Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej
G
Ilość znalezionych haseł: 685

Urządzanie lasu

gospodarstwo specjalne (S)

(urządzanie lasu), obejmuje obszary funkcjonalne pełniące funkcje specyficzne w urządzanym obiekcie, których realizacja wymaga ograniczenia lub zaniechania funkcji produkcyjnych, co dotyczy m.in. rezerwatów oraz stref objętych zakazem pozyskiwania drewna.Dla gospodarstwa S etatu się nie oblicza. Wielkość planowanego użytkowania rębnego dla tego gospodarstwa stanowi suma stwierdzonych na gruncie potrzeb hodowlanych i ochronnych drzewostanów, potrzeb weryfikowanych możliwościami lokalizacji cięć rębnych z tytułu konieczności zachowania ładu czasowego i przestrzennego w lesie, wynikających z pełnienia przez te drzewostany indywidualnych celów i funkcji specjalnych, realizowanych w postaci odpowiednich form użytkowania rębnego. Sumaryczna wielkość użytków rębnych zaprojektowanych w tym gospodarstwie na okres obowiązywania planu urządzenia lasu nazywana jest umownie etatem z potrzeb hodowlanych i ochronnych w gospodarstwie S.Użytkowanie rębne w gospodarstwie specjalnym należy projektować zgodnie z obowiązującymi planami lub uzgodnić z odpowiednimi organami, jednostkami i służbami, w tym:1) w rezerwatach przyrody zgodnie z planami ochrony rezerwatów, a w rezerwatach projektowanych w uzgodnieniu z regionalnymi służbami właściwymi do spraw ochrony środowiska;2) w wyłączonych drzewostanach nasiennych oraz drzewostanach zachowawczych zgodnie z planem zagospodarowania tych drzewostanów;3) w strefach ostoi zwierząt objętych ochroną gatunkową w uzgodnieniu z regionalnymisłużbami właściwymi do spraw ochrony środowiska;4) na powierzchniach doświadczalnych placówek naukowo-badawczych w porozumieniu z przedstawicielami tych placówek;5) w pozostałych drzewostanach gospodarstwa specjalnego na podstawie spełnianych specjalnych funkcji oraz stanu lasu.

Zobacz więcej...

Urządzanie lasu

gospodarstwo wielofunkcyjnych lasów gospodarczych (G)

(urządzanie lasu), obejmuje obszary nie ujęte w gospodarstwach S ani O, z wiodącą funkcją produkcyjną, której realizacja powinna uwzględnić wymagania ochrony przyrody.Dla gospodarstwa G oblicza się etaty cząstkowe dla poszczególnych sposobów zagospodarowania oraz etat sumaryczny dla całego gospodarstwa, w tym dla:1) zrębowego sposobu zagospodarowania (GZ) oblicza się etaty według dojrzałości, etat zrównania i optymalny oraz etat z potrzeb przebudowy;2) przerębowo-zrębowego sposobu zagospodarowania (GPZ) oblicza się etaty jak dla GZ oraz dodatkowo etat według okresów uprzątnięcia w KO i KDO;3) przerębowego sposobu zagospodarowania oblicza się etat z potrzeb przebudowy oraz etat według okresów uprzątnięcia w KO i KDO oraz określa się etat z potrzeb hodowlanych i ochronnych drzewostanów zaliczonych do tego sposobu zagospodarowania.Dla gospodarstwa G przyjmuje się w zasadzie etat optymalny (suma etatów optymalnych GZ oraz GPZ). W wypadku gdy etat według możliwości lokalizacji cięć rębnych w drzewostanach tego gospodarstwa, określony na podstawie programu informatycznego TAKSATOR PLAN CIĘĆ, jest niższy od etatu optymalnego więcej niż 10%, to należy zweryfikować lokalizację cięć rębnych, korygując odpowiednio kryteria zaliczania drzewostanów do cięć rębnych w programie TAKSATOR PLAN CIĘĆ. Należy podkreślić, że w gospodarstwie G przyjęty etat nie może być niższy od sumy etatów: z potrzeb przebudowy, według okresów uprzątnięcia w KO i KDO oraz z potrzeb hodowlanych w przerębowym sposobie zagospodarowania.

Zobacz więcej...

Urządzanie lasu

gospodarstwo wielofunkcyjnych lasów ochronnych (O)

(urządzanie lasu), obejmuje obszary uznanych lasów ochronnych z wiodącą funkcją ochronną (środowiskotwórczą), której realizacja nie wymaga ograniczenia lub zaniechania funkcji produkcyjnych.Dla gospodarstwa O oblicza się etaty tylko dla celów porównawczych, w sposób podobny jak w zrębowo-przerębowym sposobie zagospodarowania wielofunkcyjnych lasów gospodarczych (GPZ). W tym gospodarstwie, podobnie jak w gospodarstwie S, wielkość planowanego użytkowania rębnego, nazywana etatem z potrzeb hodowlanych i ochronnych, to suma stwierdzonych na gruncie potrzeb hodowlanych i ochronnych drzewostanów, weryfikowanych możliwościami lokalizacji cięć rębnych z tytułu konieczności zachowania ładu czasowego i przestrzennego w lesie, a wynikających z pełnienia przez te drzewostany określonych funkcji ochronnych w zbiorach drzewostanów o podobnej funkcji, nazywanych kategoriami ochronności lub ochronnymi obszarami funkcjonalnymi. Funkcję produkcyjną lasów tego gospodarstwa zapewnia się poprzez porównywanie etatu z potrzeb hodowlanych i ochronnych z etatami według dojrzałości drzewostanów i ewentualną korektę przyjmowanego etatu w wypadku nadmiernego nagromadzenia starodrzewów oraz drzewostanów o złym stanie zdrowotnym lub sanitarnym, powodujących zagrożenie dla trwałości i stabilności lasu.Dla gospodarstwa O oblicza się również etat z potrzeb przebudowy oraz etat według okresów uprzątnięcia w KO i KDO. Etat przyjęty na okres obowiązywania planu urządzenia lasu nie może być niższy od sumy tych etatów.

Zobacz więcej...

Lasy i leśnictwo

gospodarz lasu

(lasy i leśnictwo), a) Lasy Państwowe jako zarządca lasów państwowych, będących własnością lub pod innym tytułem prawnym należący do Skarbu Państwa, b) właściciele lasu, będący osobą fizyczną lub prawną; użytkownicy wieczyści, posiadacze samoistni, posiadacze zależni lub ustanowieni dzierżyciele lasów – działający w ramach każdego legalnego rozwiązania organizacyjno – prawnego (np. działalność gospodarcza, spółka cywilna, spółka prawa handlowego, fundacja, stowarzyszenie, przedsiębiorstwo państwowe itp.) , c) współwłaściciele lasów w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego o współwłasności nieruchomości gruntowych – działających pod tytułem wspólnoty gruntowej, spółki leśnej, stowarzyszenia itp., d) parki narodowe, e) starosta, wykonującego zadania administracji rządowej w zakresie gospodarowania zasobami nieruchomości Skarbu Państwa na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami, f) zarządcy nieruchomości, ustanowieni na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami – pod warunkiem prowadzenia działalności w ramach legalnych rozwiązań organizacyjno – prawnych (np. jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spółka prawa handlowego itd.), g) następca prawny Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, władająca lasami Skarbu Państwa na podstawach ustawowych, h) Generalna Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad jako trwały zarządca lasów, projektowanych pod budownictwo drogowe, i) inni trwali zarządców lasów, działających w ramach legalnych rozwiązań organizacyjno – prawnych, w takim zakresie, w jakim ustawa o lasach w połączeniu z innymi normami prawnymi uprawnia oraz nakłada  na wyżej wymienione osoby oraz jednostki organizacyjne obowiązek prowadzenia działalności leśnej.

Zobacz więcej...

Historia i tradycja leśna

Górski Franciszek

(historia i tradycja leśna), Franciszek Górski, syn Adama i Anastazji z Metelskich, urodził się 3 grudnia 1876 r. w Kórniku.Po ukończeniu gimnazjum im. św. Jana Kantego w Poznaniu rozpoczął praktykę leśną w majątku Skrzydlewskich w Mechlinie koło Śremu. Studia leśne odbył w latach 1902-1903 w Akademii Leśnej w Tharandcie, a po ich ukończeniu trafił do Nadleśnictwa Głożyna ordynacji Radomicko-Czeniejewskiej Skórzewskich, na stanowisko zastępcy nadleśniczego Haydesa, znanego leśnika wielkopolskiego. W 1905 r., objął stanowisko nadleśniczego w Kąpiu niedaleko Łabiszyna. W październiku 1907 r. ożenił się z Zofia Jasiecką z Polwicy koło Zaniemyśla, z którą miał pięcioro dzieci. W 1911 r. powierzono mu obowiązki zarządcy dóbr Skórzewskich w Lubostroniu i Czerniejewie. Była to największa ordynacja w Polsce zachodniej. Obejmowała 21 324 hektarów, w tym lasów w Łabiszynie 4000 ha, w Czerniejewie 3 500 ha oraz 3000 ha łąk nadnoteckich. Jako administratorowi podlegał mu również zespół pałacowo-parkowy w Lubostroniu. Franciszek Górski był także zamiłowanym myśliwym. Ponadto był członkiem Bractwa Kurkowego w Łabiszynie i pełnił funkcję przewodniczącego Sądu Honorowego. Funkcję plenipotenta Skórzewskich pełnił do wybuchu II wojny światowej. 10 września 1939 r. został aresztowany przez Niemców. Przypuszczalnie powodem jego aresztowania była zemsta łabiszyńskich Niemców za organizowanie patriotycznych manifestacji w Łabiszynie. Przebywał najpierw w obozie przejściowym w Strzeglinie pod Mogilnem, skąd trafił do obozu koncentracyjnego w Mauthausen, gdzie zmarł 13 lipca 1941 r. Franciszek Ksawery Górski jako leśnik pozostawił trwale ślady w podległych sobie lasach oraz podziwianym pod względem leśno-parkowym zespole pałacowo-parkowym w Lubostroniu.

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt