Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej
F
Ilość znalezionych haseł: 273

Oprogramowanie i sprzęt

finanse i księgowość

(informatyka w leśnictwie, oprogramowanie i sprzęt), jeden z siedmiu podstawowych podsystemów systemu LAS. Podsystem ten umożliwia ewidencję procesów gospodarczych, księgowanie na kontach, analizę zobowiązań i nalezności, zawiera mechanizm rozliczania usług wewnętrznych, automatyczne tworzenie arkusza rozliczeniowego kosztów, prowadzenie ewidencji pozabilansowej, tworzenie deklaracji VAT, rejestrów sprzedaży i zakupu. Możliwe jest ksiegowanie na kontach wydatków, kosztów, zarówno dokumentów źródłowych własnych i obcych wprowadzanych w tym podsystemie jak również przejmowanie i księgowanie dokumentów kosztowych przekazywanych przez inne podsystemy, np: amortyzacja z podsystemu Infrastruktura, zużycia materiałów z podsystemu Gospodarka Towarowa, wynagrodzeń z narzutami z podsystemu Kadry i płace. Księgowanie na kontach kosztów i wydatków nie ogranicza się do wprowadzania danych na kontach kosztowych, wprowadza się również dane dotyczące wykonania kosztów i zadań rzeczowych w powiązaniu z pozycjami planu, dane te pobierane są automatycznie do systemu Planowanie, gdzie odnotowuje się wykonanie zaplanowanych  Za pomocą odpowiednio zdefiniowanych procesów wykorzystuje się ten moduł do odnoszenia poniesionych kosztów na obiekty poszczególne inwentarzowe (np. środki trwałe). Dane te przekazywane są automatycznie do modułu Infrastruktura. Moduł Finanse i Księgowość przejmuje również do ewidencji finansowej (na konta przychodów i rozrachunków) dokumenty sprzedaży drewna, usług, materiałów, produktów ubocznych. W podsystemie tym prowadzone są zapisy w księgach rachunkowych. Podystem Finanse i Księgowość umożliwia analizę zobowiązań i należności z ich podziałem na poszczególne okresy wymagalności za pomocą obsługi funkcji zamykania pozycji otwartych. Dostępna jest funkcja windykacji należności. Podsystem zawiera mechanizm rozliczania usług wewnętrznych, który obejmuje proces rozliczenia kosztów bezpośrednich działalności pomocniczej. Proces rozliczenia usług wewnętrznych dokonywany jest wg następującej procedury. Koszty zaewidencjonowane na poszczególnych kontach działalności pomocniczej, dzielone są przez ilość przepracowanych godzin w danym miesiącu a następnie, w ten sposób otrzymany średni koszt jednej godziny pracy mnożony jest przez ilość godzin przepracowanych na rzecz danego działu (pozycji planu). Po zakończeniu okresu obrachunkowego tworzony jest automatycznie arkusz rozliczeniowy kosztów, przy zamykaniu roku obrachunkowego arkusz kosztów jest przeksięgowywany na konta kosztu własnego sprzedaży a następnie koszty i przychody przenoszone są na konto wyniku finansowego. Tworzy się dziennik księgowy Bilansu zamknięcia oraz Bilansu otwarcia. Podsystem oferuje prowadzenie ewidencji pozabilansowej, obejmującej ewidencję na istniejących w systemie LAS kontach pozabilansowych. Podystem zawiera moduł za pomocą wielu zdefiniowanych wydruków poszerza możliwość bieżącej analizy zapisów na kontach, zarówno rzeczowych, jak i osobowych kontrahentów.

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt