Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej
O
Ilość znalezionych haseł: 803

Prawo ochrony środowiska i polityka leśna

organy władzy publicznej (organy o zbliżonym charakterze,znaczeniu)

(prawo ochrony środowiska i polityka leśna), organy władzy publicznej oraz organy o zbliżonym charakterze (znaczeniu):  a) powołane w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej jednoosobowe lub wieloosobowe (kolegialne)  organy władzy państwowej, t. j. takie organy, przez które (jako przez swoich przedstawicieli) Naród sprawuje część swojej władzy zwierzchniej w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym:- organy władzy ustawodawczej, • Sejm, • Senat,- organy władzy wykonawczej, • Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, • Rada Ministrów, składająca się z Prezesa Rady Ministrów (premiera) wiceprezesów Rady Ministrów (jeśli zostaną powołani w skład  Rady  Ministrów), ministrów, przewodniczących określonych w ustawach komitetów (jeśli zostaną powołani w skład Rady Ministrów) oraz innych członków,• Wojewodowie jako przedstawiciele Rady Ministrów w województwie, - organy władzy sądowniczej• Sądy,• Trybunały- organy kontroli państwowej i ochrony prawa• Najwyższa Izba Kontroli,• Rzecznik Praw Obywatelskich,• Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji- Narodowy Bank Polski, działający przez następujące organy:• Prezesa Narodowego Banku Polskiego,• Radę Polityki Pieniężnej,• Zarząd Narodowego Banku Polskiego b) nie powołane w Konstytucji suwerenne (nie kierowane przez Radę Ministrów) organy władzy państwowe (np. Rzecznik Praw Dziecka, Rzecznik Interesu Publicznego), c) kierowane przez Radę Ministrów (wprost lub za pośrednictwem właściwych członków Rady Ministrów) naczelne i centralne organy administracji rządowej (jednoosobowe lub kolegialne), w tym Pełnomocnicy Rządu -  działający zwykle przy pomocy pracowników podległych jednostek organizacyjnych / Ministerstw, Komitetów, Biur, Dyrekcji, Agencji itp./), d) terenowe organy administracji rządowej (organy administracji rządowej w województwie) :• organy administracji rządowej zespolone z wojewodą (kierownicy zespolonych służb, inspekcji i straży, wykonujący zadania w imieniu wojewody oraz w imieniu własnym), • organy administracji rządowej niezespolone z wojewodą, • organy samorządu terytorialnego, jeżeli wykonywanie zadań administracji rządowej wynika z ustawy lub zawartego porozumienia,• działający pod zwierzchnictwem starosty kierownicy powiatowych służb, inspekcji i straży, wykonujących zadania i kompetencje administracji rządowej określone ustawami,• organy innych samorządów, jeżeli wykonywanie zadań administracji rządowej następuje na podstawie ustaw lub porozumieńe) samorząd terytorialny ( wspólnota samorządowa - ogół mieszkańców jednostek zasadniczego podziału terytorialnego) wykonujący (jako jednostka samorządu terytorialnego, działająca za pośrednictwem organów stanowiących i wykonawczych)  zadania publiczne nie zastrzeżone przez Konstytucję  lub ustawy dla organów innych władz publicznych.

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt