Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej
Ilość znalezionych haseł: 5

Podstawy klasyfikacji gleb, kryteria i zasady

degradacja gleby

(gleboznawstwo leśne), wiele procesów i zjawisk pogorszających jej właściwości fizyczne (zniszczenie struktury), biologiczne (zmniejszenie ilości i jakości próchnicy) lub chemiczne (np. zakwaszenie przez wymywania kationów zasadowych wapnia, magnezu, potasu), wpływających niekorzystnie na warunki życia roślin. Wyróżnia się następujące grupy działalności człowieka wpływających na degradację: 1. Wpływ zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery, 2. Wpływ składowisk odpadów stałych i płynnych 3. Wpływ eksploatacji kopalin, 4. Wpływ hydrotechniki na pokrywę glebowo-roślinną, 5. Wpływ rolnictwa i agrotechniki na gleby, wody i rośliny, 6. Wpływ turystyki na pokrywę glebowo-roślinną. Zdefiniowano następujące procesy degradacji gleb: (1) wyjaławianie gleby (ługowanie kationów zasadowych Ca i Mg, a przybywa H, Fe), (2) zakwaszanie gleb, (3) pobieranie składników i tworzenie biomasy, (4) intensywna nitryfikacja, (5) humifikacja materii organicznej i obniżenie zawartości próchnicy przez przyspieszoną jej mineralizację, (6) degradacja stosunków wodnych (naturalne obniżenie lustra wody, melioracje mokradeł i osuszanie terenów kopalnianych), (7) erozja – jest procesem geologicznym, który niszczy i wyrównuje powierzchnię ziemi, (8) zanieczyszczanie gleb – odpady budowlane, chemiczne zanieczyszczenie gleb, (9) wprowadzanie do gleby związków chemicznych, które ograniczają i niszczą jej aktywność biologiczną – chemiczne środki ochrony roślin, gazy i pyły przemysłowe, (10) procesy naturalne jak powodzie, tornada, wulkany.

Zobacz więcej...

Urządzanie lasu

drzewostan

(urządzanie lasu), w urządzaniu lasu rozumiany jako zbiorowość drzew na powierzchni leśnej wyodrębniona w wyniku prac taksacyjnych, jednorodna pod względem elementów taksacyjnych, przyjętych celów gospodarczych, zaplanowanych zabiegów gospodarczych oraz różniąca się wyraźnie od sąsiadujących z nią zbiorowości roślinnych.Do drzewostanów – zgodnie z zasadami ewidencji gruntów w Lasach Państwowych – zakwalifikowanych do rodzaju użytku gruntowego „lasy”, do grupy kategorii użytkowania – grunty leśne zalesione, zalicza się:- uprawy oraz młodniki (z wyjątkiem upraw i młodników zaliczonych do plantacji nasiennych) o zadrzewieniu 0,5 i wyższym; do upraw zalicza się odnowienia i zalesienia od chwili ich powstania do osiągnięcia zwarcia, a do młodników od osiągnięcia zwarcia do czasu rozpoczęcia procesu wydzielania (do celów urządzania lasu przyjmuje się, że odpowiednikiem rozpoczęcia procesu wydzielania się jest osiągnięcie wymiarów grubizny przez gatunek panujący młodnika),Stosuje się jedno odstępstwo od kryterium zadrzewienia dla upraw i młodników: po cięciu uprzątającym rębnią gniazdową zupełną (IIIa) za uprawę lub młodnik uznaje się również odnowienie na gniazdach, występujące w sumie na co najmniej 30% powierzchni wyłączenia;- drzewostany II klasy wieku o zadrzewieniu 0,4 i wyższym,- drzewostany III i starszych klas wieku o zadrzewieniu 0,3 i wyższym,- drzewostany w klasie odnowienia i w klasie do odnowienia.

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt