Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej
L
Ilość znalezionych haseł: 426

Prawo ochrony środowiska i polityka leśna

lasy rozdrobnione

(prawo ochrony środowiska i polityka leśna), grunty, będące lasami (gruntami, pokrytymi roślinnością leśną lub przejściowo pozbawionymi roślinności leśnej), występujące w :a) w obrębie leśnym, oraz b) na terenie innej przestrzennej jednostki terytorialnie wyodrębnionej (na przykład w granicach administracyjnych jednej wsi), dla której sporządzany jest wspólny dokument planistyczny (uproszczony plan urządzenia lasu lub decyzja, określająca zadania do wykonania w lesie) -w taki sposób, że z powodu oddzielenia gruntami, nie będącymi lasami, średnia arytmetyczna jednej powierzchni, będącej lasem, nie przekracza określonej powierzchni, z zastrzeżeniem, że ustalenie jednostek terytorialnie wyodrębnionych, o których mowa w lit. b), nie może następować w sposób, wskazujący na dążenie strony zlecającej lub przyjmujące zlecenie w zakresie opracowania dokumentu planistycznego w ramach urządzania lasu do ominięcia obowiązku sporządzenia uproszczonego planu urządzenia lasu.W uzupełnieniu powyższej definicji poniżej przytoczono wybrany przykład:a) urządzeniowym dokumentem planistycznym mają być objęte grunty własności prywatnej, pokryte roślinnością leśną lub przejściowo pozbawione roślinności leśnej, położone w granicach wsi Pszczółki;b) ustawa o lasach formę dokumentu planistycznego, o której mowa w lit. a) uzależnia od tego, czy urządzane lasy są rozdrobnione czy też nie są rozdrobnione;c) w zacytowanej definicji o rozdrobnieniu lasów ma rozstrzygać średnia powierzchnia jednego kompleksu leśnej na terenie wyodrębnionej na potrzeby prac urządzeniowych jednostki przestrzennej;d) kompleksem leśnym jest tu powierzchnia, pokryta roślinnością leśną lub przejściowo pozbawiona roślinności leśnej – otoczona gruntami, nie będącymi lasami (t. j. nie będącymi gruntami pokrytymi roślinnością leśną, nie będącymi gruntami, przejściowo pozbawianymi roślinności leśnej, ani nie będącymi gruntami, związanymi z gospodarką leśną);e) żadne przepisy prawa nie mówią o wyodrębnianiu jednostek przestrzennych, obejmowanych wspólnymi pracami urządzeniowych; grunty przykładowej wsi Pszczółki można zatem podzielić na fragmenty (części):  na przykład na podstawie rodowej przynależności  albo według innych kryteriów – uzyskując po takim podziale efekt „lasów rozdrobnionych” ;  Tak więc, jeżeli wyodrębnienie jednostki przestrzennej ma swoje uzasadnienie, gdyż wynika z kryterium celowości, rzetelności oraz gospodarności (np. zlecający dysponuje ograniczoną ilością środków pieniężnych na urządzanie lasów; decyduje się na urządzenie lasów, wymagających, choćby ze względu na strukturę gatunkową, szczególnie dużej wiedzy fachowej; w następstwie tego powstaje jednostka terytorialnie wyodrębniona do objęcia wspólnymi pracami urządzeniowymi, dająca efekt lasów rozdrobnionych ), to nie ma podstaw do twierdzenia, że podział gruntów wsi Pszczółki nastąpił po to, aby uniknąć sporządzania uproszczonego planu urządzenia lasów w tej wsi.

Zobacz więcej...

Las jako zjawisko geograficzne

lasy strefy umiarkowanej – charakterystyka

(Ekologia lasu, las jako zjawisko geograficzne), klimat i gleby: Klimat lasów strefy umiarkowanej jest uzależniony od pór roku, z temperaturami spadającymi zimą poniżej zera, i z ciepłymi, wilgotnymi latami. Roczna suma opadów waha się od 700 mm do 1500 mm. Gleby są dobrze wykształcone. Dominująca roślinność: Lasy strefy umiarkowanej składają się z gatunków drzew liściastych, zrzucających liście na zimę (dąb, orzesznik, klon, jesion, buk), z dodatkiem niektórych drzew iglastych (sosna, choina). Lasy mają gęsty, krzewiasty podszyt i, tam gdzie dociera światło, bogate runo leśne (składające się z roślin zielnych) oraz warstwę mchów i porostów. Wiele gatunków podszytu i runa, takich jak cebulice (Scilla sp.) czy zawilec gajowy (Anemone nemorosa), które występują w angielskich dąbrowach, kwitnie, zanim korony dominujących gatunków drzew zewrą się, przez co dopływ światła stanie się ograniczony. Złożona, warstwowa struktura roślinności i wynikająca stąd duża biomasa organizmów samożywnych oznacza, że zbiorowisko jest zdolne do zmagazynowania znacznej ilości energii wiosną, latem i wczesną jesienią. Zagospodarowane tereny leśne, na których prowadzi się wyrąb i nowe nasadzenia, nie mają takiego zróżnicowania flory naziemnej jak lasy pierwotne. Szczyr trwały (Mercurialis perenne) czy czworolist pospolity (Paris quadrifolia) są gatunkami, które występowały już w pradawnych lasach Brytanii. W lasach strefy umiarkowanej, w których prowadzi się intensywną gospodarkę w celu pozyskiwania drewna, zróżnicowanie gatunkowe zwierząt jest małe. Często sadzone są nie rodzime iglaste gatunki drzew. Chociaż rosną one szybko i spełniają wysokie wymagania co do jakości drewna oraz pulpy drzewnej dla przemysłu papierniczego, nie tworzą odpowiedniego siedliska i nie dostarczają odpowiedniego pożywienia rodzimej faunie leśnej. Zwierzęta leśne: Mniej dewastowane lasy strefy umiarkowanej Ameryki Północnej zamieszkują pręgowce amerykańskie, szopy, jelenie, kojoty i niedźwiedzie oraz liczne gatunki ptaków wróblowatych, dzięciołów, drapieżnych i sów. W angielskich dąbrowach występują takie ptaki jak sikory, pokrzewki, zięby, dzięcioły i sójki. Drobne ssaki to nornica ruda (Clethrionomys glareolus), mysz zaroślowa (Apodemus sylvaticus), ryjówki (Sorex sp.) i jeż (Erinaceus europaeus). Wszystkie one żyją na dnie lasu, pod osłoną roślinności runa.

Zobacz więcej...

Siedliskoznawstwo leśne

Lasy Taborskie

(siedliskoznawstwo leśne), Lasy Taborskie to obszary leśne w północno-wschodniej Polsce, w zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego, na pograniczu powiatów ostródzkiego i olsztyńskiego. Do L. Taborskich należy także mały obszar na terenie powiatu iławskiego w woj. pomorskim. Droga Olsztynek - Olsztyn wyznacza wschodnią granicę L. Taborskich. Północną granicę wyznacza m.in. droga Olsztyn Łukta, następnie droga Łukta - Morąg. Zachodnią granicę L. Taborskich stanowią południowo-wchodnie brzegi Jeziora Jeziorak. W na płn.-zach. obrzeżach jest Miłomłyn, na na płd.-zach Ostróda. W opisanych granicach jest to obszar o pow.ogólnej około 87 tys. ha, w tym 56 tys. ha lasów w większości iglastych. prawie wszystkie tereny leśne są w zarządzie Lasów Państwowych - nadleśnictw: Iława, Miłomłyn, Kudypy, Stare Jabłonki i Olsztynek w RDLP Olsztyn. LasyTaborskie od dawna znane są z sosny o bardzo wysokiej jakości technicznej. Rezerwat sosny taborskiej z drzewami w wieku 250-270 lat jest w pobliżu miejscowości Tabórz, na płn od Ostródy. Sosna tam rośnie na siedlisku lasu mieszanego; z uwagi na wysoki wiek sosna wypada, jej miejsce zajmje buk, który świetnie tam rośnie pod w dolnych warstwach drzewostanów. L. Taborskie to cenny obszar pod zględem przyrodniczym; w jego granicach wyznaczono m.in. obszar Natura 2000 PLB 280002 Dolina Pasłeki * ------Zarębą (1986) pow. L. Taborskich szacował na 26 tys. ha.

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt