Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej
L
Ilość znalezionych haseł: 426

Siedliskoznawstwo leśne

las mieszany wilgotny (LMw)

(siedliskoznawstwo leśne), średnio żyzne siedliska na utworach piaszczystych i piaszczysto-gliniastych z wodą gruntową w zasięgu korzeni drzew (180-120 cm). Gleby rdzawe (gł. bielcowane właściwe), rzadziej rdzawe brunatne, ochrowe bądź arenosole; często z gruntowym oglejeniem. Próchnica - mor lub moder-mor. Drzewostany mieszane, gatunkiem panującym najczęściej jest sosna I-II kl. bonitacji; rzadziej świek, dąb i jodła, które zazwyczaj stanowią domieszkę w warstwie górnej oraz występują w warstwie dolnej drzewostanów. Podszyt dobrze rozwinięty, dominuje w nim zazwyczaj kruszyna, a występują również leszczyna, dąb, trzmielina. Runo silnie rozwinięte. Gatunki różnicujące to m.in.: gwiazdnica gajowa Stellaria nemorum, sit rozpierzchły Juncus effusus i sit rozpierzchły J. congolmeratus, śmiałek darniowy Dechampsia caespitosa. Gatunki częste to m.in.: szczawik zajęczy Oxalis acetosella, konwalijka dwulistna Maianthemum bifolium i tojeść pospolita Lysymachia vulgaris. Mszaki niezbyt liczne, głównie rokietnik pospolity Pleurosium schreberi, miejscami małe kępy torfowców Sphagnum sp. W roku 2010 LMw zajmowały na terenach w zarządzie Lasów Państwowych obszar ok. 260 tys. ha (3,7% pow.). Większe obszary LMw w LP są m.in. w mezoregionach: Kotliny Żmigrodzkiej, Milickiej i Grabowskiej (III.35), Wzgórz Dalkowskich (V.1), Borów Strobawskich (V.19), i Górnośląskim (VI.16).

Zobacz więcej...

Siedliskoznawstwo leśne

las mieszany wyżynny (LMwyż)

(siedliskoznawstwo leśne), wyróżniany na terenach wyżynnych w Śląskiej, Małopolskiej, Sudeckiej i Karpackiej krainie przyrodniczo-leśnej na utworach starszych niż czwartorzędowe (występują w zasięgu profilu glebowego) przykryte nieciągłymi pokrywami osadów lodowcowych, wodnych i eolicznych. Do roku 2003 był wyróżniany jeden typ siedliskowy - las mieszany wyżynny. Po roku 2003 wyróżniane są: las mieszany wyżyny świeży (LMwyżśw) i rzadziej występujący las mieszany wyżynny wilgotny (LMwyżw). Gleby: brunatne kwaśne, bielicowe, płowe bielicowane, rdzawe (brunatne i właściwe); w LMwyżw. gruntowoglejowe. Gatunkami różnicującymi m.in. są: gwiazdnica wielkokwiatowa Stellaria holostea, prosownica rozpierzchła Milium effusum, groszek wiosenny Lathyrus vernus, pszeniec gajowy Melampyrum pratense; a w LMwyżw także turzyca drżączkowata Carex brizoides i kokoryczka okółkowata Polygonatum verticillatum. Gatunkami częstymi są m.in.: kosmatka owłosiona Luzula pilosa, turzyca palczasta Carex digitata, trzcinnik leśny Calamagrostis arundinacea, przytulia pospolita Galium mollugo, w LMyżw także trzęślica modra Molinia coerulea i tojeść pospolita Lysymachia vulgaris. W roku 2010 siedliska "lasy mieszane wyżynne" zajmowały na terenach w zarządzie Lasów Państwowych obszar ponad 100 tys. ha (1,4% pow.). W LP większe obszary LMwyż. są m.in. w mezoregionach Turoszowskim (V.3), Środkowego Bobru (V.4), Puszczy Świętokrzyskiej (VI.23), Łysogóskim (VI.24), Pogórza Izerskiego (VII.1) i Pogórza Kaczawskiego (VII.3), a także Pogórza Wielicko-Rożnowskiego (VIII.1).

Zobacz więcej...

Las jako zjawisko geograficzne

las strefy umiarkowanej

(Ekologia lasu, las jako zjawisko geograficzne), biom wykształcony w strefie umiarkowanej odznaczającej się wyraźną, stosunkowo niedługą porą zimową i letnimi temperaturami powyżej 10°C. Występuje na półkuli północnej, zajmując obszar Europy, wschodniej Azji, środkowo-zachodniej części i wschodnie wybrzeże Ameryki Północnej. Biom ten podlega znacznym wahaniom temperatury w ciągu roku i zmianom w cyklach wegetacyjnych. Obejmuje lasy zbudowane z drzew zrzucających liście na zimę, głównie buków, dębów, a także w mniejszej liczbie grabów, brzóz, klonów, jesionów, lip, wierzb, olch i topoli. Zawiera też gatunki iglaste: świerki, sosny, jodły i modrzewie. Podszycie tworzą krzewy (np. leszczyna, kruszyna, trzmielina, tarnina), krzewinki, paprocie, pnącza (np. bluszcz), jeżyny. Skład i rozwój runa jest zależny od rodzaju drzewostanu i jego zwartości. Las strefy umiarkowanej cechuje się strukturą warstwową (struktura warstwowa lasu). Znaczne zacienienie wynikające z obecności drzew liściastych i dużego zwarcia koron ogranicza rozwój podszytu i runa w okresie letnim. Wiele gatunków wykorzystuje więc okres bezlistności i w ciągu wczesnych miesięcy wiosennych zakwita, wydaje owoce i nasiona. Gleby lasów strefy umiarkowanej są żyzne, bogate w próchnicę. Zawartość związków organicznych i mineralnych uzupełniana jest nieustannie przez działalność organizmów glebowych i grzybów, które rozkładają opadłe liście, gałęzie i przewrócone pnie. Faunę reprezentują przede wszystkim liczne gatunki ptaków (np. dzięcioły, krogulce, myszołowy, kanie, sowy, sikory), mniej liczne ssaki (np. wiewiórki, susły, jelenie, sarny, rysie, myszy, dziki) oraz występujące w ogromnej ilości i różnorodności owady. Do lasów strefy umiarkowanej zalicza się również lasy zimozielone występujące na półkuli południowej w południowej części Andów, na Tasmanii, Nowej Zelandii i w południowo-wschodniej Australii.

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt