Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej
L
Ilość znalezionych haseł: 426

Prawo ochrony środowiska i polityka leśna

las

(prawo ochrony środowiska i polityka leśna), najbardziej złożony ekosystem lądowy, w którym współżyją tworząc biocenozę różne organizmy roślinne i zwierzęce. Las wyróżnia się wybitnym udziałem drzew rosnących w zwarciu i odgrywających w nim rolę głównych edyfikatorów.Dokument „Polityka leśna państwa”, przyjęty przez Radę Ministrów w kwietniu 1997 r.  (prawo ochrony środowiska i polityka leśna), część leśnych zasobów ekonomicznych, obejmująca: a) grunt ( w rozumieniu powierzchni ziemi), choćby pod tym tytułem nie został ujawniony w katastrze nieruchomości (innych powszechnie obowiązujących  ewidencjach): - pokryty, stanowiącą jego nierozłączną część składową, roślinnością leśną, przeznaczoną do produkcji leśnej, w tym drzewami (roślinnością drzewiastą), wprowadzoną na ten grunt w drodze sadzenia, siewu lub pojawiającą się na tym gruncie w drodze procesów naturalnych (las jako powierzchnia gruntu, pokryta roślinnością leśną, przeznaczoną do produkcji leśnej ), lub - przejściowo pozbawiony tej roślinności (las jako powierzchnia gruntu, przejściowo pozbawionego roślinności leśnej, przeznaczonej do produkcji leśnej ) wskutek: • gospodarki leśnej,• realizacji planów ochrony, o których mowa w ustawie o ochronie przyrody,• wystąpienia  zdarzeń losowych, w szczególności takich, jak: - pożary,- powodzie, - wiatry i  opady śniegu,- niskie lub wysokie temperatury powietrza,- żer owadów, w tym owadów liściożernych,- choroby grzybowe roślinności leśnej,którego powierzchnia  ustalona według linii ciągłej, oddzielającej ten grunt od gruntów, trwale niepokrytych roślinnością leśną lub niezajętych przez budynki, budowle i urządzenia, o których mowa w pkt.3), wynosi co najmniej 0,10 ha, o ile grunty te – na warunkach równorzędnych lub z określonymi preferencjami - wypełniają funkcje regulowane: biotyczne, ochronne, produkcyjne, dochodotwórcze, lokacyjne oraz majątkowotwórcze albo funkcje nieregulowane (naturalne); lubb) grunt, trwale pozbawiony roślinności leśnej (pozbawiony roślinności leśnej w ogóle lub pozbawiony roślinności leśnej, wypełniającej funkcje produkcyjne na istotnym gospodarczo poziomie) w celu przeznaczenia pod (lub zajęty przez), wchodzące w skład infrastruktury leśnej, budynki, budowle, obiekty małej architektury ( lub odpowiednio przysposobiony grunt bez trwałych naniesień oraz urządzeń, będących budynkami, budowlami lub obiektami małej architektury ), niezbędny do wypełniania lub do pogłębiania wypełniania przez grunty, o których mowa w lit. a), funkcji lasu - chyba że grunt ten pod innym tytułem występuje w katastrze nieruchomości (innych powszechnie obowiązujących urządzeniach ewidencyjnych) (las jako powierzchnia gruntu, trwale pozbawiona roślinności leśne, przeznaczonej do produkcji leśnej). Las jako grunt pokryty roślinnością leśną lub przejściowo jej pozbawiony, którego dominującą funkcją jest ochrona dziedzictwa historycznego oraz kulturowego, może zostać wpisany do rejestru zabytków albo, pomimo braku takiego wpisu, funkcje te  mogą zostać odpowiednio uwzględnione  w planie urządzenia lasu; w lesie, wpisanym do rejestru zabytków, działalność leśna  (w tym gospodarka leśna) jest prowadzona z uwzględnieniem ograniczeń, zakazów i nakazów, wynikających z tego wpisu, a ograniczenia te zakazy i nakazy są uwzględnianie w następnym planie urządzenia lasu albo w aneksie do obowiązującego planu urządzenia lasu.Las jako grunt pokryty roślinnością leśną lub przejściowo jej pozbawiony, który funkcje  swoje spełnia w sposób naturalny  (funkcje nieregulowane /naturalne/) lub z istotnym ograniczeniem ich regulacji metodami gospodarki leśnej, na etapie prac w zakresie urządzania lasu włącza się do gospodarstwa specjalnego, chyba że stanowi on rezerwat przyrody, wchodzi w skład parku narodowego lub stanowi inną obszarową formę ochrony przyrody.Las jako grunt, trwale pozbawiony roślinności leśnej, stanowi część składową część składową infrastruktury leśnej (infrastrukturalna funkcja lasów jako gruntów, trale pozbawionych roślinności leśnej).Przy pojmowaniu gruntu podług jego rozszerzonej definicji – las jest częścią składową gruntu.Konrad Tomaszewski. Prototyp Encyklopedii leśnej. Materiał  niepublikowany. (prawo ochrony środowiska i polityka leśna), lasem (...) jest grunt:1) o zwartej powierzchni co najmniej 0,10 ha, pokryty roślinnością leśną (uprawami leśnymi) - drzewami i krzewami oraz runem leśnym - lub przejściowo jej pozbawiony:a) przeznaczony do produkcji leśnej lubb) stanowiący rezerwat przyrody lub wchodzący w skład parku narodowego alboc) wpisany do rejestru zabytków;2) związany z gospodarką leśną, zajęty pod wykorzystywane dla potrzeb gospodarki leśnej: budynki i budowle, urządzenia melioracji wodnych, linie podziału przestrzennego lasu, drogi leśne, tereny pod liniami energetycznymi, szkółki leśne, miejsca składowania drewna, a także wykorzystywany na parkingi leśne i urządzenia turystyczne.Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (prawo ochrony środowiska i polityka leśna), grunt leśny sklasyfikowany w ewidencji gruntów i budynków jako las.Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach

Zobacz więcej...

Lasy i leśnictwo

las będący terenem pod liniami energetycznymi

(lasy i leśnictwo), szczególny przypadek lasu jako gruntu, trwale pozbawionego roślinności leśnej, wykorzystywanej do produkcji leśnej (stanowiącego działkę ewidencyjną lub część działki ewidencyjnej /zazwyczaj część działki w postaci wydzielenia leśnego/); nieruchomość gruntowa, utrwalona w ewidencjach powszechnych jako grunt, związany z gospodarką leśną (lub część takiej nieruchomości, część działki ewidencyjnej), wchodząca (np. w obrębie jednej jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych) w skład zbioru nieruchomości gruntowych, których wykorzystywanie do gospodarki leśnej jest determinowane przebiegiem nad tym gruntem napowietrznych linii energetycznych. Uzupełniająco należy podnieść, że zgodnie z art. 49. kodeksu cywilnego - urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania wody, pary, gazu, prądu elektrycznego oraz inne urządzenia podobne nie należą do części składowych gruntu lub budynku, jeżeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa lub zakładu. Powołany przepis rozstrzyga, że nie ma przeszkód prawnych, aby grunt pod liniami energetycznymi (zajęty przez linie energetyczne) oraz pod innymi urządzeniami energetycznymi, będącymi własnością określonej osoby prawnej, stanowił przedmiot odrębnej własności oraz przedmiot odrębnych prawa rzeczowych, w szczególności, aby grunt ten stanowił własność Skarbu Państwa i był w dzierżeniu w formie - określonego w ustawie o lasach – zarządu, sprawowanego przez LP. Jeżeli grunt pod napowietrznymi liniami energetycznymi został zajęty pod plantacje choinkowe, to oczywiście nie stanowi składowej omawianej tu infrastruktury; jest gruntem, związanym z działalnością uboczną (produkcja choinek). W skład omawianej tu infrastruktury nie wchodzi również grunt pod napowietrznymi liniami energetycznymi, zajęty przez urządzenia łowieckie (jest to element infrastruktury łowieckiej), wykorzystany jako pas przeciwpożarowy (jest to element infrastruktury przeciwpożarowej), pokryty niską roślinnością leśną (wrzosowiska, inna roślinność dna lasu, w tym krzewinkowa, grunt zakrzewiony) o działaniu biocenotycznym w stosunku do gruntów pokrytych drzewostanami lub przejściowo pozbawionych roślinności leśnej, z zastrzeżenie, że grunt ten może także spełniać funkcję biocenotyczną w stosunku do organizmów zwierzęcych, w tym zwierzyny leśnej, wchodzących w skład ekosystemu leśnego (jest to las jako grunt pokryty roślinnością leśną, czasami może to być obiekt obszarowej ochrony przyrody) , czy wreszcie zajęty przez urządzenia wodno – melioracyjne (jest to składowa infrastruktury wodno – melioracyjnej). Dochodzimy zatem do wniosku, że grunt pod liniami energetycznym stanowi element omawianej tu infrastruktury, jeżeli jest pozbawiony (szeroko rozumianej) roślinności leśnej, w tym mające istotne – wyżej wymienione - działanie biocenotyczne, ale za to mający określone inne znaczenie ekosystemowe  w stosunku do sąsiadujących gruntów, będących lasami (znaczenie ekontonowe / np. stwarzanie warunków do penetracji i wzmocnienia systemów korzeniowych drzew ściany lasu na styku z gruntem pod liniami energetycznymi/ i mikroklimatyczne, trasy przemieszczania się zwierzyny leśnej /np. w okresach zimowych/, pełnienie funkcji wolnej przestrzeni dla różnych organizmów zwierzęcych lasu / jeśli przestrzeń taka jest niezbędna dla ich procesów rozwojowych/, pełnienie uzupełniającej funkcji udostępniania lasu itd.). Jeżeli grunt pod liniami energetycznymi nie pełni w sposób istotny wyżej wymienionej funkcji ekosystemowych, nie powinien być w trakcie prac urządzeniowych identyfikowany jako grunt, związany z gospodarką leśną, ani pod takim tytułem nie powinien być utrwalany w powszechnych ewidencjach gruntów.

Zobacz więcej...

Siedliskoznawstwo leśne

las górski (LG)

(siedliskoznawstwo leśne), żyzne siedliska dolnej części regla dolnego (regiel dolny niski) w Sudetach i w Karpatach. Występują także w Górach Świętokrzyskich. Do roku 2003 wyróżniany był jeden typ siedliskowy lasu - las górski (LG); po roku 2003 wyróżniane są: las górski świeży (LGśw) i rzadziej występujący las górski wilgotny (LGw). Siedlisko pod wpływem ruchomej wody stokowej. Gleby - najczęściej: brunatne kwaśne, brunatne wyługowane, pararędziny, rzadziej gruntowoglejowe; wytworzone z pokryw gliniastych, piasków gliniastych, bądź glin deluwialnych w krainie Sudeckiej m.in. na: granitach, gnejsach, zlepieńcach i łupkach i marglach; a w krainie Karpackiej powstałych ze zwietrzeliny piaskowców i łupków magurskich, przedmagursklich,krośnieńskich, inoceranowych, godulskich i innych. Próchnica typu mull. Drzewostan buduje buk lub jodła I-II kl. bonitacji (w Bieszczadach Bk także III-III/IV kl. bonitacji). Dolnej warstwy drzewostanu brak; podszyt miejscami silnie rozwinięty złożony z: leszczyny, bzu koralowego, trzmieliny i suchodrzwu. Runo wykazuje duże zróznicowanie gatunkowe i sezonowe. Gatunki różnicujące to m.in. żywiec cebulkowy Dentaria bulbifera, żywiec dziewięciolistny, D. enneaphyllos (Sudety), żywiec guczołkowaty D. glandulosa (Karpaty), marzanka wonna Galium odoratum, kopytnik leśny Asarum europaea, szałwia lepka Salvia glutinosa, żywokost bulwiasty Symphytum tuberosum, sałatnica leśna Aposteris foetida (wsch. Karpaty). Gatunki częste to m.in.: zawilec gajowy Anemone nemorosa, przenęt purpurowy Prenanthes purpurea, nerecznica szerokolistna Dryopteris dilatata, kostrzewa leśna Festuca alttissima, starzec Fuchsa Senecio fuchsi. W roku 2010 siedliska "las górski" zajmowały na terenach w zarządzie Lasów Państwowych obszar ok. 310 tys. ha (4,4% pow.). W LP małe obszary LG są w krainie Śląskiej w mezoregionie Płaskowyżu Głubczyckiego (V.15), i w Małopolskiej w mezoregionie Łysogórskim (VI.24); a większe m.in. w krainie Sudeckiej w mezoregionie Kotliny Kłodzkiej (VII.9) oraz w Karpackiej w mezoregionach: Górnej Ropy (VIII.15), Dukielskim (VIII.16), Bieszczadów Niskich (VIII.17) i Bieszczadów Wysokich (VIII.18).

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt