Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej
C
Ilość znalezionych haseł: 563

Ochrona przyrody

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych (CKPŚ)

(ochrona przyrody), jest organizacją ekspercką w zakresie wdrażania, koordynacji, inicjowania i zarządzania projektami w jednostkach PGL Lasy Państwowe dofinansowanymi ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa. Szczegółowa działalność Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych: 1) Wdrażanie V Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pt. „Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych". 2) Koordynacja projektu indywidualnego PGL LP „Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych" w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 3) Koordynacja projektu indywidualnego PGL LP „Przeciwdziałanie skutkom odpływu wód opadowych na terenach górskich. Zwiększenie retencji i utrzymanie potoków oraz związanej z nimi infrastruktury w dobrym stanie" w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 4) Koordynacja projektu indywidualnego PGL LP „Rekultywacja na cele przyrodnicze terenów zdegradowanych, popoligonowych i powojskowych  zarządzanych przez PGL LP" w ramach II Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 5) Realizacja projektu „Ochrona różnorodności biologicznej na obszarach leśnych, w tym w ramach sieci Natura 2000 – promocja najlepszych praktyk" (Best for Biodiversity)" finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach instrumentu finansowego LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 6) Przygotowanie programów zintegrowanych w zakresie leśnictwa w nowej perspektywie finansowej 2014 – 2020. 7) Koordynacja działań PGL LP w zakresie aplikowania o środki w ramach Działania 226  „Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej na terenach dotkniętych naturalną katastrofą oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt