Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej
I
Ilość znalezionych haseł: 226

Urządzanie lasu

inwentaryzacja zasobów drzewnych

(urządzanie lasu), celem prac inwentaryzacyjnych jest rozpoznanie, wyróżnienie, opisanie i skartowanie typów siedliskowych lasu (wykonywane w cyklu w zasadzie 30-letnim w terminach niezwiązanych bezpośrednio z terminami obowiązywania kolejnych planów urządzenia lasu) oraz drzewostanów, a także innych elementów niezbędnych do sporządzenia planu urządzenia lasu wraz z programem ochrony przyrody (wykonywane w cyklu w zasadzie 10-letnim).Inwentaryzacja zasobów drzewnych wraz z programem ochrony przyrody sporządza się według stanu lasu na dzień 1 stycznia pierwszego roku obowiązywania planu urządzenia lasu.Do prac inwentaryzacyjnych zalicza się następujące grupy czynności:1) prace siedliskowe;2) prace przygotowawcze;3) taksację lasu, czyli sporządzenie opisu taksacyjnego wraz ze wstępnym oszacowaniem miąższości drzewostanów i określeniem wskazań gospodarczych;4) inwentaryzację zasobów drzewnych dla obrębu leśnego wraz z rozdziałem miąższości do klas wieku i poszczególnych drzewostanów;5) opracowanie wyników inwentaryzacji lasów, w tym:a) sporządzenie map przeglądowych lub sytuacyjno-przeglądowych, obrazujących wyniki prac siedliskowych (mapa gleb i typów siedliskowych lasu), jak też prac przygotowawczych (wstępna wersja mapy obszarów chronionych i funkcji lasu) oraz wyniki taksacji lasu (mapa gospodarcza, mapy przeglądowe: drzewostanów, typów siedliskowych lasu, obszarów chronionych i funkcji lasu, mapa sytuacyjna),b) sporządzenie zestawień zbiorczych danych inwentaryzacyjnych (w formie tabel i wykazów) oraz zebranie danych uzupełniających do planu urządzenia lasu, a także programu ochrony przyrody z uwzględnieniem prognozy oddziaływania planu urządzenia lasu na środowisko i na obszary Natura 2000;c) sporządzenie opisu ogólnego nadleśnictwa w części dotyczącej spraw związanych z inwentaryzacją lasu i jej wynikami.

Zobacz więcej...

Pielęgnowanie drzew

inwentaryzacja zieleni

(Arborystyka, pielęgnowanie drzew), inwentaryzacja zadrzewienia zawiera opis i usytuowanie drzew i krzewów w obrębie analizowanego obiektu – terenu parku, zadrzewienia przydrożnego, terenu przeznaczonego pod inwestycję. Inwentaryzacja zadrzewienia powinna zawierać: - wykaz istniejących drzew i krzewów z podaniem ich nazw gatunkowych i rodzajowych polskich oraz łacińskich; - opis podstawowych cech budowy morfologicznej drzew – obwód na wysokości 1,3 m od ziemi [cm], wysokość drzewa [m], zasięg korony pomierzony według jej rzutu na powierzchnię gruntu [m]; - opis podstawowych charakterystyk stanu zdrowotnego drzew; - mapę z naniesionymi orientacyjnie zinwentaryzowanymi drzewami i krzewami wykonaną na podkładzie mapy sytuacyjnej z widocznymi granicami własności oraz stałymi elementami pokrycia terenu (ogrodzenie, narożnik domu itp.). Szewczyk G. 2012. Arborystyka. Wybrane zagadnienia pielęgnacji drzew. Wydawnictwo UR w Krakowie. (Arborystyka, prawne podstawy wycinki drzew), inwentaryzacja zieleni stanowi jedną z części kompleksowej dokumentacji w zakresie zieleni, której celem jest przedstawienie w formie opisowej i graficznej faktycznego stanu zieleni na danym obszarze. Wykonuje się ją poprzez określenie – podczas oględzin w terenie - odpowiednich parametrów (nazwa gatunku, obwód pnia, wysokość, zasięg korony, wielkość zajmowanej powierzchni oraz rysunek przedstawiający rozmieszczenie roślinności), charakteryzujących w sposób czytelny, zwięzły i maksymalnie dokładny stan inwentaryzowanych drzew lub krzewów, ze szczególnym uwzględnieniem ich stanu fitosanitarnego. Dane te zestawia się w sposób tabelaryczny w części opisowej dokumentacji, zaś w części graficznej przedstawia się rozmieszczenie poszczególnych drzew i krzewów na mapie sytuacyjno-wysokościowej, przy czym zasięg koron drzew oraz powierzchnię zajętą przez krzewy odzwierciedla się w skali mapy, uwzględniając numerację drzew i krzewów przyjętą w części opisowej. Usytuowanie drzew i krzewów, wykonane w terenie nanosi się na mapę sytuacyjno-wysokościową. Wszystkie nanoszone na mapę elementy zieleni, jak pojedyncze drzewa i krzewy, grupy drzew i krzewów, żywopłoty i kwietniki numeruje się i oznacza graficznie zgodnie z normą PN-B-01027:2002 – „Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne stosowane w projektach zagospodarowania działki lub terenu Maciej Czajka

Zobacz więcej...

Prawne podstawy wycinki drzew

inwestycja celu publicznego

(Arborystyka, prawne podstawy wycinki drzew), inwestycja celu publicznego jest to działanie o znaczeniu lokalnym (gminnym) i ponadlokalnym (powiatowym, wojewódzkim i krajowym), stanowiące realizację celów, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ustawy o gospodarce nieruchomościami. Celami publicznymi (…) są między innymi: • wydzielanie gruntów pod drogi publiczne, drogi rowerowe i drogi wodne, budowa, utrzymywanie oraz wykonywanie robót budowlanych tych dróg, obiektów i urządzeń transportu publicznego, a także łączności publicznej i sygnalizacji; • 1a) wydzielenie gruntów pod linie kolejowe oraz ich budowa i utrzymanie; • 1b) wydzielanie gruntów pod lotniska, urządzenia i obiekty do obsługi ruchu lotniczego, w tym rejonów podejść, oraz budowa i eksploatacja tych lotnisk i urządzeń; • budowa i utrzymywanie publicznych urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w wodę, gromadzenia, przesyłania, oczyszczania i odprowadzania ścieków oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym ich składowania; • budowa oraz utrzymywanie obiektów i urządzeń służących ochronie środowiska, zbiorników i innych urządzeń wodnych służących zaopatrzeniu w wodę, regulacji przepływów i ochronie przed powodzią, a także regulacja i utrzymywanie wód oraz urządzeń melioracji wodnych, będących własnością Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego; • opieka nad nieruchomościami stanowiącymi zabytki w rozumieniu przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; • poszukiwanie, rozpoznawanie, wydobywanie złóż kopalin objętych własnością górniczą; • ochrona zagrożonych wyginięciem gatunków roślin i zwierząt lub siedlisk przyrody; • inne cele publiczne określone w odrębnych ustawach.

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt