Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej
N
Ilość znalezionych haseł: 364

Ekologia drzew leśnych

naturalna i sztuczna migracja ekotypów drzew

(Ekologia lasu, ekologia drzew leśnych), ekokliny i ekotypy (związane ściśle ze zmiennością geograficzną gatunku) zostały ukształtowane podczas polodowcowej migracji gatunków (z refugiów, w których przetrwały ostatnie zlodowacenie). Ta naturalne migracja w przypadku większości gatunków drzew na terenie Europy trwała od kilku do kilkunastu tysięcy lat. Sztuczna migracja, wywołana przez człowieka (zwłaszcza w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku), spowodowała bezładne przemieszczenie ekotypów, często do środowisk, do których nie były one przystosowane. Sprowadzane z wielkich wyłuszczarni nasiona dały początek wielu drzewostanom (sosny, świerka, dębu, buka) o trudnej do ustalenia proweniencji. Określa się je mianem drzewostanów obcego lub nieznanego pochodzenia. Obcym pochodzeniem drzewostanów tłumaczy się w leśnictwie wiele klęsk, zwłaszcza powodowanych przez wiatr i śnieg. Nawet jeśli nie znamy dokładnego pochodzenia (proweniencji) drzewostanu, możemy ustalić eksperymentalnie jego ekotyp czyli środowiskowe przystosowanie, wynikające z jego środowiskowego pochodzenia. W identyfikacji ekotypów bazuje się przede wszystkim na badaniu adaptacyjnych (genotypowych) cech potomstwa. Określanie ekotypów na podstawie fenotypowych cech drzewostanów matecznych jest zawodne. Również konserwatywne (mało wrażliwe na działanie aktualnego środowiska) jakościowe cechy szyszek i nasion pozwalają raczej odtworzyć historię naturalnej migracji i są bardziej przydatne przy wyodrębnianiu podgatunków niż ekotypów.

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt