Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej
G
Ilość znalezionych haseł: 685

Ochrona przyrody

GDOŚ – Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

(Ochrona przyrody), to urząd podległy bezpośrednio Ministrowi Środowiska, który powstał na mocy Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Mianowany przez premiera Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska powołuje i odwołuje 16 regionalnych dyrektorów ochrony środowiska, wykonujących swoje zadania na obszarach poszczególnych województw, a także pełni w stosunku do nich funkcję organu wyższego stopnia. Podstawowe zadania Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska to: 1. współudział w realizacji polityki ochrony środowiska w zakresie ochrony przyrody i kontroli procesu inwestycyjnego, w tym: - strategicznych ocen oddziaływania na środowisko, - postępowań w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, 2.wykonywanie zadań związanych z: - siecią Natura 2000 - opracowywanie projektu listy obszarów, nadzorowanie funkcjonowania tych obszarów i prowadzenie ewidencji, składanie raportów i notyfikacji do Komisji Europejskiej, - prowadzenie rejestru organizacji zarejestrowanych w systemie ekozarządzania i audytu EMAS, - utworzeniem i koordynacją funkcjonowania krajowej sieci "Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju" w Polsce, - sporządzanie projektu krajowej strategii ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz programu działań, - opracowywanie programów ochrony zagrożonych wyginięciem gatunków roślin, zwierząt i grzybów, 3. wydawanie zezwoleń, w tym m.in.: - o odstępstwach od zakazów na terenie parków narodowych oraz rezerwatów przyrody, - dotyczących hodowli i rozmnażania zwierząt i roślin, zezwoleń na wywóz za granicę meteorytów i kopalnych szczątków roślin i zwierząt, pozyskiwania gatunków objętych ochroną gatunkową i innych, - na utworzenie i prowadzenie ogrodu botanicznego lub zoologicznego, a także ośrodka rehabilitacji zwierząt, - prowadzenie centralnego rejestru form ochrony przyrody.

Zobacz więcej...

Prawne podstawy wycinki drzew

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska

(Arborystyka, prawne podstawy wycinki drzew), Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska jest centralnym organem administracji rządowej ds. ochrony środowiska oraz ochrony przyrody , podlegający ministrowi właściwemu do spraw środowiska (obecnie Ministrowi Środowiska). Do zadań Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska należy: 1) współudział w realizacji polityki ochrony środowiska w zakresie ochrony przyrody i kontroli procesu inwestycyjnego; 2) kontrola odpowiedzialności za zapobieganie szkodom w środowisku i naprawę szkód w środowisku; 3) gromadzenie danych i sporządzanie informacji o sieci Natura 2000 i innych obszarach chronionych oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; 4) współpraca z właściwymi organami ochrony środowiska innych państw i organizacjami międzynarodowymi oraz Komisją Europejską; 5) współpraca z Głównym Konserwatorem Przyrody i Państwową Radą Ochrony Przyrody w sprawach ochrony przyrody; 6) współpraca z organami jednostek samorządu terytorialnego w sprawach ocen oddziaływania na środowisko i ochrony przyrody; 7) udział w strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko; 8) udział w postępowaniach w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko; 9) wykonywanie zadań związanych z siecią Natura 2000, o których mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody; 10) wykonywanie zadań związanych z udziałem organizacji w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) na zasadach i w zakresie określonych w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS); 11) współpraca z organizacjami ekologicznymi.

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt