Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej
L
Ilość znalezionych haseł: 426

Prawo ochrony środowiska i polityka leśna

leśne zasoby ekonomiczne

(prawo ochrony środowiska i polityka leśna), a) zasoby ludzkie, tj. pracownicy lub/oraz osoby fizyczne, nie będące pracownikami,rozpatrywane łącznie z takimi  niematerialnymi przymiotami tych zasobów jak poziom i stopień faktycznego wykorzystania (wykorzystywania): uzdolnień, wykształcenia, umiejętności, w tym inicjatywności, lub/oraz zdyscyplinowania; b) leśne zasoby naturalne oraz składniki majątkowe (materialne i niematerialne), nie będące leśnymi zasobami naturalnymi,  wraz ze związaną z  nimi zdolnością oraz stopniem wykorzystania (wykorzystywania)  zdolności leśnych zasobów naturalnych do trwałego i wzrastającego zaspakajania potrzeb społecznych, w tym potrzeb gospodarczych (zdolnością do świadczeń produkcyjnych oraz pozaprodukcyjnych /zdolnością do świadczeń materialnych oraz niematerialnych/ ), z tym, że leśne zasoby naturalne oraz składniki (materialne i niematerialne), nie będące leśnymi zasobami naturalnymi,  w połączeniu z dozwolonymi czynnościami faktycznymi oraz prawnymi (prawa majątkowe, przywiązane do składników majątkowych), jakim można poddawać w/w składniki majątkowe, oraz w połączeniu z dozwolonymi czynnościami, jakim można poddawać prawa majątkowe jako takie - tworzą mienie leśne będące w określonym władaniu gospodarzy lasów, potrzebne i używane wprost lub pośrednio do realizacji zadań, przypadających gospodarzom lasów do wykonywania z mocy prawa.

Zobacz więcej...

Prawo ochrony środowiska i polityka leśna

leśne zasoby naturalne

(prawo ochrony środowiska i polityka leśna), roślinność leśna, inne organizmy roślinne, zajmujące przestrzeń (określoną przestrzeń), związaną z powierzchnią gruntu ( w tym powierzchnią gruntu, stanowiącą wydzielenie leśne), związanego z gospodarką leśną, a także zwierzęta (wszelkie organizmy zwierzęce), grzyby, bakterie, organizmy bakteriopodobne, sinice, wirusy, nieożywiona materia organiczna i materia nieorganiczna ( substancje mineralne) - stale lub przez  określony czas występujące w w/w przestrzeni, przy czym:             a) wymienione wyżej zwierzęta (wszelkie organizmy zwierzęce), grzyby, bakterie, organizmy bakteriopodobne, sinice, wirusy , roślinność (w tym roślinność leśna) oraz nieożywiona materia organiczna składają się na organiczną  część zasobów naturalnych określonej przestrzeni, t.j. organiczną część leśnych zasobów naturalnych;b) wymienione pod lit. a) zwierzęta, grzyby, bakterie, organizmy bakteriopodobne, sinice, wirusy, roślinność ( w tym roślinność leśna ) składają się na biotyczną (ożywioną) część leśnych zasobów naturalnych,c) wymienione pod lit. a) nieożywiona materia organiczna oraz materia nieorganiczna (substancje mineralne) składają się na nieożywioną część zasobów naturalnych określonej przestrzeni, t. j. nieożywioną  (abiotyczną) część leśnych zasobów naturalnych;d) nieożywiona (abiotyczna) część zasobów naturalnych, wymieniona pod lit. c), występująca w wymienionej powyżej  przestrzeni w postaci gazowej, zawiesinowej (w inny sposób rozproszonej) lub skroplonej ponad gruntem ,   stanowi nieożywioną część  składników atmosfery otwartej tej przestrzeni, t. j.  nieożywioną (abiotyczną) część składników atmosfery otwartej, wchodzącej w skład leśnych zasobów naturalnych; e) nieożywiona (abiotyczna) część zasobów naturalnych, występująca w wymienionej wyżej przestrzeni  w postaci gazowej (zawiesinowej, w inny sposób rozproszonej)  pod powierzchnią gruntu, stanowi nieożywioną (abiotyczną) część składników atmosfery – odpowiednio gleby lub skały macierzystej, wchodzących w skład leśnych zasobów naturalnych; f) woda w postaci płynnej lub stałej wraz z zawartymi w niej substancjami mineralnymi oraz nieożywioną  materią organiczną stanowi nieożywioną (abiotyczną) część składników hydrosfery określonej przestrzeni, t. j. nieożywioną (abiotyczną) część składników hydrosfery (hydrosfery powierzchniowej – na gruncie, nadziemnych częściach organizmów żywych, hydrosfery glebowej, hydrosfery skały macierzystej), wchodzącej w skład leśnych zasobów naturalnych,g) substancje  mineralne oraz nieożywiona materia organiczna, znajdujące się na i pod powierzchnią gruntu, w tym jako składniki właściwej atmosfery oraz właściwej  hydrosfery, stanowią nieożywioną (abiotyczną) część gleby lub skały macierzystej, wchodzącą w skład leśnych zasobów naturalnych.

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt