Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej
I
Ilość znalezionych haseł: 226

Podstawy klasyfikacji gleb, kryteria i zasady

ITGL, Indeks trofizmu gleby leśnej

(Gleboznawstwo leśne), ITGL jest liczbowym wskaźnikiem trofizmu gleby. Liczba ta określająca → trofizm gleby jest wyliczana z jej podstawowych właściwości takich jak: udział szkieletu, udział frakcji pyłu, udział frakcji drobniejszych od Ø<0,02mm, odczyn, stopień rozkładu próchnicy i suma wymiennych kationów zasadowych. Indeks ten sprowadza wymienione właściwości gleby do jednej liczby, zawierającej w sobie sumę informacji o wymienionych cechach w całym profilu. Indeks powstał w trakcie prac nad Atlasem gleb leśnych Polski 2000, w celu wykazania różnorodności troficznej, morfologicznie podobnych gleb. W obliczaniu ITGL przyjęto jeden system dla wszystkich gleb. Polega on na zsumowaniu (Isuma) wskaźników zawartości: frakcji pyłu (Ipył), frakcji drobniejszych od Ø<0,02mm (Iczs), odczynu (IpH), wymiennych kationów zasadowych (Ikat) i stopnia rozkładu materii organicznej (Ic/n), pomniejszona o wskaźnik zawartość części szkieletowych (Iszk). Sumę (Isuma) liczy się w każdym poziomie genetycznym oddzielnie. Ze średnich dla poziomów genetycznych liczona jest średnia ważona dla całego profilu gleby. Wagą jest miąższość poziomów genetycznych. Szczegóły analityczne i obliczeniowe ITGL zawiera → Atlas gleb leśnych Polski. W kolejnych pracach ITGL został zmodyfikowany na podstawie szerszego materiału i nazwany → SIG. Wartość informacyjna ITGL i SIG dla interpretacji trofizmu gleby jest bardzo zbliżona.

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt