Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej
L
Ilość znalezionych haseł: 426

Ochrona przeciwpożarowa

las tworzący infrastrukturę związaną z ochroną lasu przed pożarami

(ochrona przeciwpożarowa), szczególny przypadek lasu jako gruntów, trwale pozbawionych roślinności leśnej wykorzystywanej do produkcji leśnej (stanowiącego działkę ewidencyjną lub część działki ewidencyjnej /zazwyczaj stanowiącego wydzielenie leśne/); nieruchomość gruntowa, utrwalona w ewidencjach powszechnych jako grunt, związany z gospodarką leśną (lub część takiej nieruchomości, część działki ewidencyjnej), wchodząca (np. w obrębie jednej jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych) w skład zbioru nieruchomości, potrzebnych do prowadzenia przez Lasy Państwowe działalności w zakresie ochrony lasu przed pożarami leśnymi. Należy tu wymienić w szczególności:a) wieże przeciwpożarowe i dostrzegalnie,b) zbiorniki i , odpowiednio urządzone, trwałe punktu czerpania wody, c) obiekty baz lotniczych – z uwzględnieniem przepisów właściwych w sprawach lotnisk,d) pasy terenu, odpowiednio urządzone pod kątem przeciwdziałania rozprzestrzeniania się pożarów leśnych,e) centra dowodzenia i koordynowania akcji zwalczania pożarów.Zbiór wyżej wymienionych nieruchomości gruntowych (lub ich części) w połączeniu z nieruchomościami ochrony lasu przed pożarami,  nie stanowiącymi w świetle prawa części składowej gruntu, a także w połączeniu z nieruchomościami gruntowymi, występującymi w ewidencjach powszechnych pod różnymi tytułami nie wskazującymi na związek z gospodarką leśną  - a mającymi tę samą funkcję celu, jaką mają w/w nieruchomości gruntowe – stanowią w danej jednostce organizacyjnej LP infrastrukturę ochrony lasu przed pożarami.

Zobacz więcej...

Uboczne użytkowanie lasu

las tworzący infrastrukturę związaną z ubocznym użytkowaniem lasu

(uboczne użytkowanie lasu), szczególny przypadek lasu jako gruntu,  trwale pozbawionego roślinności leśnej, wykorzystywanej do produkcji leśnej (stanowiącego działkę ewidencyjną lub część działki ewidencyjnej /zazwyczaj część działki w postaci wydzielenia leśnego/); nieruchomość gruntowa, utrwalona w ewidencjach powszechnych jako grunt, związany z gospodarką leśną (lub część takiej nieruchomości, część działki ewidencyjnej), wchodząca (np. w obrębie jednej jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych) w skład zbioru nieruchomości gruntowych, służących realizacji zadań LP w zakresie ubocznego użytkowania lasu, za wyjątkiem elementów infrastruktury gospodarki łowieckiej. Należy tu wymienić przede wszystkim grunty, zajęte przez punkty przechowywania płodów runa leśnego, oraz  przez magazyny sprzętu oraz urządzeń, służących do pozyskiwania użytków ubocznych lasu. Zbiór wyżej wymienionych nieruchomości gruntowych (lub ich części) w połączeniu z nieruchomościami użytkowania ubocznego lasu, nie stanowiącymi w świetle prawa części składowej gruntu, a także w połączeniu z nieruchomościami gruntowymi, występującymi w ewidencjach powszechnych pod różnymi tytułami nie wskazującymi na związek z gospodarką leśną - a mającymi tę samą funkcję celu, jaką mają w/w nieruchomości gruntowe – stanowią w danej jednostce organizacyjnej LP infrastrukturę użytkowania ubocznego lasu. W skład omawianej infrastruktury nie wchodzą grunty, zajęte przez obiekty, służące do przerabiania (przetwarzania) użytków ubocznych, Grunty, dostosowane do suszenia użytków ubocznych, spożywczego ich konserwowania, poddawania obróbce termicznej, mechanicznej (rozdrabnianiu), oraz chemicznej, innego udoskonalania (za wyjątkiem pakowania w stanie nie przerobionym), są zaliczane do infrastruktury działalności poza ramami zwykłego zarządu. Formalnie w skład infrastruktury ubocznego użytkowania lasu wchodzą elementy infrastruktury gospodarki łowieckiej, jednak ze względu na jej specyfikę – w niniejszym słowniku jest ona rozpatrywana odrębnie.

Zobacz więcej...

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

las tworzący infrastrukturę związaną z zagospodarowaniem lasu

(Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe), szczególny przypadek lasu jako gruntu, trwale pozbawionego roślinności leśnej, wykorzystywanej do produkcji leśnej (stanowiącego działkę ewidencyjną lub część działki ewidencyjnej /zazwyczaj część działki w postaci wydzielenia leśnego/); nieruchomość gruntowa, utrwalona w ewidencjach powszechnych jako grunt, związany z gospodarką leśną (lub część takiej nieruchomości, część działki ewidencyjnej), wchodząca (np. w obrębie jednej jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych) w skład zbioru nieruchomości, potrzebnych do prowadzenia przez Lasy Państwowe działalności w zakresie zagospodarowania lasu (jego hodowli i ochrony);  odpowiednio urządzony grunt, trwale pozbawiony roślinności leśnej, bez trwałych naniesień lub z trwałymi naniesieniami w postaci budynków, budowli oraz obiektów małej architektury, służący realizacji zadań gospodarczych, składających się na zagospodarowanie lasu; w skład infrastruktury związanej z zagospodarowaniem lasu wchodzą w szczególności:a) lasy tworzące infrastrukturę edukacyjną (wchodzące w skład infrastruktury edukacyjnej),b) lasy tworzące infrastrukturę nasiennictwa i selekcji (wchodzące w skład infrastruktury nasiennictwa i selekcji),c) lasy tworzące infrastrukturę szkółkarską (wchodząc w skład infrastruktury szkółkarskiej),d) lasy tworzące infrastrukturę przeciwpożarową (wchodzące w skład infrastruktury przeciwpożarowej),e) lasy tworzące infrastrukturę drogową (wchodzące w skład infrastruktury drogowej),f) lasy tworzące (wchodzące w skład) infrastrukturę podziału przestrzennego gruntów, będących lasami (pasy gruntów, będące liniami oddziałowymi oraz innymi liniami podziału przestrzennego lasu)g) lasy tworzące infrastrukturę wodno – melioracyjną (wchodzące w skład infrastruktury wodno – melioracyjnej),h) lasy będące terenami pod liniami energetycznymi – o ile tereny te służą realizacji zadań, związanych z zagospodarowaniem lasu.Zbiór wyżej wymienionych nieruchomości gruntowych (lub ich części) w połączeniu z nieruchomościami zagospodarowania lasu, nie stanowiącymi w świetle prawa części składowej gruntu, a także w połączeniu z nieruchomościami gruntowymi, występującymi w ewidencjach powszechnych pod różnymi tytułami nie wskazującymi na związek z gospodarką leśną  - a mającymi tę samą funkcję celu, jaką mają w/w nieruchomości gruntowe – stanowią w danej jednostce organizacyjnej LP infrastrukturę zagospodarowania lasu.

Zobacz więcej...

Siedliskoznawstwo leśne

las wyżynny (Lwyż)

(siedliskoznawstwo leśne), wyróżniany na terenach wyżynnych, w Śląskiej, Małopolskiej i Karpackiej krainie przyrodniczo-leśnej na utworach starszych niż czwartorzędowe. Do roku 2003 był wyróżniany jeden typ siedliskowy - las wyżynny. Po roku 2003 wyróżniane są: las wyżyny świeży (Lwyżśw) i rzadziej występujący las wyżynny wilgotny (Lwyżw). Duża różnorodność gleb. Gleby brunatne kwaśne i wyługowane, płowe właściwe i bielicowane, rdzawe bunatne; na Lwyżw - opadowooglejone lub gruntowooglejone; wytworzone z piasków i glin pokrywowych lub zwietrzelin różnych skał. Próchnica zazwyczaj typu mull. Siedliska żyzne, runo o zmiennym składzie gatunkowym w ciągu roku. Warstwa górna drzew w zależności od warunków geologicznych i glebowych zazwyczaj składa się z kilku gatunków, przy czym dominujacymi są dąb, jodła, buk rzadziej inne gatunki. Wiosną licznie występują gatunki rozwijające się przed rozwojem liści na drzewach. W buczynach są to żywce Dentaria sp., a w grądach (dębinach) zawilce Anemone sp., ziarnopłon wiosenny Ficaria verna i fiołki Viola sp.Podszyt o zmiennym pokryciu. Liczniejszy w drzewostanach o mniejszym zwarciu. Ubogi w drzewostanach dwupiętrowych oraz młodszych klas wieku. Tworzą go: grab, leszczyna, buk jodła, trzmieliny, szkłak i wiele innych gat. W roku 2010 "lasy wyżynne" zajmowały na terenach w zarządzie Lasów Państwowych obszar ok. 240 tys. ha (3,4 % pow.). W LP większe obszary Lwyż. są m.in. w mezoregionach Turoszowskim (V.3), Podgórza Sudeckiego (V.8), Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej (VI.180, Wyżyny Miechowskiej (VI.21, Pogórza Izerskiego (VII.1) a także Pogórza Ciężkowicko-Dynowskiego (VIII.2) i Pogórza Przemyskiego (VIII.4).S.

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt