Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej
Ilość znalezionych haseł: 8

Prawo ochrony środowiska i polityka leśna

las

(prawo ochrony środowiska i polityka leśna), najbardziej złożony ekosystem lądowy, w którym współżyją tworząc biocenozę różne organizmy roślinne i zwierzęce. Las wyróżnia się wybitnym udziałem drzew rosnących w zwarciu i odgrywających w nim rolę głównych edyfikatorów.Dokument „Polityka leśna państwa”, przyjęty przez Radę Ministrów w kwietniu 1997 r.  (prawo ochrony środowiska i polityka leśna), część leśnych zasobów ekonomicznych, obejmująca: a) grunt ( w rozumieniu powierzchni ziemi), choćby pod tym tytułem nie został ujawniony w katastrze nieruchomości (innych powszechnie obowiązujących  ewidencjach): - pokryty, stanowiącą jego nierozłączną część składową, roślinnością leśną, przeznaczoną do produkcji leśnej, w tym drzewami (roślinnością drzewiastą), wprowadzoną na ten grunt w drodze sadzenia, siewu lub pojawiającą się na tym gruncie w drodze procesów naturalnych (las jako powierzchnia gruntu, pokryta roślinnością leśną, przeznaczoną do produkcji leśnej ), lub - przejściowo pozbawiony tej roślinności (las jako powierzchnia gruntu, przejściowo pozbawionego roślinności leśnej, przeznaczonej do produkcji leśnej ) wskutek: • gospodarki leśnej,• realizacji planów ochrony, o których mowa w ustawie o ochronie przyrody,• wystąpienia  zdarzeń losowych, w szczególności takich, jak: - pożary,- powodzie, - wiatry i  opady śniegu,- niskie lub wysokie temperatury powietrza,- żer owadów, w tym owadów liściożernych,- choroby grzybowe roślinności leśnej,którego powierzchnia  ustalona według linii ciągłej, oddzielającej ten grunt od gruntów, trwale niepokrytych roślinnością leśną lub niezajętych przez budynki, budowle i urządzenia, o których mowa w pkt.3), wynosi co najmniej 0,10 ha, o ile grunty te – na warunkach równorzędnych lub z określonymi preferencjami - wypełniają funkcje regulowane: biotyczne, ochronne, produkcyjne, dochodotwórcze, lokacyjne oraz majątkowotwórcze albo funkcje nieregulowane (naturalne); lubb) grunt, trwale pozbawiony roślinności leśnej (pozbawiony roślinności leśnej w ogóle lub pozbawiony roślinności leśnej, wypełniającej funkcje produkcyjne na istotnym gospodarczo poziomie) w celu przeznaczenia pod (lub zajęty przez), wchodzące w skład infrastruktury leśnej, budynki, budowle, obiekty małej architektury ( lub odpowiednio przysposobiony grunt bez trwałych naniesień oraz urządzeń, będących budynkami, budowlami lub obiektami małej architektury ), niezbędny do wypełniania lub do pogłębiania wypełniania przez grunty, o których mowa w lit. a), funkcji lasu - chyba że grunt ten pod innym tytułem występuje w katastrze nieruchomości (innych powszechnie obowiązujących urządzeniach ewidencyjnych) (las jako powierzchnia gruntu, trwale pozbawiona roślinności leśne, przeznaczonej do produkcji leśnej). Las jako grunt pokryty roślinnością leśną lub przejściowo jej pozbawiony, którego dominującą funkcją jest ochrona dziedzictwa historycznego oraz kulturowego, może zostać wpisany do rejestru zabytków albo, pomimo braku takiego wpisu, funkcje te  mogą zostać odpowiednio uwzględnione  w planie urządzenia lasu; w lesie, wpisanym do rejestru zabytków, działalność leśna  (w tym gospodarka leśna) jest prowadzona z uwzględnieniem ograniczeń, zakazów i nakazów, wynikających z tego wpisu, a ograniczenia te zakazy i nakazy są uwzględnianie w następnym planie urządzenia lasu albo w aneksie do obowiązującego planu urządzenia lasu.Las jako grunt pokryty roślinnością leśną lub przejściowo jej pozbawiony, który funkcje  swoje spełnia w sposób naturalny  (funkcje nieregulowane /naturalne/) lub z istotnym ograniczeniem ich regulacji metodami gospodarki leśnej, na etapie prac w zakresie urządzania lasu włącza się do gospodarstwa specjalnego, chyba że stanowi on rezerwat przyrody, wchodzi w skład parku narodowego lub stanowi inną obszarową formę ochrony przyrody.Las jako grunt, trwale pozbawiony roślinności leśnej, stanowi część składową część składową infrastruktury leśnej (infrastrukturalna funkcja lasów jako gruntów, trale pozbawionych roślinności leśnej).Przy pojmowaniu gruntu podług jego rozszerzonej definicji – las jest częścią składową gruntu.Konrad Tomaszewski. Prototyp Encyklopedii leśnej. Materiał  niepublikowany. (prawo ochrony środowiska i polityka leśna), lasem (...) jest grunt:1) o zwartej powierzchni co najmniej 0,10 ha, pokryty roślinnością leśną (uprawami leśnymi) - drzewami i krzewami oraz runem leśnym - lub przejściowo jej pozbawiony:a) przeznaczony do produkcji leśnej lubb) stanowiący rezerwat przyrody lub wchodzący w skład parku narodowego alboc) wpisany do rejestru zabytków;2) związany z gospodarką leśną, zajęty pod wykorzystywane dla potrzeb gospodarki leśnej: budynki i budowle, urządzenia melioracji wodnych, linie podziału przestrzennego lasu, drogi leśne, tereny pod liniami energetycznymi, szkółki leśne, miejsca składowania drewna, a także wykorzystywany na parkingi leśne i urządzenia turystyczne.Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (prawo ochrony środowiska i polityka leśna), grunt leśny sklasyfikowany w ewidencji gruntów i budynków jako las.Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach

Zobacz więcej...

Prawo ochrony środowiska i polityka leśna

leśne zasoby ekonomiczne

(prawo ochrony środowiska i polityka leśna), a) zasoby ludzkie, tj. pracownicy lub/oraz osoby fizyczne, nie będące pracownikami,rozpatrywane łącznie z takimi  niematerialnymi przymiotami tych zasobów jak poziom i stopień faktycznego wykorzystania (wykorzystywania): uzdolnień, wykształcenia, umiejętności, w tym inicjatywności, lub/oraz zdyscyplinowania; b) leśne zasoby naturalne oraz składniki majątkowe (materialne i niematerialne), nie będące leśnymi zasobami naturalnymi,  wraz ze związaną z  nimi zdolnością oraz stopniem wykorzystania (wykorzystywania)  zdolności leśnych zasobów naturalnych do trwałego i wzrastającego zaspakajania potrzeb społecznych, w tym potrzeb gospodarczych (zdolnością do świadczeń produkcyjnych oraz pozaprodukcyjnych /zdolnością do świadczeń materialnych oraz niematerialnych/ ), z tym, że leśne zasoby naturalne oraz składniki (materialne i niematerialne), nie będące leśnymi zasobami naturalnymi,  w połączeniu z dozwolonymi czynnościami faktycznymi oraz prawnymi (prawa majątkowe, przywiązane do składników majątkowych), jakim można poddawać w/w składniki majątkowe, oraz w połączeniu z dozwolonymi czynnościami, jakim można poddawać prawa majątkowe jako takie - tworzą mienie leśne będące w określonym władaniu gospodarzy lasów, potrzebne i używane wprost lub pośrednio do realizacji zadań, przypadających gospodarzom lasów do wykonywania z mocy prawa.

Zobacz więcej...

Prawo ochrony środowiska i polityka leśna

leśne zasoby naturalne

(prawo ochrony środowiska i polityka leśna), roślinność leśna, inne organizmy roślinne, zajmujące przestrzeń (określoną przestrzeń), związaną z powierzchnią gruntu ( w tym powierzchnią gruntu, stanowiącą wydzielenie leśne), związanego z gospodarką leśną, a także zwierzęta (wszelkie organizmy zwierzęce), grzyby, bakterie, organizmy bakteriopodobne, sinice, wirusy, nieożywiona materia organiczna i materia nieorganiczna ( substancje mineralne) - stale lub przez  określony czas występujące w w/w przestrzeni, przy czym:             a) wymienione wyżej zwierzęta (wszelkie organizmy zwierzęce), grzyby, bakterie, organizmy bakteriopodobne, sinice, wirusy , roślinność (w tym roślinność leśna) oraz nieożywiona materia organiczna składają się na organiczną  część zasobów naturalnych określonej przestrzeni, t.j. organiczną część leśnych zasobów naturalnych;b) wymienione pod lit. a) zwierzęta, grzyby, bakterie, organizmy bakteriopodobne, sinice, wirusy, roślinność ( w tym roślinność leśna ) składają się na biotyczną (ożywioną) część leśnych zasobów naturalnych,c) wymienione pod lit. a) nieożywiona materia organiczna oraz materia nieorganiczna (substancje mineralne) składają się na nieożywioną część zasobów naturalnych określonej przestrzeni, t. j. nieożywioną  (abiotyczną) część leśnych zasobów naturalnych;d) nieożywiona (abiotyczna) część zasobów naturalnych, wymieniona pod lit. c), występująca w wymienionej powyżej  przestrzeni w postaci gazowej, zawiesinowej (w inny sposób rozproszonej) lub skroplonej ponad gruntem ,   stanowi nieożywioną część  składników atmosfery otwartej tej przestrzeni, t. j.  nieożywioną (abiotyczną) część składników atmosfery otwartej, wchodzącej w skład leśnych zasobów naturalnych; e) nieożywiona (abiotyczna) część zasobów naturalnych, występująca w wymienionej wyżej przestrzeni  w postaci gazowej (zawiesinowej, w inny sposób rozproszonej)  pod powierzchnią gruntu, stanowi nieożywioną (abiotyczną) część składników atmosfery – odpowiednio gleby lub skały macierzystej, wchodzących w skład leśnych zasobów naturalnych; f) woda w postaci płynnej lub stałej wraz z zawartymi w niej substancjami mineralnymi oraz nieożywioną  materią organiczną stanowi nieożywioną (abiotyczną) część składników hydrosfery określonej przestrzeni, t. j. nieożywioną (abiotyczną) część składników hydrosfery (hydrosfery powierzchniowej – na gruncie, nadziemnych częściach organizmów żywych, hydrosfery glebowej, hydrosfery skały macierzystej), wchodzącej w skład leśnych zasobów naturalnych,g) substancje  mineralne oraz nieożywiona materia organiczna, znajdujące się na i pod powierzchnią gruntu, w tym jako składniki właściwej atmosfery oraz właściwej  hydrosfery, stanowią nieożywioną (abiotyczną) część gleby lub skały macierzystej, wchodzącą w skład leśnych zasobów naturalnych.

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt