Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej
O
Ilość znalezionych haseł: 803

Prawo ochrony środowiska i polityka leśna

ochrona ekosystemu leśnego (przed skutkami czynników biotycznych lub abiotycznych)

(prawo ochrony środowiska i polityka leśna), ogół czynności faktycznych, wykonywanych, w ramach gospodarki leśnej przez gospodarza lasu, na gruntach pokrytych roślinnością leśną oraz przejściowo pozbawionych roślinności leśnej, albo na rzecz tych gruntów, obejmujący w szczególności: a) nasiennictwo i selekcję, tj. działalność polegająca na:- pozyskaniu w dostatecznych ilościach oraz jak najlepszej jakości generatywnego lub wegetatywnego materiału rozmnożeniowego drzew, krzewów oraz innej roślinności leśnej,  - utrzymywaniu tego materiału przez dostatecznie długi okres co najmniej w nie pogorszonym stanie w celu użycia:• do produkcji sadzonek drzew, krzewów oraz innej roślinności leśnej, albo • wysiewu na gruntach przejściowo pozbawionych roślinności leśnej, na gruntach, przeznaczonych do zajęcia przez roślinność leśną oraz na gruntach pod osłoną roślinności leśnej poprzedniej generacjib) gospodarkę szkółkarską, tj. działalność, mającą na celu wyprodukowanie sadzonek, o których mowa w zdaniu poprzednim,c) melioracje agrotechniczne, rekultywacje gruntów oraz regradację gleb jako działania poprzedzające odnowienie lasu lub przeprowadzenie zalesienia gruntów, poprawiające właściwości biotopu leśnego lub biotopu, który w następstwie wprowadzenia roślinności leśnej ma być przekształcony w biotop leśny, d) odnowienie lasu, tj. ponowne wprowadzenie, drogą:- sadzenie sadzonek, o których mowa w lit. b , - siewu sztucznego lub - naturalnego obsiewuroślinności leśnej:- na grunt, przejściowo pozbawiony roślinności leśnej oraz - pod osłoną roślinności leśnej poprzedniej generacjiw ramach zastępowania generacji lasu ustępującej, generacją następującąe) zalesianie gruntów, tj. działalność polegającą na wprowadzaniu drogami, o których mowa w definicji odnowienia lasu, roślinności leśnej na gruntach, na których roślinności leśna dostatecznie długo nie występowała,f) uzupełniające wprowadzanie roślinności leśnej na gruntach, na których roślinność leśna, uprzednio wprowadzona w ramach odnawiania lasu lub zalesiania gruntów, we wczesnych latach swojego życia w stopniu nadmiernym ustąpiła w następstwie zjawisk naturalnych lub błędów człowieka, wpływając niekorzystnie na obecne lub przyszłe funkcje lasu, powstałego w wyniku w/w odnawiania lub zalesiania (uzupełnienia i poprawki), g) melioracje agrotechniczne w toku hodowli lasu, tj. nie mające charakteru robót budowlano – montażowych czynności faktyczne, mające na celu poprawę cech biotopu leśnego, związanego z gruntem, pokrytym roślinnością leśną,h) pielęgnowanie lasu, tj. wykonywanie faktycznych czynności gospodarczych, dotyczących roślinności leśnej, przede wszystkim roślinności drzewiastej (drzew), wykonywane we wszystkich fazach rozwojowych lasu w celu zapewnienia, na możliwie najwyższym poziomie, wypełniania przez las przypisanych mu funkcji dominującej (dominujących), uzupełniającej (uzupełniających) oraz towarzyszącej (towarzyszących) poprzez:- niedopuszczenie do nadmiernego rozwoju chwastów na gruntach we wczesnych okresach po odnowieniu lasu lub zalesieniu gruntów (pielęgnowanie lasu przez zwalczanie chwastów), - kształtowanie właściwej struktury przestrzennej oraz wiekowej drzewostanu oraz korzystnych warunków rozwoju (w tym wzrostu) drzew, preferowanych w toku pielęgnowania lasu, m.in. ze względu na wykazywane cechy fenotypowe, poprzez: usuwanie z drzewostanu drzew, które wypełniły już swoją biotyczną, ochronną lub/oraz produkcyjną rolę w ekosystemie leśnym, lub pozostawianie których mogłoby być niekorzystne dla obecnego lub przyszłego stanu ekosystemu leśnego, oraz poprzez specjalne zabiegi gospodarcze, dotyczące pojedynczych drzew w drzewostanie (np. okrzesywanie drzew stojących).

Zobacz więcej...

Ochrona roślin

ochrona gatunkowa

(botanika leśna, ochrona roślin), forma ochrony przyrody polegająca na prawnym usankcjonowaniu ochrony dziko rosnących gatunków roślin. W dzisiejszym rozumieniu rozpoczęła się w Europie pod koniec XIX wieku, kiedy to w 1881 roku Szwajcaria, a w 1886 roku Austria wydały zarządzenie dotyczące ochrony szarotki. W II Rzeczpospolitej już w 19919 roku na mocy Rozporządzenia Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego o ochronie niektórych zabytków przyrody (M.P. Rok II, Nr 208) ochroną objęto kilkanaście gatunków drzew, krzewów i roślin zielnych. Dopiero w 1946 roku wydano pierwsze rozporządzenie o ochronie gatunkowej roślin, w którym objęto ochroną 110 gatunków. Obecnie obowiązuje rozporządzenie Ministra Środowiska z 9 lipca 32004 roku w sprawie gatunków dziko występujących roślin objętych ochroną (DzU 2004, nr 168, poz. 1764). W stosunku do gatunków roślin objętych ochroną gatunkową wprowadzono zakazy:- niszczenia ich siedlisk i ostoi, a także dokonywania zmian stosunków wodnych stosowania środków chemicznych, niszczenia ściółki leśnej i gleby w ich ostojach;- zrywania, niszczenia, uszkadzania, zbierania, pozyskiwania do celów gospodarczych, przetrzymywania, posiadania, preparowania i przetwarzania;- zbywania, nabywania, oferowania do sprzedaży, wymiany i darowizny, a także wwożenia i wywożenia przez granicę państwa (żywych, martwych, przetworzonych i spreparowanych, a także ich części i produktów pochodnych.  Ochroną ścisłą objęto w nim 428 gatunków roślin (naczyniowych, mszaków ora glonów), a częściową – 51 gatunków. Do grupy roślin „szczególnej troski”, których ochrona jest ważniejsza od potrzeb gospodarczych, zaliczono 44 gatunki, w większości najbardziej zagrożone w skali Polski. Na liście gatunków roślin objętych ochroną ścisłą zaznaczono 105 taksonów, które wymagają ochrony czynnej. W rozporządzeniu przewidziano możliwość obejmowania niektórych gatunków ochroną strefową.     

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt