służbami właściwymi do spraw ochrony środowiska;2) w wyłączonych drzewostanach nasiennych oraz drzewostanach zachowawczych zgodnie z planem zagospodarowania tych drzewostanów;3) w strefach ostoi zwierząt objętych ochroną gatunkową w uzgodnieniu z regionalnymisłużbami właściwymi do spraw ochrony środowiska;4) na powierzchniach doświadczalnych placówek naukowo-badawczych w porozumieniu z przedstawicielami tych placówek;5) w pozostałych drzewostanach gospodarstwa specjalnego na podstawie spełnianych specjalnych funkcji oraz stanu lasu.

Zobacz więcej...

Urządzanie lasu

gospodarstwo wielofunkcyjnych lasów gospodarczych (G)

(urządzanie lasu), obejmuje obszary nie ujęte w gospodarstwach S ani O, z wiodącą funkcją produkcyjną, której realizacja powinna uwzględnić wymagania ochrony przyrody.Dla gospodarstwa G oblicza się etaty cząstkowe dla poszczególnych sposobów zagospodarowania oraz etat sumaryczny dla całego gospodarstwa, w tym dla:1) zrębowego sposobu zagospodarowania (GZ) oblicza się etaty według dojrzałości, etat zrównania i optymalny oraz etat z potrzeb przebudowy;2) przerębowo-zrębowego sposobu zagospodarowania (GPZ) oblicza się etaty jak dla GZ oraz dodatkowo etat według okresów uprzątnięcia w KO i KDO;3) przerębowego sposobu zagospodarowania oblicza się etat z potrzeb przebudowy oraz etat według okresów uprzątnięcia w KO i KDO oraz określa się etat z potrzeb hodowlanych i ochronnych drzewostanów zaliczonych do tego sposobu zagospodarowania.Dla gospodarstwa G przyjmuje się w zasadzie etat optymalny (suma etatów optymalnych GZ oraz GPZ). W wypadku gdy etat według możliwości lokalizacji cięć rębnych w drzewostanach tego gospodarstwa, określony na podstawie programu informatycznego TAKSATOR PLAN CIĘĆ, jest niższy od etatu optymalnego więcej niż 10%, to należy zweryfikować lokalizację cięć rębnych, korygując odpowiednio kryteria zaliczania drzewostanów do cięć rębnych w programie TAKSATOR PLAN CIĘĆ. Należy podkreślić, że w gospodarstwie G przyjęty etat nie może być niższy od sumy etatów: z potrzeb przebudowy, według okresów uprzątnięcia w KO i KDO oraz z potrzeb hodowlanych w przerębowym sposobie zagospodarowania.

Zobacz więcej...

Urządzanie lasu

gospodarstwo wielofunkcyjnych lasów ochronnych (O)

(urządzanie lasu), obejmuje obszary uznanych lasów ochronnych z wiodącą funkcją ochronną (środowiskotwórczą), której realizacja nie wymaga ograniczenia lub zaniechania funkcji produkcyjnych.Dla gospodarstwa O oblicza się etaty tylko dla celów porównawczych, w sposób podobny jak w zrębowo-przerębowym sposobie zagospodarowania wielofunkcyjnych lasów gospodarczych (GPZ). W tym gospodarstwie, podobnie jak w gospodarstwie S, wielkość planowanego użytkowania rębnego, nazywana etatem z potrzeb hodowlanych i ochronnych, to suma stwierdzonych na gruncie potrzeb hodowlanych i ochronnych drzewostanów, weryfikowanych możliwościami lokalizacji cięć rębnych z tytułu konieczności zachowania ładu czasowego i przestrzennego w lesie, a wynikających z pełnienia przez te drzewostany określonych funkcji ochronnych w zbiorach drzewostanów o podobnej funkcji, nazywanych kategoriami ochronności lub ochronnymi obszarami funkcjonalnymi. Funkcję produkcyjną lasów tego gospodarstwa zapewnia się poprzez porównywanie etatu z potrzeb hodowlanych i ochronnych z etatami według dojrzałości drzewostanów i ewentualną korektę przyjmowanego etatu w wypadku nadmiernego nagromadzenia starodrzewów oraz drzewostanów o złym stanie zdrowotnym lub sanitarnym, powodujących zagrożenie dla trwałości i stabilności lasu.Dla gospodarstwa O oblicza się również etat z potrzeb przebudowy oraz etat według okresów uprzątnięcia w KO i KDO. Etat przyjęty na okres obowiązywania planu urządzenia lasu nie może być niższy od sumy tych etatów.

Zobacz więcej...

Urządzanie lasu

grunty nieleśne

(urządzanie lasu), opisy taksacyjne gruntów nieleśnych (w tym gruntów zadrzewionych i zakrzewionych) sporządza się na takich samych formularzach, jakie obowiązują dla lasów, podając:1) dane adresowe, wielkość powierzchni i grupę użytków gruntowych;2) klasę jakości gruntu rolnego, a dla gruntów nieleśnych przeznaczonych do zalesienia – typ siedliskowy lasu oraz TD;3) opis zadrzewień, plantacji, zakrzewień itp.;4) wskazania gospodarcze dla gruntów przeznaczonych do zalesienia;5) ewentualne kępy oraz osobliwości przyrodnicze;6) ewentualną lokalizację przedmiotów ochrony, dla których wyznaczono dany obszar Natura 2000, według danych uzyskanych od regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach odpowiednich uzgodnień do prognozy oddziaływania planu urządzenia lasu na środowisko i obszary Natura 2000; lokalizacja ta ujmowana jest równolegle w programie ochrony przyrody nadleśnictwa.Na gruntach nieleśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych tworzy się wyłączenia taksacyjne według grup rodzajów powierzchni w ramach rodzajów użytków gruntowych, granic administracyjnych i granic oddziałów.Na gruntach nieleśnych, tworzy się:1) liniowe wyłączenia literowane ze znakiem „~”– dla liniowych szczegółów sytuacji wewnętrznej o szerokości od ponad 2 do 10 m włącznie (dotyczy to np. linii energetycznych, rurociągów lub niewydzielonych jeszcze ze stanu posiadania cieków podstawowych); powierzchnię na mapie gospodarczej wykazuje się dla każdego takiego szczegółu oddzielnie, a w opisie taksacyjnym przypisuje się im małe litery alfabetu łacińskiego, poprzedzone znakiem „~”;2) pododdziały – dla pozostałych wyłączeń taksacyjnych, którym przypisuje się małe litery alfabetu łacińskiego.Dla gruntów nieleśnych, z wyjątkiem gruntów rolnych i nieużytków przeznaczonych do zalesienia, oraz zadrzewień (dotyczy również zadrzewień niestanowiących wydzielenia) wskazań gospodarczych się nie projektuje; grunty te są jedynie ujmowane do celów ewidencyjnych w opisach taksacyjnych i zestawieniach powierzchni nadleśnictwa.Usunięcie drzew z gruntów nieleśnych zalicza się do użytków rębnych niezaliczonych na poczet przyjętego etatu powierzchniowego.Grunty nieleśne uwzględnia się również w opisach, analizach i syntezach związanych z programem ochrony przyrody, obszarem Natura 2000 i innymi działaniami związanymi z ochroną przyrody.Grunty nieleśne uwzględnia się również w różnego rodzaju innych zestawieniach tabelarycznych i na mapach leśnych.

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt