Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej
Ilość znalezionych haseł: 1

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

czynność faktyczna w Lasach Państwowych

(Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe), każda czynność (nie będącą czynnością prawną, wykonywaną w imieniu Skarbu Państwa w dążeniu do zawarcia określonego stosunku prawnego) a) z użyciem składników lub na składnikach mienia Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych, b) przez kierownika jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych: - osobiście oraz- na podstawie stosownego jego umocowania albo umocowań kolejnych – przez:• pracowników jednostek organizacyjnych  Lasów Państwowych,• kierowników oraz pracowników jednostek organizacyjnych, nie wchodzących w skład Lasów Państwowych,• osoby fizycznec) zmierzająca do zrealizowania zadań, przypadających Lasom Państwowym (jednostkom organizacyjnym Lasów Państwowych) w ramach działalności leśnej.Czynnościami faktycznymi są np. faktyczne sadzenie sadzonek w celu ponownego wprowadzenia na dany grunt roślinności leśnej, faktyczne czynności w zakresie ścinki drzew, ale także faktyczne czynności w zakresie utrzymania czystości w pomieszczeniach biurowych. Przy wykonywaniu czynności faktycznych wykorzystuje się niematerialny przymiot pracowników – umiejętność (uzdolnienie) do realizowania czynności faktycznych. Szczególną czynnością faktyczną o charakterze administracyjnym (tj. czynnością nie mająca praktycznie żadnych skutków prawnych) jest składanie przez pracowników oświadczeń wiedzy (abstrakcyjna czynność faktyczna o charakterze administracyjnym). Przy wykonywaniu takich abstrakcyjnych czynności są wykorzystywane niematerialne przymioty pracowników w postaci nabytej przez nich wiedzy, ale także umiejętności koncepcyjnego myślenia oraz wnioskowania. Jest zrozumiałe, że możliwość wykonywania czynności faktycznych musi wiązać się z domniemaniem, że wykonawcy tych czynności zostali wyposażeni w uprawnienia majątkowe (prawa majątkowe wtórne zwykłe), zezwalające im właśnie na podejmowanie czynności faktycznych z użyciem lub na mieniu Skarbu Państwa we władaniu jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych. W krańcowych sytuacjach abstrakcyjna czynność faktyczna polegająca na złożeniu oświadczenia wiedzy praktycznie może nie wymagać użycia mienia leśnego (sięgnięcia do bazy danych, wykorzystania arkusza kalkulacyjnego do przeprowadzenia wyliczeń, użycie / zużycie/ technicznych środków komunikowania się itp.), jeśli wiąże się z przekazaniem  wiadomości oczywistych, będących w posiadaniu danego pracownika LP.Uprawnienie Lasów Państwowych (jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych) do wykonywania czynności faktycznych oznacza zdolność Lasów Państwowych do czynności faktycznych (p.73). Szczególnym przypadkiem zdolności do czynności faktycznych jest uprawnienie Straży Leśnej do używania środków przymusu bezpośredniego.

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt