Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej
Ilość znalezionych haseł: 401

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

akty reglamentacji wewnętrznej (jako wyznaczniki zadań Lasów Państwowych)

(Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe), istotne uzupełnienie normalizacji prawnej oraz innych zewnętrznych aktów „reglamentujących zadania Lasów Państwowych. Umocowanie kierowników jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych do stanowienia aktów reglamentacji wewnętrznej zostało zawarte w następujących przepisach Statutu Lasów Państwowych:a) w § 6 ( „ W wykonaniu zadań określonych przez ustawę oraz przez przepisy wykonawcze do ustawy, a także innych przepisów prawnych Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych” );b) w § 17 ( „Dyrektor regionalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące na obszarze regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych”);c) w § 22 ust. 3. ( „Nadleśniczy wydaje zarządzenia i decyzje, obowiązujące na obszarze nadleśnictwa”)Kierując się zasadą racjonalnego prawodawcy należy przyjąć, żea) powyższe normy prawne nie dotyczą decyzji, będących aktami administracyjnymi (do wydawania których kierownicy jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych w określonych sprawach są uprawnieni oraz obowiązani) lecz wyłącznie do zarządzeń oraz decyzji zarządczych;b) zarządzenia oraz decyzje, o których mowa w § 17 oraz § 22 ust.3 wiążą wyłącznie pracowników Lasów Państwowych (odpowiednio biura danej regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych ) lub/ oraz pracowników jednostek organizacyjnych, nadzorowanych przez danego dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych – a nie wszystkie osoby i jednostki w zasięgu terytorialnym odpowiednio regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych lub nadleśnictwo (jak można byłoby wnosić z gramatycznej wykładni obu norm prawnych);c) podobnie jak w przypadku Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych - zarządzenia oraz decyzje, o których mowa w § 17 oraz § 22 ust. 3, powinny być wydawane w wykonaniu przepisów prawa, a nie w każdej dowolnej sprawie (jak można byłoby wnosić z porównania redakcji tych norm z brzmieniem normy § 6 )Adresatem  § 6 Statutu jest Dyrektor Generalny Lasów Państwowy. Norma § 6 identyfikuje  wydawanie przez Dyrektora Generalnego zarządzeń oraz decyzji zarządczych, obowiązujących w lasach Państwowych jako zadanie Lasów Państwowych do wykonywania przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych. Redakcja normy § 6 wskazuje, że dyspozycję analizowanej  normy należy stosować w wykonaniu zadań, określonych przez przepisy prawa ( w tym przez ustawę o lasach oraz akty wykonawcze do ustawy o lasach). Zasada racjonalnego prawodawcy nakazuje przyjąć, że normę § 6 Statutu trzeba rozumieć w ten sposób, że jeżeli norma prawna przypisała Dyrektorowi Generalnemu Lasów Państwowych określone zadania (hipoteza), to (dyspozycja) w celu wykonania tego zadania Dyrektor Generalny Lasów Państwowych powinien wydawać zarządzenia oraz decyzje zarządcze. Należy przy tym wykluczać wykładnię zawężającą normy § 6., że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych powinien wydawać decyzje zarządcze oraz podejmować zarządzenia tylko wówczas, gdy obowiązek wydania takich aktów reglamentacyjnych jest wprost zapisany w dyspozycji określonej normy prawnej (na przykład w ustawie o lasach mówi się o zadaniu, polegającym na  wydaniu przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych zarządzenia, regulującego funkcjonowanie Straży Leśnej, zaś w samym Statucie Lasów Państwowych mówi się o stanowieniu przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Regulaminu Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych). Przy takim zawężającym rozumieniu - norma § 6 nie miałaby żadnego racjonalnego uzasadnienia, gdyż  stanowiłaby „zdublowanie” dyspozycji nakazujących Dyrektorowi Generalnemu wydanie decyzji zarządczej lub wydanie zarządzenia.Zbyt rygorystyczna byłaby również wykładnia § 6, że w celu wykonania każdego zadania, przypisanego przez prawo Dyrektorowi Generalnemu LP, powinien on wydawać zarządzania oraz decyzje zarządcze.Najbardziej ogólnym zadaniem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych jest bowiem kierowanie Lasami Państwowymi (por. art. 33 ustawy). Gdyby zatem normę § 6 rozumieć w ten sposób, że w wykonania zadania kierowania Lasami Państwowymi (także innych zadań, szczegółowo przez prawo nazwanych) Dyrektor Generalny Lasów Państwowych może podejmować jedynie te czynności prawne oraz faktyczne, które prowadzą do wydania konkretnego zarządzenia lub decyzji zarządczej, wówczas za nieuprawnione należałoby przyjąć takie działania Dyrektora Generalnego, jak doradztwo w trybie pism okólnych, działalność wydawnicza oraz szkoleniowa itd.W tym stanie rzeczy w Lasach Państwowych utarł się zwyczaj, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych wydaje decyzje zarządcze oraz zarządzenia w wykonaniu wszelkich, przypisanych mu przez prawo zadań ( z ogólnym zadaniem kierowania Lasami Państwowymi włącznie), o ile wydanie takich zarządzeń oraz decyzji uzna za niezbędne, obok innych działań faktycznych i prawnych, podejmowanych w ich (tych zadań) realizacji (wykonaniu). Uwagi dotyczące normy § 6 Statutu należy odpowiednio odnosić do norm w § 17 oraz w § 22 ust. 3 Statutu.Zasadniczo decyzje zarządcze oraz zarządzenia Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych nie powinny określać zadań Lasów Państwowych ( nowych zadań Lasów Państwowych). Nośnikiem zadań Lasów Państwowych powinno być prawo powszechnie obowiązujące. Jak jednak to już wcześniej podniesiono – hipotezy norm prawnych charakteryzują się najczęściej określonym stopniem ogólności, często tak dużym , że zadnia pochodne, jakie adresat normy prawnej powinien wykonać, aby hipoteza normy prawnej została spełniona, są na tyle przez tę hipotezę określone ogólnikowo, że – z braku adekwatnych norm prawnych w innych aktach prawnych – zasadne, a nawet niezbędne może okazać dookreślające  nazwanie tych zadań pochodnych właśnie przez akty reglamentacji wewnętrznej.Jeżeli w jakiejś normie prawnej, powszechnie obowiązującej zostałby zawarty warunek, iż grunt, przeznaczony do zbycia,  powinien być uznany przez kierownika jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych za nieprzydatny pod określone budownictwo, to łatwo zauważyć, że prawodawca nie określił tego warunku zbyt ściśle, na przykład nie określił, że identyfikacja gruntu z tego punktu widzenia ma następować poprzez doprowadzenie do odpowiednich zapisów w ogólnym planie zagospodarowania przestrzennego czy w planie urządzenia lasu. Warunek uznania gruntu za grunt nie mający przydatności do przeznaczenia pod określone budownictwo może zostać spełniony poprzez realizację różnych zadań (doprowadzenie do odpowiednich zapisów w miejscowym ogólnym planie zagospodarowania przestrzennego; doprowadzenie do odpowiedniego zapisu w planie urządzenia lasu; utrwalenie w odpowiednim dokumencie w następstwie analizy przydatności gruntów do przeprowadzenia przez kierowników jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych). W tym kontekście nazwanie zadań do wykonania przez kierowników jednostek organizacyjnej Lasów Państwowych, niezbędnych do wypełnienia „nieostrej” hipotezy, zawartej w określonej  normie prawnej, może następować w drodze aktu reglamentacji wewnętrznej (Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych) w wykonaniu przez niego zadania kierowania Lasami Państwowymi.Również dyspozycje aktów prawnych cechuje określony poziom ogólności. Prawie każda dyspozycja normy prawnej może być wykonana przy różnych ścieżkach szczegółowego postępowania. Do różnych ścieżek wykonania dyspozycji aktu prawnego może być przypisana szczegółowa nazwa zadania Lasów Państwowych. Takie szczegółowe zadania, będące wariantami zadania ogólnie określonego przez przepisy prawa, również może być przedmiotem aktu reglamentacji wewnętrznej Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, np. w wykonaniu, przypisanego mu zadania kierowania Lasami Państwowymi.Ponadto zarządzenia oraz decyzje zarządcze Dyrektora Generalnego LP mogą, a nawet w miarę potrzeby powinny być nośnikiem szczegółowego sposoby realizacji zadań, określonych przez dyspozycje (także przez hipotezy oraz sankcje ) norm prawnych oraz zadań  „dookreślonych” przez wewnętrzne akty reglamentacyjne.Poszczególne unormowania aktów reglamentacji wewnętrznej – podobnie jak normy prawne – powinny identyfikować (bezpośrednio lub pośrednio):a) zadanie do wykonania przez Lasy Państwowe (w tym zadanie nazwane wprost przez prawo; wariant zadania nazwanego wprost przez prawo, ustalony w akcie reglamentacji wewnętrznej);b) hipotezę (rozumianą jako zestaw warunków, jakie muszą wystąpić, aby dane zadanie miało być wykonywane w danym wariancie według określonej ścieżki postępowania);c) dyspozycję (rozumianą jako szczegółowa ścieżka postępowania przy realizacji danego zadania /wariantu zadania/);d) sankcję (t.j. konsekwencje z  niewykonania zadania według danej ścieżki postępowania – jeśli ustalenie konkretnej sankcji jest uzasadnione);e) adresatów hipotezy, dyspozycji lub/oraz sankcji (jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych lub pracowników wybranych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych.

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt