Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej
M
Ilość znalezionych haseł: 896

Jednostki klasyfikacji gleb

Mady rzeczne

(Gleboznawstwo leśne), Mady rzeczne to gleby położone we współczesnej, zalewowej dolinie rzeki lub potoku. Mady rzeczne powstały z aluwiów rzecznych ziemistych i szkieletowych, a żwir i kamienie są wyraźnie obtoczone. Szkieletowość mad jest ściśle związana z charakterem i biegiem rzeki. Wraz ze spadkiem prędkości płynących w rzece wód spada również udział frakcji szkieletowych w aluwiach. Najbardziej szkieletowe są mady górskie. W morfologii mad zaznacza się wyraźne warstwowanie profili powodowane nanoszeniem kolejnych warstw aluwiów przez płynące wody (→ fotografia). Akumulacja kolejnych warstw może być przerwana przez zerwanie i przeniesienie w inne miejsce zgromadzonych aluwiów. Jest to odmładzanie koryta rzeki i gleb budujących takie tereny. Stabilizacja koryta rzeki sprzyja wytwarzaniu się poziomów próchnicznych i sukcesji roślin. Wyróżniono następujące podtypy mad rzecznych: inicjalne, właściwe, próchniczne i brunatne (→ rysunek). Mady rzeczne inicjalne występują w terenach bezpośrednio przyległych do rzek i potoków i narażonych na niszcząco-budującą działalność wód płynących. Mady rzeczne brunatne występują w najbardziej stabilnej części doliny zbudowanej z aluwiów. Mady są najczęściej obojętne lub zasadowe, zasobne w składniki pokarmowe. Ich morfologię można wyrazić poziomami: Ain–AinC–W1-W2-W3. Właściwości biogeochemiczne mad rzecznych pozwalają wyróżnić odmiany hipertroficzne, eutroficzne i mezotroficzne. Są to siedliska leśne lasów łęgowych i lasów łęgowych górskich. Większość mad rzecznych stanowi potencjalne zbiorowiska łęgów topolowo - wierzbowych (Salici – Populetum) i nadrzecznej olszyny górskiej (Alnetum incanae). Niekiedy jednak w bardziej ustabilizowanej części koryta, rzeki tworzą warunki dla bardzo cennych i wamagających gatunków drzewiastych jak, pogórski łęg jesionowy (Carici remotae – Fraxinetum) i łęg wiązowo - jesionowy (Ficario - Ulmetum typicum). Inicjalne mady, które często są bardzo młodym materiałem odłożonym przez rzekę, są porastane przez łozy (wierzba szara, Salix cinerea), krzaczaste zarośla wierzbowe, które woda zalewa wielokrotnie w ciągu roku. Morfologię i pełną dokumentację tych gleb prezentuje → Atlas gleb leśnych Polski i → Muzeum Gleb.

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt