Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej
C
Ilość znalezionych haseł: 563

Urządzanie lasu

charakterystyka warunków ekonomicznych

(urządzanie lasu), w opisie ogólnym nadleśnictwa (elaboracie), w podrozdziale „Charakterystyka warunków ekonomicznych gospodarki leśnej oraz prognoza spodziewanego wyniku ekonomicznego” zamieszcza się: 1) syntetyczną ocenę uwarunkowań ekonomicznych w granicach zasięgu terytorialnego nadleśnictwa; 2) charakterystykę warunków ekonomicznych gospodarki leśnej nadleśnictwa wraz z zestawieniem wskaźników tej gospodarki (tabela XIX); 3) orientacyjną prognozę spodziewanych efektów ekonomicznych gospodarki leśnej nadleśnictwa w okresie obowiązywania planu urządzenia lasu (tabela XX). Syntetyczna ocena uwarunkowań ekonomicznych w granicach zasięgu terytorialnego nadleśnictwa zawiera: 1) ocenę ekonomiczną regionu, w tym: powierzchnię zasięgu terytorialnego, lesistość, udział lasów według własności (wzór nr 7), lokalny rynek drzewny itp.; 2) charakterystykę przestrzenną kompleksów leśnych w powiązaniu z warunkami transportu drewna. Charakterystyka warunków ekonomicznych gospodarki leśnej nadleśnictwa zawiera: 1) zwięzły opis czynników wpływających na stopień trudności gospodarczych nadleśnictwa; 2) zestawienie ekonomicznych wskaźników gospodarki leśnej w formie tabeli XIX, sporządzanej na podstawie wyników inwentaryzacji lasu, wykonanych i planowanych wielkości pozyskania drewna oraz danych zebranych w nadleśnictwie. Orientacyjną prognozę spodziewanych efektów ekonomicznych przedstawia się w tabeli XX, sporządzanej na podstawie przychodów i kosztów nadleśnictwa z ostatnich trzech lat, dla etatu potencjalnego (uwzględniającego pożądany kierunek rozwoju zasobów drzewnych nadleśnictwa) oraz etatu przyjętego (uwzględniającego ograniczenia gospodarki leśnej z tytułu wymagań ustawy o ochronie przyrody).

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt