Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej
L
Ilość znalezionych haseł: 426

Ekologiczne funkcje lasu

las środowiskiem życia

(Ekologia lasu, ekologiczne funkcje lasu), las, będąc bardzo złożonym i dynamicznym ekosystemem, tworzy ogromnie zróżnicowane środowisko życia. Jest ono kształtowane jednocześnie przez wszystkie czynniki nieożywione i ożywione oraz ich wzajemne przestrzenne i czasowe powiązania. Klimat wnętrza lasu, tak bardzo różny od klimatu otwartych przestrzeni, stanowi misterną kompozycję przenikających się mikroklimatów. Inne warunki panują na dnie lasu, inne w warstwie pni, jeszcze inne pod koronami drzew. Każda z tych warstw wykazuje jednocześnie duże zróżnicowanie poziome, choćby w zależności od ukształtowania terenu, występowania podszytu, czy zwarcia i ażurowości koron drzew. Zresztą poszczególne korony odznaczają się również daleko idącym zróżnicowaniem swojego mikroklimatu, wynikającym z budowy korony (charakterystycznej m. in. dla gatunku i wieku drzewa) oraz miejsca w koronie. Inne warunki panują bowiem w jej wnętrzu, a inne przy powierzchni; inne po jej południowej, a inne po północnej stronie. Podobnie jest z mikroklimatem pni, charakterystycznym nie tylko dla ich północnej czy południowej ekspozycji, ale i dla wyżej lub niżej położonych odcinków. Zróżnicowanie mikrosiedlisk w glebach leśnych i na jej powierzchni w niczym nie ustępuje zróżnicowaniu mikroklimatycznemu lasu. Kłody martwego drewna, opadłe gałęzie i liście (znajdujące się w różnych stadiach rozpadu), poziomy próchniczne i mineralne różnych typów i podtypów gleb, stopień przerośnięcia korzeniami, zróżnicowana wilgotność i pH oraz wiele jeszcze innych cech - kształtują tę różnorodność. Wszystko to sprawia, że zarówno klimat, jak i gleba oferują w lesie niezliczoną ilość mezo- mikro- i ultramikrosiedlisk. Wypełniają je rośliny drzewiaste i kwiatowe, paprotniki, mchy i porosty oraz związane z nimi mikroorganizmy, pajęczaki, owady, ptaki czy ssaki. Ściołę i glebę leśną zasiedlają liczne dżdżownice, ślimaki i pająki, duże ilości owadów, wrotek, roztoczy i nicieni, ogromne ilości korzenionóżek i wiciowców oraz niezliczone ilości glonów, promieniowców, bakterii i grzybów. Wszystkie te organizmy są powiązane ze sobą oraz czynnikami nieożywionymi gęstą siecią wzajemnych zależności, tworząc razem niezwykle zróżnicowane środowisko, oferujące niemal nieskończoną liczbę ekologicznych nisz. Właśnie to ogromne zróżnicowanie środowiska leśnego i związanych z nim nisz ekologicznych warunkuje tak wielkie bogactwo gatunkowe biocenoz leśnych. Objawia się ono szczególnie w deszczowych lasach tropikalnych, w których naliczono ponad 3 000 samych gatunków drzew. W naszym kraju mamy ponad 50 000 różnych gatunków – 31 000 gatunków bezkręgowców (głównie owadów), 600 gatunków kręgowców (w tym 365 gatunków ptaków i 98 gatunków ssaków), ponad 10 000 gatunków grzybów, 4 000 gatunków roślin niższych i 5 000 gatunków roślin wyższych (w tym 160 gatunków krzewów u 45 gatunków drzew). W polskich lasach występuje około 32 000 gatunków, a więc 65% wszystkich gatunków w kraju. Biorąc pod uwagę, że lasy pokrywają niespełna 30% powierzchni, można śmiało powiedzieć, że bioróżnorodność naszych lasów co najmniej dwukrotnie przewyższa bioróżnorodność wszystkich innych ekosystemów w naszym kraju.

Zobacz więcej...

Siedliskoznawstwo leśne

las świeży (Lśw)

(siedliskoznawstwo leśne), bardzo żyzne siedliska na glebach mineralnych, na gliniastych i piaszczysto-gliniastych. Duże zróżnicowanie warunków glebowych. Gleby brunatne (kwaśne, wyługowane, typowe) płowe, czarne ziemie. Drzewostan tworzą dąb szypułkowy, buk, jodła I-II kl. bonitacji; gatunkami domieszkowymi lub panującymi w I piętrze są lipa drobnolistna, grab pospolity, jesion wyniosły, wiąz szypułkowy. W dolnych warstwach licznie występuje grab a także dąb i lipa oraz jodła. Podszyt jest bardzo bogaty. Dominuje w nim leszczyna i grab pospolity, a liczne są trzmielina, wiciokrzew i jarzębina. Runo wiosną tworzą zawilec gajowy Anemone nemorosa, przylaszczka pospolita Hepatica nobilis, fiołki Viola sp. Gatunki różnicujące to m.in.: podagrycznik pospolity Aegopodium podagraria, marzanka wonna Galium odoratum, czerniec gronkowy Actea spicata, kostrzewa olbrzymia Festuca gigantea. Gatunki częste w miejscach o dużym dostępie światła do dna lasu to poza gat. rożnicującymi także m.in.: porosownica rozpierzchła Milium effusum gawiazdnica wielkokwiatowa Stellaria holostea i wiechlina gajowa Poa nemoralis. Mszaki nieliczne, głównie z rodzaju Mnium. W roku 2010 lasy świeże zajmowały w Lasach Państwowych obszar ponad 680 tys. ha (9,7% pow.). Większe obszary Lśw w LP są min. w mezoregionach: Równiny Słupskiej (I.11), Pojezierza Iławskiego (I.24), Pojezierza Mrągowskiego (II.2) i Pojezierzy Wielkopolskich (III.20).

Zobacz więcej...

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

las tworzący infrastrukturę administracyjną

(Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe), szczególny przypadek lasu rozumianego jako powierzchnia gruntu, trwale pozbawionego roślinności leśnej wykorzystywanej do produkcji leśnej (stanowiącego działkę ewidencyjną lub część działki ewidencyjnej /zazwyczaj część działki w postaci wydzielenia leśnego/); nieruchomość gruntowa, utrwalona w ewidencjach powszechnych jako grunt, związany z gospodarką leśną (lub część takiej nieruchomości, część działki ewidencyjnej), wchodząca (np. w obrębie jednej jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych) w skład zbioru nieruchomości, potrzebnych do prowadzenia przez Lasy Państwowe zasadniczej działalności administracyjnej. Za las, wchodzący w skład infrastruktury administracyjnej, z zastrzeżeniem zdania poprzedniego, należy uznawać grunt ( w tym fragment działki ewidencyjnej):a) odpowiednio urządzony (w tym pokryty naniesieniami o nietrwałym charakterze) (infrastruktura administracyjna jako grunt bez trwałych naniesień);b) zajęty przez budynki, budowle oraz obiekty małej architektury (infrastruktura administracyjna jako grunt pokryty naniesieniami, trwale związanymi z tym gruntem),służące (potrzebne do ) realizacji zasadniczej działalności administracyjnej, wchodzącej w skład gospodarki leśnej. Do nieruchomości gruntowych (lub ich części), tworzących infrastrukturę administracyjną (wchodzących w skład infrastruktury administracyjnej), zaliczać w szczególności należy pozostające w zarządzie Lasów Państwowych:a) grunty, zajęte przez budynki, będące miejscem siedzib jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych (w tym siedzib regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych czy nadleśnictw) albo siedzib komórek organizacyjnych tych jednostek - wraz z, funkcjonalnie związanymi, przynależnościami, nie będącymi ruchomościami ;b) grunty, zajęte przez budynki, wchodzące w skład sieci mieszkań funkcyjnych ( leśniczówki, gajówki, ale także budynki o wyłącznych funkcjach mieszkalnych, przewidziane do zamieszkiwania przez pracowników Służby Leśnej, którym, z mocy przepisów odrębnych, przysługuje prawo do korzystania z takich mieszkań na warunkach bezpłatnych ze względu na obowiązek zamieszkiwania na terenie wykonywania codziennych zadań służbowych ),c) mieszkania w budynkach mieszkalnych  (wraz z odpowiadającą częścią gruntu), przewidziane do zamieszkiwania przez pracowników Służby Leśnej, o których mowa w lit. b) - chyba że stanowią one składową części infrastruktury administracyjnej, o której mowa w lit. d),d) grunty, zajęte przez zakładowe budynki mieszkalne (jednorodzinne lub wielorodzinne), przeznaczone do zamieszkiwania przez pracowników Lasów  Państwowych na stanowiskach nierobotniczych,e) grunty, odpowiednio urządzone (w tym poprzez zajęcie przez budynki, budowle oraz obiekty małej architektury), służące (potrzebne do) wypełnianiu przez Lasy Państwowe obowiązku kształcenia (w tym szkolenia) kadry pracowniczej , a także kształtowania warunków jej pracy, w tym warunków socjalno – bytowych czy bhp  (ośrodki szkoleniowo – konferencyjne, ośrodki wypoczynkowo oraz  kolonijne, ale także, wydzielone z infrastruktury, o której mowa w lit. a), obiekty stołówkowe, bufetowe, socjalne itp.) – chyba że grunty te stanowią część składową infrastruktury do działalności dodatkowej, prowadzonej przez zakłady Lasów Państwowych, f) nieruchomości gruntowe lub ich części, będące obiekty technicznej ochrony mienia;g) nieruchomości gruntowe lub ich części, będące obiektami magazynowymi;h) nieruchomości gruntowe lub ich części, będące obiektami, służącymi ocenie materiału nasiennego,i) nieruchomości gruntowe lub ich części, będące obiektami, służącymi edukacji leśnej – o ile nie zostały zaliczone do części składowej infrastruktury edukacji leśnej,j) nieruchomości gruntowe lub ich części, będące obiektami, służącymi działaniu szczególnych struktur organizacyjnych LP (Kolegium LP, Bractwo Leśne, Orkiestra Reprezentacyjna LP itp.)Zbiór wyżej wymienionych nieruchomości gruntowych (lub ich części) w połączeniu z nieruchomościami administracyjnymi, nie stanowiącymi w świetle prawa części składowej gruntu, a także w połączeniu z nieruchomościami gruntowymi, występującymi w ewidencjach powszechnych pod różnymi tytułami nie wskazującymi na związek z gospodarką leśną  - a mającymi tę samą funkcję celu, jaką mają w/w nieruchomości gruntowe – stanowią w danej jednostce organizacyjnej LP infrastrukturę administracyjną.

Zobacz więcej...

Łowiectwo

las tworzący infrastrukturę gospodarki łowieckiej

(łowiectwo), szczególny przypadek lasu jako gruntu, trwale pozbawionego roślinności leśnej, wykorzystywanej do produkcji leśnej (stanowiącego działkę ewidencyjną lub część działki ewidencyjnej /zazwyczaj część działki w postaci wydzielenia leśnego/); nieruchomość gruntowa, utrwalona w ewidencjach powszechnych jako grunt, związany z gospodarką leśną (lub część takiej nieruchomości, część działki ewidencyjnej), wchodząca (np. w obrębie jednej jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych) w skład zbioru nieruchomości gruntowych, służących realizacji zadań LP w zakresie gospodarki łowieckiej. Należy tu wymienić przede wszystkim: a) grunty, zajęte przez urządzenia łowieckie (ambony, paśniki, magazyny paszy, magazyny łowieckie, śródleśne domki myśliwskie, wygrodzenia zagrodowe, psiarnie, stajnie /o ile służą gospodarce łowieckiej/, punkty skupu tusz upolowanej zwierzyny leśnej /o ile nie zostały uznane za składową infrastruktury działalności poza gospodarką leśną / oraz punkty wyceny trofeów samców zwierzyny płowej, odłownie, punkty preparowania trofeów itp.),b) grunty, wykorzystywane jako poletka łowieckie, oraz jako obiekty o podobnym charakterze,c) pasy zaporowe, t. j. grunty, stwarzające dla zwierzyny, przebywającej w lesie, atrakcyjne miejsca żerowania, powstrzymujące ją przed wychodzeniem w celach żerowych na tereny, zagospodarowane rolniczo,d) grunty, wykorzystywane do produkcji karmy dla zwierzyny leśnej,e) grunty, zajęte przez obiekty, wykorzystywane do kontrolowanego chowu i hodowli ptactwa oraz innej zwierzyny łownej w celach bezpośrednio - produkcyjnych oraz w celu zasiedlenia łowisk.f) grunty, zajęte przez obiekty bazy pobytowej myśliwych (kwatery myśliwskie /wraz z przynależnościami w postaci środków trwałych nieruchomych/ oraz podobne obiekty),g) grunty, zajęte przez obiekty, służące rehabilitacji zwierzyny łowieckiej,Zbiór wyżej wymienionych nieruchomości gruntowych (lub ich części) w połączeniu z nieruchomościami gospodarki łowieckiej, nie stanowiącymi w świetle prawa części składowej gruntu, a także w połączeniu z nieruchomościami gruntowymi, występującymi w ewidencjach powszechnych pod różnymi tytułami nie wskazującymi na związek z gospodarką leśną - a mającymi tę samą funkcję celu, jaką mają w/w nieruchomości gruntowe ( np. wygrodzenia obcych gruntów rolnych w celach ich ochrony przed szkodami od zwierzyny leśnej, instalacje odstraszające na obcych gruntach, urządzenia łowieckie na obcych gruntach)  – stanowią w danej jednostce organizacyjnej LP infrastrukturę gospodarki łowieckiej.

Zobacz więcej...

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

las tworzący infrastrukturę ogólnogospodarczą

(Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe),  szczególny przypadek lasu jako gruntu, trwale pozbawionego roślinności leśnej wykorzystywanej do produkcji leśnej  (stanowiącego działkę ewidencyjną lub część działki ewidencyjnej /zazwyczaj część działki w postaci wydzielenia leśnego/); nieruchomość gruntowa, utrwalona w ewidencjach powszechnych jako grunt, związany z gospodarką leśną (lub część takiej nieruchomości, część działki ewidencyjnej), wchodząca (np. w obrębie jednej jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych) w skład zbioru nieruchomości, potrzebnych do realizacji przez Lasy Państwowe działalności ogólnogospodarczej; odpowiednio urządzony grunt ( w tym fragment działki ewidencyjnej), trwale pozbawiony roślinności leśnej, bez trwałych naniesień lub z trwałymi naniesieniami w postaci budynków, budowli oraz obiektów małej architektury, służący stwarzaniu ogólnych warunków działania i realizacji zadań przez pracowników jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, zajmujących stanowiska robotnicze (np. szatnie oraz przebieralnie, obiekty do praktycznej nauki i doskonalenia umiejętności pracowników na stanowiskach robotniczych, hotele robotnicze; grunty pod budynkami z mieszkaniami zakładowymi, przeznaczonymi dla kadry pracowniczej na stanowiskach robotniczych ; bazy sprzętu do działalności gospodarczej, nie stanowiące wyodrębnionego gospodarstwa pomocniczego, itp.).Zbiór wyżej wymienionych nieruchomości gruntowych (lub ich części) w połączeniu z nieruchomościami ogólnogospodarczymi , nie stanowiącymi w świetle prawa części składowej gruntu, a także w połączeniu z nieruchomościami gruntowymi, występującymi w ewidencjach powszechnych pod różnymi tytułami nie wskazującymi na związek z gospodarką leśną - a mającymi tę samą funkcję celu, jaką mają w/w nieruchomości gruntowe – stanowią w danej jednostce organizacyjnej LP infrastrukturę ogólnogospodarczą.

Zobacz więcej...

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

las tworzący infrastrukturę pomocniczą

(Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe), szczególny przypadek lasu jako gruntu, trwale pozbawionego roślinności leśnej wykorzystywanej do produkcji leśnej (stanowiącego działkę ewidencyjną lub część działki ewidencyjnej /zazwyczaj część działki w postaci wydzielenia leśnego/); nieruchomość gruntowa, utrwalona w ewidencjach powszechnych jako grunt, związany z gospodarką leśną (lub część takiej nieruchomości, część działki ewidencyjnej), wchodząca (np. w obrębie jednej jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych) w skład zbioru nieruchomości, potrzebnych do prowadzenia przez Lasy Państwowe działalności pomocniczej; odpowiednio urządzony grunt (w tym fragment działki ewidencyjnej), trwale pozbawiony roślinności leśnej, bez trwałych naniesień lub z trwałymi naniesieniami w postaci budynków, budowli oraz obiektów małej architektury, przypisany do danego gospodarstwa pomocniczego w danej jednostce organizacyjnej Lasów Państwowych (innego gospodarza lasu). Uzupełniająco należy zaznaczyć, że gospodarstwem pomocniczym  w danej jednostce organizacyjnej Lasów Państwowych jest, wyodrębniona organizacyjnie i funkcjonalnie albo tylko funkcjonalnie, część leśnych zasobów ekonomicznych, wchodzących w skład danej jednostki organizacyjnej – mająca ( ta wyodrębniona część leśnych zasobów ekonomicznych ) zdolność do wewnętrznego ( w obrębie danej jednostki) świadczenia dostaw i usług  /z zastrzeżeniem obejmowania obu świadczeń wspólnym terminem „usługi wewnętrzne”/ na rzecz dwóch lub większej liczby rodzajów działalności, występującej w danej jednostce organizacyjnej Lasów Państwowych. Na przykład gospodarstwo transportowe może  wykonywać świadczenia na rzecz zasadniczej działalności administracyjnej, ale także na rzecz działalności gospodarczej ( dowożenie pracowników na stanowiskach robotniczych do miejsca wykonywania zadań gospodarczych,  zaopatrzenie materiałowo – sprzętowe wykonawstwa zadań gospodarczych). Do infrastruktury pomocniczej zaliczać należy w szczególności:a) grunty z budynkami oraz budowlami, służącymi prowadzeniu działalności warsztatowej oraz serwisowej;b) grunty z budynkami oraz budowlami, stanowiącymi stolarnie;c) grunty z budynkami oraz budowlami do stacjonowania sprzętu gospodarstwa transportowego;d) grunty z budynkami oraz budowlami do stacjonowania sprzętu oraz innych ruchomości o zdywersyfikowanym zakresie używalności (bazy sprzętowe) .Zbiór wyżej wymienionych nieruchomości gruntowych (lub ich części) w połączeniu z nieruchomościami pomocniczymi, nie stanowiącymi w świetle prawa części składowej gruntu, a także w połączeniu z nieruchomościami gruntowymi, występującymi w ewidencjach powszechnych pod różnymi tytułami nie wskazującymi na związek z gospodarką leśną  - a mającymi tę samą funkcję celu, jaką mają w/w nieruchomości gruntowe – stanowią w danej jednostce organizacyjnej LP infrastrukturę działalności pomocniczej.

Zobacz więcej...

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

las tworzący infrastrukturę użytkowania głównego ( w tym infrastrukturę składowania oraz spedycji drewna)

(Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe), szczególny przypadek lasu jako gruntu, trwale pozbawionego roślinności leśnej, wykorzystywanej do produkcji leśnej (stanowiącego działkę ewidencyjną lub część działki ewidencyjnej /zazwyczaj część działki w postaci wydzielenia leśnego/); nieruchomość gruntowa, utrwalona w ewidencjach powszechnych jako grunt, związany z gospodarką leśną (lub część takiej nieruchomości, część działki ewidencyjnej), wchodząca (np. w obrębie jednej jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych) w skład zbioru nieruchomości gruntowych, służących realizacji zadań LP w zakresie użytkowania głównego lasu – przedrębnego, rębnego oraz ciągłego. Należy tu wymienić przede wszystkim - nie zaliczone do infrastruktury działalności poza ramami zwykłego zarządu - grunty, wykorzystywane do składowania surowca drzewnego ( składnice, w tym składy wodne, w zarządzie nadleśnictw) oraz grunty, urządzone do wywozu drewna z lasu. Zbiór wyżej wymienionych nieruchomości gruntowych (lub ich części) w połączeniu z nieruchomościami użytkowania głównego, nie stanowiącymi w świetle prawa części składowej gruntu, a także w połączeniu z nieruchomościami gruntowymi, występującymi w ewidencjach powszechnych pod różnymi tytułami nie wskazującymi na związek z gospodarką leśną - a mającymi tę samą funkcję celu, jaką mają w/w nieruchomości gruntowe – stanowią w danej jednostce organizacyjnej LP infrastrukturę użytkowania głównego lasu.

Zobacz więcej...

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

las tworzący infrastrukturę zagospodarowania (uzdrowiskowego, rekreacyjnego oraz turystycznego)

(Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe), szczególny przypadek lasu jako gruntu, trwale pozbawionego roślinności leśnej nastawianej na wypełnianie funkcji produkcyjnych (stanowiącego działkę ewidencyjną lub część działki ewidencyjnej /zazwyczaj część działki w postaci wydzielenia leśnego/) ; nieruchomość gruntowa, utrwalona w ewidencjach powszechnych jako grunt, związany z gospodarką leśną (lub część takiej nieruchomości, część działki ewidencyjnej), wchodząca (np. w obrębie jednej jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych) w skład zbioru nieruchomości, potrzebnych do prowadzenia przez Lasy Państwowe działalności w zakresie zagospodarowania lasu pod kątem uzdrowiskowym, rekreacyjnym oraz turystycznym; odpowiednio urządzony grunt (w tym fragment działki ewidencyjnej), trwale pozbawiony roślinności leśnej, bez trwałych naniesień lub z trwałymi naniesieniami w postaci budynków, budowli oraz obiektów małej architektury, służący bezpośrednio realizacji zadań nadleśnictw w zakresie uzdrowiskowego, rekreacyjnego oraz turystycznego zagospodarowania lasu. Do infrastruktury zagospodarowania uzdrowiskowego, rekreacyjnego oraz turystycznego zaliczać należy w szczególności grunty ( w tym fragmenty działek ewidencyjnych), urządzone do wypełniania funkcji:a) parkingów leśnych,b) pól biwakowych,c) kampingów,d) ścieżek rowerowych oraz tras do jazdy konnej,e) szlaków spacerowych oraz turystycznych,f) obiektów sanitarnych do korzystania przez osoby, znajdujące się w lesie w celach uzdrowiskowych, rekreacyjnych oraz turystycznych,g) obiektów gastronomicznych oraz punktów sprzedaży materiałów informacyjno – edukacyjnych,h) punktów widokowych,Ponadto w skład w/w infrastruktury wchodzą pozostałe grunty (w tym fragmenty działek ewidencyjnych) z wszelkimi naniesieniami nietrwałymi, budynkami, budowlami oraz obiektami małej architektury, służące wzmacnianiu metodami gospodarki leśnej uzdrowiskowych, rekreacyjnych oraz turystycznych funkcji lasu – z zastrzeżeniem gruntów, stanowiących infrastrukturę łowiecką, a także zajętych przez obiekty szpitalne, sanatoryjne itp.Zbiór wyżej wymienionych nieruchomości gruntowych (lub ich części) w połączeniu z nieruchomościami rekreacyjno – turystycznymi oraz uzdrowiskowymi, nie stanowiącymi w świetle prawa części składowej gruntu, a mającymi tę samą funkcję celu, jaką mają w/w nieruchomości gruntowe – stanowią w danej jednostce organizacyjnej LP infrastrukturę uzdrowiskowego, rekreacyjnego oraz turystycznego zagospodarowania lasu. Przy grupowaniu nieruchomych składników majątkowych według kryterium funkcji celu - do infrastruktury uzdrowiskowego, rekreacyjnego oraz turystycznego zagospodarowania lasu należy ponadto przyporządkowywać  nieruchomości gruntowe (lub ich części), nie będące definicyjnie lasem, tworzącym omawianą tu infrastrukturę (t.j. ujęte w ewidencjach pod innym tytułem), lecz wypełniające zadania takiego lasu (nieruchomości gruntowe, nie będące lasem, wypełniające funkcje celu lasu, tworzącego infrastrukturę zagospodarowania uzdrowiskowego, rekreacyjnego oraz turystycznego).

Zobacz więcej...

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

las tworzący infrastrukturę związaną z działalnością dodatkową

(Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe), szczególny przypadek lasu jako gruntu, trwale pozbawionego roślinności leśnej, wykorzystywanej do produkcji leśnej (stanowiącego działkę ewidencyjną lub część działki ewidencyjnej /zazwyczaj część działki w postaci wydzielenia leśnego/); nieruchomość gruntowa, utrwalona w ewidencjach powszechnych jako grunt, związany z gospodarką leśną (lub część takiej nieruchomości, część działki ewidencyjnej), wchodząca (np. w obrębie jednej jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych) w skład zbioru nieruchomości gruntowych, służących realizacji zadań LP w zakresie działalności dodatkowej. Należy tu wymienić przede wszystkim, pozostające w posiadaniu zakładów Lasów Państwowych, grunty, służące do usługowego wykonywania zadań gospodarczych przy zagospodarowaniu oraz użytkowaniu lasu oraz zadań w zakresie zasadniczej działalności administracyjnej , ale także służących zakładom Lasów Państwowych do wytwarzania wyrobów, potrzebnych wynikowo do realizacji przez gospodarzy lasów zadań w zakresie działalności gospodarczej oraz zasadniczej działalności administracyjnej. Zbiór wyżej wymienionych nieruchomości gruntowych (lub ich części) w połączeniu z nieruchomościami działalności dodatkowej, nie stanowiącymi w świetle prawa części składowej gruntu, a także w połączeniu z nieruchomościami gruntowymi, występującymi w ewidencjach powszechnych pod różnymi tytułami nie wskazującymi na związek z gospodarką leśną - a mającymi tę samą funkcję celu, jaką mają w/w nieruchomości gruntowe – stanowią w danej jednostce organizacyjnej LP infrastrukturę działalności dodatkowej.

Zobacz więcej...

Edukacja leśna

las tworzący infrastrukturę związaną z edukacją leśną

(edukacja leśna), szczególny przypadek lasu jako gruntu, trwale pozbawionego roślinności leśnej wykorzystywanej do produkcji leśnej (stanowiącego działkę ewidencyjną lub część działki ewidencyjnej /zazwyczaj część działki w postaci wydzielenia leśnego/); nieruchomość gruntowa, utrwalona w ewidencjach powszechnych jako grunt, związany z gospodarką leśną (lub część takiej nieruchomości, część działki ewidencyjnej), wchodząca (np. w obrębie jednej jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych) w skład zbioru nieruchomości, potrzebnych do prowadzenia przez Lasy Państwowe działalności w zakresie edukacji leśnej; odpowiednio urządzony grunt, trwale pozbawiony roślinności leśnej, bez trwałych naniesień lub z trwałymi naniesieniami w postaci budynków, budowli oraz obiektów małej architektury, służący realizacji zadań w zakresie edukacji leśnej. Należy tu wymienić w szczególności:a) grunty, zajęte przez izby oraz inne obiekty edukacji przyrodniczo – leśnej, z tym że  w grunty te, w zależności od konkretnego przypadku (konkretnej sytuacji)  mogą być również zaliczane do infrastruktury administracyjnej (edukacja leśna społeczeństwa oraz samoedukacja leśna społeczności leśnej stanowią formalnie część składową zasadniczej działalności administracyjnej lub działalności administracyjnej poza ramami zwykłego zarządu, wykonywanej w ramach zleceń administracji rządowej; im bardziej omawiane tu składniki majątkowe „oddalone” są /w sensie fizycznym oraz funkcjonalnym/ od gruntów, zajętych przez roślinność leśną, lub gruntów, o których mowa w lit. b) – tym bardziej uzasadnione jest ich zaliczanie do infrastruktury administracyjnej),b) grunty (pasy gruntu) z różnymi naniesieniami, tworzące ścieżki edukacji przyrodniczo – leśnej.Zbiór wyżej wymienionych nieruchomości gruntowych (lub ich części) w połączeniu z nieruchomościami edukacji leśnej, nie stanowiącymi w świetle prawa części składowej gruntu, a także w połączeniu z nieruchomościami gruntowymi, występującymi w ewidencjach powszechnych pod różnymi tytułami nie wskazującymi na związek z gospodarką leśną  - a mającymi tę samą funkcję celu, jaką mają w/w nieruchomości gruntowe – stanowią w danej jednostce organizacyjnej LP infrastrukturę zagospodarowania lasu pod kątem edukacji leśnej.

Zobacz więcej...

Hodowla lasu

las tworzący infrastrukturę związaną z nasiennictwem i selekcją

(hodowla lasu, nasiennictwo, selekcja drzew leśnych), szczególny przypadek lasu jako gruntu, trwale pozbawionego roślinności leśnej wykorzystywanej do produkcji leśnej (stanowiącego działkę ewidencyjną lub część działki ewidencyjnej /zazwyczaj część działki w postaci wydzielenia leśnego/); nieruchomość gruntowa, utrwalona w ewidencjach powszechnych jako grunt, związany z gospodarką leśną (lub część takiej nieruchomości, część działki ewidencyjnej), wchodząca (np. w obrębie jednej jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych) w skład zbioru nieruchomości, potrzebnych do prowadzenia przez Lasy Państwowe działalności w zakresie nasiennictwa i selekcji; odpowiednio urządzony grunt, trwale pozbawiony roślinności leśnej, bez trwałych naniesień lub z trwałymi naniesieniami w postaci budynków, budowli oraz obiektów małej architektury, służący realizacji działalności gospodarczej w zakresie nasiennictwa i selekcji. Należy tu wymienić w szczególności:a) grunty, zajęte przez wyłuszczarnie nasion,b) grunty, zajęte przez przechowalnie nasion,c) grunty z naniesieniami, stanowiącymi bazę sprzętu do pozyskiwania materiału rozmnożeniowego,d) grunty z obiektami, stanowiącymi banki genów – chyba że stanowią one część składową infrastruktury, służącej działalności dodatkowej. Zbiór wyżej wymienionych nieruchomości gruntowych (lub ich części) w połączeniu z nieruchomościami nasiennictwa i selekcji, nie stanowiącymi w świetle prawa części składowej gruntu, a także w połączeniu z nieruchomościami gruntowymi, występującymi w ewidencjach powszechnych pod różnymi tytułami nie wskazującymi na związek z gospodarką leśną - a mającymi tę samą funkcję celu, jaką mają w/w nieruchomości gruntowe – stanowią w danej jednostce organizacyjnej LP infrastrukturę nasiennictwa i selekcji.

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt