Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Dział

Użytkowanie lasu

Ilość znalezionych haseł: 648

Użytkowanie lasu

użytkowanie główne lasu w toku jego zagospodarowania

(użytkowanie lasu), pobieranie z leśnego środowiska przyrodniczego wszelkich materialnych pożytków naturalnych w postaci drewna (surowca drzewnego), innych użytków głównych, z zastrzeżeniem, że pobór pożytków w postaci drewna w ramach głównego użytkowania przedrębnego lasu nie stanowi samoistnego celu zagospodarowania lasu, lecz jest środkiem niezbędnym do osiągnięcia funkcji celu pielęgnowania lasu oraz innych celów zagospodarowania lasu, zaś pobór innych użytków głównych w toku zagospodarowania lasu następuje głównie dla bezpośredniego zużycia przez gospodarza lasu w toku gospodarki leśnej z opcją użycia nadwyżek produkcyjnych dla osiągnięcia pożytków prawnych w postaci dochodów finansowych. W odniesieniu do surowca drzewnego użytkowanie główne w toku zagospodarowania lasu obejmuje w szczególności:a) pobieranie pożytków naturalnych w postaci drewna (surowca drzewnego) w ramach specjalnych zabiegów pielęgnacyjnych w drzewostanach (w tym o charakterze plantacyjnym), tworzących tzw. bazę do zbioru nasion oraz zbioru wegetatywnego materiału rozmnożeniowego,b) pobieranie pożytków naturalnych w postaci drewna w ramach pielęgnowania lasu w trakcie faktycznych czynności gospodarczych, składających się na czyszczenie lasu (czyszczenia wczesne; czyszczenia późne) oraz trzebieże (trzebieże wczesne, trzebieże późne) lasu, c) pobieranie pożytków naturalnych w postaci drewna w ramach innych czynności, wchodzących w skład hodowli oraz ochrony lasu,polegające na:a) pozyskaniu surowca drzewnego (ścince drzew, okrzesaniu drzew po ścince, pocięciu pnia oraz gałęzi na sortymenty, w tym na drobne części /zrębki/), b) przemieszczaniu pozyskanego drewna (sortymentów) do drogi oraz miejsca wywozu z lasu (zrywka drewna; podwóz drewna).

Zobacz więcej...

Użytkowanie lasu

użytkowanie rębne lasu

(użytkowanie lasu), pobieranie z leśnego środowiska przyrodniczego w ramach gospodarki leśnej pożytków naturalnych w postaci surowca drzewnego, wiążące się z jednorazowym lub odpowiednio rozciągniętym w czasie wycięciu wszystkich lub  większości drzew górnego piętra drzewostanu (ewentualnie także z innych pięter) w związku z wypełnieniem przez to piętro (przez te piętra) roli, spełnianej przez to piętro (przez te piętra) w ramach funkcji danego lasu – oznaczającym na określonej powierzchni kres danej generacji lasu, z zastrzeżeniem, że na użytkowanie rębne składa się w szczególności:a) pozyskiwanie drewna (ścinka drzew, okrzesanie drzew po ścince, pocięcie pnia oraz gałęzi na sortymenty, w tym na drobne części /zrębki/, przemieszczanie sortymentów do drogi lub/oraz miejsca wywozu z lasu), b) utrzymywanie maszyn oraz urządzeń do pozyskiwania oraz przemieszczania drewna (bez względu na to, czy czynności te są wykonywane w ramach użytkowania przedrębnego, rębnego oraz ciągłego), chyba że maszyny te wchodzą w skład gospodarstwa pomocniczego,c) utrzymywanie obiektów infrastruktury użytkowania głównego lasu (z zastrzeżeniem, o którym mowa w lit. b), obejmujące w szczególności utrzymywanie infrastruktury składowania oraz spedycji drewna.Użytkowanie rębne lasu odbywa się za zastosowaniem odpowiedniej technologii postępowania, według odpowiednio nazwanej oraz scharakteryzowanej w zasadach hodowli lasu rębni; zasadniczo pojęcie rębni jest rezerwowane dla całego zestawu czynności, obejmujących zarówno jednorazowe lub stopniowe usuwanie drzewostanu kończącego swoją misję środowiskową, jak i czynności w zakresie odnowienia lasu czy prac pielęgnacyjnych w odniesieniu do nowej generacji lasu; dlatego powinno się mówić o użytkowaniu rębnych w ramach danej rębni, o odnowieniu lasu w ramach danej rębni, o czyszczeniach wczesnych w ramach danej rębni itd. Zasady hodowli lasu przewidują różne rębnie: od zrębów zupełnych, obejmujących zasadniczo usunięcie drzewostanu dojrzałego, po rębnie o dużej złożoności, w trakcie realizacji których występuje jednoczesność różnych prac w zakresie użytkowania rębnego lasu (poprzedniej generacji) oraz hodowli lasu (nowej generacji).

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt