Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej
C
Ilość znalezionych haseł: 563

Edukacja leśna

cel edukacji leśnej społeczeństwa

(edukacja leśna), celem edukacji leśnej jest upowszechnianie w tymże społeczeństwie wiedzy o środowisku leśnym, wielofunkcyjnej i zrównoważonej gospodarce leśnej oraz budowanie zaufania społecznego do leśników (nasza grupa zawodowa niezmiennie cieszy się w społeczeństwie dużym autorytetem obok strażaków). Edukacja ta jest – obok udostępniania lasów społeczeństwu – istotnym składnikiem misji Lasów Państwowych. Bardzo ważne jest stałe podnoszenie świadomości społeczeństwa o racjonalnym i odpowiedzialnym korzystaniu ze wszystkich równorzędnych i równoprawnych funkcji lasu (produkcyjnych, ochronnych – w tym ochrony różnorodności biologicznej, rekreacyjnych, estetycznych i kulturowych – a wszystkie one mają znaczenie społeczne). Aspekt ten ma znaczenie zarówno w odniesieniu do społeczności z aglomeracji miejskich, jak i społeczności lokalnych – ściśle związanych z krajobrazem i środowiskiem rolniczo-leśnym, czyli żyjących blisko natury. Obie te grupy społeczne potrzebują rzetelnej wiedzy na temat bliskiego i dalszego środowiska przyrodniczego oraz jego znaczenia dla ich życia. Rzetelne informacje z wiarygodnych źródeł są bardzo ważne w dobie ożywionych dyskusji na temat ochrony przyrody i wpływu działań ochroniarskich na życie ludzi – zwłaszcza w pobliżu terenów cennych przyrodniczo. Musi to być również rzetelna informacja o pracy ludzi zarządzających naszymi lasami, o teoretycznych podstawach naszego leśnictwa.

Zobacz więcej...

Urządzanie lasu

cele i zadania planowania urządzeniowego

(urządzanie lasu), opracowywanie projektów planów urządzenia lasu zgodnie z wymaganiami przepisów prawa oraz trwale zrównoważonej gospodarki leśnej z odpowiednim uwzględnieniem oczekiwań społecznych w sprawie ochrony środowiska i racjonalnego gospodarowania zasobami przyrody. Cel ten osiągany jest poprzez realizację zadań planowania urządzeniowego, dotyczących szczególnie:1) inwentaryzacji oraz oceny stanu lasu, w tym siedlisk i drzewostanów, wraz ze sporządzeniem syntetycznego opisu taksacyjnego poszczególnych wyłączeń taksacyjnych, a także wykonaniem odpowiednich zestawień zbiorczych;2) rozpoznania walorów przyrodniczych w lasach oraz określenia sposobów postępowania gospodarczego z uwzględnieniem potrzeb z zakresu ochrony przyrody;3) rozpoznania podstawowych założeń polityki zagospodarowania przestrzennego regionu, dotyczących gospodarki leśnej i ochrony przyrody z uwzględnieniem regionalnych strategii rozwoju oraz regionalnych programów ochrony środowiska;4) zebrania informacji w sprawie programu ochrony przyrody, w tym dotyczących obszaru Natura 2000, wraz z aktualizacją i weryfikacją dotychczasowego programu ochrony przyrody;5) sformułowania celów, zasad i sposobów realizacji trwale zrównoważonej gospodarki leśnej; 6) przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania ustaleń planu urządzenia lasu na środowisko wraz z opracowaniem wymaganej prognozy;7) rozpoznania ekonomicznych warunków gospodarki leśnej oraz określenia spodziewanych efektów ekonomicznych tej gospodarki w urządzanym nadleśnictwie;8) określenia długo- oraz średniookresowych hodowlanych i technicznych celów gospodarki leśnej dla urządzanego obiektu, umożliwiających formułowanie celów doraźnych w poszczególnych drzewostanach;9) projektowania pożądanych typów drzewostanów oraz możliwie zróżnicowanej budowy lasu (wiekowej i przestrzennej);10) ustalenia etatów cięć głównego użytkowania lasu (rębnego oraz przedrębnego);11) projektowania odnowień, zalesień oraz zadań z zakresu pielęgnowania lasu;12) określenia kierunkowych zadań z zakresu ochrony lasu, w tym ochrony przeciwpożarowej;13) określenia kierunkowych zadań z zakresu gospodarki łowieckiej w lasach;14) określenia potrzeb w zakresie remontów oraz budowy infrastruktury technicznej, w tym dotyczących turystyki i rekreacji;15) zobrazowania przestrzennego, w formie odpowiednich map, podstawowych danych o urządzanym obiekcie, dotyczących szczególnie: obszarów chronionych i funkcji lasu, wyników inwentaryzacji oraz wybranych zadań gospodarki leśnej;16) sporządzenia ogólnego opisu lasów, zawierającego m.in.: ogólną charakterystykę urządzanego obiektu, analizę gospodarki leśnej za okres obowiązywania dotychczasowego planu urządzenia lasu, analizę stanu zasobów drzewnych wraz z określeniem kierunku ich rozwoju oraz pożądanego stanu, cele gospodarki przyszłej, program ochrony przyrody, zestawienia przewidywanych zadań (obligatoryjnych oraz fakultatywnych) oraz prognozę stanu zasobów drzewnych na koniec planowanego okresu planistycznego.W planowaniu trwale zrównoważonej gospodarki leśnej wyróżnia się realizowanie celów długookresowych (perspektywicznych) oraz średniookresowych.

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt