Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej
G
Ilość znalezionych haseł: 685

Geomatyka

grunt

(geodezja), część powierzchni ziemi, stanowiąca odrębny przedmiot własności (nieruchomość) - wraz ze wszystkimi składnikami materialnymi i niematerialnymi (w tym właściwościami), które nie mogą być od tej powierzchni ziemi odłączone bez uszkodzenia lub istotnej zmiany całości albo bez uszkodzenia lub istotnej zmiany przedmiotu odłączonego, z odpowiednim zastrzeżeniem co do pożytków naturalnych;  za części składowe gruntu uznaje się wszelkie prawa, związane z jego własnością; w granicach, określonych przez społeczno – gospodarcze przeznaczenie gruntu jego własność rozciąga się na przestrzeń nad i pod gruntem (nad i pod powierzchni ziemi), z zastrzeżeniem przepisów odnoszących się do prawa do wód; części składowe gruntu nie mogą być odrębnym przedmiotem własności i innych praw rzeczowych. W takim rozumieniu grunt, związany z gospodarką leśną,  składa się z leśnych zasobów naturalnych, innych materialnych oraz niematerialnych składników majątkowych służących gospodarce leśnej, wchodzących w skład powierzchni ziemi oraz w skład określonej przestrzeni nad i pod powierzchnię ziemi. Uwzględniając przeznaczenie gruntu w kontekście  trwale zrównoważonej gospodarki leśnej, oraz w kontekście ochrony przyrody -   zasada racjonalnego ustawodawcy nakazuje przyjąć, że własność Skarbu Państwa do gruntów, związanych z gospodarką leśną, rozciąga się na przestrzeń ograniczoną z jednej strony zasięgiem najwyżej położonych wierzchołków drzew lub innej roślinności leśnej, chyba że grunt, obejmujący las, jest pozbawiony (w tym przejściowo) roślinności leśnej, a z drugiej strony – ustalaną w toku urządzania lasu - głębokością zasięgu, ekosystemowo istotnego, oddziaływania skały macierzystej na inne składniki abiotycznej oraz biotycznej części leśnych zasobów naturalnych. W zasięgu terytorialnym nadleśnictwa definicję gruntu wypełnia cały teren, stanowiący własność Skarbu Państwa, będący w zarządzie danego nadleśniczego. W praktyce geodezyjno – prawnej oraz w postępowaniu księgowo – wieczystym podstawową terytorialną jednostką gruntu, wyodrębnianą z punktu widzenia prawa własności, jest działka ewidencyjna. Na terenach, pozostających we władaniu Lasów Państwowych, rolę działki ewidencyjnej pełni na ogół oddział leśny, choć nie ma przeszkód prawnych, aby był to obręb leśny czy  określony kompleks lasów, a nawet cały teren w zarządzie nadleśnictwa, jeśli nie jest on poprzedzielany terenami w innym władaniu. Biorąc powyższe pod uwagę – o  częściach składowych gruntu można mówić w dwóch znaczeniach:  jako o wyodrębnionym przestrzennie fragmencie nieruchomości gruntowej (fragmencie działki ewidencyjnej)  lub o poszczególnych składnikach wchodzących  w skład danej nieruchomości (w skład danej działki ewidencyjnej lub jej wyodrębnionej części). Przykładem części składowej gruntu jako fragmentu działki ewidencyjnej,  wyodrębnianego przestrzennie ze względu na kryteria celowości oraz gospodarności, jest wydzielenie leśne. Można mówić o różnych składnikach gruntu, związanego z gospodarką leśną, rozpatrywanego  jako powierzchnia działki ewidencyjnej (lub powierzchnia fragmentu działki ewidencyjnej) wraz z odpowiednią przestrzenią, położoną nad i pod tą powierzchnią. Podział podstawowy – to podział na składniki materialne oraz niematerialne (np. właściwości powierzchni gruntu wraz ze związaną z nią przestrzenią ). Do materialnych części składowych gruntu należy przede wszystkim roślinność leśna, ale także inne organizmy roślinne, zajmujące w/w przestrzeń, oraz  zwierzęta (wszelkie organizmy zwierzęce), grzyby, bakterie, organizmy bakteriopodobne, sinice,   wirusy, nieożywiona materia organiczna i materia nieorganiczna ( substancje mineralne) - stale lub przez  określony czas występujące w w/w przestrzeni. W skład części składowych gruntu wchodzą też wszelkie naniesienia gruntowe, będące wytworem rąk ludzkich, nie należące do leśnych zasobów naturalnych. Według ustawy o lasach – lasem jest grunt pokryty roślinnością leśną, przejściowo pozbawiony roślinności leśnej lub trwale pozbawiony roślinności leśnej (odpowiednio urządzony lub pokryty określonymi naniesieniami). W znaczeniu rozszerzającym – lasem jest zatem po prostu  grunt, związany z gospodarką leśną, w rozumieniu powyższej definicji (las w rozumieniu rozszerzonym = grunt, związany z gospodarką leśną,). Jeśli na definicję lasu spojrzeć w znaczeniu zawężającym (las w rozumieniu zawężonym = powierzchnia gruntu z roślinnością leśną /także przejściowo lub trwale pozbawiona roślinności leśnej/) – to grunt, związany z gospodarką leśną, obejmuje las (grunty, obejmujące lasy), inne elementy leśnych zasobów naturalnych oraz składniki majątkowe ( materialne oraz niematerialne), nie należące do leśnych zasobów naturalnych, związane z daną powierzchnią gruntu   (grunt, związany z gospodarką leśną = las w rozumieniu zawężającym + inne elementy leśnych zasobów naturalnych + materialne oraz niematerialne składniki majątkowe, związane z daną powierzchnią gruntu, nie wchodzące w skład leśnych zasobów naturalnych).Konrad Tomaszewski. Prototyp Encyklopedii leśnej. Materiał  niepublikowany. (geodezja), nazwa występująca w ewidencji gruntów i odnosząca się do ziemi użytkowanej na potrzeby rolnictwa i leśnictwa.Krzysztof Okła

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt