Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej
B
Ilość znalezionych haseł: 664

Natura 2000

biotop

(ochrona przyrody, natura 2000), są to:a) nieożywione składniki:- gleby, w tym składniki hydro – i atmosfery tej gleby,- skały macierzystej gleby, w tym składniki hydro i atmosfery tej skały, z uwzględnieniem lit. b) drugie tiret,- atmosfery otwartej, z uwzględnieniem lit. b) trzecie tiret,- hydrosfery powierzchniowej,znajdujące się w ramach zwartej powierzchni ziemskiej, ustalonej co do usytuowania, areału i przebiegu granicy, b) klimat i mikroklimat charakteryzujący przestrzeń, wyznaczoną przez:- areał wyżej wymienionej zwartej powierzchni ziemskiej,- miąższość skały macierzystej , o której mowa w lit. a), istotną z punktu widzenia kształtowania zintegrowanej zdolności, o której mowa w lit. c),- wysokość atmosfery otwartej, o której mowa w lit. b), istotną z punktu widzenia kształtowania zintegrowanej zdolności, o której mowa lit. c), c) powiązania, oddziaływania oraz zależności, charakteryzujące elementy, o których mowa w lit. a) – b), d) zintegrowaną zdolność elementów, o których mowa w lit. a) – c) , do stwarzania warunków wzrostu, rozwoju oraz przemian w obrębie biocenozy, charakteryzującej przestrzeń, wymienioną w lit. b), z tym, że przez biocenozę należy rozumieć rośliny, w tym  tworzące roślinność leśną i rolną, zajmujące przestrzeń, wymienioną w lit. b), zwierzęta (wszelkie organizmy zwierzęce), bakterie, organizmy bakteriopodobne, sinice  oraz wirusy, stale lub przez   określony czas występujące w tej przestrzeni, rozpatrywane łącznie z powiązaniami, oddziaływaniami oraz zależnościami, w jakich  pozostają wymienieni powyżej przedstawiciele świata organizmów żywych.

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt