Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej
C
Ilość znalezionych haseł: 563

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

czynność faktyczna w Lasach Państwowych

(Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe), każda czynność (nie będącą czynnością prawną, wykonywaną w imieniu Skarbu Państwa w dążeniu do zawarcia określonego stosunku prawnego) a) z użyciem składników lub na składnikach mienia Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych, b) przez kierownika jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych: - osobiście oraz- na podstawie stosownego jego umocowania albo umocowań kolejnych – przez:• pracowników jednostek organizacyjnych  Lasów Państwowych,• kierowników oraz pracowników jednostek organizacyjnych, nie wchodzących w skład Lasów Państwowych,• osoby fizycznec) zmierzająca do zrealizowania zadań, przypadających Lasom Państwowym (jednostkom organizacyjnym Lasów Państwowych) w ramach działalności leśnej.Czynnościami faktycznymi są np. faktyczne sadzenie sadzonek w celu ponownego wprowadzenia na dany grunt roślinności leśnej, faktyczne czynności w zakresie ścinki drzew, ale także faktyczne czynności w zakresie utrzymania czystości w pomieszczeniach biurowych. Przy wykonywaniu czynności faktycznych wykorzystuje się niematerialny przymiot pracowników – umiejętność (uzdolnienie) do realizowania czynności faktycznych. Szczególną czynnością faktyczną o charakterze administracyjnym (tj. czynnością nie mająca praktycznie żadnych skutków prawnych) jest składanie przez pracowników oświadczeń wiedzy (abstrakcyjna czynność faktyczna o charakterze administracyjnym). Przy wykonywaniu takich abstrakcyjnych czynności są wykorzystywane niematerialne przymioty pracowników w postaci nabytej przez nich wiedzy, ale także umiejętności koncepcyjnego myślenia oraz wnioskowania. Jest zrozumiałe, że możliwość wykonywania czynności faktycznych musi wiązać się z domniemaniem, że wykonawcy tych czynności zostali wyposażeni w uprawnienia majątkowe (prawa majątkowe wtórne zwykłe), zezwalające im właśnie na podejmowanie czynności faktycznych z użyciem lub na mieniu Skarbu Państwa we władaniu jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych. W krańcowych sytuacjach abstrakcyjna czynność faktyczna polegająca na złożeniu oświadczenia wiedzy praktycznie może nie wymagać użycia mienia leśnego (sięgnięcia do bazy danych, wykorzystania arkusza kalkulacyjnego do przeprowadzenia wyliczeń, użycie / zużycie/ technicznych środków komunikowania się itp.), jeśli wiąże się z przekazaniem  wiadomości oczywistych, będących w posiadaniu danego pracownika LP.Uprawnienie Lasów Państwowych (jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych) do wykonywania czynności faktycznych oznacza zdolność Lasów Państwowych do czynności faktycznych (p.73). Szczególnym przypadkiem zdolności do czynności faktycznych jest uprawnienie Straży Leśnej do używania środków przymusu bezpośredniego.

Zobacz więcej...

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

czynność prawna w Lasach Państwowych

(Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe), należy przez to rozumieć każdą czynność, nie będącą czynnością faktyczną:a) podejmowaną w imieniu Skarbu Państwa,b) w ramach realizacji zadań, mieszczących się w zakresie uprawnionej działalności Lasów Państwowych,c) przybierającą dowolną formę (o ile formy szczególnej nie wymagają przepisy prawa),d) wykonywaną przez:- kierownika jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych osobiście, występującego w charakterze: • reprezentanta Skarbu Państwa w stosunkach cywilnoprawnych oraz• reprezentanta pracodawcy oraz • organ administracji publicznej, uprawniony do władztwa administracyjnego  oraz karno-administracyjnego oraz policyjno – administracyjnego oraz prokuratorsko – administracyjnego oraz z użyciem środków przymusu bezpośredniego- albo przy pomocy uprawnionych z mocy prawa lub innych umocowań :• pracowników Lasów Państwowych,• kierowników oraz pracowników innych jednostek organizacyjnych oraz • innych osób fizycznych e) adresowaną do:- pracowników Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz - kierowników jednostek organizacyjnych, nie wchodzących w skład Lasów Państwowych oraz- osób fizycznychf) zmierzającą do powstania stosunku prawnego między Lasami Państwowymi a drugą stroną tego stosunku, tj. do pojawienia się relacji prawnej, polegającej na tym, że:- Lasy Państwowe (o ile występuje w roli tzw. podmiotu uprawnionego) zobowiązują, poprzez złożenie w imieniu Skarbu Państwa rozstrzygającego oświadczenia woli (będącego końcową czynnością w zbiorze czynności prawnych, składających się na dany stosunek prawny), adresata czynności prawnej (o ile adresat występuje w roli tzw. podmiotu zobowiązanego) do określonego zachowania oraz postępowania lub - Lasy Państwowe (o ile występuje w roli podmiotu zobowiązanego) zobowiązują się w imieniu Skarbu Państwa, poprzez rozstrzygające oświadczenie woli o charakterze akceptującym, do określonego zachowania oraz postępowania.

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt