Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej
F
Ilość znalezionych haseł: 273

Urządzanie lasu

fazy rozwoju drzewostanu

(urządzanie lasu), stadia cyklu życia drzewostanu wyodrębnione na podstawie kryteriów ekologicznych i rozwoju drzewostanu. Z punktu widzenia hodowlanego wyróżnia się fazy:Uprawa (z sadzenia) lub nalot (z samosiewu) – obejmuje pierwszy okres życia drzewostanu.Podrost – młode pokolenie pochodzenia sztucznego lub z samosiewu, od wysokości 0,5 m, występujące pod okapem drzewostanów użytkowanych rębniami złożonymi, które rokuje nadzieje na wejście w skład drzewostanu głównego.Młodnik – drzewka od momentu osiągnięcia zwarcia do czasu rozpoczęcia się wydzielania (najczęściej w wieku do ok. 20 - 25 lat). Drzewostan w tym czasie przechodzi naturalny proces oczyszczania się pni – następuje obumieranie dolnych gałęzi i wydzielanie się słabszych osobników.Tyczkowina – drzewa najczęściej w wieku ok. 25 – 35 lat. Duże zagęszczenie drzew prowadzi do uformowania strzały (długi pień i krótka korona).Drągowina – drzewa najczęściej w wieku ok. 35 – 50 lat. Okres wzmożonego przyrostu wysokości ustępuje – wspomagany najczęściej trzebieżami wczesnymi – na rzecz przyrostu na grubość (przyrost wtórny). Pozyskany surowiec wykorzystywany najczęściej na kopalniaki i słupy teletechniczne.Drzewostan dojrzewający – drzewa najczęściej w wieku ok. 50 – 80 lat. Kulminacja rozrodu nasion, niewielki przyrost grubości przy równoczesnym osłabieniu przyrostu wysokości.Drzewostan dojrzały – drzewa najczęściej w wieku ok. 80 – 100 lat. Kulminacja przyrostu miąższości, początek użytkowania rębnego.Starodrzew – drzewa najczęściej w wieku powyżej 100 lat. Drzewostan zaczyna tracić zdolność przyrostu wysokości i grubości. Następuje proces naturalnego obumierania pojedynczych drzew oraz pojawiają się oznaki starzenia. Obserwuje się kulminację odnowienia naturalnego (obfity nalot, rozwój warstwy podrostu). Do celów planowania urządzeniowego w jednostce kontrolnej wyróżnia się inne fazy rozwojowe drzewostanów: faza odnowienia, faza optymalna, faza terminalna oraz przejściowa faza przebudowy.

Zobacz więcej...

Oprogramowanie i sprzęt

FC

(informatyka w leśnictwie, oprogramowanie i sprzęt), Fibre Channel jest architekturą szeregowego transferu danych, opracowaną przez konsorcjum w dużej mierze złożone z producentów serwerów i pamięci masowych. Kołem zamachowym dla powstania tego protokołu było zapotrzebowanie na szybką, niedrogą, dobrze skalowalną oraz uniwersalną technologię przesyłania informacji. Pierwotnie Fibre Channel był oparty wyłącznie na medium światłowodowym i nazywał się Fiber Channel. Kiedy jednak okazało się, że istnieją rozwiązania umożliwiające wykorzystania w tej technologii kabla miedzianego, organizacja ISO zdecydowała się zmienić jej nazwę na Fibre Channel. Wymowa pozostała praktycznie bez zmian, natomiast znaczenie uległo rozszerzeniu. Aktualnie FC jest zdefiniowany jako otwarty standard ANSI i OSI i obejmuje zarówno medium miedziane jak i światłowodowe. FC łączy w sobie elementy transmisji kanałowej i sieciowej, jest więc protokołem hybrydowym. Kanał jest zamkniętym i przewidywalnym mechanizmem transmisji danych pomiędzy ograniczoną liczbą jednostek. W typowych implementacjach raz ustanowiony kanał wymaga bardzo nieznacznego nakładu pracy na kolejne transfery, co owocuje wysoką wydajnością. W czasie przesyłania danych podejmuje się niewielką liczbę decyzji, co powoduje, że kanały mogą być realizowane przez warstwę sprzętową. Do najpopularniejszych protokołów kanałowych należą SCSI (Small Computer System Interface) oraz HPPI (High Performace Parallel Interface).

Zobacz więcej...

Pielęgnowanie drzew

Federacja Arborystów Polskich (FAP)

(arborystyka, pielęgnowanie drzew), Federacja Arborystów Polskich z siedzibą we Wrocławiu jest stowarzyszeniem założonym z inicjatywy praktyków i teoretyków, dbających o ulepszenie standardów i poprawę jakości pracy w relacji ze środowiskiem naturalnym. Uzyskała osobowość prawną w 2007 r. Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji są następujące (§ 8, 9 Statutu): § 8. Cele Federacji: 1. Praca na rzecz środowiska przyrodniczego na obszarze działania stowarzyszenia; 2. Edukacja ekologiczna, promocja postaw proekologicznych; 3. Działalność na rzecz ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego oraz środowiska przyrodniczego; 4. Działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju; 5. Upowszechnianie nowoczesnych i bezpiecznych form aktywnego wypoczynku w parkach oraz terenach zieleni; 6. Propagowanie pozytywnych praktyk, a także przeciwdziałanie promowaniu złych praktyk w zakresie pielęgnacji i ochrony drzew oraz parków, ogrodów i terenów zieleni; 7. Promowanie zawodu arborysty; 8. Promowanie oraz wdrażanie standardów i norm pracy arborysty; 9. Kształtowanie etyki zawodowej arborystów i innych grup zawodowych zajmujących się drzewami oraz przeciwdziałanie złym praktykom; 10. Podejmowanie inicjatyw na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego; 11. Monitorowanie zachowań podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie i ochronę walorów przyrodniczych oraz kształtowanie środowiska; 12. Monitorowanie i proponowanie form ochrony środowiska przyrodniczego; 13. Współpraca ze wszystkimi podmiotami, których przedmiot działania jest zbliżony do w/wym.; 14. Podejmowanie działań wspomagających technicznie, informacyjnie, szkoleniowo lub finansowo organizacje pozarządowe; 15. Działalność na rzecz integracji europejskiej; 16. Działalność na rzecz promocji ratyfikowanych konwencji międzynarodowych, dotyczących ochrony przyrody i dóbr kultury oraz realizacja ich postanowień; 17. Działalność na rzecz poprawy stanu środowiska, w tym rekultywacji, renaturyzacji i rewitalizacji terenów zdegradowanych lub przekształconych przez człowieka; 18. Działalność na rzecz społeczności lokalnych; 19. Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; przeciwdziałanie patologiom społecznym; 20. Działalność charytatywna; 21. Działalność na rzecz wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw; 22. Działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego; 23. Promocja i wdrażanie innowacji. § 9. Cele statutowe Federacja realizuje w szczególności poprzez: 1. Prowadzenie działalności: edukacyjnej, informacyjne j, wydawniczej, promocyjnej, medialnej, organizacyjnej i doradczej; 2. Organizowanie spotkań, dyskusji, seminariów, konferencji, szkoleń; 3. Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych, turystycznych oraz zawodów, happeningów, targów, festynów, pokazów; 4. Tłumaczenie pism, publikacji, książek i norm z języków obcych na język polski; 5. Prowadzenie działalności poligraficznej, fotograficznej i wystawienniczej; 6. Współpracę z innymi podmiotami w zakresie opracowywania i realizacji wspólnych projektów i programów, wdrażających cele Federacji; 7. Sporządzanie ekspertyz, analiz, raportów, prognoz, ocen oddziaływania na środowisko; 8. Aktywizację społeczną; 9. Skup, import, eksport sprzętu, literatury związanych z działalnością Federacji; 10. Prowadzenie działalności gastronomicznej oraz związanej z zakwaterowaniem; 11. Pozyskiwanie środków finansowych i materialnych ze źródeł krajowych i zagranicznych z przeznaczeniem na realizację celów Federacji; 12. Reprezentowanie interesów zawodowych swoich członków wobec władz, innych organizacji, oraz opinii publicznej; 13. Interweniowanie z przypadkach promowania lub stosowania złych praktyk w dziedzinach będących w sferze zainteresowania Federacji. Adres: ul. Szosa Gdańska 79, 86-031 Żołędowo, tel. kontaktowy: +48 663 703 710

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt