Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej
Ilość znalezionych haseł: 2

Urządzanie lasu

jakość hodowlana upraw otwartych

(urządzanie lasu), w planie urządzenia lasu jakość hodowlaną upraw otwartych określa się dwucyfrowo na podstawie:1) stopnia pokrycia powierzchni przez uprawę (wskaźnika zadrzewienia) wyrażonego w procentach;2) stopnia obniżenia przydatności hodowlanej uprawy (wyrażonego w procentach) w wyniku: oznak chorobowych i innych uszkodzeń wywołanych przez czynniki przyrody żywej i nieożywionej, niewłaściwego składu gatunkowego w stosunku do przyjętego orientacyjnego składu gatunkowego upraw (ewentualnie z innych przyczyn).Kryteria klasyfikacyjne jakości hodowlanej upraw otwartych przyjmuje się następująco:1) stopień pokrycia uprawy (wskaźnik zadrzewienia):a) 1 – 81% i więcej,b) 2 – 50–80%,c) 3 – poniżej 50%;Uprawy o pokryciu do 45% (zadrzewienie 0,4 i niżej) uznaje się za uprawy przepadłe i zalicza do halizn z zastrzeżeniem następującego odstępstwa od kryterium zadrzewienia dla upraw i młodników: po cięciu uprzątającym rębnią gniazdową zupełną (IIIa) za uprawę lub młodnik uznaje się również odnowienie na gniazdach, występujące w sumie na co najmniej 30% powierzchni wyłączenia;2) przydatność hodowlana (cechy zdrowotne, dostosowanie do siedliska, forma zmieszania, ewentualnie inne wady):a) 1 – uprawy założone prawidłowo, zdrowe, o składzie gatunkowym dostosowanym do siedliska, dopuszczalne pojedyncze wady do 20%,b) 2 – wady 21–40%,c) 3 – wady 41% i więcej.Dwucyfrowy symbol klasyfikacyjny uzyskany w wyniku oceny uprawy otwartej oznacza uprawy:1) 11 – bardzo dobre,2) 12 – dobre,3) 13, 21, 22, 23 – zadowalające,4) 31, 32, 33 – przepadłe (halizny).  

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt