Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej
G
Ilość znalezionych haseł: 685

Prawo ochrony środowiska i polityka leśna

gazy odlotowe

(prawo ochrony środowiska i polityka leśna), ostateczne uwolnienie do powietrza substancji (prawo ochrony środowiska i polityka leśna), gazowe zrzuty zawierające komponenty stałe, ciekłe lub gazowe; ich objętościowe natężenie przepływu wyraża się w metrach sześciennych na godzinę w warunkach normalnych, tj. w temperaturze (273oK) i przy ciśnieniu 101,3 kPa, po odjęciu zawartości pary wodnej. Dyrektywa Rady 88/609/EWG z dnia 24 listopada 1988 roku w sprawie ograniczania emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza z dużych obiektów energetycznego spalania paliw (prawo ochrony środowiska i polityka leśna), końcowy zrzut gazów zawierajacych lotne zwiazki organiczne lub inne substancje zanieczyszczające, z komina lub urządzeń obniżających emisje do powietrza. Natężenia objętościowego przepływu wyrażone są w  m3/h w warunkach normalnych. Dyrektywa Rady 1999/13/WE  z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie ograniczenia emisji lotnych związków organicznych ze stosowania rozpuszczalników organicznych w niektórych rodzajach działalności instalacji (prawo ochrony środowiska i polityka leśna), ostateczne uwolnienie do powietrza substancji gazowych zawierających nie-metanowe lotne związki organiczne (NMVOCs) lub innych zanieczyszczeń z komina lub urządzeń oczyszczających. Objętościowe prędkości przepływu wyrażone są w m3/h w warunkach normalnych. Protokół w sprawie zwalczania zakwaszenia, eutrofizacji i ozonu przyziemnego do konwencji z 1979 r. w sprawie transgranicznego zanieczyszczenia powietrza na dalekie odległości  

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt