Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej
I
Ilość znalezionych haseł: 226

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

inne nieruchomości gruntowe we władaniu gospodarzy lasu

(Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe), grunty, trwale pozbawione roślinności leśnej, wykorzystywanej do produkcji leśnej, we władaniu gospodarzy lasów, stanowiące odrębne działki ewidencyjne lub części takich działek (części działek najczęściej w postaci odrębnych wydzieleń leśnych), które w ewidencjach powszechnych nie zostały utrwalone jako grunty, związane z gospodarką leśną, jako grunty pokryte śródleśnymi wodami powierzchniowymi, jako grunty, zajęte przez urządzenia wodne, nie będące urządzeniami wodnomelioracyjnymi, a także jako grunty rolne – o ile te inne nieruchomości są potrzebne do realizacji przez LP uprawnionej działalności poza ramami zwykłego zarządu. Poza uzasadnieniem, wynikającym ze służenia  prowadzeniu opłacalnej lub z innych względów celowej działalności poza ramami zwykłego zarządu, dodatkowymi argumentami, przemawiającymi za pozostawaniem innych nieruchomości we władaniu LP, są względy ekosystemowe  Wymienić tu należy: a) nieruchomości gruntowe, które wraz z niegruntowymi nieruchomościami budowlano – montażowymi współtworzą infrastrukturę do robót budowlano – montażowych (infrastruktura budowlano – montażowa),b) nieruchomości gruntowe, które wraz z niegruntowymi nieruchomościami działalności zarobkowej współtworzą infrastrukturę, związaną z działalnością zarobkową poza działalnością dodatkową (infrastruktura działalności zarobkowej), c) nieruchomości gruntowe, które wraz z nieruchomościami niegruntowymi o podobnej funkcji celu współtworzą pozostałą infrastrukturę działalności leśnej (gdzie indziej nie wymienioną) (infrastruktura pozostałej działalności leśnej).

Zobacz więcej...

Lasy i leśnictwo

inne, aniżeli powierzchnia ziemi oraz roślinność leśna na tym gruncie, materialne elementy leśnych zasobów naturalnych, wchodzących w skład gruntów obejmujących lasy

(lasy i leśnictwo), te wszystkie materialne części składowe gruntu w znaczeniu rozszerzonym, obejmującego las (t.j. gruntu, którego częścią składową jest las w znaczeniu zawężonym), które nie są ani roślinnością leśną, ani wytworzonymi przez człowieka abiotycznymi naniesieniami majątkowymi powierzchni ziemi, ani powierzchnią ziemi jako taką. W uzupełnieniu powyższej definicji należy podnieść, że grunt może mieć dwa znaczenia. W znaczeniu zawężonym jest to powierzchnia ziemi z tymi wszystkimi jej częściami składowymi, które nie mogą być od niej odłączone – bez szkody dla gruntu oraz części odłączanej. W znaczeniu rozszerzającym grunt obejmuje wszystko, co, z zastrzeżeniem zdania poprzedniego, znajduje na powierzchni ziemi, ale także odpowiednio pod powierzchnią ziemi oraz nad powierzchnią ziemi. Powierzchnia ziemi wraz roślinnością leśną, choćby przejściowo jej pozbawiona (lub trwale pozbawiona roślinności, lecz związana z gospodarką leśną) jest lasem pojmowanym w sposób zawężony. Tak rozumiany las jest tylko częścią składową gruntu w znaczeniu rozszerzonym. Można powiedzieć, że grunt w znaczeniu rozszerzonym, związany z gospodarką leśną, jest lasem w szerokim tego słowa znaczeniu. W takim znaczeniu las obejmuje szereg innych, aniżeli tylko roślinność leśna oraz sama powierzchnia ziemi, materialnych części składowych, będących częściami składowymi leśnych zasobów naturalnych. Należy tu wymienić przed wszystkim: a) wszelkie organizmy roślinne, nie będące roślinnością leśną (roślinność leśna nie wyczerpuje zbioru roślin, stanowiących część składową gruntu w szerokim tego słowa znaczeniu; organizmy roślinne znajdujemy bowiem i pod powierzchnią ziemi /np. w glebie/ i na powierzchnią ziemi /np. na roślinności leśnej/, ale także wewnątrz organizmów roślinnych oraz zwierzęcych; organizmy, reprezentujące świat roślin, w danym ekosystemie leśnym, nie są oczywiście stałym elementem gruntu, podobnie zresztą jak roślinność leśna – wykazująca przecież nieustanną zmienność liczebnością oraz gatunkową); b) zwierzyna leśna (zaliczanie zwierzyny leśnej, w tym łownej, jak i wymienionych poniżej w zdaniu poprzednim innych organizmów zwierzęcych, do części składowej gruntu  w szerokim tego słowa znaczeniu, nie powinno budzić zastrzeżeń; ustawodawca nie określił, co to dokładnie jest część składowa gruntu, w tym gruntu w szerokim tego słowa znaczeniu; nie określił w szczególności, na czym ma polegać więź, zespalająca części składowe w jedną całość, zwaną gruntem; zastrzegł jedynie, że ”przedmioty połączone z rzeczą dla przemijającego użytku nie stanowią jej części składowych”; organizmy zwierzęce są połączone z gruntem licznymi więzami o charakterze ekosystemowym; połączenia te mają charakter trwały, nie można wyeliminować organizmów zwierzęcych z danego terenu bez szkody dla ekosystemu leśnego; jest przy tym oczywiste, że zwierzyna leśna, jak i pozostałe organizmy zwierzęce, ale także pozostałe części składowe gruntu w szerokim tego słowa znaczeniu, nie stanowią niezmiennego składnika gruntu – na danym terenie (np. w danym wydzieleniu leśnym) stan zwierzyny oraz jej struktura gatunkowa, płciowa czy  wiekowa zmieniają się w funkcji czasu w sposób naturalny oraz w wyniku normalnej, prawidłowej działalności człowieka; zwierzyna leśna, ale także inne naturalne składowe gruntu w szerokim tego słowa znaczeniu mogą być dokładnie (bez żadnego błędu) zdefiniowane pod względu jakości oraz charakterystyki ilościowej tylko na dany „punkt czasowy”, w praktyce zawsze zmuszeni zadawalać się charakterystyką ilościowo – jakościową poszczególnych składowych naturalnych gruntu, której wartość odzwierciedla określony stan średniookresowy)          c) wszelkie organizmy świata zwierząt, nie należące do zwierzyny leśnej, d) grzyby i organizmy podobne, e) bakterie oraz organizmy bakteriopodobne, f) sinice, wirusy oraz wszelkie inne organizmy (formy) ożywionej materii organicznej, g) nieożywiona materia organiczna jako część składowa gruntu, h) materia nieorganiczna jako część składowa gruntu.

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt