Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej
O
Ilość znalezionych haseł: 803

Urządzanie lasu

ostępy

(urządzanie lasu), w celu utrzymania ładu przestrzennego w planie urządzenia lasu dzieli się las na ostępy lub jednostki kontrolne. Pożądane jest utrzymanie podziału z poprzedniego planu urządzenia lasu. Ostępy są to sąsiadujące ze sobą, kolejne oddziały leśne zgrupowane (zwykle 1-3) w szereg ostępowy dla regulowania ładu przestrzennego (tzn. przeprowadzenia kolejno po sobie następujących cięć w całym ostępie) drzewostanów zagospodarowanych rębniami zupełnymi i złożonymi, z wyjątkiem rębni stopniowej gniazdowej udoskonalonej (IV d) oraz rębni przerębowej (ciągłej), w których stosuje się jednostki kontrolne.Ostępy są tak ustalane, aby dawały możliwość, przy należytym przestrzeganiu ładu przestrzennego i wytycznych zawartych w „Zasadach hodowli lasu”, przeprowadzenia kolejno po sobie następujących cięć w całym ostępie, w czasie odpowiadającym w przybliżeniu połowie wieku rębności.Podział szeregów ostępowych na poszczególne ostępy powinien opierać się na liniach podziału powierzchniowego i istniejących rozgraniczeniach terenowych. W sąsiednich szeregach ostępowych ostępy, z reguły, powinny się mijać. W ramach ostępu cięcia powinny być prowadzone w kolejności zgodnej z ustalonym kierunkiem cięć, który na mapie cięć oznacza się kolorową strzałką, służącą jednocześnie do oznaczania samego ostępu i jego długości.Ostępy na nizinach mające długość od 350 do 1000 m i szerokość oddziału, usytuowane są na kierunku wschód-zachód. W celu przyspieszenia procesu odnowienia w ostępach, w których występują zakłócenia ładu przestrzenno-czasowego, dopuszcza się zakładanie wrębów, rozrębów lub orębów.

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt